Frostating lagmannsrett

Fengsel for oppbevaring av hasj

Publisert 21.11.12

En 35 år gammel mann ble i tingretten dømt til 127 timer samfunnsstraff for overtredelse av straffeloven § 162 første ledd. Saken gjaldt oppbevaring av 915 gram hasj. Etter anke fra statsadvokaten fastsatte lagmannsretten straffen til fengsel i 5 måneder. Det forelå ikke en rehabiliteringssituasjon som kunne gi grunnlag for samfunnsstraff. På grunn av lang saksbehandlingstid og en viss positiv utvikling, ble 60 dager av straffen gjort betinget.

Narkotika. Straffutmåling. Samfunnsstraff. Rehabilitering. Lang behandlingstid.

Straffeloven § 162 første ledd.

20 år gammel mann dømt for overtredelse av straffeloven

Publisert 29.10.12

20 år gammel mann dømt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ. Slag fra tiltalte medførte at fornærmede ble påført brudd i nesen. To meddommere ville frifinne på grunn av nødverge.

Straffen fastsatt til fengsel i 90 dager. Mindretallet – fagdommerne – fant at straffen burde være 120 dager fengsel.

Samfunsstraff for promillekjøring

Publisert 22.10.12

24-årig trebarnsmor dømt til samfunnsstraff for kjøring i alkoholpåvirket tilstand med 1,48 i promille. Lagt særlig vekt på at hun hadde aleneansvaret for mindreårige barn med særlige omsorgsbehov. I tillegg hadde hun selv omfattende plager.

Vegtrafikkrett, kjøring i ruspåvirket tilstand, straffutmåling, vegtrafikkloven § 31 jf. § 22 første ledd.

Pasientskadesak foreldet

Publisert 22.10.12

Spørsmål om erstatningskrav etter pasientskadeloven var foreldet, og subsidiært om det kunne fremmes mot staten på avtalerettslig grunnlag.

Skaden skyldes behandling med «insulinkur» i 1959, men kravet ble fremmet først i 2009, da skadelidte var klar over sammenhengen først da. Kravet var ikke foreldet etter straffelovens ikrafttredelseslov

§ 28 første ledd, som regulerte foreldelsesspørsmålet inntil foreldelsesloven av 1979 trådte i kraft. Foreldelse hadde inntrådt ved utløpet av året 1982, i medhold av den absolutte tyveårsregelen i foreldelsesloven 1979 § 9 nr. 2, sammenholdt med overgangsregelen i

§ 31. Senere lovendring, som innførte unntak fra tyveårsregelen, fikk ikke betydning. Grunnloven § 97 kunne ikke føre til et annet resultat.

Pasientskadeloven § 4 tredje ledd var ikke til hinder for å reise sak om erstatning av staten som sykehuseier, men staten var ikke gjort til part i saken.

Straffeloven ikrafttredelseslov 1902 § 28 første ledd. Foreldelsesloven 1896 § 7. Foreldelsesloven 1979 § 9 nr. 2 og nr. 3 a og b. Pasientskadeloven § 4 tredje ledd, § 9, § 18. Tvisteloven § 15-2 og § 15-4

Spørsmål om fiskerett i elv

Publisert 22.10.12

Ved en skyllddelingsforretning i 1884 ble grensen for en utskilt eiendom beskrevet slik:» …bestaar af en langagtig Firkant  som paa sydøstre Side støder mod Sundals-Elven- paa sydvestre mod  Hovedveien…»

Tvist om  det fradelte bruk har fiskerett i elva eller ikke.

Lagmannsretten la til grunn at grensen  var beskrevet langs elven. Det ble funnet klare bevis for at dette var gjort bevisst for å holde fiskeretten i elva utenfor overdragelsen. Lagmannsretten kom, som jordskifteretten, til at det fraskilte bruk ikke hadde fiskerett i elva.

Lov om laksefisk og innlandsfisk §§16 og 17.  Vassdragsloven § 4

Spørsmål om samfunnsstraff

Publisert 22.10.12

To menn, begge 29 år gamle og tidligere dømt for vold, hadde i minst 30 minutter mishandlet fornærmede med spark og slag, til dels med farlig redskap, mot store deler av kroppen mens fornærmedes armer og bein var tapet. Det ble også truet med bruk av kniv mot ansiktet. Begge hadde tilstått.

Begge anker over straffutmålingen (fengsel i 120 dager) ble forkastet. Én dommer stemte for samfunnsstraff for én av de domfelte.

Frifunnet for legemsbeskadigelse

Publisert 22.10.12

En 22 år gammel mann var tiltalt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ. Fornærmede hadde fått et slag i ansiktet ute på dansgulvet. Tiltalte ble dømt i tingretten, men bevisførselen for lagmannsretten etterlot rimelig tvil om hendelsesforløpet. Tiltalte ble derfor frifunnet. 

Straffeloven § 229

Nektet gjenåpning

Publisert 22.10.12

I forbindelse med felleseieskifte reiste ektemannen skiftetvist for å bli godskrevet latent skatteansvar i forbindelse med at han skulle avhende en aksjepost. Lagmannsretten tok ikke kravet til følge og begrunnet dette med at det ikke var sannsynliggjort at han ville komme til å selge aksjeposten med det første. Ektemannen begjærte gjenåpning etter tvisteloven § 31-4 bokstav a) og gjorde gjeldende at han hadde solgt aksjene kort tid etter at lagmannsretten avsa dom. Lagmannsretten tok ikke begjæringen til følge og uttalte at det ikke gir grunnlag for gjenåpning når kravet i saken bygger på en fremtidig utvikling eller begivenhet og utviklingen viste seg å bli en annen enn det retten la til grunn. Vist til juridisk teori med henvisning til forarbeider, rettspraksis og annen juridisk teori. Også bemerket at gjenåpning var avskåret etter tvisteloven § 31-5 andre ledd.

Gjenåpning. Sivil sak. Skiftetvist. Latent skattekrav. Aksjer. Tvisteloven § 31-4 bokstav a).

Vold mot tidligere samboer

Publisert 19.10.12

45-årig mann ble av tingretten dømt for vold mot sin tidligere samboer til fengsel i 30 dager. Han anket til lagmannsretten og gjorde gjeldende at det forelå en rehabiliteringsituasjon, og at han burde dømmes til samfunnsstraff. Lagmannsretten forkastet anken da det ikke ble ansett å foreligge noen rehabiliteringssituasjon, eller andre grunner som talte for bruk av samfunnsstraff.

Straffeloven § 228 første ledd.

 

 

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim