Frostating lagmannsrett

Erstatningssøksmål

Publisert 05.11.13

Spørsmål om det forelå en varig kontraktmessig plikt for et oppdrettsselskap til slakting av fisk hos et fiskeslakteri. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå noen plikt. Det var inngått slakteavtaler som var bregrenset i tid, men det forelå ingen plikt til fornyelse. En eventuell varslingsplikt med bakgrunn i de ulovfestede regler om lojalitet i kontraktsforhold, var oppfylt. Det ble gitt rimelig varsel om at oppdrettsselskapet vurderte andre slakteløsninger.

Kontraktsforhold. ->Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer[avtaleloven] (Avtaleloven – avtl)

Seksuell handling mot to femårige jenter

Publisert 23.10.13

47-årig mann, opprinnelig fra Myanmar, ble dømt for overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd, jf tredje ledd, og straffeloven § 200 annet ledd første punktum. Han hadde gjentatte ganger under lek befølt sin datter og hennes venninne i skrittet, utenpå trusa. Jentene var 5 år. I forhold til datteren forelå særdeles skjerpende omstendigheter, jf straffeloven § 200 tredje ledd. Straffen ble fastsatt til fengsel i 90 dager. Han ble også dømt til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til datteren.

Seksuell handling. Straffeloven § 200.

Voldtektsforsøk. Seksuell omgang. Overfall. Oppreisning.

Publisert 10.10.13

En 20 år gammel mann ble kjent skyldig i forsøk på voldtekt til seksuell omgang av en 30 år gammel kvinne. Handlingen, som fant sted en lørdagskveld i Trondheim sentrum, hadde preg av overfall. Lagmannsretten skjerpet straffen til fengsel i 2 år og 3 måneder. Tiltalte ble dømt til å betale oppreisningserstatning til fornærmede med 90.000 kroner.

Gjenåpningssak – straffutmåling

Publisert 09.10.13

Dom i sedelighetssak ble gjenåpnet hva gjaldt straffutmålingen, da domfelte etter at rettskraftig dom forelå, og straffen sonet, ble diagnostisert som lett psykisk utviklingshemmet. Han ble undergitt full judisiell observasjon, som konkluderte med at tiltalte oppfylte kriteriene i straffeloven § 56 c. Domfellelsen gjaldt straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, seksuell omgang i form av samleie med barn under 14 år.Straffen ble redusert fra 2 års fengsel, hvorav 1 år og 6 måneder ble gjort betinget, til fengsel i 1 år og 6 måneder, hvorav 1 år og 2 måneder ble gjort betinget.

Gjenopptakelse. Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ.

Profesjonsansvar. Advokatansvar. Omsorgsplikt. Foreldelse.

Publisert 27.09.13

 Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at en advokat hadde utvist erstatningsbetingende passivitet i forbindelse med avslutning av et oppdrag slik at klientens erstatningskrav mot et forsikringsselskap ble foreldet. Han hadde ikke forvisset seg om at en annen advokat hadde påtatt seg oppdraget. Advokaten burde ha iverksatt fristavbrytende tiltak. Vist til det strenge aktsomhetskravet for profesjonsutøvere i Rt-1995-1350.

 

 

Strafferett

Publisert 16.09.13

 

Strafferett. Strl §228 jf §232, §342, sinnemestringskurs.

55 år gammel mann, som i 2011 var dømt for vold mot tidligere samboer, ble igjen dømt for vold mot henne og for krenkelse av besøksforbud.

 

Straffen ble satt til fengsel i 10 måneder, herav 120 dager betinget på særlig vilkår om sinnemestringskurs, mens de resterende 6 måneder av straffen ble ansett utholdt ved varetekt i 171 dager.

 

Rett til å overta felles bolig på felleseieskifte

Publisert 10.09.13

Skifte. Rett til felles bolig. Ekteskapsloven § 67 første ledd bokstav a jf annet ledd.

Rett til å overta felles bolig på felleseieskifte. Ekteskapsloven § 67 første ledd bokstav a jf annet ledd. Kravet til særlig grunn settes ikke høyt. I praksis foretas en interesseavveining mellom partene. Barnas behov betyr mye og hensynet til barnas faste bosted står sentralt ved vurderingen. Fire barn som alle mest sannsynlig ville bli boende fast hos mor. Hun hadde bedre grunner til å få overta boligen enn ektefellen, som skulle ha samvær med barna og som ville etablere seg med ny familie.

 

Trygdebedrageri

Publisert 10.09.13

Straffeloven § 270 første ledd, straffeloven § 166.

30-årig kvinne ble dømt for trygdebedrageri og falsk forklaring til fengsel i 21 dager, som ble gjort betinget med en prøvtid på 2 år i medhold av straffeloven §§ 52-54, samt en bot på 8 000 kroner. Hun hadde våren 2010 ved bruk av uriktige meldekort urettmessig fått utbetalt ca 57 000 kroner i dagpenger. Saken var blitt noe gammel, uforbeholden tilståelse, omsorgsansvar for to mindreårige barn, beløpet tilbakebetalt.

 

Endring av gjeldsordning, jf gjeldsordningsloven §§ 6-1, 5-4

Publisert 04.09.13

Debitor ønsket å beholde et forventet overskudd på ca 250.000 kroner ved tvangssalg av bolig. Lagmannsretten anså en slik endring støtende. Hensynet til debitor måtte vike for hensynet til kreditorene. Dividenden til de uprioriterte var 0%.

Endring av gjeldsordning, jf gjeldsordningsloven §§ 6-1, 5-4.

Grunnerverv veg og byggeområde

Publisert 16.07.13

Salgsverdi. Vederlagsloven §§ 5 og 8.

Kommunen ervervet areal til ny hovedinnfartsveg samt tilstøtende areal regulert til byggeområde og friområde. Erstatningen fastsatt til en utjevnet gjennomsnittspris pr m2 for råtomt. Det ble ikke gitt tomteerstatning for et friområde, da dette skulle betjene en større krets av brukere, og ikke bare beboerne i utbyggingsfeltet. For striper av bebygd eiendom ble erstatningen basert på differanseprinsippet. Det ble sett bort fra ulempene med veganlegget, da disse ikke oversteg tålegrensen i naboloven § 2.

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim