Frostating lagmannsrett

Voldtekt

Publisert 28.05.19

Mann domfelt for voldtekt til seksuell omgang. Den seksuelle omgangen skjedde overfor en person som var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av beruselse og søvn. Straffen ble satt til fengsel i to år og tre måneder. Utgangspunktet for straffen ble ansett å være fengsel i to år og ni måneder, jf. Rt-2015-943. I formildende retning kom tidsforløpet i saken.

Straffeloven § 291 bokstav b

Trusler

Publisert 28.05.19

En mann ble i tingretten frifunnet for overtredelse straffeloven § 155 og § 156 annet ledd. Påtalemyndighetens anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for førstnevnte overtredelse, førte ikke frem. Et bestemmende mindretall på tre dommere kom til at vilkårene for domfellelse ikke var oppfylt. For øvrig førte anken frem. Straffen for overtredelse av straffeloven § 156 annet ledd ble satt til bot på kr 10 000, subsidiært fengsel i 20 dager.

Strafferett. Trusler mot offentlig tjenestemann. Forulemping ved skjellsord.

Kroppsskade/Nødverge

Publisert 21.02.19

Kroppsskade/Nødverge

To berusede unge menn i konflikt på et utested. Fornærmede holdt tiltalte fast rundt halsen,og tiltalte slo fornærmede med knyttneven over venstre øye. Dette førte til et kutt som måtte sys med fem sting og som etterlot et synlig arr. Tiltalte påberopte nødverge, hevdet han ble tatt kvelertak på og måtte slå for å komme seg løs. Imidlertid var tiltalte løs fra grepet før han slo, angrepet var avsluttet, og det forelå ingen nødvergesituasjon. Derfor heller ingen overskridelse av nødverge. Utgangspunkt fengsel i 90 dager. Det ble gitt deldom, 60 dager betinget. Handlingen var ikke uprovosert og fornærmede var delaktig. Oppreisningserstatning på 5000 kroner som pådømt i tingretten. Fornærmede hadde ikke begjært ny behandling. Kroppsskade. Straffeloven § 273. Nødverge. Straffeloven § 18.

Jordskifte, arealbytte, rettsforlik, vegrett

Publisert 14.12.18

Ved anke over dom og jordskifteavgjørelse, forent til felles behandling i lagmannsretten, inngikk partene rettsforlik som løste alle de påankede spørsmål. Lagmannsretten gjennomførte jordskifte med hjemmel i jordskiftelova § 3-4, og fastsatte det endelige resultatet i jordskifteavgjørelse, slik partene hadde inngått rettsforlik om.

Jordskifte, arealbytte, rettsforlik, vegrett

Habilitet

Publisert 24.08.18

Dommer som hadde avsagt kjennelse om besøksforbud, var ikke inhabil til å behandle etterfølgende straffesak mot den besøksforbudet var rettet mot, jf HR-2015-1544 U. Ved besøksforbudet hadde ikke dommeren uttalt mer om skyldspørsmålet enn det som var påkrevd for å ilegge forbudet.

Straffeprosess. Habilitet
Domstolloven § 108, straffeprosessloven § 222a

Merverdiavgift

Publisert 23.08.18

Spørsmål om gyldigheten av vedtak i klagenemnda for merverdiavgift. Nemnda vedtok å endre et aksjeselskaps merverdiavgiftsoppgaver med henvisning til merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav b (slik denne lød før 1. januar 2017). Selskapet som drev byggevirksomhet hadde kjøpt et ferdig prosjektert byggeprosjekt og førte opp boliger i egen regi. Oppgavene ble endret fordi selskapets verdsetting av uttak av varer og tjenester i egen regi prosjektet ikke var riktig. Selskapet hadde verdsatt uttaket lik kalkulerte kostnader i en terminert fastpriskontrakten med tidligere utbygger. Dette utgjorde ikke den alminnelige omsetningsverdien for varene og tjenestene tatt ut i prosjektet etter erverdiavgiftsloven § 4-9. Ved uttak av varer og tjenester i egen regi prosjekt skal avgift beregnes av aAClminnlig omsetningsverdi av faktisk forbruk av varer og tjenster på uttakstidspunktet. Videre skal avgiftsberegeningen skje i den avgiftstermin uttaket faktisk foretas. Lagmannsretten kom, som tingretten, til at vedtaket var gyldig.

Utroskap og medvirkning

Publisert 10.07.18

A og B, henholdsvis 48 og 60 år gamle ble i lagmannsretten dømt for utroskap mot to selskaper. De eide det ene selskapet med 100 % og det andre med 66 %. De ble også dømt for overtredelse av merverdiavgiftsloven.  Lagmannsrettens straffutmåling omfattet også de forhold som de ble rettskraftig dømt for i tingretten: Overtredelse av regnskapslovgivningen, , bokføringsloven, bokføringsloven, ligningsloven og skattebetalingsloven, samt for a’s vedkommende dokumentfalsk. A ble dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder, hvorav 6 måneder betinget. Hans utroskap utgjorde til sammen vel kr 1 400 000. B ble dømt til fengsel i 1 år, hvorav 4 måneder ble gjort betinget. Hans utroskap utgjorde til sammen ca. kr 750 000.Straffen ble gjort delvis betinget på grunn av total saksbehandlingstid på ca. 5 år. Det forelå ikke brudd på EMK art. 6 nr. 1. C, som var gift med A, ble frifunnet. Hun hadde ikke medvirket til de straffbare forhold.

Strafferett. Straffeloven § 275. Eget selskap.

Tvangsfullbyrdelse.

Publisert 25.06.18

Saksøker samarbeidet ikke ved medhjelpersalg av bolig, og tngretten etterkom saksøkers begjæring om fravikelse. Saksøkte hadde hatt over ett år til å forhandle med sin långiver før lagmannsretten behandlet hans anke. Sosiale momenter var ikke tungtveiende nok, og anken ble forkastet.

 

Tvangsfullbyrdelse. Fravikelse av fast eiendom. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14

Tap av førerrett

Publisert 21.06.18

Fartsovertredelse, lasermåling, 110 km/t i 60-sone. Ikke instruksbrudd, ikke feilvurderinger eller manuelle feil. Sjåførens oppfatning om reaksjonstid hadde ingen forankring. Fartsovertredelsen et grensetilfelle for betinget fengsel/samfunnsstraff. Tingrettens reaksjon med 30 timer samfunnsstraff ikke endret. Tap av førerrett utgangspunkt 14 måneder, jf. tapsforskriften § 2-2 nr.4. Domfelte hadde hatt førerkortet i besittelse i lengre tid, 8 måneder, derfor ble det gjort et fradrag i tapstiden på 3 måneder, jf. tapsforskriften § 1-4 andre ledd.

Veitrafikkrett. Fartsovertredelse.

Vold i nære relasjoner

Publisert 21.06.18

Saken gjelder vold i nære relasjoner, jf. straffeloven 1902 § 219 første ledd. Lagmannsrettens flertall kom til at tiltalte måtte frifinnes, da den volden som ble funnet bevist ikke dannet et mønster som resulterte i at fornærmede måtte leve under et regime preget av utrygghet og frykt for ny vold. Mindretallet kom til at den gjentatte volden var av såvidt alvorlig art at bestemmelsen kom til anvendelse.

Episodisk vold.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim