Frostating lagmannsrett

Strafferett, vold

Publisert 02.09.14

Bevisanke. Legemsbeskadigelse. Straffelov § 229 første straffalternativ og straffeloven § 232. Et større antall blåmerker, hevelser og sår i hode, ansiktet og på kroppet ble samlet sett vurdert som skade i § 229 første straffalternativs forstand. Fornærmede sykemeldt i en uke med diagnosen hjernerystelse og hadde behov for smertestillende i 2 uker etter hendelsen.

Straffeloven § 162 første ledd, jf. femte ledd

Publisert 27.08.14

Tingretten idømte ubetinget fengsel i 28 dager for tidligere botlagt 25 årig jente for overtredelse av straffeloven § 162 første ledd jf. femte ledd, samt overtredelser legemiddelloven, oppbevaring av boa constrictor. Tiltalte var i starten på en lovende rehabilitering og lagmannsretten gjorde straffen betinget noe på grunn av tidsforløpet og noe på grunn av den lave alvorlighetsgraden.

Krav om utskriving fra tvungent psykisk helsevern.

Publisert 26.08.14

Kravet om utskriving ble ikke tatt til følge. Flertallet fant, ved helhetsvurderingen, at det var klart best for pasienten å bli værende under tvang, men ga uttrykk for en viss tvil. Meddommeren fra det alminnelige utvalg dissenterte, idet han la avgjørende vekt på pasientens ønske om å slippe medisinering.

 

Psykisk helsevernloven § 3-3

Opphevelse av gjeldsordning

Publisert 26.08.14

Skyldneren hadde ikke gitt opplysninger til kreditorfellesskapet om økte inntekter. I tillegg var mottatt arv ikke fordelt som forutsatt. Samlet beløp var betydelig. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at skyldneren grovt hadde tilsidesatt sine plikter etter gjeldsordningen. Gjeldsordningen ble derfor opphevet.

Gjeldsordningsloven § 6 tredje ledd

Grensefastsettelse

Publisert 25.08.14

Saken gjelder fastsettelse av eiendomsgrense mellom to eiendommer. Lagmannsretten kom til samme resultat som jordskifteretten, og avgjorde saken ut fra en konkret tolkning av skylddelingsforretningen.

Ulovlig oppbevaring/overdragelse av narkotika

Publisert 19.08.14

29-årig mann ble domfelt for flere tilfeller av grov narkotikaforbrytelse for oppbevaring av drøyt 1 kilo amfetamin. Han ble i tingretten idømt fengselsstraff på to år og fem måneder. Lagmannsretten forkastet anken. Straffen var riktig utmålt. Det var ikke grunnlag for samfunnsstraff eller delvis betinget dom.,

Straffeloven § 162 første ledd og annet ledd, straffeloven § 28 a

Eierseksjonsloven §43; om styrets partsevne

Publisert 21.07.14

Lagmannsretten la til grunn at et styre i et seksjonssameie ikke hadde partsevne i sak hvor det overfor utbygger (selger) påberopes mangler.

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 17.07.14

Tvist om eiendomsgrense/ eiendomsrett til et (tidligere utmarksareal mellom gnr. 27 bnr. 6 og bnr. 2 i Ulstein. Bnr.6 ble utskilt fra innmarka på bnr. 2 i 1953. Utmarka lå fellesskap mellom bnr. 1, 2 og 5. Bnr. 7 ble utskilt fra felles utmark i 1955. Det ble liggende igjen en del av utmarka (en trekant) mellom bnr. 6 og bnr. 7. Bnr. 2 ble eier av dette området etter utskiftning av utmarka i 1987. Eier av bnr. 6 har brukt dette arealet og har hevdet at han kjøpte det ved etableringen av bnr. 7. Dette lar seg ikke dokumentere og også senere forhold underbygget at en slik overføring aldri ble gjennomført. Vilkårene for at bnr. 6 var blitt eier på grunnlag av hevd førte heller ikke frem. Bnr. 2 er eneeier av trekantarealet. Konkret avgjørelse.

Jordskifte

Tvisteloven kapittel 31

Publisert 04.07.14

Begjæring om gjenåpning av dom forkastet. Ingen nye faktiske omstendigheter. Ett av dokumentene var konkret behandlet i dommen. Tidligere jordskiftedom var ikke relevant, og uansett tilgjengelig for partene da saken ble behandlet.

Jf tvisteloven § 31-4, § 31-5 og § 31-9

Vassdragsrett

Publisert 04.07.14

Tvisten mellom to eiendommer gjaldt fallrettighetene til en strekning av Fursetelva i Stranda kommune. Det var ubestridt at den av eiendommene som har eiendomsretten stil arealet som grenser mot elva, også innehar fallrettighetene. Lagmannsretten kom til at en skylddelingsforretning fra 1892 og omstendighetene rundt denne, tilsa at det utskillede bruket (hovedbruket) måtte anses å ha beholdt eiendomsretten til arealet. Det forelå ikke forhold eller disposisjoner som tilsa at hovedbruket hadde mistet eiendomsretten. Påstandsgrunnlaget om hevd førte heller ikke fram.

Fallrettigheter. Skylddeling. Hevd.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim