Frostating lagmannsrett

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 21.05.14

Heftelse i form av utlegg på eiemdom ble ikke slettet i forbindelse med salg. Selger og hennes advokat forsikret kjøp om at utlegget ikke inneba noen realitet og at de skulle ordne opp i dette. Kjøper måtte noen år senere betale utleggskavers krav som da var økt til ca det tredobbelte for å hindre tvangssalg. Legmennsretten fant at det forelå mangel ved eiendommen, jf avhendingslova § 4-17 jf § 3-1 og tilkjente kjøper erstatning.

Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova) (Avhendingslova – avhl)

Trygde- og pensjonsordninger for spesielle grupper

Publisert 21.05.14

Selv om kvinnen hadde lidd av kronisk utmattelsesyndrom i hvert fall fra begynnelsen av 1990-tallet, hadde ikke NAV ut fra de forusetnnger de kunne legge til grunn for å bedømme dette, lagt feil fakta til grunn, anvendt loven feil, utøvd uforsvarlig saksbehandlingsfeil i saken. Staten ble derfor frifunnet for kravet om gjenopptagelse, som gjaldt hvorvidt NAV på et tidligere tidspunkt skulle ha forstått at saksøker fylte vilkårene for å få utbetalt utførepensjon. – Uttalelse fra en samlet rett, som ikke hadde betydning for resultatet.

Lov om anke til Trygderetten
[trygderettslov] (Trygderettsloven – trrl)

Unnlatt bokføring

Publisert 15.05.14

Straffutmåling for unnlatt pliktig bokføring august 2011 – februar 2013, og manglende inngivelse av pliktige oppgaver for omsetning på kr 1 428 373 inkl mva. Under tvil fastsatte lagmannsretten samfunnsstraff på 36 timer. Det forelå flere alminnelige, formildende momenter og uforbeholden tilståelse etter straffeloven § 59 annet ledd.

Bokføringsloven § 15 første ledd første punktum jf § 7 første ledd

Sivilprosess – Andre rettskilder – rettspraksis

Publisert 13.05.14

Tvist om bevis. Krav om fremleggelse av diverse regnskapstall. Anken forkastet.

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister

Publisert 08.05.14

En advokat hadde som selvprosederende part fått medhold i tingretten i en sivil tvist. Han ble ikke tilkjent sakskostnader, og anket særskilt over dette spørsmålet, jf tvisteloven § 20-9 tredje ledd.

Lagmannsretten forkastet anken fordi retten ikke fant at det heftet feil ved tingrettens lovanvendelse, saksbehandling eller bevisbedømmelse i tilknytning til omkostningsavgjørelsen.

Avtalerett

Publisert 08.05.14

Avtale om kjøp og videresalg av 15 leiligheter i et seksjonssameie. Transaksjonen ble ikke gjennomført, da eieren av leilighetene gikk konkurs. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke var inngått noen bindende avtale om videresalg som ga grunnlag for misligholdssanksjoner. Det ble også reist innvendinger mot beregningen av det økonomiske tap.

Tvangsfullbyrdelse. Tvangsdekning

Publisert 08.05.14

Et rettskraftig vedtak fra Forbrukertvistutvalget er et alminnelig tvangsgrunnlag og kan fullbyrdes etter reglene for dommer. Anke over kjennelse om tvangsdekning ble forkastet, da innvendinger mot tvangsgrunnlaget kunne vært påberopt før vedtaket ble rettskraftig.

Tvangsfullbyrdelse. Tvangsdekning.
Vedtak truffet av Forbrukertvist- utvalget.
Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 annet ledd (b) og § 4-2 annet ledd.
Forbrukertvistloven § 11 tredje ledd
 

Heving av kjøp av feiemaskin

Publisert 08.05.14

Anken forkastet. Lagmannsretten fant som tingretten at maskinen ikke var egnet til det formål som den var anskaffet – tilsikrede egenskaper. Vilkårene for heving til stede.

Kontraktsforhold.->Lov om kjøp [kjøpsloven] (Kjøpsloven – kjl)§ 39

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister

Publisert 07.05.14

Oppnevnt forsvarer i straffesak anket tingrettens salærnedsettelse. Rettsmøte til behandling av straffesaken ble avlyst fordi den siktede hadde trukket sin tilståelse. Forsvareren krevde dekning for forberedelser etter medgått tid og godtgjørelse for avlyst rettsmøte, jf. salærforskriften § 11 første ledd. Tingretten mente det ikke var grunnlag for å kreve godtgjørelse for begge deler. Lagmannsretten fant at tingretten hadde bygd på en uriktig generell lovforståelse og ga forsvareren medhold.

Tomtefesteloven § 15 tredje ledd

Publisert 07.05.14

Regulering av festeavgift for industrieiendom. Festeavtalen fra 1966 inneholdt flere alternative grunnlag for regulering av festeavgiften. Bortfester hadde ikke bundet seg til å regulere etter konsumprisindeksen. Lagmannsretten fastsatte avgiften på grunnlag av omsetningsverdien som ubebygd råtomt. Det var enighet om en festerente på 5%. Uttalelse om relevante faktorer ved verdsettelsen og betydningen av  priseksempler.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim