Frostating lagmannsrett

Kollisjon

Publisert 20.10.20

Overtredelse av vegtrafikkloven § 3. Lagmannsretten fant at fører hadde vært uaktsom da hun skulle svinge over vegen til venstre i et lyskryss. Hun kolliderte med moped i motgående kjørefelt. Selv om fører av mopeden hadde kjørt ureglementert var ikke dette, men førerens manglende aktpågivenhet, som var årsaken til at de kolliderte og at fører av mopeden ble påført skade.

vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 3.

Trusler og vold

Publisert 29.09.20

Mann tiltalt for mishandling i nære relasjon. Lagmannsretten fant det ikke tilstrekkelig bevist at de fornærmede, tidligere samboer og tre av døtrene, hadde levd under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold. Han ble imidlertid dømt for trusler overfor den ene datteren og for hensynsløs adferd overfor alle fire fornærmede til fengsel i 120 dager. Særskilt dom etter en konkret vurdering. Oppreisningserstatning.

Straffeloven §§ 282, 263 og 266. Familievold, trusler, hensynsløs adferd. Oppreisningserstatning.

konurskarantene

Publisert 28.09.20

Saken gjaldt anke fra et konkursbo over tingrettens avgjørelse om ikke å ilegge konkurskarantene. Den sentrale problemstillingen for lagmannsretten gjaldt spørsmålet om det etter en totalvurdering var rimelig å ilegge konkurskarantene, jf. konkursloven § 142 annet ledd. Lagmannsretten kom til at tingrettens helhetsvurdering ikke var tilstrekkelig bred. Konkurskarantene ble ilagt etter en konkret vurdering.

Tiltalte død

Publisert 24.09.20

Tiltalte døde før ankesaken ble behandlet. Tingrettens dom for de poster hvor bevisvurderingen under skyldspørsmålet var henvist til ankebehandling ble opphevet og straffeforfølgingen for domstolen ble hevet. Vist til Høyesteretts dom inntatt i Rt-2014-1045.

Uaktsom kjøring

Publisert 18.09.20

En bilfører anket tingrettens domfellelse for uaktsom kjøring med dødsfølge etter straffeloven § 281 og for uaktsom kjøring etter vegtrafikkloven § 3. Lagmannsretten kom til samme resultat. Oppreisning til avdødes etterlatte ektefelle ble tilkjent.

Uaktsomt bildrap, uaktsom, straffeloven § 281, vegtrafikkloven § 3

 

 

Fartsmåling

Publisert 15.09.20

Lagmannsretten la resultatet fra politiets gjennomsnittsfartsmåling til grunn og forkastet anken over straffutmålingen for en mann som var dømt i tingretten for å ha kjørt bil i 162 km/t i 90-sonen.

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 5, jf. skiltforskriften § 8.

Førerkortforskriften

Publisert 11.09.20

En på gjerningstidspunktet 19 år gammel mann ble dømt for å ha kjørt i 121 km/t i skiltet 90-sone. Anførsel om nødrett, at han måte øke farten for å avverge at en farlig situasjon skulle oppstå, førte ikke frem. Straffen ble satt til en bot på 12200 kroner subsidiært fengsel i 25 dager. Tap av førerett i seks måneder på grunn av samlet prikkbelastning.

 

Straffeloven § 17
Prikkforskriften
Tapsforskriften

Narkotikaforbrytelse

Publisert 08.09.20

38 år gammel mann dømt for blant annet straffeloven § 273 i tingretten. Lagmannsretten nedsubsumerte til § 271 jf. § 272. For dette, samt for en grov narkotikaforbrytelse og en kjøring i ruspåvirket tilstand hhv 4 og 3 år tilbake i tid, ble straffen satt til fengsel i 9 måneder på særvilkår om narkotikaprogram med domstolskontroll. Prøvetid 3 år.

Straffeloven § 273,
Straffeloven § 271 jf. § 272
Straffeloven § 37 bokstav f)

 

Narkotikagjeld

Publisert 08.09.20

Grovt ran av to personer. Tre menn tok seg inn i en leilighet for å kreve inn narkotikagjeld etter bestilling fra en fjerde mann. Den ene av de fornærmede ble utsatt for grov vold ved bruk av batong, øks og kniv eller lignende redskap. Tre av de tiltalte anket til lagmannsretten. Straffen for den ene ble satt til fengsel i to år og seks måneder. Han hadde vært sentral både under planleggingen og ved voldsutøvelsen under ranet. Straffen satt til fengsel i to år for de to som var domfelt for medvirkning. Den ene var bare domfelt for ett av ranene. Han hadde bestilt ranet og påvist boligen hvor fornærmede oppholdt seg. Volden som ble utøvd var noe i overkant av hva tiltalte hadde sett for seg. Den andre medvirkeren holdt vakt under ranet. Han hadde også en mer begrenset rolle under planleggingen av ranet.

Strafferett. Grovt ran. Medvirkning. Straffutmåling. Straffeloven § 328, jf. § 327.

Skjønnsprosessloven

Publisert 08.09.20

Avtaleskjønn for erverv av grunn til kommunal veg. Partene var enige om at alternativ påregnelig bruk var til boligformål. Begjæring om overskjønn fra eier av ett takstnummer, hvor grunnundersøkinger hadde vist utfordrende byggegrunn på grunn av humusholdig grunn og dype torvlag ned til ca. 5 meters dyp. Overskjønnet tok stilling til verdien av det aktuelle arealet, etter særlig å ha vurdert hvor mye råtomteverdien ble redusert på grunn av grunnforholdene. Konkret skjønn.

Avtaleskjønn, utbyggingsverdi, råtomtverdi, grunn til vegformål.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim