Frostating lagmannsrett

Oppføring av bolighus

Publisert 15.07.13

 Kontraktsforhold. Forbruker. Oppføring av bolighus. Bustadoppføringslova § 41. Bustadoppøfringslova § 56, § 57.

Oppføring av bolighus. Tvist om innholdet av avtalen mellom forbruker/byggherre og entreprenør, om det var inngått avtale om en øvre kostnadsramme eller bindende prisoverslag, eller om det var avtalt regningsbasert arbeid. Bustadoppføringslova § 41 gir regler om fastsetting av vederlaget. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at et foreløig kostnadsoverslag ikke ga en bindende ramme eller overslag, men at det var avtalt betaling etter regning, arbeid etter timer og fast påslag for materialbruk. Da byggherren mente rammen var nådd og stanset betalingen, gjenstod en god del arbeid på huset. Entreprenøren var berettiget til å stanse arbeidet og heve avtalen, jf. bustadoppføringslova §§ 56 og 57.

Familievold

Publisert 15.07.13

En 27 år gammel mann ble funnet skyldig i overtredelse av straffeloven § 219 første ledd bokstav a). Straffen ble satt til fengsel i 7 måneder. Oppreisningserstatningen ble satt til kr. 40 000.

Straffeloven § 219 første ledd bokstav a).

Motarbeiding av rettsvesenet

Publisert 20.06.13

 Strafferett. Straffeloven § 132a bokstav b. Motarbeiding av rettsvesenet.

Ung mann ble kjent skyldig i gjengjeldelse overfor aktør (fornærmet i voldtektssak) ved ruteknusing et par dager etter sakens behandling i tingretten.

På bakgrunn av sakens alder ble det gitt deldom 60/60 – samme straff som for medtiltalt, som ikke anket tingrettens dom.

2 av de 7 dommerne voterte for at 90 av 120 dager skulle gjøres betinget.

 

Kontraktsrett, entreprise

Publisert 20.06.13

Ved sluttoppgjør etter entreprisekontrakt som bl.a. omfattet tømrer- og snekkerarbeider, oppsto uenighet mellom byggherre og entreprenør om en rekke krav som entreprenøren hadde fremsatt. Byggherren gjorde prinsipalt gjeldende at entreprenøren hadde tapt retten til å kreve betaling da entreprenøren ikke hadde sendt skriftlig varsel etter Norsk Standard 3431 punkt 33.3.1. Selv om det var avtalt at NS 3431 skulle gjelde for kontraktsforholdet, kom lagmannsretten til at entreprenørens krav ikke var prekludert på tross av manglende varsel. Lagmannsretten fant at partene ved sin praksis hadde satt til side kravene til skriftlighet. Hensynet til lojalitet i kontraktsforholdet tilsa også at byggherren ikke kunne påberope preklusjonsreglene da byggherren selv hadde unnlatt å følge varslingsreglene. Lagmannsretten tok stilling til de enkelte krav som var omtvistet. Byggherren ble dømt til å betale kr 3 363 169 som tilsvarte om lag en halvpart av det samlede påstandsbeløp for lagmannsretten. De øvrige krav førte ikke fram. Ingen av partene ble ansett å ha vunnet saken. Lagmannsretten påla entreprenøren å betale en halvpart av motpartens sakskostnader for tingrett og lagmannsrett da entreprenøren under rettsmekling hadde avslått et forlikstilbud som var høyere enn det beløp som ble tilkjent av lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-3.

Kontraktsforhold. Entreprise. NS 3431.

Erstatningskrav mot kommune førte ikke frem

Publisert 20.06.13

Krav om oppreisning mot en kommune med grunnlag i barneverntjenestens saksbehandling førte ikke frem. Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at det ikke forelå erstatningsbetingende krenkelser eller skadevoldende handlinger som følge av brudd på saksbehandlingsregler.

Erstatningsrett, barnevern, oppreisningsansvar, skadeserstatningsloven

Trekk i skyldnerens inntekter under konkurs

Publisert 20.06.13

Konkursskyldneren begjærte omgjøring av tidligere fastsatt trekk i løpende utbetalinger, jf dekningsloven § 2-11. Tingretten avslo begjæringen, og lagmannsretten forkastet anken over denne avgjørelsen.

Dekningsloven § 2-11

Familievold

Publisert 10.06.13

31-årig mann, opprinnelig fra Sri Lanka, ble dømt for overtredelse av straffeloven § 219 første ledd for grov og gjentatt mishandling av ektefellen over en periode på ca ett halvt år. Han ble også dømt for overtredelse av straffeloven § 132a, da han hadde tatt kvelertak på ektefellen og truet med å drepe henne hvis hun anmeldte forholdet. Straffen på ett års fengsel omfattet også et trygdebedrageri og falsk forklaring i forbindelse med dette. Fornærmede tilkjent 50 000 kroner i oppreisning. Også dømt til å betale 10 000 kroner i sakskostnader til det offentlige.

Straffeloven § 219. Straffeloven § 132a. Straffeloven § 270. Straffeloven § 166. Familievold

Uaktsomt drap forøvet ved motorvog

Publisert 07.06.13

 

Uaktsomt drap forøvet ved motorvogn, jf straffeloven § 239. To sjåfører i hver sin bil, den ene skulle foreta en forbikjøring, den andre høynet da farten, opp til 140 km/t, og hindret forbikjøringen, slik at det ble en kappkjøring over en lengre, kjent strekning. Den forbikjørende kjørte fortere, og den andre bilen bremset rolig ned i god tid før de kom til en sving. Den forbikjørende bremset ikke ned, men fortsatt i svært høy hastighet inn i svingen, la seg krapt inn til høyre, fikk skrens og forulykket. Sjåførens svigerinne, som var passasjer i bilen, ble kastet ut av bilen og døde som følge av skadene. Sjåføren av ulykkesbilen ble domfelt for uaktsomt bildrap etter straffeloven § 239. Uaktsomheten i forbindelse med den fortsatte fobikjøringen omfattet dødsfølgen. Den andre sjåføren ble frikjent for bildrap, og kun domfelt etter vegtrafikkloven § 3. Dødsulykken inntraff som følge av hendelser etter han hadde avsluttet kappkjøringen. Han hadde ikke forvoldt en annens død,ikke årsakssammenheng mellom hans forutgående uaktsomme kjøring og dødsfølgen. Sjåføren av ulykkesbilen ble dømt til fengsel i 1 år og 6 mndr, noe hensyn tatt til at hun var hardt rammet. Den andre sjåføren fikk fengsel i 90 dager, etter tilståelsesrabatt. Tap av førerett hhv for alltid og i tre år.

Oppreisningserstatning til avdødes etterlatte foreldre redusert pga avdødes manglende bruk av bilbelte, fra 60000 kroner som norm til 40000 kroner for hver av foreldrene.

 

Uaktsomt drap forøvet ved motorvogn. Straffeloven § 239 første straffalternativ. Vegtrafikkloven § 3. Oppreisningserstatning etterlatte. Skadeserstatningsloven § 3-5.

 

Habilitet. Barnevernsak.

Publisert 05.06.13

I anken over tingrettens dom i barnevernsak ble det lagt ned påstand om opphevelse på grunn av inhabilitet hos rettens leder. Det ble vist til dommmerens tidligere ansettelsesforhold hos kommuneadvokaten med blant annet barnevern som arbeidsfelt. Lagmannsretten kom til at rettens leder ikke var inhabil. Det var gått 14 måneder fra dommeren sluttet i kommunen og til hun fikk befatning med den aktuelle saken. Ut over denne tilknytningen forelå det ikke særegne omstendigheter som var skikket til å svekke tilliten til dommerens uhildethet, jf. domstolloven § 108. Dissens.

Habilitet. Domstolloven § 108.

 

Heleri

Publisert 29.05.13

Straffeloven § 317 fjerde ledd jf. første ledd.

To litauere ble i tingretten domfelt for grovt heleri. Den ene anket til lagmannsretten som økte straffen fra fengsel i 10 måneder til 1 år. Mobil vinningskriminalitet utgjør et alvorlig strafferettslig problem som det er nødvendig å reagere strengt mot, jf. Rt-2012-1458.

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim