Frostating lagmannsrett

Sovevoldtekt

Publisert 07.11.14

Mann, tidligere ustraffet, 27 år på gjerningstiden, ble dømt for sovevoldtekt av lesbisk venninne på 23 år. De hadde kjent hverandre i ti år. Han brukte ikke vold eller trulser. Likesom tingretten fastsatte lagmannsretten «normalstraffen» ubetinget fengsel i fire år og «normal» oppreisning kr 150.000.

Straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a,
skadeserstatningsloven § 3-5, § 3-3.

Forvaltningsloven

Publisert 07.11.14

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet dømt til å betale 300 000 kroner i erstatning på grunn av uforsvarlig og erstatningsbetingende saksbehandling i forbindelse med søknad om yrkesmessig attføring etter folketrygdloven § 11-6.

Voldtekt og seksuell omgang med et barn under 14år

Publisert 04.11.14

47-årig mann dømt for voldtekt til samleie, samt to tilfeller av seksuell omgang, med jente under 14 år. Jenta var stedatter av hans bror, og overgrepene skjedde i hjemmet hennes mens tiltalte var på besøk, da hun var 11-12 år gammel. Overgrepene ansett som et massivt tillitsbrudd. Dømt til fengsel i 4 år og til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning.

Oppreisningserstatning.

Narkotikagjeld

Publisert 31.10.14

Saken gjelder ran i forbindelse med innkreving av narkotikagjeld. Hovedspørsmålet i saken var om den volden som fant sted var et middel for å oppnå vinning, eller om volden skulle vurderes isolert. Lagmannsretten kom til at volden hadde en slik nær og direkte sammenheng med inndrivingen av gjelden at gjerningen samlet sett måtte bedømmes som et ran. Saken reiste også spørsmål om rekkevidden av medvirkningsansvaret.

Ran. Medvirkning.

Seksuallovbrudd

Publisert 24.10.14

20 år gammel mann, 19 år og 1 måned på gjerningstiden, dømt for samleie med jente på 13 år 11 måneder samt en del vinningskriminalitet og overtredelser av vegtrafikkloven. Ingen formildende omstendigheter, men noen skjerpende. Etter fradrag for tilståelsesrabatt ble straffen satt til fengsel i 4 år. Oppreisning til fornærmede med 60 000 kroner.

Seksuallovbrudd strl § 195 første ledd annet straffalternativ
Vinningskriminalitet

Grovt narkotikalovbrudd

Publisert 22.10.14

Mann 25 år, og tidligere straffet for befatning med narkotika, ble dømt for oppbevaring av ca 50 g heroin og ca 500 g hasj til fengsel i 2 år og 3 måneder etter «tilståelsesrabatt». Anke over straffutmålingen ble forkastet.

Strafferett. Straffutmåling. Straffeloven § 162 annet ledd, § 28a, § 56. Straffeloven § 344

Grov narkotikaforbrytelse

Publisert 20.10.14

Mann 29 år, ble av lagretten funnet skyldig i grov narkotikaforbrytelse – oppbevaring av 78 gram amfetamin og 134 gram hasj. Tingretten hadde sammen med en rekke øvrige forhold, i hovedsak vinnings- og narkotikakriminalitet, fastsatt straffen til fengsel i 10 måneder. Lagmannsretten kom til at det var grunnlag for å idømme samfunnsstraff med bakgrunn i rehabiliteringssituasjon. Domfelte, som hadde hatt et omfattende rusmisbruk, hadde vært rusfri i 1 1/2 år, kommet seg bort fra sitt tidligere miljø og fått en samboer. Hans plan videre var å komme tilbake til arbeid.

Straffeloven § 162 første og annet ledd, straffeloven § 28 a

Parkeringshus i Trondheim

Publisert 15.10.14

Et landsomfattende parkeringsselskap inngikk en 25 års avtale om leie av parkeringsareale i et etablert parkeringshus i Trondheim. Etter å ha drevet parkeringshuset i fem år med betydelig tap, tok selskapet ut stevning mot utleier med krav om revisjon av leieavtalen. I tingretten ble utleier frifunnet, og parkeringsselskapets anke førte ikke frem. Det var ikke sannsynliggjort differanse mellom den avtalte leie og markedsleie i 2007. Heller ikke senere utvikling ga grunnlag for revisjon av avtalen i henhold til avtaleloven § 36. Uttalt at når to profesjonelle parter inngår en langsiktig leieavtale innenfor eget spesialområde, er det en sterk presumsjon for at den avtalte leiesum reflekterer markedsleien.

Husleieloven § 4-1  Avtaleloven § 36

Felling og beskjæring av trær

Publisert 15.10.14

Villastrøk i Molde med mange trær.Her en eiendom fra 1950-tallet omkranset av en tett vegg av bladfellende trær av ulik alder, art og høyde, viktig for eiendommens identitet og estetiske uttrykk. Ny eier på naboeiendommen krevde fem trær felt og resten beskåret etter avstandsregelen i naboloven § 3. Kumulative vilkår, ingen interesseavveining, både vilkåret om trærnes betydning for eieren og ulempen for naboen vurderes etter objektive kriterier. Lagmannsretten kom til at det var nevneverdig om å gjøre for eieren å beholde to trær i den ene sonen for skjerming mot innsyn og bevaring av eiendommens preg. Tre trær i den andre sonen hadde ikke saklig eller estetisk funksjon, det var mer enn nok trær igjen til å skjerme og ramme inn eiendommen. Disse tre trærne var til særlig ulempe for naboen. Sett fra naboen utgjorde trærne en tett, mørk og skjemmende vegg som tok vekk lys og utsyn og som ga en innestengt følelse. Disse tre trærne felles, resten beskjæres ned til lovlig høyde. Interesseavveining etter naboloven § 2 førte ikke til felling av de to trærne eier kan beholde etter § 3.

Naboforhold.  Naboloven § 3 og § 2, jf. § 10.

Familievold

Publisert 10.10.14

57 år gammel mann, opprinnelig fra Tsjetsjenia, ble funnet skyldig etter straffeloven § 219 første ledd. Mishandlingen gjaldt primært ektefellen, men mindreårige barn hadde sett og hørt. Straffen ble satt til fengsel i 1 år og 4 måneder. Et varetektsfradrag formelt knyttet til en annen sak ble etter omstendighetene ansett som en «frihetsberøvelse i anledning av saken», jf straffeloven § 60 første ledd.

 

Straffelovens § 219 første ledd, familievold

Straffelovens § 60 første ledd

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim