Frostating lagmannsrett

Habilitet

Publisert 24.08.18

Dommer som hadde avsagt kjennelse om besøksforbud, var ikke inhabil til å behandle etterfølgende straffesak mot den besøksforbudet var rettet mot, jf HR-2015-1544 U. Ved besøksforbudet hadde ikke dommeren uttalt mer om skyldspørsmålet enn det som var påkrevd for å ilegge forbudet.

Straffeprosess. Habilitet
Domstolloven § 108, straffeprosessloven § 222a

Merverdiavgift

Publisert 23.08.18

Spørsmål om gyldigheten av vedtak i klagenemnda for merverdiavgift. Nemnda vedtok å endre et aksjeselskaps merverdiavgiftsoppgaver med henvisning til merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav b (slik denne lød før 1. januar 2017). Selskapet som drev byggevirksomhet hadde kjøpt et ferdig prosjektert byggeprosjekt og førte opp boliger i egen regi. Oppgavene ble endret fordi selskapets verdsetting av uttak av varer og tjenester i egen regi prosjektet ikke var riktig. Selskapet hadde verdsatt uttaket lik kalkulerte kostnader i en terminert fastpriskontrakten med tidligere utbygger. Dette utgjorde ikke den alminnelige omsetningsverdien for varene og tjenestene tatt ut i prosjektet etter erverdiavgiftsloven § 4-9. Ved uttak av varer og tjenester i egen regi prosjekt skal avgift beregnes av aAClminnlig omsetningsverdi av faktisk forbruk av varer og tjenster på uttakstidspunktet. Videre skal avgiftsberegeningen skje i den avgiftstermin uttaket faktisk foretas. Lagmannsretten kom, som tingretten, til at vedtaket var gyldig.

Utroskap og medvirkning

Publisert 10.07.18

A og B, henholdsvis 48 og 60 år gamle ble i lagmannsretten dømt for utroskap mot to selskaper. De eide det ene selskapet med 100 % og det andre med 66 %. De ble også dømt for overtredelse av merverdiavgiftsloven.  Lagmannsrettens straffutmåling omfattet også de forhold som de ble rettskraftig dømt for i tingretten: Overtredelse av regnskapslovgivningen, , bokføringsloven, bokføringsloven, ligningsloven og skattebetalingsloven, samt for a’s vedkommende dokumentfalsk. A ble dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder, hvorav 6 måneder betinget. Hans utroskap utgjorde til sammen vel kr 1 400 000. B ble dømt til fengsel i 1 år, hvorav 4 måneder ble gjort betinget. Hans utroskap utgjorde til sammen ca. kr 750 000.Straffen ble gjort delvis betinget på grunn av total saksbehandlingstid på ca. 5 år. Det forelå ikke brudd på EMK art. 6 nr. 1. C, som var gift med A, ble frifunnet. Hun hadde ikke medvirket til de straffbare forhold.

Strafferett. Straffeloven § 275. Eget selskap.

Tvangsfullbyrdelse.

Publisert 25.06.18

Saksøker samarbeidet ikke ved medhjelpersalg av bolig, og tngretten etterkom saksøkers begjæring om fravikelse. Saksøkte hadde hatt over ett år til å forhandle med sin långiver før lagmannsretten behandlet hans anke. Sosiale momenter var ikke tungtveiende nok, og anken ble forkastet.

 

Tvangsfullbyrdelse. Fravikelse av fast eiendom. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14

Tap av førerrett

Publisert 21.06.18

Fartsovertredelse, lasermåling, 110 km/t i 60-sone. Ikke instruksbrudd, ikke feilvurderinger eller manuelle feil. Sjåførens oppfatning om reaksjonstid hadde ingen forankring. Fartsovertredelsen et grensetilfelle for betinget fengsel/samfunnsstraff. Tingrettens reaksjon med 30 timer samfunnsstraff ikke endret. Tap av førerrett utgangspunkt 14 måneder, jf. tapsforskriften § 2-2 nr.4. Domfelte hadde hatt førerkortet i besittelse i lengre tid, 8 måneder, derfor ble det gjort et fradrag i tapstiden på 3 måneder, jf. tapsforskriften § 1-4 andre ledd.

Veitrafikkrett. Fartsovertredelse.

Vold i nære relasjoner

Publisert 21.06.18

Saken gjelder vold i nære relasjoner, jf. straffeloven 1902 § 219 første ledd. Lagmannsrettens flertall kom til at tiltalte måtte frifinnes, da den volden som ble funnet bevist ikke dannet et mønster som resulterte i at fornærmede måtte leve under et regime preget av utrygghet og frykt for ny vold. Mindretallet kom til at den gjentatte volden var av såvidt alvorlig art at bestemmelsen kom til anvendelse.

Episodisk vold.

Plan- og bygningsloven

Publisert 22.05.18

Spørsmål om gyldigheten av Namsos kommunes vedtak om reguleringsplan for Kattmarka. Etter leirras i området vedtok ny reguleringsplan for området. Området var på rastidspunktet regulert til boliger, hytter og friområdet. Den nye reguleringsplanen regulerte området til LNFR-område med hensynssoner. En hytteeier som festet tomt i området reiste sak for å få kjent reguleringsvedtaket ugyldig under henvisning til at kommunestyret hadde bygget vedtaket på feil faktum og at det var begått saksbehandlingsfeil fordi det ikke var tilstrekkelig utredet med tanke på fortsatt regulering til bebyggelsesformål. Lagmannsretten var enig med tingretten at vedtaket verken var basert på feil faktum eller var ugyldig på grunn av mangelfull utredning.

Sivilprosess.

Advokatsalær

Publisert 22.05.18

Tvist om betaling for advokattjenester. Lagmannsretten kom til at advokaten hadde krav på å få betalt 60 000 kroner av det opprinnelige restkravet på i overkant av 150 000 kroner. Lagmannsretten la til grunn at de fakturerte timer var utført og at kravet i utgangspunktet ikke var urimelig. Manglende underretning underveis og i tilknytning til fortløpende fakturering fikk betydning for berettigelsen av kravets størrelse. Avtaletolkning. Konkret vurdering.

Tolkning av avtale. Berettigede forventninger.

Drap

Publisert 27.02.18

Forsettlig drap. Straffeloven § 275. Mer enn 1oo knivstikk. Tiltalte handlet ikke i lovlig nødverge etter straffeloven § 18 (skyldspørsmålet), og det forelå heller ingen situasjon hvor han overskred grensene for nødverge (straffespørsmålet), straffeloven § 81, § 80 bokstav d nr. 2, § 78 bokstav a. Risikovurdering for tilbakefall til nye alvorlige voldsforbrytelser. Vilkårene for forvaringsstraff ikke oppfylt, jf. straffeloven § 40. Tidsbestemt fengselsstraff for drapet 14 år. Oppreisningserstatning til avdødes mor 200 000 kroner i samsvar med norm for etterlatte.

Nødverge. Straffeloven § 275. Straffeloven § 18, § 81, § 80 bokstav d nr. 2. Forvaring. Straffeloven § 40. Oppreisning. Etterlatte

Sakskostnader

Publisert 13.02.18

I forbindelse med et erstatningsoppgjør, ble en mann delvis tilkjent sakskostnader i medhold av tvisteloven § 20-3. Særskilt anke over sakskostnadsavgjørelsen ble forkastet. Det forelå ingen feil ved tingrettens rettsanvendelse, saksbehandling eller bevisvurdering i spørsmålet om den ankende part hadde fått medhold fullt ut eller i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 første og andre ledd. Tvisteloven § 20-2 tredje ledd gir ikke hjemmel for å tilkjenne sakskostnader.

Tvisteloven § 20-2 og § 20-3.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim