Frostating lagmannsrett

Bostedsforbehold

Publisert 08.10.14

Straffesak i Trondheim, siktede og forsvarer i Bergen. Tingretten opphevet ikke bostedsforbeholdet. Alle relevante momenter etter salærforskriften § 9 tredje ledd iakttatt- sakens viktighet, tidligere bistand ved fengsling, samt felles bopel, mot kvalifisert forsvarer innen rettskretsen, muligheten for kommunikasjon og størrelsen av merutgiftene. Ved anke gjelder tvisteloven § 29-3 tredje ledd. Ingen feil ved tingrettens generelle lovforståelse og avgjørelsen var ikke åpenbart urimelig. Det forelå ikke et «spesielt» tilfelle, og ikke et markert avvik fra praktiseringen av bostedsforbeholdet at siktede ikke får dekket alle utgifter ved å benytte forsvarer fra eget bosted. Det er relevant å se hen til merkostnadene i tilfelle anke. Anken forkastet.

Salærforskriften § 9. Tvisteloven § 29-3 tredje ledd.

Krenkelse av opphavsrett

Publisert 06.10.14

Spørsmål om krenkelse av opphavsrett for typehuset Ambassadør. Høyesterett kom i dom inntatt i Rt-2013-822 til at Ambassadør-modellen er et åndsverk etter åndsverksloven § 1 nr. 9. Det var oppført et lignende hus i samme stil på Støren. Vernet og derfor spørsmål om krenkelse beror på det estetiske/ eksteriørmessige uttrykk/særpreg. Lagmannsrettens flertall fant at det oppførte huset var en rettstridig etterligning og krenket opphavsretten. Flertallet mente man fikk den samme estetiske opplevelsen ved sammenligningen, de gjenkjennende karaktertrekk besto i det oppførte huset, forskjellene var av underordnet karakter. Lagmannsrettens mindretall fant ikke at opphavsretten var krenket. Endringene som var gjort ga tilstrekkelig distanse til originalen og ga ikke det samme estetiske hovedinntrykket.

Åndsverk. Åndsverkloven § 1 nr. 9, §§ 2 og 4.

Ulemper knyttet til kraftlinje

Publisert 02.10.14

Overskjønn utmålte erstatning til reinbeitedistrikt for beitetap, merutgifter og ulemper knyttet til fornyelse av kraftledning. Denne gikk i samme trace som eldre kraftledning fra 1950-tallet. Overskjønnet (4:1)kom til at reinens unnvikelse i anleggsperioden ville avta etterhvert og være under tålegrensen etter 10 år.

Overskjønn

Forvaring

Publisert 19.09.14

Lagmannsretten forkastet anken fra 24 årig mann som i tingretten ble dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for drap begått under særdeles skjerpende omstendigheter, voldtekt, ransforsøk og trusler mot offentlig tjenestemann. Tidsbestemt fengselsstraff ble ikke ansett tilstrekkelig for å verne samfunnet mot nye alvolige volds- eller sedelighetsforbrytelser fra tiltalte.

Straffeloven § 39c

Dommen i fulltekst skal du kunne lese her.

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 08.09.14

Spørsmål om nausttomts eiendomsrett til tilstøtende sjøgrunn. Lagmannsretten endret jordskifterettens avgjørelse om at nausttomten kun hadde begrenset bruksrett til utenforliggende sjøgrunn. Naustttomten ble ansett å være eier av sjøgrunnen utenfor sitt areal.

Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) (Jordskifteloven – jskl)

Legemsbeskadigelse på pub

Publisert 03.09.14

45 år gammel mann dømt til fengsel i fem måneder for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ og § 350 annet ledd. Forholdet fant sted på en pub. Tiltalte og fornærmede kjente hverandre ikke fra før.

Voldsutøvelsen lå i kjerneområdet for straffskjerpelse vedtatt i 2010.

Ubetinget fengsel.

Strafferett, vold

Publisert 02.09.14

Bevisanke. Legemsbeskadigelse. Straffelov § 229 første straffalternativ og straffeloven § 232. Et større antall blåmerker, hevelser og sår i hode, ansiktet og på kroppet ble samlet sett vurdert som skade i § 229 første straffalternativs forstand. Fornærmede sykemeldt i en uke med diagnosen hjernerystelse og hadde behov for smertestillende i 2 uker etter hendelsen.

Straffeloven § 162 første ledd, jf. femte ledd

Publisert 27.08.14

Tingretten idømte ubetinget fengsel i 28 dager for tidligere botlagt 25 årig jente for overtredelse av straffeloven § 162 første ledd jf. femte ledd, samt overtredelser legemiddelloven, oppbevaring av boa constrictor. Tiltalte var i starten på en lovende rehabilitering og lagmannsretten gjorde straffen betinget noe på grunn av tidsforløpet og noe på grunn av den lave alvorlighetsgraden.

Krav om utskriving fra tvungent psykisk helsevern.

Publisert 26.08.14

Kravet om utskriving ble ikke tatt til følge. Flertallet fant, ved helhetsvurderingen, at det var klart best for pasienten å bli værende under tvang, men ga uttrykk for en viss tvil. Meddommeren fra det alminnelige utvalg dissenterte, idet han la avgjørende vekt på pasientens ønske om å slippe medisinering.

 

Psykisk helsevernloven § 3-3

Opphevelse av gjeldsordning

Publisert 26.08.14

Skyldneren hadde ikke gitt opplysninger til kreditorfellesskapet om økte inntekter. I tillegg var mottatt arv ikke fordelt som forutsatt. Samlet beløp var betydelig. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at skyldneren grovt hadde tilsidesatt sine plikter etter gjeldsordningen. Gjeldsordningen ble derfor opphevet.

Gjeldsordningsloven § 6 tredje ledd

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim