Frostating lagmannsrett

Trygdebedrageri

Publisert 10.09.13

Straffeloven § 270 første ledd, straffeloven § 166.

30-årig kvinne ble dømt for trygdebedrageri og falsk forklaring til fengsel i 21 dager, som ble gjort betinget med en prøvtid på 2 år i medhold av straffeloven §§ 52-54, samt en bot på 8 000 kroner. Hun hadde våren 2010 ved bruk av uriktige meldekort urettmessig fått utbetalt ca 57 000 kroner i dagpenger. Saken var blitt noe gammel, uforbeholden tilståelse, omsorgsansvar for to mindreårige barn, beløpet tilbakebetalt.

 

Endring av gjeldsordning, jf gjeldsordningsloven §§ 6-1, 5-4

Publisert 04.09.13

Debitor ønsket å beholde et forventet overskudd på ca 250.000 kroner ved tvangssalg av bolig. Lagmannsretten anså en slik endring støtende. Hensynet til debitor måtte vike for hensynet til kreditorene. Dividenden til de uprioriterte var 0%.

Endring av gjeldsordning, jf gjeldsordningsloven §§ 6-1, 5-4.

Grunnerverv veg og byggeområde

Publisert 16.07.13

Salgsverdi. Vederlagsloven §§ 5 og 8.

Kommunen ervervet areal til ny hovedinnfartsveg samt tilstøtende areal regulert til byggeområde og friområde. Erstatningen fastsatt til en utjevnet gjennomsnittspris pr m2 for råtomt. Det ble ikke gitt tomteerstatning for et friområde, da dette skulle betjene en større krets av brukere, og ikke bare beboerne i utbyggingsfeltet. For striper av bebygd eiendom ble erstatningen basert på differanseprinsippet. Det ble sett bort fra ulempene med veganlegget, da disse ikke oversteg tålegrensen i naboloven § 2.

 

Oppføring av bolighus

Publisert 15.07.13

 Kontraktsforhold. Forbruker. Oppføring av bolighus. Bustadoppføringslova § 41. Bustadoppøfringslova § 56, § 57.

Oppføring av bolighus. Tvist om innholdet av avtalen mellom forbruker/byggherre og entreprenør, om det var inngått avtale om en øvre kostnadsramme eller bindende prisoverslag, eller om det var avtalt regningsbasert arbeid. Bustadoppføringslova § 41 gir regler om fastsetting av vederlaget. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at et foreløig kostnadsoverslag ikke ga en bindende ramme eller overslag, men at det var avtalt betaling etter regning, arbeid etter timer og fast påslag for materialbruk. Da byggherren mente rammen var nådd og stanset betalingen, gjenstod en god del arbeid på huset. Entreprenøren var berettiget til å stanse arbeidet og heve avtalen, jf. bustadoppføringslova §§ 56 og 57.

Familievold

Publisert 15.07.13

En 27 år gammel mann ble funnet skyldig i overtredelse av straffeloven § 219 første ledd bokstav a). Straffen ble satt til fengsel i 7 måneder. Oppreisningserstatningen ble satt til kr. 40 000.

Straffeloven § 219 første ledd bokstav a).

Motarbeiding av rettsvesenet

Publisert 20.06.13

 Strafferett. Straffeloven § 132a bokstav b. Motarbeiding av rettsvesenet.

Ung mann ble kjent skyldig i gjengjeldelse overfor aktør (fornærmet i voldtektssak) ved ruteknusing et par dager etter sakens behandling i tingretten.

På bakgrunn av sakens alder ble det gitt deldom 60/60 – samme straff som for medtiltalt, som ikke anket tingrettens dom.

2 av de 7 dommerne voterte for at 90 av 120 dager skulle gjøres betinget.

 

Kontraktsrett, entreprise

Publisert 20.06.13

Ved sluttoppgjør etter entreprisekontrakt som bl.a. omfattet tømrer- og snekkerarbeider, oppsto uenighet mellom byggherre og entreprenør om en rekke krav som entreprenøren hadde fremsatt. Byggherren gjorde prinsipalt gjeldende at entreprenøren hadde tapt retten til å kreve betaling da entreprenøren ikke hadde sendt skriftlig varsel etter Norsk Standard 3431 punkt 33.3.1. Selv om det var avtalt at NS 3431 skulle gjelde for kontraktsforholdet, kom lagmannsretten til at entreprenørens krav ikke var prekludert på tross av manglende varsel. Lagmannsretten fant at partene ved sin praksis hadde satt til side kravene til skriftlighet. Hensynet til lojalitet i kontraktsforholdet tilsa også at byggherren ikke kunne påberope preklusjonsreglene da byggherren selv hadde unnlatt å følge varslingsreglene. Lagmannsretten tok stilling til de enkelte krav som var omtvistet. Byggherren ble dømt til å betale kr 3 363 169 som tilsvarte om lag en halvpart av det samlede påstandsbeløp for lagmannsretten. De øvrige krav førte ikke fram. Ingen av partene ble ansett å ha vunnet saken. Lagmannsretten påla entreprenøren å betale en halvpart av motpartens sakskostnader for tingrett og lagmannsrett da entreprenøren under rettsmekling hadde avslått et forlikstilbud som var høyere enn det beløp som ble tilkjent av lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-3.

Kontraktsforhold. Entreprise. NS 3431.

Erstatningskrav mot kommune førte ikke frem

Publisert 20.06.13

Krav om oppreisning mot en kommune med grunnlag i barneverntjenestens saksbehandling førte ikke frem. Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at det ikke forelå erstatningsbetingende krenkelser eller skadevoldende handlinger som følge av brudd på saksbehandlingsregler.

Erstatningsrett, barnevern, oppreisningsansvar, skadeserstatningsloven

Trekk i skyldnerens inntekter under konkurs

Publisert 20.06.13

Konkursskyldneren begjærte omgjøring av tidligere fastsatt trekk i løpende utbetalinger, jf dekningsloven § 2-11. Tingretten avslo begjæringen, og lagmannsretten forkastet anken over denne avgjørelsen.

Dekningsloven § 2-11

Familievold

Publisert 10.06.13

31-årig mann, opprinnelig fra Sri Lanka, ble dømt for overtredelse av straffeloven § 219 første ledd for grov og gjentatt mishandling av ektefellen over en periode på ca ett halvt år. Han ble også dømt for overtredelse av straffeloven § 132a, da han hadde tatt kvelertak på ektefellen og truet med å drepe henne hvis hun anmeldte forholdet. Straffen på ett års fengsel omfattet også et trygdebedrageri og falsk forklaring i forbindelse med dette. Fornærmede tilkjent 50 000 kroner i oppreisning. Også dømt til å betale 10 000 kroner i sakskostnader til det offentlige.

Straffeloven § 219. Straffeloven § 132a. Straffeloven § 270. Straffeloven § 166. Familievold

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim