Frostating lagmannsrett

Plan- og bygningsloven

Publisert 31.10.17

Saken gjaldt overprøving av fylkesmannens vedtak etter plan- og bygningsloven om: 1. avvisning av melding/søknad om oppføring av portal, 2. dispensasjonsvedtak for bygging av naust, 3. pålegg om å fjerne portal og 4. pålegg om å fjerne gjerde. Eier av eiendommen hevdet at vedtakene måtte kjennes ugyldige. Han fikk ikke medhold i tingretten, og lagmannsretten forkastet anken.

Plan- og bygningsloven, gyldighet av enkeltvedtak.

 

Naturmangfoldloven

Publisert 10.10.17

Grunneier var i tingretten dømt for overtredelse av Naturmangfoldloven. I perioden 1. april 2012 til 31. mai 2015 sanket han ca 2000 fiskemåkeegg på egen tomt til tross for at dette etter 1. april 2012 ikke er lov. Lagmannsretten kom til at han måtte frifinnes på grunn av rettsvillfarelse. Det ble lagt avgjørende vekt på uklart regelverk og manglende informasjon fra offentlige myndigheter.

Strafferett. Rettsvillfarelse. Frifinnelse.

Kontraktsforhold

Publisert 04.10.17

Et firma på Oppdal utviklet og solgte hyttetomter. Selskapet hadde inngått avtale med et firma som skulle hjelpe til med salget. Etter en tid inngikk partene en ny avtale, som blant annet inneholdt bestemmelser om vederlag til utviklingsselskapets avtalepart. Lagmannsretten kom, etter en tolkning av avtalen, til at avtaleparten hadde krav på et vesentlig høyere beløp for å avslutte samarbeidsavtalen, enn det tingretten hadde kommet frem til. Anken førte derfor frem.

Lov om avslutning av avtaler, om fullmakt og om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven] (Avtaleloven – avtl)

Samvirkeforetak

Publisert 03.10.17

Saken gjelder gyldigheten av årsmøtevedtak om vinterbrøyting i et veilag organisert som samvirkeforetak. Dommen behandler forholdet mellom jordskifterettens avgjørelse og avgjørelse truffet av samvirkeforetaks årsmøte innenfor samme tema. I likhet med tingretten, kom lagmannsrettens flertall til at årsmøtevedtaket, som nektet vinterbrøyting, var gyldig.
Dissens. Jordskifte, årsmøtevedtak, rettskraft

Avtale under trussel om ekspropriasjon

Publisert 03.10.17

Avtaleskjønn utmålte bruksverdierstatning for spesialisert landbruksproduksjon, grønnsaker. Stripeerverv. Overskjønnet økte jevnt over erstatningene. Stort sprik mellom partsoppnevnte sakkyndige vitner.

 

Avtale under trussel om ekspropriasjon.

Åremål

Publisert 03.10.17

Åremål. Arbeidsavtale mellom kommunen og rådmannen inneholdt bestemmelse om sluttvederlag tilsvarende ett års lønn. Tvisten gjalt spørsmålet om rådmannen gjennom denne avtalen hadde frasagt seg retten til oppsigelsesfrist. Lagmannsrettens flertall, to dommere, kom til at så var tilfelle.

 

Arbeidsforhold m.v.->Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(arbeidsmiljøloven) (Arbeidsmiljøloven – aml)

Fristregler

Publisert 29.09.17

Tvist med utgangspunkt i arbeidsforhold. Spørsmål om hvilke prosessuelle rettsregler saken skal behandles etter. Det var inngått avtale mellom en kommune og en pleiemedarbeider hvor den ansatte sa opp sin stilling, etter at han først hadde mottatt avskjed. Etter utløpet av søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven § 17-4, ble han klar over at kommunen, i motsetning til han selv, på avtaletidspunktet kjennte til omstendigheter som han anførte at ville ha vært av stor betydning for avtaleinngåelsen. Han gjorde gjeldende at avtalen var ugyldig etter avtaleloven § 33. lagmannsretten, som tingretten, kom til at fristreglene i arbeidsmiljøloven ikke var til hinder for rettslig prøving av om en oppsigelsesavtale lider av slike tilblivelsesmangler at avtalen som sådan er ugyldig etter avtaleloven § 33.

 

Fristregler. Spørsmål om gyldigheten av oppsigelsesavtale i arbeidsforhold kunne prøves etter avtaleloven § 33, uavhengig av fristreglene i arbeidsmiljøloven § 17-4.

Naturreservat

Publisert 25.09.17

Rinnleiret naturreservat i Levanger og Verdal ble utvidet med 327 da i 2011. Arbeidet med vern ble påbegynt mens naturvernloven gjaldt, og altså avsluttet etter at naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009. Grunneierne fikk ikke medhold i at erstatningen skulle fastsettes etter den tidligere loven. Staten reiste skjønnssaken etter den nye loven §§ 50-51. Erstatningskrav basert på avtale eller naturvernloven måtte eventuelt fremmes ved almennprosess. Grunneierne hadde ikke sannsynliggjort at vernet medførte økonomisk tap ved vanskelig gjøring av igangværende bruk – nydyrking, beite, jakt. Skogerstatning var avtalt før skjønnssaken

Overskjønn.
Skjønnsloven § 4, Naturmangfoldloven § 50 og § 51.

Konkurs

Publisert 18.09.17

Konkursdebitor betalte momskrav, dels før og dels like etter konkursåpning. Han hadde ikke gyldig fravær til rettsmøtet om konkursåpning. Da han ikke hadde sansynliggjort at han var solvent, kunne boet ikke tilbakeleveres.

 

Konkurs. Konkursåpning. Tilbakelevering. Konkursloven §60, §61, §62, §136

Aksje

Publisert 05.09.17

Grensen mellom ordinært utbytte og likvidasjonsutbytte for et selskap under avvikling. Avviklingsstyret gjennomførte to utdelinger til aksjonærene etter at fristen for å melde krav var gått ut. Aksjonærene aksepterte at den siste utdelingen var et likvidasjonsutbytte med objektivt ansvar for udekkede forpliktelser, jf. aksjeloven
§ 16-12. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at også den første utdelingen måtte anses som likvidasjonsutbytte.

Aksjeloven §§ 8-1, 16-9 og 16-12.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim