Frostating lagmannsrett

Jordskifterett

Publisert 08.09.20

Anke over sakskostnaden i sak etter jordskiftelova gjaldt både utgifter til advokat og rettens kostnader (gebyr mv.) ved behandling av tvist. Lagmannsretten kom til at spørsmålet om saken er vunnet fullt ut eller i det vesentligste, må avgjøres ut fra påstanden partene nedla da det ble klart at det var tvist, og ikke posisjonen partene inntok i stevningen/kravet slik tvisteloven forutsetter. Etter en konkret vurdering kom lagmannsretten til samme resultat som jordskifteretten. Både anken over sakskostnadene og anken over jordskifteavgjørelsen ble forkastet.

Sakskostnad, tvist, jordskiftelova §§ 7-1, 7-6 og 7-9, tvisteloven § 20-2 tredje ledd

Rettsforlik

Publisert 08.09.20

Partene inngikk rettsforlik slik at ankesaken kunne heves, men forliket omfattet ikke sakskostnadene. Lagmannsretten tok stilling til sakskostnadsspørsmålet etter en bred skjønnsmessig vurdering, jf. tvisteloven § 19-11 fjerde ledd.

Sakskostnad.

Naust

Publisert 08.09.20

Verdien av et omtvistet naust med grunnflate på ca. 15 m2, og tilhørende naustrett (bruksrett), ble av lagmannsretten vurdert å være lavere enn 125 000 kroner for ankende part. Lagmannsretten ga ikke samtykke til behandling av anken, jf. tvisteloven § 29-13 første ledd.

 

Naustrett, verdigrense, ankesum, samtykke.

Verdigrense

Publisert 08.09.20

Tvist om ankegjenstandens verdi ved anke over dom avsagt av jordskifteretten i en grensetvist. Det omtvistede arealet var ca. 500 m2, og var i arealdelen til kommuneplanen avsatt til LNFR-område (landbruk). Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at hverken arealets verdi, eller kostnaden ankende part kunne få dersom en privat veg måtte flyttes, medførte at ankegjenstandens verdi ble større enn 125 000 kroner. Det forelå heller ikke grunn til å gi samtykke. Anken ble nektet fremmet.

Ankegjenstandens verdi, ankesum, landbruksjord, grensetvist

Grensefastsetting

Publisert 08.09.20

Anke over at jordskifteretten hadde avvist et krav om grensefastsetting for en festetomt. Jordskifteretten hadde avvist saken fordi den ikke hadde formell kompetanse til å tolke avtaler. I det aktuelle tilfellet var det handlingene i en kartforretning som partene var uenige om virkningen av, og da særlig om det under forretningen var inngått en avtale. Lagmannsretten la til grunn at avtaletolkning er en del av jordskifterettens kompetanse, og at spørsmålet i denne konkrete saken ikke gjaldt gyldigheten av avtaler hvor jordskifterettens kompetanse er begrenset. Handlingene i kartforretningen må være en del av det totale bevisbildet retten skal prøve ved grensefastsettingen. Lagmannsretten opphevet avgjørelsen.

avtale, avtaletolkning, kartforretning, oppmålingsforretning

Tvisteloven § 20-2 tredje ledd

Publisert 21.01.20

Avgjørelse om sakskostnader i dom om gyldigheten av et testament ble avvist. Tingretten tilkjente den saksøkte sakskostnader etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Saksøkerne reiste en rekke innsigelser som ikke førte frem. Tingretten uttalte at unntak etter tredje ledd var vurdert, og det var en tilstrekkelig begrunnelse.

Tvisteloven § 20-2 tredje ledd.
Sivilprosess. Sakskostnader

Folketrygdloven § 8-3 første ledd.

Publisert 21.01.20

Saken gjaldt overprøving av Trygderettens kjennelse. Lagmannsretten kom til at kravet i folketrygdloven § 8-3 første ledd om tap av pensjonsgivende inntekt for å få rett til sykepenger, ikke var oppfylt. Arbeidstakeren var ansatt i eget selskap. I slike tilfeller stilles det særlig strenge krav til notoritet for utbetaling og innberetning av pensjonsgivende inntekt før sykmeldingsperioden starter.

Folketrygden. Sykepenger. Pensjonsgivende inntekt. Folketrygdloven § 8-3 første ledd.

Tvistelovens § 20-3

Publisert 28.11.19

I sak om heving, subsidiært prisavslag, på grunn av mangler ved fast eiendom hadde tingretten tilkjent saksøker delvise sakskostnader etter tvisteloven § 20-3 om medhold av betydning. Lagmannsretten opphevet sakskostnadsavgjørelsen og traff egen avgjørelse om at hver av partene bærer egne kostnader. Det ble vist til at saksøker (kjøper)ikke fikk medhold i det prinsipale kravet om heving, og bare fikk medhold i to av i alt elleve mangelskrav, at det tilkjente prisavslaget var på ca. en fjerdedel av det som var krevd, og til at saksøktes påstand/forlikstilbud lå vesentlig nærmere tingrettens materielle resultat enn saksøkers.

Sakskostnader. Medhold av betydning.

Anke over dom med grensefastsetting

Publisert 14.10.19

Tvist om eiendomsgrense mellom statsallmenning og private grunneiere i Snåsa kommune. Partene hadde for noen år siden i fellesskap anmodet kommunen om å rette eiendomsgrensa, slik den var registrert i matrikkelen. De var på dette tidspunkt enige om at grensa skulle trekkes i rett linje mellom to kjente grensepunkt. Etter at kommunen avslo anmodningen om retting, krevde partene grensegang for jordskifteretten. Statskog endret etter en tid oppfatning om hvor grensa gikk, og det oppstod tvist mellom partene. Jordskifteretten avgjorde tvisten. I ankesaken kom lagmannsretten til at Statskog ikke hadde inngått avtale om eiendomsgrensa, slik grunneierne hevdet. Etter en konkret tolkning fastsatte lagmannsretten grensa slik den var registrert i matrikkelen og i tidligere utskiftningskart.

Jordskiftelova – jskl, 21.06.2013 nr. 100, grensetvist, statsallmenning

Foreldelsesloven § 10 nr 1

Publisert 09.08.19

Et sportsgulv i en ny idrettshall hadde vannbåren gulvvarme. Etter fire år ble det lekkasjer på grunn av utilstrekkelige/feil plasserte forsterkninger/spikerslag under håndballmålene. Skruer som festet målene til gulvet, trengte ned i gulvrørene og medførte lekkasjene. Leverandøren og montøren av målene kunne ikke bebreides. Totalentreprenøren ble dømt til å betale erstatning 3,5 mill kr til byggherren. Totalentreprenørens regresskrav mot totalunderentreprenøren for sportsgulvet var foreldet etter foreldelsesloven § 10 nr 1. (Dissens 2:1)

Entreprise. Erstatning. Foreldelse Foreldelsesloven § 10 nr 1

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim