Frostating lagmannsrett

Parkeringshus i Trondheim

Publisert 15.10.14

Et landsomfattende parkeringsselskap inngikk en 25 års avtale om leie av parkeringsareale i et etablert parkeringshus i Trondheim. Etter å ha drevet parkeringshuset i fem år med betydelig tap, tok selskapet ut stevning mot utleier med krav om revisjon av leieavtalen. I tingretten ble utleier frifunnet, og parkeringsselskapets anke førte ikke frem. Det var ikke sannsynliggjort differanse mellom den avtalte leie og markedsleie i 2007. Heller ikke senere utvikling ga grunnlag for revisjon av avtalen i henhold til avtaleloven § 36. Uttalt at når to profesjonelle parter inngår en langsiktig leieavtale innenfor eget spesialområde, er det en sterk presumsjon for at den avtalte leiesum reflekterer markedsleien.

Husleieloven § 4-1  Avtaleloven § 36

Felling og beskjæring av trær

Publisert 15.10.14

Villastrøk i Molde med mange trær.Her en eiendom fra 1950-tallet omkranset av en tett vegg av bladfellende trær av ulik alder, art og høyde, viktig for eiendommens identitet og estetiske uttrykk. Ny eier på naboeiendommen krevde fem trær felt og resten beskåret etter avstandsregelen i naboloven § 3. Kumulative vilkår, ingen interesseavveining, både vilkåret om trærnes betydning for eieren og ulempen for naboen vurderes etter objektive kriterier. Lagmannsretten kom til at det var nevneverdig om å gjøre for eieren å beholde to trær i den ene sonen for skjerming mot innsyn og bevaring av eiendommens preg. Tre trær i den andre sonen hadde ikke saklig eller estetisk funksjon, det var mer enn nok trær igjen til å skjerme og ramme inn eiendommen. Disse tre trærne var til særlig ulempe for naboen. Sett fra naboen utgjorde trærne en tett, mørk og skjemmende vegg som tok vekk lys og utsyn og som ga en innestengt følelse. Disse tre trærne felles, resten beskjæres ned til lovlig høyde. Interesseavveining etter naboloven § 2 førte ikke til felling av de to trærne eier kan beholde etter § 3.

Naboforhold.  Naboloven § 3 og § 2, jf. § 10.

Familievold

Publisert 10.10.14

57 år gammel mann, opprinnelig fra Tsjetsjenia, ble funnet skyldig etter straffeloven § 219 første ledd. Mishandlingen gjaldt primært ektefellen, men mindreårige barn hadde sett og hørt. Straffen ble satt til fengsel i 1 år og 4 måneder. Et varetektsfradrag formelt knyttet til en annen sak ble etter omstendighetene ansett som en “frihetsberøvelse i anledning av saken”, jf straffeloven § 60 første ledd.

 

Straffelovens § 219 første ledd, familievold

Straffelovens § 60 første ledd

Bostedsforbehold

Publisert 08.10.14

Straffesak i Trondheim, siktede og forsvarer i Bergen. Tingretten opphevet ikke bostedsforbeholdet. Alle relevante momenter etter salærforskriften § 9 tredje ledd iakttatt- sakens viktighet, tidligere bistand ved fengsling, samt felles bopel, mot kvalifisert forsvarer innen rettskretsen, muligheten for kommunikasjon og størrelsen av merutgiftene. Ved anke gjelder tvisteloven § 29-3 tredje ledd. Ingen feil ved tingrettens generelle lovforståelse og avgjørelsen var ikke åpenbart urimelig. Det forelå ikke et “spesielt” tilfelle, og ikke et markert avvik fra praktiseringen av bostedsforbeholdet at siktede ikke får dekket alle utgifter ved å benytte forsvarer fra eget bosted. Det er relevant å se hen til merkostnadene i tilfelle anke. Anken forkastet.

Salærforskriften § 9. Tvisteloven § 29-3 tredje ledd.

Krenkelse av opphavsrett

Publisert 06.10.14

Spørsmål om krenkelse av opphavsrett for typehuset Ambassadør. Høyesterett kom i dom inntatt i Rt-2013-822 til at Ambassadør-modellen er et åndsverk etter åndsverksloven § 1 nr. 9. Det var oppført et lignende hus i samme stil på Støren. Vernet og derfor spørsmål om krenkelse beror på det estetiske/ eksteriørmessige uttrykk/særpreg. Lagmannsrettens flertall fant at det oppførte huset var en rettstridig etterligning og krenket opphavsretten. Flertallet mente man fikk den samme estetiske opplevelsen ved sammenligningen, de gjenkjennende karaktertrekk besto i det oppførte huset, forskjellene var av underordnet karakter. Lagmannsrettens mindretall fant ikke at opphavsretten var krenket. Endringene som var gjort ga tilstrekkelig distanse til originalen og ga ikke det samme estetiske hovedinntrykket.

Åndsverk. Åndsverkloven § 1 nr. 9, §§ 2 og 4.

Ulemper knyttet til kraftlinje

Publisert 02.10.14

Overskjønn utmålte erstatning til reinbeitedistrikt for beitetap, merutgifter og ulemper knyttet til fornyelse av kraftledning. Denne gikk i samme trace som eldre kraftledning fra 1950-tallet. Overskjønnet (4:1)kom til at reinens unnvikelse i anleggsperioden ville avta etterhvert og være under tålegrensen etter 10 år.

Overskjønn

Forvaring

Publisert 19.09.14

Lagmannsretten forkastet anken fra 24 årig mann som i tingretten ble dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for drap begått under særdeles skjerpende omstendigheter, voldtekt, ransforsøk og trusler mot offentlig tjenestemann. Tidsbestemt fengselsstraff ble ikke ansett tilstrekkelig for å verne samfunnet mot nye alvolige volds- eller sedelighetsforbrytelser fra tiltalte.

Straffeloven § 39c

Dommen i fulltekst skal du kunne lese her.

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 08.09.14

Spørsmål om nausttomts eiendomsrett til tilstøtende sjøgrunn. Lagmannsretten endret jordskifterettens avgjørelse om at nausttomten kun hadde begrenset bruksrett til utenforliggende sjøgrunn. Naustttomten ble ansett å være eier av sjøgrunnen utenfor sitt areal.

Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) (Jordskifteloven – jskl)

Legemsbeskadigelse på pub

Publisert 03.09.14

45 år gammel mann dømt til fengsel i fem måneder for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ og § 350 annet ledd. Forholdet fant sted på en pub. Tiltalte og fornærmede kjente hverandre ikke fra før.

Voldsutøvelsen lå i kjerneområdet for straffskjerpelse vedtatt i 2010.

Ubetinget fengsel.

Strafferett, vold

Publisert 02.09.14

Bevisanke. Legemsbeskadigelse. Straffelov § 229 første straffalternativ og straffeloven § 232. Et større antall blåmerker, hevelser og sår i hode, ansiktet og på kroppet ble samlet sett vurdert som skade i § 229 første straffalternativs forstand. Fornærmede sykemeldt i en uke med diagnosen hjernerystelse og hadde behov for smertestillende i 2 uker etter hendelsen.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim