Frostating lagmannsrett

Heving av kjøp av feiemaskin

Publisert 08.05.14

Anken forkastet. Lagmannsretten fant som tingretten at maskinen ikke var egnet til det formål som den var anskaffet – tilsikrede egenskaper. Vilkårene for heving til stede.

Kontraktsforhold.->Lov om kjøp [kjøpsloven] (Kjøpsloven – kjl)§ 39

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister

Publisert 07.05.14

Oppnevnt forsvarer i straffesak anket tingrettens salærnedsettelse. Rettsmøte til behandling av straffesaken ble avlyst fordi den siktede hadde trukket sin tilståelse. Forsvareren krevde dekning for forberedelser etter medgått tid og godtgjørelse for avlyst rettsmøte, jf. salærforskriften § 11 første ledd. Tingretten mente det ikke var grunnlag for å kreve godtgjørelse for begge deler. Lagmannsretten fant at tingretten hadde bygd på en uriktig generell lovforståelse og ga forsvareren medhold.

Tomtefesteloven § 15 tredje ledd

Publisert 07.05.14

Regulering av festeavgift for industrieiendom. Festeavtalen fra 1966 inneholdt flere alternative grunnlag for regulering av festeavgiften. Bortfester hadde ikke bundet seg til å regulere etter konsumprisindeksen. Lagmannsretten fastsatte avgiften på grunnlag av omsetningsverdien som ubebygd råtomt. Det var enighet om en festerente på 5%. Uttalelse om relevante faktorer ved verdsettelsen og betydningen av  priseksempler.

Legemsbeskadigelse begått med særlig farlig redskap

Publisert 01.04.14

Mann domfelt for legemsbeskadigelse begått med særlig farlig redskap. Han hadde først kastet en tallerken som traff hodet til den tidligere samboeren. Deretter hadde han presset et stettglass mot munnen hennes til det knustes. Han ble i tillegg dømt for en drapstrussel. Straffen ble satt til fengsel i 9 måneder. Straffen omfattet to bøteforhold som var rettskraftig avgjort og var fellesstraff med en tidligere dom. 

Straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232, straffeloven § 227 første straffalternativ

Uførepensjon

Publisert 20.03.14

Trygde- og pensjonsordninger for spesielle grupper.

Melding fra NAV til arbeidsgiver om langtidsytelse var tilstrekkelig til å anse melding i forsikrings- forhold som kommet frem til forsikringsselskapet i en kollektiv pensjonsordning, jf FAL § 19-9. Arbeidstaker var helt uvitende om at arbeidsgiver ikke sendte melding og om at hun hadde noe krav, og da melding fra selskapet etter FAL § 18-5 ikke hennes krav på utbetalinger ikke for noen termin ansett som foreldet, jf FAL § 18-6 tredje ledd. Da krav måtte anses meldt, jf FAL § 19-9, ble foreldelsesloven § 10 nr. 1 ikke funnet anvendelig.

Nettleiens fastledd

Publisert 14.03.14

Strømkunde med to målere i boligen ble av nettselskapet belastet med nettleiens fastledd for hver måler. Kunden mente at nettselskapet bare kunne kreve ett fastledd for hver boenhet, men fikk ikke medhold av lagmannsretten. Lagmannsretten kom til at nettselskapets avregning lå innenfor nettleieavtalen og gjeldende regelverk fastsatt av NVE. Den var dessuten i samsvar med entydig praksis i bransjen og kunne også underbygges av reelle hensyn.   

Energiloven med forskrifter. Nettleiens fastledd

Seksuell handling

Publisert 24.02.14

53 årig mann ble domfelt i tingretten for seksuell handling med jente som var knapt 16 år. Anke over bevisbedømmelsen under skyldspsørmålet ble ikke tatt til følge og lagmannsretten opprettholdt fengselsstraff på 90 dager.

Straffeloven § 200 annet ledd første punktum.

Narkotika

Publisert 11.02.14

Straffutmåling. Samfunnstraff.

25 år gammel tidligere mann med et tidligere betydelig narkotikamisbruk hadde det siste året gjennomgått en positiv utvikling, men ikke av en slik karakter at det kunne omtales som rehabilitering i den betydning det er gitt i rettspraksis om samfunnsstraff. Den positive utviklingen og domfeltes nåværende livssituasjon medførte imidlertid at straffen ble gjort delvis betinget.

Dissens.

Grov narkotikaforbrytelse

Publisert 06.01.14

Snart 50 år gammel mann dømt for overtredelse av straffeloven § 162 første og annet ledd. Han hadde ervervet 1,4 kilo amfetamin og solgt 1,2 kilo av dette.

Han tilsto umiddelbart. Over ett kilo amfetamin ville politiet ikke blitt kjennt med uten hans forklaring. Svært lang saksbehandlingstid. Straffen ble satt til fengsel i to år og fire månerder, hvor ett år og fire måneder ble gjort betinget.

Inndragning av 20000 kroner etter straffeloven § 34, og utvidet inndragning av 51500 kroner etter § 34a.

Grov narkotikaforbrytelse, amfetamin, lang saksbehandlingstid, tilståelse 

Sedelighetssak

Publisert 06.01.14

23-årig mann ble funnet skyldig i to voldtekter (hvorav den ene en sovevoldtekt) samt tre tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år.  Tre fornærmede, som ble tilkjent oppreisningserstatning med h.h.v. 175 000, 175 000 og 50 000 kroner.  Straffen ble fastsatt til fengsel i 5 år, hvorav 2 år og 6 måneder ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år.

Voldtekt til samleie.  Sovevoldtekt.  Seksuell omgang med barn under 16 år.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim