Frostating lagmannsrett

Profesjonsansvar. Advokatansvar. Omsorgsplikt. Foreldelse.

Publisert 27.09.13

 Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at en advokat hadde utvist erstatningsbetingende passivitet i forbindelse med avslutning av et oppdrag slik at klientens erstatningskrav mot et forsikringsselskap ble foreldet. Han hadde ikke forvisset seg om at en annen advokat hadde påtatt seg oppdraget. Advokaten burde ha iverksatt fristavbrytende tiltak. Vist til det strenge aktsomhetskravet for profesjonsutøvere i Rt-1995-1350.

 

 

Strafferett

Publisert 16.09.13

 

Strafferett. Strl §228 jf §232, §342, sinnemestringskurs.

55 år gammel mann, som i 2011 var dømt for vold mot tidligere samboer, ble igjen dømt for vold mot henne og for krenkelse av besøksforbud.

 

Straffen ble satt til fengsel i 10 måneder, herav 120 dager betinget på særlig vilkår om sinnemestringskurs, mens de resterende 6 måneder av straffen ble ansett utholdt ved varetekt i 171 dager.

 

Rett til å overta felles bolig på felleseieskifte

Publisert 10.09.13

Skifte. Rett til felles bolig. Ekteskapsloven § 67 første ledd bokstav a jf annet ledd.

Rett til å overta felles bolig på felleseieskifte. Ekteskapsloven § 67 første ledd bokstav a jf annet ledd. Kravet til særlig grunn settes ikke høyt. I praksis foretas en interesseavveining mellom partene. Barnas behov betyr mye og hensynet til barnas faste bosted står sentralt ved vurderingen. Fire barn som alle mest sannsynlig ville bli boende fast hos mor. Hun hadde bedre grunner til å få overta boligen enn ektefellen, som skulle ha samvær med barna og som ville etablere seg med ny familie.

 

Trygdebedrageri

Publisert 10.09.13

Straffeloven § 270 første ledd, straffeloven § 166.

30-årig kvinne ble dømt for trygdebedrageri og falsk forklaring til fengsel i 21 dager, som ble gjort betinget med en prøvtid på 2 år i medhold av straffeloven §§ 52-54, samt en bot på 8 000 kroner. Hun hadde våren 2010 ved bruk av uriktige meldekort urettmessig fått utbetalt ca 57 000 kroner i dagpenger. Saken var blitt noe gammel, uforbeholden tilståelse, omsorgsansvar for to mindreårige barn, beløpet tilbakebetalt.

 

Endring av gjeldsordning, jf gjeldsordningsloven §§ 6-1, 5-4

Publisert 04.09.13

Debitor ønsket å beholde et forventet overskudd på ca 250.000 kroner ved tvangssalg av bolig. Lagmannsretten anså en slik endring støtende. Hensynet til debitor måtte vike for hensynet til kreditorene. Dividenden til de uprioriterte var 0%.

Endring av gjeldsordning, jf gjeldsordningsloven §§ 6-1, 5-4.

Grunnerverv veg og byggeområde

Publisert 16.07.13

Salgsverdi. Vederlagsloven §§ 5 og 8.

Kommunen ervervet areal til ny hovedinnfartsveg samt tilstøtende areal regulert til byggeområde og friområde. Erstatningen fastsatt til en utjevnet gjennomsnittspris pr m2 for råtomt. Det ble ikke gitt tomteerstatning for et friområde, da dette skulle betjene en større krets av brukere, og ikke bare beboerne i utbyggingsfeltet. For striper av bebygd eiendom ble erstatningen basert på differanseprinsippet. Det ble sett bort fra ulempene med veganlegget, da disse ikke oversteg tålegrensen i naboloven § 2.

 

Oppføring av bolighus

Publisert 15.07.13

 Kontraktsforhold. Forbruker. Oppføring av bolighus. Bustadoppføringslova § 41. Bustadoppøfringslova § 56, § 57.

Oppføring av bolighus. Tvist om innholdet av avtalen mellom forbruker/byggherre og entreprenør, om det var inngått avtale om en øvre kostnadsramme eller bindende prisoverslag, eller om det var avtalt regningsbasert arbeid. Bustadoppføringslova § 41 gir regler om fastsetting av vederlaget. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at et foreløig kostnadsoverslag ikke ga en bindende ramme eller overslag, men at det var avtalt betaling etter regning, arbeid etter timer og fast påslag for materialbruk. Da byggherren mente rammen var nådd og stanset betalingen, gjenstod en god del arbeid på huset. Entreprenøren var berettiget til å stanse arbeidet og heve avtalen, jf. bustadoppføringslova §§ 56 og 57.

Familievold

Publisert 15.07.13

En 27 år gammel mann ble funnet skyldig i overtredelse av straffeloven § 219 første ledd bokstav a). Straffen ble satt til fengsel i 7 måneder. Oppreisningserstatningen ble satt til kr. 40 000.

Straffeloven § 219 første ledd bokstav a).

Motarbeiding av rettsvesenet

Publisert 20.06.13

 Strafferett. Straffeloven § 132a bokstav b. Motarbeiding av rettsvesenet.

Ung mann ble kjent skyldig i gjengjeldelse overfor aktør (fornærmet i voldtektssak) ved ruteknusing et par dager etter sakens behandling i tingretten.

På bakgrunn av sakens alder ble det gitt deldom 60/60 – samme straff som for medtiltalt, som ikke anket tingrettens dom.

2 av de 7 dommerne voterte for at 90 av 120 dager skulle gjøres betinget.

 

Kontraktsrett, entreprise

Publisert 20.06.13

Ved sluttoppgjør etter entreprisekontrakt som bl.a. omfattet tømrer- og snekkerarbeider, oppsto uenighet mellom byggherre og entreprenør om en rekke krav som entreprenøren hadde fremsatt. Byggherren gjorde prinsipalt gjeldende at entreprenøren hadde tapt retten til å kreve betaling da entreprenøren ikke hadde sendt skriftlig varsel etter Norsk Standard 3431 punkt 33.3.1. Selv om det var avtalt at NS 3431 skulle gjelde for kontraktsforholdet, kom lagmannsretten til at entreprenørens krav ikke var prekludert på tross av manglende varsel. Lagmannsretten fant at partene ved sin praksis hadde satt til side kravene til skriftlighet. Hensynet til lojalitet i kontraktsforholdet tilsa også at byggherren ikke kunne påberope preklusjonsreglene da byggherren selv hadde unnlatt å følge varslingsreglene. Lagmannsretten tok stilling til de enkelte krav som var omtvistet. Byggherren ble dømt til å betale kr 3 363 169 som tilsvarte om lag en halvpart av det samlede påstandsbeløp for lagmannsretten. De øvrige krav førte ikke fram. Ingen av partene ble ansett å ha vunnet saken. Lagmannsretten påla entreprenøren å betale en halvpart av motpartens sakskostnader for tingrett og lagmannsrett da entreprenøren under rettsmekling hadde avslått et forlikstilbud som var høyere enn det beløp som ble tilkjent av lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-3.

Kontraktsforhold. Entreprise. NS 3431.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim