Frostating lagmannsrett

Seksuell handling

Publisert 24.02.14

53 årig mann ble domfelt i tingretten for seksuell handling med jente som var knapt 16 år. Anke over bevisbedømmelsen under skyldspsørmålet ble ikke tatt til følge og lagmannsretten opprettholdt fengselsstraff på 90 dager.

Straffeloven § 200 annet ledd første punktum.

Narkotika

Publisert 11.02.14

Straffutmåling. Samfunnstraff.

25 år gammel tidligere mann med et tidligere betydelig narkotikamisbruk hadde det siste året gjennomgått en positiv utvikling, men ikke av en slik karakter at det kunne omtales som rehabilitering i den betydning det er gitt i rettspraksis om samfunnsstraff. Den positive utviklingen og domfeltes nåværende livssituasjon medførte imidlertid at straffen ble gjort delvis betinget.

Dissens.

Grov narkotikaforbrytelse

Publisert 06.01.14

Snart 50 år gammel mann dømt for overtredelse av straffeloven § 162 første og annet ledd. Han hadde ervervet 1,4 kilo amfetamin og solgt 1,2 kilo av dette.

Han tilsto umiddelbart. Over ett kilo amfetamin ville politiet ikke blitt kjennt med uten hans forklaring. Svært lang saksbehandlingstid. Straffen ble satt til fengsel i to år og fire månerder, hvor ett år og fire måneder ble gjort betinget.

Inndragning av 20000 kroner etter straffeloven § 34, og utvidet inndragning av 51500 kroner etter § 34a.

Grov narkotikaforbrytelse, amfetamin, lang saksbehandlingstid, tilståelse 

Sedelighetssak

Publisert 06.01.14

23-årig mann ble funnet skyldig i to voldtekter (hvorav den ene en sovevoldtekt) samt tre tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år.  Tre fornærmede, som ble tilkjent oppreisningserstatning med h.h.v. 175 000, 175 000 og 50 000 kroner.  Straffen ble fastsatt til fengsel i 5 år, hvorav 2 år og 6 måneder ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år.

Voldtekt til samleie.  Sovevoldtekt.  Seksuell omgang med barn under 16 år.

Legemsfornærmelse. Samfunnsstraff.

Publisert 02.01.14

Ung kvinne dømt for overtredelse av straffeloven § 228 første ledd. Hun kløp, sparket og bet en kvinnelig dørvakt på et utested i forbindelse med at hun ble bortvist. Intet grunnlag for nødverge eller provokasjon. Hun hadde betydelige fysiske og psykiske helseproblemer, og etter etter en samlet vurdering ble straffen fastsatt til samfunnsstraff i 45 timer. Spesielle forhold ved tiltalte gjorde at gjennomføringstiden ble satt til 180 dager. Den subsidiære fengselsstraffen ble satt til 45 dager.

Skatt

Publisert 04.12.13

Lagmannsretten kom til, i motsetning til tingretten, at ligningsvedtaket var gyldig. Spørsmålet var om utbetalinger fra et selskap skulle anses som betaling for konsulentbistand eller om dette var arbeidsinntekt for den som gjorde arbeidet. Selv om partene mente å inngå en konsulentavtale, tilsa realiteten i avtaleforholdet at det dreide seg om en avtale om et arbeids- eller ansettelsesforhold. Avtalen hadde klare likhetstrekk med en ansettelsesavtale. Det ble vist til Rt-1994-1064. Det var også grunnlag for skjerpet tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-4.

Frifunnet for grov vold

Publisert 27.11.13

21-årig utlending dømt i tingretten bl.a. for legemsbeskadigelse ved bruk av særlig farlig redskap – balltre, pepperspray – og under særdeles skjerpende omstendigheter, da det foregikk sammen med flere andre. Det springende punkt var om en av de fornærmede gjenkjente han i tilstrekkelig grad blant de andre maskerte gjerningsmennene, noe lagmannsretten ved ny bevisføring fant reiste rimelig og fornuftig tvil om han deltok i tilslaget. Tiltalte ble frifunnet for voldsforholdene.

Strafferett, voldskriminalitet, straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232.

Mann under rehabilitering fikk idømt samfunnsstraff for drapstrussel

Publisert 25.11.13

Mann 46 år, tidligere domfelt 13 ganger, fikk idømt samfunnsstraff for drapstrussel. De konkrete omstendigheter gjorde det ikke utelukket å idømme samfunnsstraff. Domfelte var i en rehabiliteringsprosess. Etter lagmannsrettens vurdering var det fare for at soning av fengselsstraff ville ødelegge denne utviklingen.

straffeloven § 227 første straffalternativ, straffeloven § 28a

Legemsfornærmelse

Publisert 13.11.13

Mann 28 år, ble domfelt for overtredelse av straffeloven § 219 første ledd i tingretten. Lagmannsretten kom til at forholdet måtte anses som legemsfornærmelse og trussel. Det gjaldt én enkeltstående episode som var alvorlig, men det kunne ikke ses at handlingen hadde skaptfrykt hos fornærmede for nye liknende krenkelser. Straffen ble satt til fengsel i seks måneder hvor tre måneder ble gjort betinget. Oppreisningserstatning med 30 000 kroner ble tilkjent.

Straffeloven § 219 første ledd, straffeloven § 228 første ledd, straffeloven § 227 første straffealternativ, skadeserstatningsloven § 3-5 ledd bokstav b, jf. § 3-3

Dømt for ildspåsettelse

Publisert 11.11.13

En 29 år gammel mann ble kjent skyldig i “mordbrann” og medvirkning til forsikringsbedrageri, jf. straffeloven § 148 og § 272. Han hadde på oppdrag fra en bekjent antent brann på loftet i et hybelhus hvor seks personer sov. Beboerne kom seg ut i tide, men huset ble totalskadet. Huseieren fikk utbetalt vel syv millioner kroner i erstatning. Lagmannsrettens flertall (fem dommere) satte straffen til fengsel i tre år og tre måneder. Mindretallet stemte for fengsel i tre år, tilsvarende som for tingretten. Det var ikke grunnlag for lempning av erstatningskravet.

Mordbrann, forsikringsbedrageri, lempning, skadeserstatningsloven § 5-2.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim