Frostating lagmannsrett

Sovevoldtekt

Publisert 08.01.21

Mann domfelt for overtredelse av straffeloven § 291 bokstav b, jfr. § 292 bokstav a – for å ha hatt seksuell omgang med en kvinne som på grunn av rus og tretthet var ute av stand til å motsette seg handlingen. Den seksuelle omgang bestod av oralsex, samt vaginalt og analt samleie, og skjedde etter at kvinnen hadde lagt seg på hans soverom under en ettefest. Straffen ble satt til fengsel i 4 år. Han ble også dømt til å betale 150 000 kroner i oppreisningserstatning og ca 11 000 kroner i erstatning for behandlingsutgifter. Dissensdom 5-2.

Overtredelsesgebyr

Publisert 08.01.21

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om å ilegge overtredelsesgebyr etter plan og bygningsloven for ulovlig rivning. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at vedtaket var ugyldig, da rivningen etter en konkret vurdering ikke medførte «alvorlig uopprettelig skade» slik fylkesmannen hadde lagt til grunn. Lagmannsretten kom imidlertid til at det var riktig, slik fylkesmannen hadde lagt vekt på, at rivningen skjedde i «vinnings hensikt». Det var ikke grunnlag for å sette ned gebyret ut fra saksbehandlingstiden.

Beviskrav. Utmåling. Saksbehandlingstid.

Konkurs

Publisert 08.01.21

Ankende part, et aksjeselskap, gikk konkurs, og konkursboet ønsket ikke å tre inn i saken. Styreleder i det konkursrammede selskapet ble sammen med motpartens prosessfullmektige innkalt til forberedende rettsmøte, holdt som telefonmøte, for drøfting av videre behandling av ankesaken. Partene ble pålagt møteplikt. Begge møtte, men styrelederen forlot etter kort tid rettsmøtet ved bevisst å bryte telefonforbindelsen. Lagmannsretten fant at dette innebar fravær i saken, jf. tvisteloven § 16-8 annet ledd jf. fjerde ledd bokstav a og b. Ankesaken ble avvist i medhold av tvisteloven § 16-9 første ledd. Styrelederen var i innkallingen til rettsmøtet gjort kjent med virkningen av uteblivelse og muligheten for å begjære oppfriskning.

Tvisteloven § 16-8
Tvisteloven § 16-9

Samvær

Publisert 08.01.21

Saken omhandler samvær mellom far og sønn på 4 år, tilsyn, telefonkontakt og utreiseforbud. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at det var nødvendig med beskyttet tilsyn under samvær og samvær ble fastsatt til 16 timer pr. år. Ingen telefonkontakt mellom far og sønn. Lagmannsretten kom videre til at vilkårene for å nedlegge utreiseforbud ikke var oppfylt.

 

Barnelova: Beskyttet tilsyn, regulering av telefonkontakt, utreiseforbud.

Overskjønnets fremme og utmåling av erstatning

Publisert 30.10.20

Kommunen hadde vedtatt en reguleringsplan, stadfestet av fylkesmannen, og fattet vedtak om ekspropriasjon av bruksrett til vei for å anlegge preparerte skiløyper på vei i Gjevilvassdalen. Lagmannsretten tok prejudisielt stilling til gyldigheten av reguleringsplanen, og kom til at vedtaket er ugyldig. Det forelå en saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. En alternativ nedre skiløypetrasé var ikke godt nok utredet. Det ble også reist spørsmål om en alternativ øvre trasé var godt nok utredet, uten at lagmannsretten fant det nødvendig å ta stilling til dette spørsmål. Skjønnet ble i sin helhet nektet fremmet.

Overskjønn, gyldigheten av vedtak, skjønnsprosessloven § 48, skjønn nektet fremmet.

Vegrett

Publisert 21.10.20

Tvist om privat adkomstveg som er felles for seks boliger. Tvisten gjaldt i hovedsak vegens bredde og lengde, men omfattet også et spørsmål om rett til å rygge og snu bilen på den felles adkomstvegen. Ankesaken omfattet også en særskilt anke over sakskostnaden.

Privat veg, grenser, sakskostnader.

Samleie med dement kvinne

Publisert 20.10.20

Svigersønn hadde vaginalt samleie med sin demente 88 år gamle svigermor. Hun var grunnet demensen ute av stand til å forstå situasjonen og motsette seg en slik handling, hun hadde ikke samtykkekompetanse og ikke skyldevne. Svigersønnen var kjent med hennes tilstand. Han ble frifunnet grunnet tvil om hans forsett. Han var svært beruset og sov tungt da svigermoren kom til hans seng. Usikkerhet om hvem som tok initiativ og om han var i stand til å få med seg hva som skjedde. Ikke gitt oppreisningerstatning. Dissens 4-3

Voldtekt. Straffeloven § 292 bokstav a jf. § 291 bokstav b

Kollisjon

Publisert 20.10.20

Overtredelse av vegtrafikkloven § 3. Lagmannsretten fant at fører hadde vært uaktsom da hun skulle svinge over vegen til venstre i et lyskryss. Hun kolliderte med moped i motgående kjørefelt. Selv om fører av mopeden hadde kjørt ureglementert var ikke dette, men førerens manglende aktpågivenhet, som var årsaken til at de kolliderte og at fører av mopeden ble påført skade.

vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 3.

Trusler og vold

Publisert 29.09.20

Mann tiltalt for mishandling i nære relasjon. Lagmannsretten fant det ikke tilstrekkelig bevist at de fornærmede, tidligere samboer og tre av døtrene, hadde levd under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold. Han ble imidlertid dømt for trusler overfor den ene datteren og for hensynsløs adferd overfor alle fire fornærmede til fengsel i 120 dager. Særskilt dom etter en konkret vurdering. Oppreisningserstatning.

Straffeloven §§ 282, 263 og 266. Familievold, trusler, hensynsløs adferd. Oppreisningserstatning.

konurskarantene

Publisert 28.09.20

Saken gjaldt anke fra et konkursbo over tingrettens avgjørelse om ikke å ilegge konkurskarantene. Den sentrale problemstillingen for lagmannsretten gjaldt spørsmålet om det etter en totalvurdering var rimelig å ilegge konkurskarantene, jf. konkursloven § 142 annet ledd. Lagmannsretten kom til at tingrettens helhetsvurdering ikke var tilstrekkelig bred. Konkurskarantene ble ilagt etter en konkret vurdering.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim