Frostating lagmannsrett

Uaktsomt drap forøvet ved motorvog

Publisert 07.06.13

 

Uaktsomt drap forøvet ved motorvogn, jf straffeloven § 239. To sjåfører i hver sin bil, den ene skulle foreta en forbikjøring, den andre høynet da farten, opp til 140 km/t, og hindret forbikjøringen, slik at det ble en kappkjøring over en lengre, kjent strekning. Den forbikjørende kjørte fortere, og den andre bilen bremset rolig ned i god tid før de kom til en sving. Den forbikjørende bremset ikke ned, men fortsatt i svært høy hastighet inn i svingen, la seg krapt inn til høyre, fikk skrens og forulykket. Sjåførens svigerinne, som var passasjer i bilen, ble kastet ut av bilen og døde som følge av skadene. Sjåføren av ulykkesbilen ble domfelt for uaktsomt bildrap etter straffeloven § 239. Uaktsomheten i forbindelse med den fortsatte fobikjøringen omfattet dødsfølgen. Den andre sjåføren ble frikjent for bildrap, og kun domfelt etter vegtrafikkloven § 3. Dødsulykken inntraff som følge av hendelser etter han hadde avsluttet kappkjøringen. Han hadde ikke forvoldt en annens død,ikke årsakssammenheng mellom hans forutgående uaktsomme kjøring og dødsfølgen. Sjåføren av ulykkesbilen ble dømt til fengsel i 1 år og 6 mndr, noe hensyn tatt til at hun var hardt rammet. Den andre sjåføren fikk fengsel i 90 dager, etter tilståelsesrabatt. Tap av førerett hhv for alltid og i tre år.

Oppreisningserstatning til avdødes etterlatte foreldre redusert pga avdødes manglende bruk av bilbelte, fra 60000 kroner som norm til 40000 kroner for hver av foreldrene.

 

Uaktsomt drap forøvet ved motorvogn. Straffeloven § 239 første straffalternativ. Vegtrafikkloven § 3. Oppreisningserstatning etterlatte. Skadeserstatningsloven § 3-5.

 

Habilitet. Barnevernsak.

Publisert 05.06.13

I anken over tingrettens dom i barnevernsak ble det lagt ned påstand om opphevelse på grunn av inhabilitet hos rettens leder. Det ble vist til dommmerens tidligere ansettelsesforhold hos kommuneadvokaten med blant annet barnevern som arbeidsfelt. Lagmannsretten kom til at rettens leder ikke var inhabil. Det var gått 14 måneder fra dommeren sluttet i kommunen og til hun fikk befatning med den aktuelle saken. Ut over denne tilknytningen forelå det ikke særegne omstendigheter som var skikket til å svekke tilliten til dommerens uhildethet, jf. domstolloven § 108. Dissens.

Habilitet. Domstolloven § 108.

 

Heleri

Publisert 29.05.13

Straffeloven § 317 fjerde ledd jf. første ledd.

To litauere ble i tingretten domfelt for grovt heleri. Den ene anket til lagmannsretten som økte straffen fra fengsel i 10 måneder til 1 år. Mobil vinningskriminalitet utgjør et alvorlig strafferettslig problem som det er nødvendig å reagere strengt mot, jf. Rt-2012-1458.

 

Avhendingsloven

Publisert 29.05.13

Avhendingsloven §§ 3-9, 3-7 og 3-8, jf. §§ 4-12 og 4-14. Prisavslag. Erstatning. Råteskader.

En huskjøper nådde ikke fram med krav om prisavslag og erstatning for påstått mangel i form av råteskade. Lagmannsretten kom til at selgers opplysningsplikt etter avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8 var oppfylt. Eiendommen var heller ikke i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med, jf. § 3-9 andre punktum. Utbedringskostnadene ble beregnet til ca. 2,5 % av kjøpesummen.

 

Barnepornografi. Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a

Publisert 13.05.13

Mann, 62 år gammel, domfelt ved tilståelsesdom for besittelse og formidling av barnepornografi, straffeloven § 204 a første ledd bokstav a. Begrenset omfang, bilder og filmsnutter, men innholdsmessig grove seksuelle overgrep mot barn ned i 4-5 årsalder. Besittelse over lang tid, aktivitet ved anskaffelse og videreformidling av materialet – ett tilfelle. Personlige og sosiale konsekvenser for domfelte og psykiske helseproblemer kunne ikke begrunne betinget fengselsstraff. Lagmannsretten tok utgangspunkt i en fengselsstraff på 90 dager og 30 dager i rabatt for tilståelsen og satte straffen til fengsel i 60 dager.

Barnepornografi. Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.

Avskjedigelse

Publisert 10.05.13

 Et fiskebåtrederi som praktiserte nulltoleranse overfor ethvert rusmiddel ombord, og dertil også overfor bruk av ulovlige rusmidler på friturer, innførte i tillegg til urinprøvetaking også hårprøver. Et besetningsmedlem som nektet å avgi hårprøve ble ansett å ha testet positivt. Avskjedigelsen av ham ble funnet gyldig av såvel tingretten som lagmannsretten.

Avskjed fra stilling som fisker. Sjømannsloven § 15.

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 10.05.13

Sivilprosess. Rettsforlik. Tvangsfullbyrdelse. Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-16. Tvisteloven § 19-12 annet ledd.

Krav om tvangsfullbyrdelse av et rettsforlik førte ikke frem. Kravet innebar i realiteten en endring av rettsforliket, som eventuelt måtte behandles som ordinært søksmål. Motpartene fikk medhold i at det kunne fastsettes en oppfyllelsesfrist for rettsforliket.

Omgjøring av samfunnsstraff til ubetinget fengsel

Publisert 07.05.13

En 45 år gammel mann ble i tingretten dømt blant annet for overtredelse av straffeloven § 162 første og annet ledd til samfunnsstraff i 394 timer, subsidiært fengsel i to år. På grunn av manglende fremmøte ble straffen senere omgjort av tingretten, slik at han pliktet å fullbyrde 90 dager av fengselsstraffen, mens samfunnsstraffen ble redusert til 304 timer. Han anket forgjeves til lagmannsretten. Hans manglende fremmøte kunne ikke forklares med en en noe uklar legeerklæring.

Strafferett. Straffutmåling. Samfunnsstraff. Omgjøring.                                                                          Straffeloven § 28 b.

Grov narkotikaforbrytelse

Publisert 06.05.13

En 34 år gammel mann ble av lagretten dømt for grov narkotikaforbrytelse, oppbevaring av 1,684 kg metamfetamin. Lagmannsretten utmålte en straff på 2 år og 10 måneder.

Straffeloven § 162 første og annet ledd

Sak om 30 års kvalitetsgaranti for betongtakstein. Reduksjon av sakskostnadskrav, jf tvisteloven § 20-2(3)

Publisert 06.05.13

Huseier fjernet etter 15 år betongtakstein og la nytt stålplatetak. Han krevet erstatning fra taksteinleverandøren for sine kostnader under henvisning til en kvalitetsgaranti gitt for 30 år. Leverandøren ble frifunnet. De påberopte mangler ble ikke ansett dekket av garantien.
Vinnende parts kostnadskrav ble redusert av ulike årsaker.

Sak om 30 års kvalitetsgaranti for betongtakstein. Reduksjon av sakskostnadskrav, jf tvisteloven § 20-2(3).

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim