Frostating lagmannsrett

Strafferett. Voldskriminalitet

Publisert 03.06.14

57 år gammel mann ble i tingretten funnet skyldig i blant annet å ha slått en mann i hodet med en jernstang slik at fornærmede ble påført brudd på hjerneskallen. Straffen ble satt til fengsel i 1 år og 3 måneder, og fornærmede ble tilkjent kr. 80 000 i oppreisning. Etter anke til lagmannsretten ble siktede frifunnet idet lagmannsrettens flertall ikke fant det bevist at siktede hadde slått fornærmede. Flertallet fant at det ikke kunne sees bort fra at skaden var forårsaket av at fornærmede falt da siktede i nødverge dyttet ham. Flertallet fant heller ikke at det var grunnlag for oppreisning. Dissens 4-3.

Straffeloven § 229 annet straffalternativ, jf. § 232

Narkotikaforbrytelse

Publisert 03.06.14

30 år gammel mann dømt til fengsel i ett år og to måneder for ulik befatning med tilsammen 200 gram amfetamin i 2010. Tidsforløpet innebar brudd på EMK artikkel 6 nr 1. Hans anke over straffutmålingen ble forkastet idet tingretten hadde tatt hensyn til dette, blant annet ved å gjøre halvparten av straffen betinget, jf EMK artikkel 13.

200 gram amfetamin. EMK art 6 nr 1.

Skadeserstatning

Publisert 21.05.14

Spørsmål om ansvarsgrunnlag for et kjøpesenter etter at en kunde skled og falt som følge av en iskrem på gulvet. Lagmannsretten forkastet anken. Culpaansva forelå ikke. Renholdsrutinene var forsvarlige og kjøpesenteret kunne ikke holdes ansvarlig for manglende oppfølging- Det forelå heller ikke ulovfestet objektivt ansvar. Fallskader på grunn av matsøl er ikke typisk for kjøpesentre. En slik risiko overstiger ikke det som benevnes som “dagliglivets risiko”.

Lov om skadeserstatning
[skadeserstatningsloven] (skadeserstatningsloven – skl)

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 21.05.14

Heftelse i form av utlegg på eiemdom ble ikke slettet i forbindelse med salg. Selger og hennes advokat forsikret kjøp om at utlegget ikke inneba noen realitet og at de skulle ordne opp i dette. Kjøper måtte noen år senere betale utleggskavers krav som da var økt til ca det tredobbelte for å hindre tvangssalg. Legmennsretten fant at det forelå mangel ved eiendommen, jf avhendingslova § 4-17 jf § 3-1 og tilkjente kjøper erstatning.

Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova) (Avhendingslova – avhl)

Trygde- og pensjonsordninger for spesielle grupper

Publisert 21.05.14

Selv om kvinnen hadde lidd av kronisk utmattelsesyndrom i hvert fall fra begynnelsen av 1990-tallet, hadde ikke NAV ut fra de forusetnnger de kunne legge til grunn for å bedømme dette, lagt feil fakta til grunn, anvendt loven feil, utøvd uforsvarlig saksbehandlingsfeil i saken. Staten ble derfor frifunnet for kravet om gjenopptagelse, som gjaldt hvorvidt NAV på et tidligere tidspunkt skulle ha forstått at saksøker fylte vilkårene for å få utbetalt utførepensjon. – Uttalelse fra en samlet rett, som ikke hadde betydning for resultatet.

Lov om anke til Trygderetten
[trygderettslov] (Trygderettsloven – trrl)

Unnlatt bokføring

Publisert 15.05.14

Straffutmåling for unnlatt pliktig bokføring august 2011 – februar 2013, og manglende inngivelse av pliktige oppgaver for omsetning på kr 1 428 373 inkl mva. Under tvil fastsatte lagmannsretten samfunnsstraff på 36 timer. Det forelå flere alminnelige, formildende momenter og uforbeholden tilståelse etter straffeloven § 59 annet ledd.

Bokføringsloven § 15 første ledd første punktum jf § 7 første ledd

Sivilprosess – Andre rettskilder – rettspraksis

Publisert 13.05.14

Tvist om bevis. Krav om fremleggelse av diverse regnskapstall. Anken forkastet.

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister

Publisert 08.05.14

En advokat hadde som selvprosederende part fått medhold i tingretten i en sivil tvist. Han ble ikke tilkjent sakskostnader, og anket særskilt over dette spørsmålet, jf tvisteloven § 20-9 tredje ledd.

Lagmannsretten forkastet anken fordi retten ikke fant at det heftet feil ved tingrettens lovanvendelse, saksbehandling eller bevisbedømmelse i tilknytning til omkostningsavgjørelsen.

Avtalerett

Publisert 08.05.14

Avtale om kjøp og videresalg av 15 leiligheter i et seksjonssameie. Transaksjonen ble ikke gjennomført, da eieren av leilighetene gikk konkurs. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke var inngått noen bindende avtale om videresalg som ga grunnlag for misligholdssanksjoner. Det ble også reist innvendinger mot beregningen av det økonomiske tap.

Tvangsfullbyrdelse. Tvangsdekning

Publisert 08.05.14

Et rettskraftig vedtak fra Forbrukertvistutvalget er et alminnelig tvangsgrunnlag og kan fullbyrdes etter reglene for dommer. Anke over kjennelse om tvangsdekning ble forkastet, da innvendinger mot tvangsgrunnlaget kunne vært påberopt før vedtaket ble rettskraftig.

Tvangsfullbyrdelse. Tvangsdekning.
Vedtak truffet av Forbrukertvist- utvalget.
Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 annet ledd (b) og § 4-2 annet ledd.
Forbrukertvistloven § 11 tredje ledd
 

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim