Frostating lagmannsrett

Fisk

Publisert 10.07.17

Tre menn ble funnet skyldig i grovt heleri. A hadde omsatt fisk til en verdi av ca. 11,6 millioner kroner. Deler av fisken var stjålet, for øvrig ble det lagt til grunn at leverandørleddet hadde unndratt skatt og avgift. A ble i tingretten, i tillegg til det her nevnte forhold, dømt for unndragelse av merverdiavgift (over 1,5 millioner kroner), skatteunndragelse (ca. 5,5 millioner kroner), brudd på bokføringsloven og matloven. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i 5 år. B var daglig leder i selskapet som kjøpte fisk fra A. Lagmannsretten fant det bevist at B var kjent med at fisken var utbytte av en straffbar handling. B ble i tillegg dømt for å ha latt selskapet uberettiget fradragsføre inngående merverdiavgift på til sammen ca. 1,4 millioner kroner. B ble dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder. C ble funnet skyldig i grovt tyveri ved at han hadde borttatt 3460 kg saltfisk fra produksjonsbedriften hvor han var ansatt som produksjonsformann. C hadde i tillegg over en periode på vel 3 år fått overført fra A i overkant av 1,3 millioner kroner. Det ble funnet bevist at C var kjent med at dette var utbytte av en straffbar handling og han ble dømt for grovt heleri. Straffen for C ble satt til fengsel i 1 år.

Alle tre ble dømt til å tåle inndragning. De ble videre dømt in solidium til å betale i overkant av 140 000 kroner i erstatning.

 

Strafferett. Grovt heleri. Grovt tyveri. Merverdiavgift. Skatt. Regnskap. Mathygiene. Strl (1902) §317, strl §258, jf 257, ligningsloven, merverdiavgiftsloven, matloven.

Brann

Publisert 28.06.17

Regresskrav mellom to forsikringsselskaper og elektrikerfirma i forbindelse med at det ene forsikringsselskapet hadde utbetalt erstatning til en kommune etter brann i en barneskole. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at elektrikerfirmaet og forsikringsselskapet det var forsikret i, ikke kunne holdes ansvarlig på grunn av mangel og uaktsomhet knyttet til installasjonsarbeid i eltavle.Det kunne ikke konstateres årsakssammenheng mellom feilen og brannen; Det var flere mulige årsaker til brannen, og den ene årsaken var ikke mer sannsynlig enn de andre. Lagmannsretten fant heller ikke grunnlag for uaktsomhet på grunn av at elektrikerfirmaet ikke rykket ut tidligere etter at de hadde fått en hevendelse fra skolen om brentlukt. Anførsel om deliktansvar og ansvar i kontrakt på dette grunnlag førte derfor ikke frem.

Regress. Uaktsomhet ved installasjon av eltavle. Deliktansvar og ansvar i kontrakt.

Konkurskarantene

Publisert 28.06.17

Lagmannsretten forkastet anke over tingrettens kjennelse om konkurskarantene og fant at betingelsene for å ilegge konkurskarantene etter både konkursloven § 142 første ledd nr. 1 og nr. 2 var oppfylt. Det forelå skjellig grunn til mistanke om straffbare forhold i forbindelse med konkursen ved at styreleder blant annet hadde forsøkt å unndra aktiva fra bobehandlingen. I tillegg fant lagmannsretten at hun på grunn av uforsvarlig forretningsførsel var uskikket til å stifte nytt selskap. Selv om styreleder ikke tidligere hadde vært involvert i konkurser, fant lagmannsretten hensett til sakens alvor at det ikke var urimelig å sette henne i konkurskarantene i to år. Etter EMK art 6 nr. 1 og Rt-2003-409 hadde hun rett til muntlig forhandling, men kravet frafalt. Lagmannsretten avgjorde derfor saken etter skriflig behandling.

Konkursloven § 142. Muntlig forhandling.

Publisert 27.06.17

Erstatningskrav mot meglerforetak etter salg av bygård. Selgerne mente at megleren hadde opptrådt i strid med god meglerskikk under utførelsen av salgsoppdraget med den følge at salgssummen ble for lav. Kritikken omfattet blant annet mangelfull markedsføring, unnlatt veiledning av oppdragsgiverne og brudd på normene for budgivning. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke forelå erstatningsbetingende opptreden fra meglerens side. Det var heller ikke grunnlag for reduksjon av vederlaget til megleren. Anken ble derfor forkastet.

Eiendomsmeglingsloven § 6-3 og § 7-7.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister

Publisert 22.06.17

Frist for stevning til tingretten etter uteblivelsesdom var oversittet. Til tross for oppfordringer fra tingretten til å begjære oppfriskning ble dette ikke gjort, og tingretten avviste saken. Det ble deretter begjært oppfriskning. Tingretten ga ikke oppfriskning og anke til lagmannsretten ble forkastet. Saksøkeren var å bebreide og det var ikke urimelig å nekte parten videre behandling av saken.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
Oppfriskning

Bruksrett i sjøbod

Publisert 16.06.17

Tingretten avsa kjennelse om fravikelse etter rettskraftig avgjørelse om avløsning av bruksrett i sjøbod. Anke ble inngitt etter utløpt ankefrist. Med bakgrunn i forsømmelsens karakter og partenes interesser kom lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for å gi oppfriskning.

Oppfriskning. Tvisteloven § 16-12 tredje ledd.

Samværsomfang

Publisert 15.06.17

Tvist om samværsomfang. Tingretten hadde satt samværet til en time en gang i året under beskyttet tilsyn. Etter anke opprettholdt lagmannsrettens flertall resultatet, mens mindretallet stemte for en fordobling av samværet.

Foreldre og barn->Lov om barn og foreldre (barnelova) (Barnelova – bl)

Håndverkertjenester

Publisert 13.06.17

Forbrukeren fikk ikke medhold i krav om heving, prisavslag og erstatning ved renovering av bad og soverom. Hun anførte at det hadde oppstått et vesentlig tillitsbrudd mellom partene og nektet enhver retting av mangler. Lagmannsretten fant at hun overreagerte, og at håndverkerens arbeid supplert med retting måtte anses kontraktsmessig.

Kontraktsrett. Mislighold.
Håndverkertjenesteloven § 21, § 24 og § 26.

Eiendomsgrense i sjø. Strandrett.

Publisert 13.06.17

Flytebrygge med landfeste i egen eiendom lagt utenfor naboens strandlinje i en avstand på ca 50 m. Plasseringen av flytebrygga var i samsvar med reguleringsplanen for området og var godkjent av kommunen. Strandeieren forlangte flytebrygga fjernet. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at flytebrygga lå utenfor eiendomsgrensen (marbakken). Tilflotten var ikke vesentlig vanskeliggjort, og det forelå heller ingen krenkelse av øvrige deler av strandretten.

Trygdebedrageri

Publisert 12.06.17

Saken gjaldt straffutmåling ved trygdebedrageri der domfelte urettmessig hadde mottatt kroner 119 155 kroner i dagpenger, jf straffeloven § 270 første ledd nr 2 jf § 271. Lagmannsretten kom til at samfunnsstraff ikke kunne anvendes, da det ikke forelå særlige grunner jf Rt-2013-416.

Strafferett. Straffutmåling. Samfunnsstraff.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim