Frostating lagmannsrett

Bokføringsloven

Publisert 18.06.14

Lagmannsretten fant tiltalte skyldig i uaktsom overtredelse av bokføringsloven § 15 første ledd første punktum, jf. § 7 første ledd. I egenskap av styreleder og daglig leder i aksjeselskapet var det tiltaltes formelle ansvar å sørge for at regnskapene ble ført. Det fritok ham ikke for ansvar at han hadde delegert oppgavene knyttet til bokføringen.

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 17.06.14

Tvist om hvorvidt to eiendommer hadde rett til gangvei over en tredje eiendom. Jordskifteretten besvarte spørsmålet benektende, fordi det var en personlig rettighet for tidligere eier, som bortfalt ved rettighetshaverens død. Lagmannsretten slo fast at veiretten skulle tjene eiendommenes behov, uavhengig av eierforholdet. Et tidligere forbehold mot veirett skyldtes at samme person en tid var eier både av herskende og tjenende eiendom, og var uten betydning for saken. Kjøperen av den tjenende eiendom hadde ikke vært i aktsom god tro mht. at det ikke gjaldt veirett, og ekstingverte derfor ikke rettigheten. Lagmannsretten avsa dom for rett til gangvei.

Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) (Jordskifteloven – jskl)

Naturskadeerstatning

Publisert 16.06.14

Som tingretten kom lagmannsretten til at et avslag fra ankenemnda for Statens naturskadefond om erstatning etter at en bru ble ødelagt av flom, var ugyldig på grunn av uriktig rettsanvendelse. Lagmannsretten kom til at det ikke var adgang for eierne av brua å forsikres seg mot skadene ved en alminnelig forsikring, jf. naturskadeloven § 1 første ledd. Bestemmelsens andre ledd kunne ikke forstås slik at eierne var avskåret fra enhver erstatning fordi de feilaktig hadde fått tegnet en brannforsikring på brua og fått utbetalt en forsikringssum gjennom denne. Tolkningsresultatet ble støttet av sterke rimelighetshensyn.

Alminnelig forsikring. Naturskadeloven § 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond.

Alvorlig voldssak

Publisert 11.06.14

Legemsbeskadigelse. Skadeverk. Særdeles skjerpende omstendigheter. Oppreisning.

To menn ble kjent skyldig i legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven § 229 første straffalternativ, jf. ! 232 og skadeverk, jf. straffeloven § 291 første ledd, jf. andre ledd. Sammen med en tredje person hadde de oppsøkt fornærmede for «å ta» ham og med slagredskaper påført ham blant annet kuttskader. Straffene ble satt til 7 og 8 måneder. Straffeutmålingsanken for tredjemann, som i tingretten ble dømt til fengsel i 6 måneder, ble forkastet. Gjerningsmennene ble som solidarisk ansvarlig dømt til å betale fornærmede 35.000 kroner i oppreisningserstatning.

Prisavslag pga dårlig fall på badegulv. Tingrettens dom endret.

Publisert 11.06.14

Kjøper hadde krav på prisavslag som følge av selgers mangelfulle opplysninger. Mangelen ikke vesentlig, idet kjøper ikke hadde krav på utbedring i form av riving og oppbygging av nytt bad.Kjøper måtte akseptere at gulvet ble rettet opp ved at det ble lagt nytt flisgulv oppå eksisterende.

Erstatning gitt for takstutgifter til avdekking av mangelen. Ikke erstatning for indirekte tap i form av tapt utleie av underetasjen.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) (Avhendingslova – avhl)§ 3-9, § 3-7, § 3-8, § 4-12, § 4-14

Endring av ligning. Tilleggsskatt.

Publisert 10.06.14

Avvik mellom kontantuttak fra bank og legitimerte uttak til lønn og annen godtgjørelse til ansatte ble av Skatteklagenemnda tilordnet daglig leder og eneeier som inntekt.I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at nemndas vedtak var gyldig. Nemndas vedtak om 30 % tilleggsskatt ble opprettholdt.

Ligningsloven § 10-2 og § 10-4.

Voldtekt

Publisert 06.06.14

En 54 år gammel mann gjennomførte, etter et nachspiel, samleie med en sovende 18 år gammel jente. Straffen ble satt til fengsel i 4 år og 4 måneder.

Strafferett. Straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a.

Strafferett. Voldskriminalitet

Publisert 03.06.14

57 år gammel mann ble i tingretten funnet skyldig i blant annet å ha slått en mann i hodet med en jernstang slik at fornærmede ble påført brudd på hjerneskallen. Straffen ble satt til fengsel i 1 år og 3 måneder, og fornærmede ble tilkjent kr. 80 000 i oppreisning. Etter anke til lagmannsretten ble siktede frifunnet idet lagmannsrettens flertall ikke fant det bevist at siktede hadde slått fornærmede. Flertallet fant at det ikke kunne sees bort fra at skaden var forårsaket av at fornærmede falt da siktede i nødverge dyttet ham. Flertallet fant heller ikke at det var grunnlag for oppreisning. Dissens 4-3.

Straffeloven § 229 annet straffalternativ, jf. § 232

Narkotikaforbrytelse

Publisert 03.06.14

30 år gammel mann dømt til fengsel i ett år og to måneder for ulik befatning med tilsammen 200 gram amfetamin i 2010. Tidsforløpet innebar brudd på EMK artikkel 6 nr 1. Hans anke over straffutmålingen ble forkastet idet tingretten hadde tatt hensyn til dette, blant annet ved å gjøre halvparten av straffen betinget, jf EMK artikkel 13.

200 gram amfetamin. EMK art 6 nr 1.

Skadeserstatning

Publisert 21.05.14

Spørsmål om ansvarsgrunnlag for et kjøpesenter etter at en kunde skled og falt som følge av en iskrem på gulvet. Lagmannsretten forkastet anken. Culpaansva forelå ikke. Renholdsrutinene var forsvarlige og kjøpesenteret kunne ikke holdes ansvarlig for manglende oppfølging- Det forelå heller ikke ulovfestet objektivt ansvar. Fallskader på grunn av matsøl er ikke typisk for kjøpesentre. En slik risiko overstiger ikke det som benevnes som «dagliglivets risiko».

Lov om skadeserstatning
[skadeserstatningsloven] (skadeserstatningsloven – skl)

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim