Frostating lagmannsrett

Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker

Publisert 03.12.14

Etter omlegging av E6 forbi Gråmyra i Levanger og tilhørende omlegging av av- og påkjørsler og internveier på Gråmyra Industriområde krevde en grunneier erstatning etter bruksverdien av en en eiendom – for tapte inntekter som følge av inngrepet medførte at det ikke lenger var mulig å oppføre et planlagt næringsbygg på eiendommen. Overskjønnet kom, som underskjønnet, blant annet til at en vegomlegging ikke var upåregnelig da eiendommen ble ervervet og at grunneieren ikke hadde overholdt sin tilpasningsplikt. Det ble gitt erstatning for salgsverdien, fastsatt til 530 kroner pr. m2 for alt avstått areal.

Ekspropriasjon og skjønn->Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven]

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 02.12.14

I forbindelse med tvangsfullbyrdelse oppsto det tvist mellom en huseier og en entreprenør om gyldigheten av et gjeldbrev og det underliggende gjeldskravet som foranledighet gjeldsbrevet. Lagmannsretten kom til at vitnepåtegningene på gjeldbrevet tilfredsstilte formkravene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav (a), og at gjeldsbrevet ikke kunne anses ugyldig etter avtaleloven § 29 og § 33. Lagmannsretten avsa videre dom for det underliggende kravet i samsvar med ankemotpartens syn.

 

Gjeldsbrev. Gyldighet. Avtaleloven § 29 og § 33.

Metamfetamin

Publisert 20.11.14

A: Lagmannsretten tok utgangspunkt i ern straff på fengsel i noe over 3 år for befatning med ca 1,4 kg metamfetamin. Etter fradrag for tilståelse, som både omfattet forhold som ellers ikke ville komme til pådømmelse, og for erverv av ca 1,2 kg metamfetamin som utgjorde et vesentlig bevis i forhold til medsiktet, ble nivået senket til fengsel i 2 år. På grunn av personlige forhold hos domfelte og lang behandlingstid ble ett år gjort betinget med prøvetid på 3 år.

B: Straffen for erverv av ca 1,2 kg metamfetamin tok utgangspunkt i fengsel i noe under fengsel i 3 år. På grunn av lang behandlingstid ble straffen satt til fengsel i 2 år, som fellesstraff med tidligere betinget dom på 30 dager. Delvis tilståelse, men denne ble gitt begrenset betydning.

1,4 kg og 1,2 kg metamfetamin

Sovevoldtekt

Publisert 07.11.14

Mann, tidligere ustraffet, 27 år på gjerningstiden, ble dømt for sovevoldtekt av lesbisk venninne på 23 år. De hadde kjent hverandre i ti år. Han brukte ikke vold eller trulser. Likesom tingretten fastsatte lagmannsretten “normalstraffen” ubetinget fengsel i fire år og “normal” oppreisning kr 150.000.

Straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a,
skadeserstatningsloven § 3-5, § 3-3.

Forvaltningsloven

Publisert 07.11.14

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet dømt til å betale 300 000 kroner i erstatning på grunn av uforsvarlig og erstatningsbetingende saksbehandling i forbindelse med søknad om yrkesmessig attføring etter folketrygdloven § 11-6.

Voldtekt og seksuell omgang med et barn under 14år

Publisert 04.11.14

47-årig mann dømt for voldtekt til samleie, samt to tilfeller av seksuell omgang, med jente under 14 år. Jenta var stedatter av hans bror, og overgrepene skjedde i hjemmet hennes mens tiltalte var på besøk, da hun var 11-12 år gammel. Overgrepene ansett som et massivt tillitsbrudd. Dømt til fengsel i 4 år og til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning.

Oppreisningserstatning.

Narkotikagjeld

Publisert 31.10.14

Saken gjelder ran i forbindelse med innkreving av narkotikagjeld. Hovedspørsmålet i saken var om den volden som fant sted var et middel for å oppnå vinning, eller om volden skulle vurderes isolert. Lagmannsretten kom til at volden hadde en slik nær og direkte sammenheng med inndrivingen av gjelden at gjerningen samlet sett måtte bedømmes som et ran. Saken reiste også spørsmål om rekkevidden av medvirkningsansvaret.

Ran. Medvirkning.

Seksuallovbrudd

Publisert 24.10.14

20 år gammel mann, 19 år og 1 måned på gjerningstiden, dømt for samleie med jente på 13 år 11 måneder samt en del vinningskriminalitet og overtredelser av vegtrafikkloven. Ingen formildende omstendigheter, men noen skjerpende. Etter fradrag for tilståelsesrabatt ble straffen satt til fengsel i 4 år. Oppreisning til fornærmede med 60 000 kroner.

Seksuallovbrudd strl § 195 første ledd annet straffalternativ
Vinningskriminalitet

Grovt narkotikalovbrudd

Publisert 22.10.14

Mann 25 år, og tidligere straffet for befatning med narkotika, ble dømt for oppbevaring av ca 50 g heroin og ca 500 g hasj til fengsel i 2 år og 3 måneder etter “tilståelsesrabatt”. Anke over straffutmålingen ble forkastet.

Strafferett. Straffutmåling. Straffeloven § 162 annet ledd, § 28a, § 56. Straffeloven § 344

Grov narkotikaforbrytelse

Publisert 20.10.14

Mann 29 år, ble av lagretten funnet skyldig i grov narkotikaforbrytelse – oppbevaring av 78 gram amfetamin og 134 gram hasj. Tingretten hadde sammen med en rekke øvrige forhold, i hovedsak vinnings- og narkotikakriminalitet, fastsatt straffen til fengsel i 10 måneder. Lagmannsretten kom til at det var grunnlag for å idømme samfunnsstraff med bakgrunn i rehabiliteringssituasjon. Domfelte, som hadde hatt et omfattende rusmisbruk, hadde vært rusfri i 1 1/2 år, kommet seg bort fra sitt tidligere miljø og fått en samboer. Hans plan videre var å komme tilbake til arbeid.

Straffeloven § 162 første og annet ledd, straffeloven § 28 a

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim