Frostating lagmannsrett

Helsevernloven

Publisert 08.01.21

Lagmannsretten fant at grunnvilkåret i lov om psykisk helsevern § 3-3 var oppfylt. Lagmannsretten fant videre at pasienten var samtykkekompetent. Lagmannsretten fant derimot at farekriteriet ikke var innfridd. Kravet om utskriving ble tatt til følge.

Psykisk helsevernloven – phvl, 02.07.1999 nr. 62

Helsevernloven

Publisert 08.01.21

Begjæring om opphør av tvungent psykisk helsevern ble ikke tatt til følge. Lagmannsretten fant at grunnvilkåret var innfridd. I tillegg utgjorde ankende part en nærliggende og alvorlig fare for andres helse. Helhetsvurderingen tilsa at tvang opprettholdes.

Psykisk helsevernloven – phvl, 02.07.1999 nr. 62, § 3-3

Samfunnsstraff

Publisert 08.01.21

To menn, 23 år på gjerningstidspunktet, ble dømt for tre overtredelser av straffeloven § 330 (utpressing) og fem forsøk på utpressing, til en straff av 420 timer samfunnsstraff, med en gjennomføringstid og subsidiær fengselsstraff på ett år og tre måneder. De hadde ved bruk av sosiale medier kommet i kontakt med menn som søkte mindreårige for seksuell omgang. Da de møttes ble mennene presset – eller forsøkt presset, for penger, og tre av de fornærmede betalte til sammen 16 000 kroner. Sterke personlige grunner tilsa bruk av samfunnsstraff.

Straffeloven § 330.

Straffeloven

Publisert 08.01.21

Tidligere lærer ble, etter gjenopptakelse av straffesaken til ugunst for tiltalte, dømt for seksuelle handlinger mot en elev mens han gikk i 3. og 4. klasse. Straffen ble, etter fradrag for tidsforløpet etter Høyesteretts utpeking av lagmannsrett, fastsatt til fengsel i 4 måneder som tilleggs straff til tidligere dom om det samme mot to medelever, tidligere dom for seksuell omgang til samleie med barn under 14 år og en tidligere dom for overtredelse av vegtrafikkloven, jf. straffeloven (1902) § 64.r

Straffeloven (1902) § 200 tredje ledd jf. annet ledd
Straffeprosessloven § 393 første ledd nr. 2

Seksuell

Publisert 08.01.21

Spørsmål om grensen mellom seksuell handling og seksuell omgang. Tiltalte ble i tingretten domfelt for overtredelse av straffeloven 1902 § 200 første ledd. Etter anke fra påtalemyndigheten ble han av lagmannsretten domfelt for overtredelse av straffeloven 1902 § 192 første ledd bokstav b.

Seksuell omgang. Seksuell handling.

Gjenganger

Publisert 08.01.21

En 40 år gammel mann, tidligere straffet en rekke ganger for i hovedsak vinning- og narkotikaforbrytelser ble dømt for en rekke forhold; oppbevaring av ca. 29 gram amfetamin, åtte helerier, vold mot offentlig tjenestemann, kroppskrenkelse og fem kjøringer uten førerkort mv., til fengsel i 2 år hvorav 6 måneder, tilsvarende «gjengangertillegget» ble gjort betinget med prøvetid på 3 år.

Straffeloven § 79, § 77,

 

 

Alkoholpåvirket kjøring

Publisert 08.01.21

Lagmannsretten dømte en mann for å ha kjørt to ATVer og en traktor under påvirkning av alkohol med 1,53 promille. Straffen ble satt til ubetinget fengsel i 32 dager og bot på 60000 kroner. Tapet av førerretten ble satt til to år.

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 22 første ledd

 

Sakkyndig oppnevning

Publisert 08.01.21

Anken gjaldt tingrettens avgjørelse i sak etter barneloven om ikke å oppnevne sakkyndig og om å avskjære journal fra psykolog framlagt som bevis. Lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten og forkastet anken på begge punkt.

Bevisavskjæring, taushetsplikt

Prisavslag

Publisert 08.01.21

Saken gjaldt salærtvist mellom advokat og klient. Tingretten reduserte salæret til en tredel. Advokatens anke førte ikke fram og ble forkastet.

Salær, salærreduksjon.

Skjevdeling

Publisert 08.01.21

Saken gjaldt skifteoppgjør mellom ektefeller herunder flere krav om skjevdeling. Ankende part ble gitt medhold i sitt krav om skjevdeling av hele nettoverdien i en boligeiendom han hadde brakt med seg inn i ekteskapet. Han fikk også medhold i krav om skjevdeling av nettoverdien av en leilighet i Miami, USA, som partene hadde kjøpt under ekteskapet. Ankemotparten fikk medhold i sitt krav om skjevdeling av verdien av en bobil.

Ekteskapsloven § 59

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim