Frostating lagmannsrett

Salær

Publisert 13.02.18

Offentlig oppnevnt forsvarer for etterforskningen ved seksuallovbrudd, straffeprosessloven § 100 annet ledd. Forsvarer med kontor i Oslo, siktede sonet dom i Trondheim Fengsel. Forsvarer foretok tre reiser for personlig møte med siktede. Tingretten godkjente reise- og fraværsutgifter for ett møte, for gjennomgang av tilrettelagte avhør. Tingretten mente de to andre reisene i den forbindelse var unødvendige, kontakten kunne vært gjennomført ved telefon eller video. Ingen uriktig generell lovforståelse. Tingrettens avgjørelse var heller ikke åpenbart uforsvarlig eller åpenbart uriktig.

Salær/utgiftsdekning. Forsvarer straffeprosessloven § 100 annet ledd. Straffeprosessloven § 107, salærforskriften § 13. Tvisteloven § 29-3 tredje ledd.

Voldgiftsdom

Publisert 22.01.18

Saken gjaldt anke over tingrettens opphevelse av utleggsforretning og nektelse av å ta tvangssalgsbegjæring av fast eiendom til følge. Lagmannsretten forkastet anken. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke forelå et tvangskraftig tvangsgrunnlag.

Tvangsfullbyrdelse, utleggsforretning, utlegg, tvangssalgsbegjæring, tvangsgrunnlag, tvangskraftig tvangsgrunnlag,

Konkurskarantene

Publisert 22.01.18

Lagmannsretten forkastet anke over tingrettens avgjørelse om konkurskarantene. Det ble lagt til grunn at styreleder i et aksjeselskap med skjellig grunn kunne mistenkes for straffbare forhold i forbindelse med konkursen, blant ved å unnlate å føre regnskap og begjære oppbud. Selv om han tidligere ikke hadde vært involvert i konkurs, fant lagmannsretten etter en samlet vurdering at det ikke var urimelig å sette ham i konkurskarantene.

Konkursloven § 142.

Deling grunneiendomsrett til utmark

Publisert 21.12.17

Anke over et jordskifte som ble gjennomført for å dele grunneiendomsretten til utmarka og legge ut nye utmarksteiger til det enkelte bruk. Lagmannsretten holdt saksforberedende møte, og skisserte en løsning som alle partene aksepterte. Lagmannsretten traff ny jordskifteavgjørelse som medførte visse endringer i de nye grensene mellom eiendommene, i en vedtatt gjerdeordning og i rettigheter stiftet ved jordskiftet.

jordskifte, utskiftning, gjerde, beite, grense, utmark

Ligningsloven (1980) § 8-2

Publisert 05.12.17

Saken gjaldt gyldigheten av skatteetatens vedtak hvor skattyter inntektsårene 2010 og 2011 hadde blitt skjønnslignet. Lagmannsretten fant at skattemyndighetene delvis hadde bygd på feil faktisk grunnlag. Skattekontorets vedtak ble opphevet. Lagmannsretten reduserte inntekt/utbytte med nesten 1 million kroner. Sammenholdt med de poster skatteetaten under ankeforhandlingen hadde frafalt ble inntekt/ubytte for inntektsårene 2010 – 2011 redusert med over 3 millioner kroner.

Skatt, skjønnsligning, ligningsloven (1980) § 8-2

Straffeprosess. Uteblivelse/ unnvikelse.

Publisert 05.12.17

Tiltalte,svensk statsborger, domfelt i tingretten for bl.a. grov narkotikaforbrytelse. Han anket over  skyldspørsmålet, men det lyktes ikke å få stevningen til ankeforhandling lovlig forkynt for ham, og han møtte ikke. Lagmannsretten anså tiltalte unnveket og avviste anken over bevisbedømmelsen under skyldspørmålet,jf straffeprosessloven § 336 først ledd annet punktum. Lagmannsretten behandlet gjenstående  ankegrunner -straffutmåling for  oppbevaring av 92 gram kokain,62 gram marihuana og 286 rivotril, samt forhold etter vegtrafikkloven. Fengslel ett år, noe fradrag for tilståele og for lang saksbehandlingstid før tiltale. Utvidet inndragning av pengebeløp, jf. straffeloven § 68.

 

Straffeprosess. Uteblivelse/ unnvikelse. Straffeprosessloven § 336 første ledd andre punktum. Straffutmåling. Straffeloven (2005) § 231 første jf. annet ledd. Kokain. Inndragning. Straffeloven (2005) § 68.

Voldtekt

Publisert 07.11.17

Straff for overtredelse av straffeloven (2005) § 291 bokstav a – voldtekt til seksuell omgang – ble fastsatt til fengsel i tre år og en måned. Under en russefest på et friluftsområde hadde tiltalte på ca 18 1/2 år etter å ha kommet i snakk med fornærmede på ca 16 1/2 år, startet å beføle henne, dratt henne ned til bakken og ført minst en finger inn i hennes skjede. Utgangspunktet for straffen i et slikt typetilfelle er tre år og tre måneder, jf. Rt-2013-848. Det ble gjort fradrag for ung alder.

straffeloven (2005) § 291 bokstav a, voldtekt til seksuell omgang

Vold

Publisert 06.11.17

Mann dømt for legemskrenkelse mot tidligere kjæreste. Voldsanvendelsen hadde et ikke ubetydelig omfang og omfattet blant annet halsgrep. Det var ikke grunnlag for straffrihet på grunn av provokasjon. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at tiltalte tidligere var dømt for vold. Lagmannsretten tok utgangspunkt i et straffenivå på fengsel i 60 dager. På grunn av lang saksbehandlingstid (liggetid) hos politiet ble straffen satt til 40 dager, hvorav 20 dager ble gjort betinget.

Straffeloven § 271

Kontraktsforhold

Publisert 02.11.17

Spørsmål om eiendomsrett til bergarten eklogitt – et biprodukt ved kalkutvinning. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at eklogitten tilhørte rettighetshaveren til kalk- og marmorforekomsten, og ikke grunneieren. Avtalen fra 1906 var mangelfull og regulerte ikke spørsmålet. Det ble sett hen til bergrettslige prinsipper. Eklogitten kunne ikke utnyttes selvstendig, men var et kostnadsreduserende produkt ved kalkutvinningen.

Kontraktsforhold.->Avtaleloven – avtl, 31.05.1918 nr. 4

 

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 02.11.17

Anke over at et jordskifte var nektet fremmet for å dele setermarken, der skogen var teigdelt men grunn og beite lå i realsameie. Deler av setermarka var avsatt til utbyggingsområde i arealdelen til kommuneplanen. Dette kombinert med mangelen på konkrete planer over hva eiendommene kunne brukes til etter delingen medførte at lagmannsretten kom til samme resultat som jordskifteretten, at jordskiftet ikke skulle fremmes. I samme sak har lagmannsretten også avgjort noen mindre spørsmål om utforming av vedtekter for et sameielag. I samme sak nektet lagmannsretten å fremme  anke over en dom om eiendomsgrense for sameiet, med henvisning til tvisteloven § 29-13. Anke over et rettsfastsettende vedtak om hvem som er medeiere i sameiet ble behandlet og det ble avsagt ny dom.

 

Eiendoms- og bruksrett.
Fremme jordskifte
Sameie
Utbyggingsverdi

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim