Frostating lagmannsrett

Skjønnsligning

Publisert 02.02.21

Saken gjelder gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak om etterligning av personlig skattyter for fem inntektsår. Saken har utspring i utleie av fast eiendom, og reiser spørsmål om omfanget av leieinntekter, og om ikke oppgitt lønnsinntekt eller utbytte. Konkrete bevisvurderinger førte til at vedtaket på noen punkter ble kjent ugyldig. Skattemyndighetene fikk medhold i at utleien var virksomhet, og at vederlag fra skattyters selskap skulle anses som lønn og ikke utbytte. Det var også grunnlag for tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt, idet det ikke forelå unnskyldelige forhold på grunn av psykisk sykdom.

Prøvingsadgang. Bevisvurdering og beviskrav. Virksomhetsinntekt. Lønn. Tilleggsskatt. Unnskyldelige forhold.

Voldtekt

Publisert 01.02.21

Tiltalte ble i tingretten dømt til forvaring for voldtekt til samleie av tre kvinner, jf. straffeloven § 291, jf. § 292. Tiltaltes skyldanke førte ikke fram i lagmannsretten. Lagmannsretten reduserte noe på forvaringens lengde. Oppreisning ble tilkjent de fornærmede med samme beløp som tingretten fastsatte.

Oppreisning, samleie, straffeloven § 292, straffeloven § 292

Jakt- og bruksordning

Publisert 01.02.21

Krav om midlertidige bruksregler for jakt, jf. jordskiftelova § 3-34, ble avvist av jordskifteretten, fordi behandlingen av jordskiftesaken ikke var igangsatt. Lagmannsretten kom til at spørsmålet om jordskiftet var igangsatt ikke alene kunne avgjøres basert på innføringen i rettsboken, men at spørsmålet må avgjøres ut fra partenes opptreden og rettens handlinger. I dette tilfellet hadde jordskifteretten avgjort tvist og satt fram forslag til jordskifteløsning, og hatt saken til behandling i en periode på 3-4 år. Lagmannsretten kom derfor til at jordskiftesaken var igangsatt, og at midlertidige bruksregler kan gis.

Jordskifte, midlertidige bruksregler, bruksordning, jaktordning

Bortfall av delingstillatelse

Publisert 21.01.21

Kommunen hadde i 1989 gitt tillatelse til å fradele en boligtomt fra en landbrukseiendom. Lagmannsretten kom til at delingstillatelsen hadde bortfalt. Deling av eiendommen var riktignok rekvirert senest tre år etter at tillatelsen var gitt, jf. daværende plan- og bygningsloven (1985) § 63 nummer 4. Rekvisisjonen ble imidlertid tilbakekalt. Tilbakekallet fikk den virkningen at delingen ikke ble ansett rekvirert eller i det minste at det løp en ny frist på tre år for å rekvirere ny deling. Videre forelå det ikke

et vedtak om en mindre vesentlig endring av reguleringsplanen, jf. daværende plan- og bygningsloven (1985) § 28-1 nummer 2 første setning.

 

Mindre vesentlig endring av reguleringsplan. Plan- og bygningsloven (1985)

Vold

Publisert 15.01.21

En 20 år gammel kvinne ble i tingretten dømt for vold mot polititjenestemann i form av slag og spark ved pågripelse. Et bestemmende mindretall i lagmannsretten kom til at det ikke var tilstrekkelig bevist at tiltalte utførte det ene slaget og de to sparkene med viten og vilje.

Vold mot offentlig tjenestemann. Subjektiv skyld.

Gjentakelsesfare

Publisert 12.01.21

Forlengelse av tidsrammen for forvaring og begjæring om prøveløslatelse fra forvaring. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det fortsatt forelå nærliggende fare for ny alvorlig kriminalitet som han tidligere var dømt for. Tidsrammen ble forlenget med tre år. I forvaringsdommen fra 2009 var han blant annet domfelt for seks voldtekter av to fornærmede. Han var tidligere dømt for drap av samboer. Diagnosen, manglende innsikt/forståelse for sitt handlingsmønster og høy fare for gjentatt seksualisert vold gjorde at vilkåret for forlengelse var oppfylt. Dette til tross for at han hadde vært mange år i fengsel, siden 2007. Det var ikke grunnlag for prøveløslatelse på vilkår. Deltakelse i et nytt behandlingsopplegg for seksualforbrytere kunne ha betydning fremover.

Straffeloven § 40, § 43 og § 43. Forvaring. Nærliggende fare.

Bustadoppføringslova

Publisert 12.01.21

Saken gjaldt mangelskrav etter bustadoppføringslova knyttet til et eierseksjonsbygg bestående av fire blokker beliggende i Stjørdal kommune i Trøndelag. Etter innflytting i 2015 fremmet sameiet og flere seksjonseiere en rekke mangelskrav mot byggherren, mens byggherren søkte regress hos totalentreprenøren. Sameiet/seksjonseierne, byggherren og totalentreprenøren anket tingrettens dom til lagmannsretten. Totalt gjaldt sakskomplekset fem selvstendige anker som lagmannsretten forente til felles behandling og avgjørelse. Problemstillingene for lagmannsretten var blant annet knyttet til om det forelå mangler ved parkeringsanlegget og varmeanlegget, samt spørsmål om byggherrens ansvar overfor sameiet/seksjonseierne kunne videreføres til totalentreprenøren. Sameiets/seksjonseiernes anke knyttet til parkeringsanlegget og varmeanlegget førte ikke fram. Byggherren ble gitt medhold at totalentreprenøren kunne holdes ansvarlig fullt ut for byggherrens erstatningsansvar overfor sameiet/seksjonseierne.

Mangler, bustadoppføringslova, reklamasjon, regress, grov uaktsomhet

Prisavslag

Publisert 11.01.21

Saken gjelder krav om prisavslag etter kjøp av en fritidsbåt «som den er». Båten var en treskøyte bygd i 1950. Lagmannsretten vurderte at omfattende tæringsskader og mangler ved bunnsmøring medførte at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c. Lagmannsretten la til grunn at kjøpet hadde overholdt sin undersøkelsesplikt i kjøpsloven § 20, og at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt. Lagmannsretten fastsatte et prisavslag.

Kjøpsloven § 19, 20 og 38

Aksje

Publisert 08.01.21

Lagmannsretten frifant en styreleder for krav om erstatning fra selskapets medkontrahent, jf. aksjeloven § 17-1. Styrelederen hadde ikke brutt handleplikten ved tap av egenkapital (aksjeloven §§ 3-4 og 3-5) eller forsømt styrets forvaltnings- og tilsynsansvar (aksjeloven §§ 6-12 og 6-13). Det var heller ikke ansvarsbetingende for styrelederen at selskapet ikke hadde opplyst medkontrahenten om selskapets vanskelige økonomi.

Styreansvar. Aksjeloven §§ 3-4, 3-5, 6-12, 6-13 og 17-1

Foreldelsesloven

Publisert 08.01.21

Kvinne tok ut erstatningssøksmål mot kommunen for kommunens manglende oppfølging av henne som barn etter barnevernloven. Hun hadde fått PTSD som følge av traumer og omsorgssvikt i barndommen. Kommunen påsto blant annet at kravet var foreldet, noe det ble tatt særskilt stilling til. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at kravet var foreldet etter skadeserstatningsloven § 9 nr. 1

Foreldelsesloven – fl, 18.05.1979 nr. 18 § 9 nr. 1 foreldelse. Kommunens manglende oppfølging etter barnevernloven

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim