Frostating lagmannsrett

Avhendingsloven

Publisert 29.05.13

Avhendingsloven §§ 3-9, 3-7 og 3-8, jf. §§ 4-12 og 4-14. Prisavslag. Erstatning. Råteskader.

En huskjøper nådde ikke fram med krav om prisavslag og erstatning for påstått mangel i form av råteskade. Lagmannsretten kom til at selgers opplysningsplikt etter avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8 var oppfylt. Eiendommen var heller ikke i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med, jf. § 3-9 andre punktum. Utbedringskostnadene ble beregnet til ca. 2,5 % av kjøpesummen.

 

Barnepornografi. Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a

Publisert 13.05.13

Mann, 62 år gammel, domfelt ved tilståelsesdom for besittelse og formidling av barnepornografi, straffeloven § 204 a første ledd bokstav a. Begrenset omfang, bilder og filmsnutter, men innholdsmessig grove seksuelle overgrep mot barn ned i 4-5 årsalder. Besittelse over lang tid, aktivitet ved anskaffelse og videreformidling av materialet – ett tilfelle. Personlige og sosiale konsekvenser for domfelte og psykiske helseproblemer kunne ikke begrunne betinget fengselsstraff. Lagmannsretten tok utgangspunkt i en fengselsstraff på 90 dager og 30 dager i rabatt for tilståelsen og satte straffen til fengsel i 60 dager.

Barnepornografi. Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.

Avskjedigelse

Publisert 10.05.13

 Et fiskebåtrederi som praktiserte nulltoleranse overfor ethvert rusmiddel ombord, og dertil også overfor bruk av ulovlige rusmidler på friturer, innførte i tillegg til urinprøvetaking også hårprøver. Et besetningsmedlem som nektet å avgi hårprøve ble ansett å ha testet positivt. Avskjedigelsen av ham ble funnet gyldig av såvel tingretten som lagmannsretten.

Avskjed fra stilling som fisker. Sjømannsloven § 15.

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 10.05.13

Sivilprosess. Rettsforlik. Tvangsfullbyrdelse. Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-16. Tvisteloven § 19-12 annet ledd.

Krav om tvangsfullbyrdelse av et rettsforlik førte ikke frem. Kravet innebar i realiteten en endring av rettsforliket, som eventuelt måtte behandles som ordinært søksmål. Motpartene fikk medhold i at det kunne fastsettes en oppfyllelsesfrist for rettsforliket.

Omgjøring av samfunnsstraff til ubetinget fengsel

Publisert 07.05.13

En 45 år gammel mann ble i tingretten dømt blant annet for overtredelse av straffeloven § 162 første og annet ledd til samfunnsstraff i 394 timer, subsidiært fengsel i to år. På grunn av manglende fremmøte ble straffen senere omgjort av tingretten, slik at han pliktet å fullbyrde 90 dager av fengselsstraffen, mens samfunnsstraffen ble redusert til 304 timer. Han anket forgjeves til lagmannsretten. Hans manglende fremmøte kunne ikke forklares med en en noe uklar legeerklæring.

Strafferett. Straffutmåling. Samfunnsstraff. Omgjøring.                                                                          Straffeloven § 28 b.

Grov narkotikaforbrytelse

Publisert 06.05.13

En 34 år gammel mann ble av lagretten dømt for grov narkotikaforbrytelse, oppbevaring av 1,684 kg metamfetamin. Lagmannsretten utmålte en straff på 2 år og 10 måneder.

Straffeloven § 162 første og annet ledd

Sak om 30 års kvalitetsgaranti for betongtakstein. Reduksjon av sakskostnadskrav, jf tvisteloven § 20-2(3)

Publisert 06.05.13

Huseier fjernet etter 15 år betongtakstein og la nytt stålplatetak. Han krevet erstatning fra taksteinleverandøren for sine kostnader under henvisning til en kvalitetsgaranti gitt for 30 år. Leverandøren ble frifunnet. De påberopte mangler ble ikke ansett dekket av garantien.
Vinnende parts kostnadskrav ble redusert av ulike årsaker.

Sak om 30 års kvalitetsgaranti for betongtakstein. Reduksjon av sakskostnadskrav, jf tvisteloven § 20-2(3).

Trusler, narkotikapåvirket kjøring

Publisert 03.05.13

Mann, 35 år, var av tingretten dømt til 90 dager fengsel, hvorav 30 dager betinget, samt bot kr. 34000, for å ha drapstruet sin ex-samboer, kjørt bil under narkotikapåvirkning mm.

Lagmannsretten frifant ham for å ha fremsatt drapstrussel, pga. mangel på bevis. Straffen for de øvrige forholdene ble satt til 60 dager fengsel, hvorav 30 dager betinget. Boten ble opprettholdt. Mannen var under rehabilitering, men så kort fengselsstraff ville ikke påvirke behandlingen.   

Trusler, narkotikapåvirket kjøring.

Voldskriminalitet

Publisert 18.04.13

Mann dømt for medvirkning til grov legemsbeskadigelse etter straffeloven § 231 første straffalternativ jf § 232. Fengsel i fem år. Syv menn oppsøkte fornærmede på natten, med en klar undforstått avtale om at det ville bli brukt vold. Tiltalte var sentral i planlegging og ledelse selv aktiv under angrepet mot fornærmede. Når en av de medtiltalte gikk lenger enn det som var avtalt, ved å slå fornærmede gjentatte ganger i hodet med et kraftig slagredskap, en olderstokk, var det overveiende sannsynlig for tiltalte at det medførte livstruende skader. Tiltalte hadde oversikt over det som skjedde, og hadde en klar handlingsplikt, men gjorde ingenting for å stanse dette. Aktiv psykisk medvirkning.

Medvirkning. Grov legemsbeskadigelse. Straffeloven § 231 første straffalternativ

Legemsbeskadigelse

Publisert 18.04.13

En kvinne som, på gjerningstidspunktet var 41 år, ble dømt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ. Det ble lagt til grunn at hun slo en annen kvinne i hodet med en sko minst to ganger. Fornærmede ble påført et kutt over venstre øye på 2 cm og som måtte syes med 4 sting.

Det ble utmålt en straff på fengsel i 120 dager som i sin helhet ble gjort betinget. Lagt vekt på at fornærmede og en venninne av henne opptrådte på en slik måte at tiltalte følte seg provosert. Det ble videre vektlagt at den påførte skade var liten, og at saken hadde blitt gammel. Tiltaltes noe spesielle livssituasjon ble også hensyntatt.

Straffeloven § 229 første straffalternativ

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim