Frostating lagmannsrett

Frifunnet for legemsbeskadigelse

Publisert 22.10.12

En 22 år gammel mann var tiltalt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ. Fornærmede hadde fått et slag i ansiktet ute på dansgulvet. Tiltalte ble dømt i tingretten, men bevisførselen for lagmannsretten etterlot rimelig tvil om hendelsesforløpet. Tiltalte ble derfor frifunnet. 

Straffeloven § 229

Nektet gjenåpning

Publisert 22.10.12

I forbindelse med felleseieskifte reiste ektemannen skiftetvist for å bli godskrevet latent skatteansvar i forbindelse med at han skulle avhende en aksjepost. Lagmannsretten tok ikke kravet til følge og begrunnet dette med at det ikke var sannsynliggjort at han ville komme til å selge aksjeposten med det første. Ektemannen begjærte gjenåpning etter tvisteloven § 31-4 bokstav a) og gjorde gjeldende at han hadde solgt aksjene kort tid etter at lagmannsretten avsa dom. Lagmannsretten tok ikke begjæringen til følge og uttalte at det ikke gir grunnlag for gjenåpning når kravet i saken bygger på en fremtidig utvikling eller begivenhet og utviklingen viste seg å bli en annen enn det retten la til grunn. Vist til juridisk teori med henvisning til forarbeider, rettspraksis og annen juridisk teori. Også bemerket at gjenåpning var avskåret etter tvisteloven § 31-5 andre ledd.

Gjenåpning. Sivil sak. Skiftetvist. Latent skattekrav. Aksjer. Tvisteloven § 31-4 bokstav a).

Vold mot tidligere samboer

Publisert 19.10.12

45-årig mann ble av tingretten dømt for vold mot sin tidligere samboer til fengsel i 30 dager. Han anket til lagmannsretten og gjorde gjeldende at det forelå en rehabiliteringsituasjon, og at han burde dømmes til samfunnsstraff. Lagmannsretten forkastet anken da det ikke ble ansett å foreligge noen rehabiliteringssituasjon, eller andre grunner som talte for bruk av samfunnsstraff.

Straffeloven § 228 første ledd.

 

 

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim