Frostating lagmannsrett

Trusler, narkotikapåvirket kjøring

Publisert 03.05.13

Mann, 35 år, var av tingretten dømt til 90 dager fengsel, hvorav 30 dager betinget, samt bot kr. 34000, for å ha drapstruet sin ex-samboer, kjørt bil under narkotikapåvirkning mm.

Lagmannsretten frifant ham for å ha fremsatt drapstrussel, pga. mangel på bevis. Straffen for de øvrige forholdene ble satt til 60 dager fengsel, hvorav 30 dager betinget. Boten ble opprettholdt. Mannen var under rehabilitering, men så kort fengselsstraff ville ikke påvirke behandlingen.   

Trusler, narkotikapåvirket kjøring.

Voldskriminalitet

Publisert 18.04.13

Mann dømt for medvirkning til grov legemsbeskadigelse etter straffeloven § 231 første straffalternativ jf § 232. Fengsel i fem år. Syv menn oppsøkte fornærmede på natten, med en klar undforstått avtale om at det ville bli brukt vold. Tiltalte var sentral i planlegging og ledelse selv aktiv under angrepet mot fornærmede. Når en av de medtiltalte gikk lenger enn det som var avtalt, ved å slå fornærmede gjentatte ganger i hodet med et kraftig slagredskap, en olderstokk, var det overveiende sannsynlig for tiltalte at det medførte livstruende skader. Tiltalte hadde oversikt over det som skjedde, og hadde en klar handlingsplikt, men gjorde ingenting for å stanse dette. Aktiv psykisk medvirkning.

Medvirkning. Grov legemsbeskadigelse. Straffeloven § 231 første straffalternativ

Legemsbeskadigelse

Publisert 18.04.13

En kvinne som, på gjerningstidspunktet var 41 år, ble dømt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ. Det ble lagt til grunn at hun slo en annen kvinne i hodet med en sko minst to ganger. Fornærmede ble påført et kutt over venstre øye på 2 cm og som måtte syes med 4 sting.

Det ble utmålt en straff på fengsel i 120 dager som i sin helhet ble gjort betinget. Lagt vekt på at fornærmede og en venninne av henne opptrådte på en slik måte at tiltalte følte seg provosert. Det ble videre vektlagt at den påførte skade var liten, og at saken hadde blitt gammel. Tiltaltes noe spesielle livssituasjon ble også hensyntatt.

Straffeloven § 229 første straffalternativ

Dømt for alvorlig voldskriminalitet

Publisert 11.03.13

27-årig mann, dømt flere ganger tidligere for voldskriminalitet, ble kjent skyldig i legemsbeskadigelse, jf. straffeloven § 229 andre straffalternativ. Han hadde utenfor et utested slått fornærmede i hodet med knyttet hånd. Fornærmede falt bakover og slo bakhodet i asfalten. Han pådro seg brudd i kraniet og blødninger i hjernen, og ble sykemeldt i 5 uker. Straffen ble satt til fengsel i 8 måneder.

Legemsbeskadigelse. Voldskriminalitet. Straffeloven § 229 andre straffalternativ.

Dømt for voldtekt mm i tingretten, frifunnet i lagmannsretten

Publisert 12.02.13

63-årig mann dømt i tingretten til fengsel i 8 år for familievold overfor ektefelle og tre barn, samt voldtekt til samleie av datter som var under 16 år. Han ble i lagmannsretten dømt til 75 dager fengsel for legemsfornærmelse mot ett av barna, ellers frifunnet. Foreldelsesproblematikk.

Oppreisning til alle barna idømt både i tingrett og lagmannsrett, med én endring av grunnlaget og beløpet i lagmannsretten.

Strafferett, seksualforbrytelse og familievold, straffeloven § 192, § 196 og § 197, § 219, § 228.

Samleie med pike under 16 år – straffutmåling

Publisert 11.02.13

48 år gammel mann var i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven § 196 første ledd, samleie med en pike på 14 år 8 måneder. Han hadde erkjent de faktiske forhold, men mente inntil hovedforhandlingen at han hadde grunn til å tro at jenta var over 16 år. Først under hovedforhandlingen i tingretten erkjente han straffskyld. Erkjennelse av de faktiske forhold som dommen bygger på er en uforbeholden tilståelse etter straffeloven § 59 annet ledd. Lagmannsretten ga fradrag på 25 % og utmålte straffen til fengsel i 6 måneder.

Strafferett,

Straffutmåling

Frifunnet for medvirkning til ran

Publisert 11.02.13

Kvinne i tingretten dømt til fengsel i ett år og fem måneder for medvirkning til ran av ektefellen ble av en enstemmig lagmannsrett frifunnet, idet det ikke ble ansett tilstrekkelig bevist at hun hadde medvirket til ranet.

Samfunnsstraff i familievoldsak

Publisert 21.01.13

Straffutmåling for en kvinne funnet skyldig i mishandling av sine barn, jf. straffeloven § 219 første ledd. Med bakgrunn i blant annet at voldsutøvelsen befant seg i det nedre sjikt og tungtveiende rehabiliteringshensyn ble det fastsatt samfunnsstraff.

straffeloven § 219 første ledd, straffeloven § 28 a

Samfunnsstraff for ran

Publisert 14.12.12

21 1/2 år gammel mann, 19 år og 9 måneder på gjerningstiden, ble under tvil dømt til samfunnsstraff på 266 dager blant annet for medvirkning til simpelt ran. Selv om utgangspunktet er ubetinget fengsel for ran, fant lagmannsretten, blant annet under henvisning til Rt. 2007 side 626, at personlige forhold kunne forsvare en  annen reaksjon. Domfelte, som hadde hatt en svært vanskelig oppvekst, var for første gang kommet i fast arbeid og hadde fått kontroll med sitt rusproblem. Det ble også tillagt noe vekt at det var gått 1 år og 8 måneder siden de straffbare forholdene fant sted.

Straffutmåling. Simpelt ran. Samfunnsstraff. Oppreisningserstatning.

Vold i nære relasjoner

Publisert 06.12.12

33 år gammel mann ble dømt til fengsel i 3 år og 2 måneder for tre tilfeller av overtredelse av straffeloven § 219 andre ledd jf første ledd, et tilfelle for overtredelse av straffeloven § 228 første ledd og for overtredelsde av straffeloven § 291 første ledd jf andre ledd. Fornærmet i forhold § 219 var ektefelle, stedatter og stesønn, som begge hadde spesielle omsorgsbehov.

Straffeloven § 219 andre leff jf førsteledd. Straffeloven § 228 første ledd

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim