Frostating lagmannsrett

Erstatningskrav mot kommune førte ikke frem

Publisert 20.06.13

Krav om oppreisning mot en kommune med grunnlag i barneverntjenestens saksbehandling førte ikke frem. Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at det ikke forelå erstatningsbetingende krenkelser eller skadevoldende handlinger som følge av brudd på saksbehandlingsregler.

Erstatningsrett, barnevern, oppreisningsansvar, skadeserstatningsloven

Trekk i skyldnerens inntekter under konkurs

Publisert 20.06.13

Konkursskyldneren begjærte omgjøring av tidligere fastsatt trekk i løpende utbetalinger, jf dekningsloven § 2-11. Tingretten avslo begjæringen, og lagmannsretten forkastet anken over denne avgjørelsen.

Dekningsloven § 2-11

Familievold

Publisert 10.06.13

31-årig mann, opprinnelig fra Sri Lanka, ble dømt for overtredelse av straffeloven § 219 første ledd for grov og gjentatt mishandling av ektefellen over en periode på ca ett halvt år. Han ble også dømt for overtredelse av straffeloven § 132a, da han hadde tatt kvelertak på ektefellen og truet med å drepe henne hvis hun anmeldte forholdet. Straffen på ett års fengsel omfattet også et trygdebedrageri og falsk forklaring i forbindelse med dette. Fornærmede tilkjent 50 000 kroner i oppreisning. Også dømt til å betale 10 000 kroner i sakskostnader til det offentlige.

Straffeloven § 219. Straffeloven § 132a. Straffeloven § 270. Straffeloven § 166. Familievold

Uaktsomt drap forøvet ved motorvog

Publisert 07.06.13

 

Uaktsomt drap forøvet ved motorvogn, jf straffeloven § 239. To sjåfører i hver sin bil, den ene skulle foreta en forbikjøring, den andre høynet da farten, opp til 140 km/t, og hindret forbikjøringen, slik at det ble en kappkjøring over en lengre, kjent strekning. Den forbikjørende kjørte fortere, og den andre bilen bremset rolig ned i god tid før de kom til en sving. Den forbikjørende bremset ikke ned, men fortsatt i svært høy hastighet inn i svingen, la seg krapt inn til høyre, fikk skrens og forulykket. Sjåførens svigerinne, som var passasjer i bilen, ble kastet ut av bilen og døde som følge av skadene. Sjåføren av ulykkesbilen ble domfelt for uaktsomt bildrap etter straffeloven § 239. Uaktsomheten i forbindelse med den fortsatte fobikjøringen omfattet dødsfølgen. Den andre sjåføren ble frikjent for bildrap, og kun domfelt etter vegtrafikkloven § 3. Dødsulykken inntraff som følge av hendelser etter han hadde avsluttet kappkjøringen. Han hadde ikke forvoldt en annens død,ikke årsakssammenheng mellom hans forutgående uaktsomme kjøring og dødsfølgen. Sjåføren av ulykkesbilen ble dømt til fengsel i 1 år og 6 mndr, noe hensyn tatt til at hun var hardt rammet. Den andre sjåføren fikk fengsel i 90 dager, etter tilståelsesrabatt. Tap av førerett hhv for alltid og i tre år.

Oppreisningserstatning til avdødes etterlatte foreldre redusert pga avdødes manglende bruk av bilbelte, fra 60000 kroner som norm til 40000 kroner for hver av foreldrene.

 

Uaktsomt drap forøvet ved motorvogn. Straffeloven § 239 første straffalternativ. Vegtrafikkloven § 3. Oppreisningserstatning etterlatte. Skadeserstatningsloven § 3-5.

 

Habilitet. Barnevernsak.

Publisert 05.06.13

I anken over tingrettens dom i barnevernsak ble det lagt ned påstand om opphevelse på grunn av inhabilitet hos rettens leder. Det ble vist til dommmerens tidligere ansettelsesforhold hos kommuneadvokaten med blant annet barnevern som arbeidsfelt. Lagmannsretten kom til at rettens leder ikke var inhabil. Det var gått 14 måneder fra dommeren sluttet i kommunen og til hun fikk befatning med den aktuelle saken. Ut over denne tilknytningen forelå det ikke særegne omstendigheter som var skikket til å svekke tilliten til dommerens uhildethet, jf. domstolloven § 108. Dissens.

Habilitet. Domstolloven § 108.

 

Heleri

Publisert 29.05.13

Straffeloven § 317 fjerde ledd jf. første ledd.

To litauere ble i tingretten domfelt for grovt heleri. Den ene anket til lagmannsretten som økte straffen fra fengsel i 10 måneder til 1 år. Mobil vinningskriminalitet utgjør et alvorlig strafferettslig problem som det er nødvendig å reagere strengt mot, jf. Rt-2012-1458.

 

Avhendingsloven

Publisert 29.05.13

Avhendingsloven §§ 3-9, 3-7 og 3-8, jf. §§ 4-12 og 4-14. Prisavslag. Erstatning. Råteskader.

En huskjøper nådde ikke fram med krav om prisavslag og erstatning for påstått mangel i form av råteskade. Lagmannsretten kom til at selgers opplysningsplikt etter avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8 var oppfylt. Eiendommen var heller ikke i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med, jf. § 3-9 andre punktum. Utbedringskostnadene ble beregnet til ca. 2,5 % av kjøpesummen.

 

Barnepornografi. Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a

Publisert 13.05.13

Mann, 62 år gammel, domfelt ved tilståelsesdom for besittelse og formidling av barnepornografi, straffeloven § 204 a første ledd bokstav a. Begrenset omfang, bilder og filmsnutter, men innholdsmessig grove seksuelle overgrep mot barn ned i 4-5 årsalder. Besittelse over lang tid, aktivitet ved anskaffelse og videreformidling av materialet – ett tilfelle. Personlige og sosiale konsekvenser for domfelte og psykiske helseproblemer kunne ikke begrunne betinget fengselsstraff. Lagmannsretten tok utgangspunkt i en fengselsstraff på 90 dager og 30 dager i rabatt for tilståelsen og satte straffen til fengsel i 60 dager.

Barnepornografi. Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.

Avskjedigelse

Publisert 10.05.13

 Et fiskebåtrederi som praktiserte nulltoleranse overfor ethvert rusmiddel ombord, og dertil også overfor bruk av ulovlige rusmidler på friturer, innførte i tillegg til urinprøvetaking også hårprøver. Et besetningsmedlem som nektet å avgi hårprøve ble ansett å ha testet positivt. Avskjedigelsen av ham ble funnet gyldig av såvel tingretten som lagmannsretten.

Avskjed fra stilling som fisker. Sjømannsloven § 15.

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 10.05.13

Sivilprosess. Rettsforlik. Tvangsfullbyrdelse. Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-16. Tvisteloven § 19-12 annet ledd.

Krav om tvangsfullbyrdelse av et rettsforlik førte ikke frem. Kravet innebar i realiteten en endring av rettsforliket, som eventuelt måtte behandles som ordinært søksmål. Motpartene fikk medhold i at det kunne fastsettes en oppfyllelsesfrist for rettsforliket.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim