Frostating lagmannsrett

Publisert 27.06.17

Erstatningskrav mot meglerforetak etter salg av bygård. Selgerne mente at megleren hadde opptrådt i strid med god meglerskikk under utførelsen av salgsoppdraget med den følge at salgssummen ble for lav. Kritikken omfattet blant annet mangelfull markedsføring, unnlatt veiledning av oppdragsgiverne og brudd på normene for budgivning. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke forelå erstatningsbetingende opptreden fra meglerens side. Det var heller ikke grunnlag for reduksjon av vederlaget til megleren. Anken ble derfor forkastet.

Eiendomsmeglingsloven § 6-3 og § 7-7.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister

Publisert 22.06.17

Frist for stevning til tingretten etter uteblivelsesdom var oversittet. Til tross for oppfordringer fra tingretten til å begjære oppfriskning ble dette ikke gjort, og tingretten avviste saken. Det ble deretter begjært oppfriskning. Tingretten ga ikke oppfriskning og anke til lagmannsretten ble forkastet. Saksøkeren var å bebreide og det var ikke urimelig å nekte parten videre behandling av saken.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
Oppfriskning

Bruksrett i sjøbod

Publisert 16.06.17

Tingretten avsa kjennelse om fravikelse etter rettskraftig avgjørelse om avløsning av bruksrett i sjøbod. Anke ble inngitt etter utløpt ankefrist. Med bakgrunn i forsømmelsens karakter og partenes interesser kom lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for å gi oppfriskning.

Oppfriskning. Tvisteloven § 16-12 tredje ledd.

Samværsomfang

Publisert 15.06.17

Tvist om samværsomfang. Tingretten hadde satt samværet til en time en gang i året under beskyttet tilsyn. Etter anke opprettholdt lagmannsrettens flertall resultatet, mens mindretallet stemte for en fordobling av samværet.

Foreldre og barn->Lov om barn og foreldre (barnelova) (Barnelova – bl)

Håndverkertjenester

Publisert 13.06.17

Forbrukeren fikk ikke medhold i krav om heving, prisavslag og erstatning ved renovering av bad og soverom. Hun anførte at det hadde oppstått et vesentlig tillitsbrudd mellom partene og nektet enhver retting av mangler. Lagmannsretten fant at hun overreagerte, og at håndverkerens arbeid supplert med retting måtte anses kontraktsmessig.

Kontraktsrett. Mislighold.
Håndverkertjenesteloven § 21, § 24 og § 26.

Eiendomsgrense i sjø. Strandrett.

Publisert 13.06.17

Flytebrygge med landfeste i egen eiendom lagt utenfor naboens strandlinje i en avstand på ca 50 m. Plasseringen av flytebrygga var i samsvar med reguleringsplanen for området og var godkjent av kommunen. Strandeieren forlangte flytebrygga fjernet. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at flytebrygga lå utenfor eiendomsgrensen (marbakken). Tilflotten var ikke vesentlig vanskeliggjort, og det forelå heller ingen krenkelse av øvrige deler av strandretten.

Trygdebedrageri

Publisert 12.06.17

Saken gjaldt straffutmåling ved trygdebedrageri der domfelte urettmessig hadde mottatt kroner 119 155 kroner i dagpenger, jf straffeloven § 270 første ledd nr 2 jf § 271. Lagmannsretten kom til at samfunnsstraff ikke kunne anvendes, da det ikke forelå særlige grunner jf Rt-2013-416.

Strafferett. Straffutmåling. Samfunnsstraff.

Reklamasjon av parkeringsplasser

Publisert 30.05.17

Mangelskrav knyttet til størrelsen på parkeringsplasser i felles parkeringsanlegg. En rekke seksjonseiere reiste søksmål mot utbyggingsselskapet med krav om utbedring av tildelte plasser, subsidiært prisavslag. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at det var reklamert i tide. Dommen behandler de generelle krav til parkeringsplasser med utgangspunkt i funksjonskravene i teknisk forskrift. Lagmannsretten kom til at plassene gjennomgående var for smale med bakgrunn i anbefalte minimumsløsninger fra SINTEF Byggforsk. Kravet om utbedring førte ikke frem. Prisavslag ble tilkjent 37 av 49 seksjonseiere. Delvise sakskostnader tilkjent etter tvisteloven § 20-3.

Bustadoppføringslova §§ 25,30,32 og 33.

Yrkesskadeforsikringsloven

Publisert 24.05.17

En mann som skulle løfte ned en kasse med poteter fra en varepall, fikk en skade i venstre skulder som følge av at han mistet taket i kassen. Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at det dreide seg om en arbeidsulykke som falt inn under folketrygdloven § 13-3 andre ledd og yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a).

Forsikring m.v.->Lov om yrkesskadeforsikring (Yrkesskadeforsikringsloven – yforsl)

Grov narkotikaforbrytelse

Publisert 24.05.17

Grov narkotikaforbrytelse. Postsending med narkotika beslaglagt etter tollkontroll og skiftet ut med «bøffestoff». Tiltalte pågrepet umiddelbart etter han hentet pakken. Innførsel og forsøk på oppbevaring ansett som ett sammenhengende straffbart forhold,jf. Rt-2006-965.

Narkotika. Straffeloven § 232 første ledd jf. § 231 første ledd

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim