Frostating lagmannsrett

Grov tollovertredelse

Publisert 22.01.15

I en sak om grov tollovertredelse i form av smugling av i alt 2400 liter øl og 1 liter brennevin hadde tingretten inndratt bilen som ble benyttet til innførsel. Bilen var leid av et firma i Polen, og eieren av bilen befant seg der. Tingretten hadde ikke vurdert om vilkåret i straffeloven § 37c første ledd om at eieren «så vidt mulig» skal varsles, var oppfylt. Etter full bevisførsel om inndragningsspørsmålet i lagmannsretten avsa lagmannsretten dom i medhold av straffeprosessloven § 345 annet ledd. Etter en helhetsvurdering ble inndragning av bilen ikke ansett rimelig.

Straffeloven § 37 c, straffeprosessloven § 345 annet ledd

Narkotikakriminalitet

Publisert 22.01.15

Tre 50-årige menn dømt for alvorlig narkotikakriminalitet, henholdsvis nr. 1 til 4 år og 6 måneder fengsel for overlevering av 4,2 kg metamfetamin, nr. 2 til 1 år fengsel for overlevering av 5 kg hasj, og nr. 3 til 1 år og 3 måneder for oppbevaring og medvirkning til overdragelse av 217 gram metamfetamin. Det ble gitt strafferabatter for tilståelser og tiden som var gått. Nr. 1 måtte også tåle inndragning av 150 000 kroner. Nr. 2 ble frifunnet for overdragelse av metamfetamin. Han hadde ikke anket inndragning av 200 000 kroner pådømt i tingretten.

Strafferett, narkotikakriminalitet, straffeloven § 162 første ledd, annet ledd og tredje ledd.

Strafferett, seksualforbrytelse

Publisert 16.01.15

Mann, den gang 22 år, dømt for å ha hatt ett samleie med jente på 14 år og 10 måneder. Fengselsstraffen for slik seksuell omgang er i utgangspunktet 6 måneder, men ble utmålt til 8 måneder på bakgrunn av skjerpende omstendigheter. Da liggetiden hos politiet var på 2 år før oversendelse til statsadvokaten, ble 5 måneder av straffen gjort betinget.

Oppreisning pådømt med 40 000 kroner.

Straffeloven § 196 første ledd, EMK art. 6 nr. 1.

Opplæringsloven § 4-2. Lærling. Læretid.

Publisert 16.01.15

En lærling hadde inngått lærekontrakt og avtale om midlertidig tilsetting i lærlingestilling i to år med lærebedrift. Det var angitt datoer for tiltredelse og avslutning av ansettelsesforholdet/læretiden. På grunn av sykefravær gjensto sju måneder av den læretid som er fastsatt for faget, da tidsperioden etter kontraktene utløp. Lærebedriften nektet å forlenge tilsettingen, og lærlingen fikk ikke fullført læretiden og derfor heller ikke avlegge fagprøve. Lærlingen reiste søksmål mot lærebedriften med krav om å få fullføre læretiden og med krav om erstatning. Lærebedriften ble frifunnet i tingretten. Lærlingens anke ble forkastet av lagmannsretten. Det ble vist til at det var fastsatt en uttrykkelige tidsperiode for ansettelsesforholdet og læretid i kontraktene. Det forelå ikke tilstrekkelige tungtveiende grunner til å fravike ordlyden i kontaktene. Dissens.

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 14.01.15

Bruksrettigheter i Åsane Gråbergene i Røros.
Lagmannsretten fant at sameierne i de to sameiefeltene i Åsane Gråbergene i Røros hadde gjensidige bruksrettigheter til grunnen i hverandres sameiefelt. Likeledes at eiere av setre i «Småsetran» hadde bruksrettigheter til grunn innenfor Sameiefelt 1.

Servituttloven

Gilde-saken

Publisert 14.01.15

I den såkalte «Gilde-saken», som blant annet omfattet produksjon og salg av
3 268 800 dopingtabletter (anabole androgene steroider) som var produsert av knapt 50 kg virkestoff, fastsatte lagmannsretten fengselsstraffer mellom 4 1/2 og 6 1/2 år for hovedmennene. Inndragning av utbytte for de samme ble fastsatt mellom kr 3 100 000 og kr 650 000. Straffeloven § 60 a om organisert kriminell gruppe ble gitt anvendelse på hovedmennene. Lagmannsretten ga fradrag i inndragningen etter straffeloven § 34 første ledd annet punktum for noen av hovedmennene.

Strafferett. Straffutmåling. Inndragning. Organisert kriminell gruppe.
Produksjon av dopingtabletter
Anabole androgene steroider
Straffeloven §§ 162 b, 60 a og 34

Vegtrafikkrett

Publisert 12.01.15

38-år gammel kvinne frifunnet enstemmig i tingretten og med fire mot tre stemmer i lagmannsretten, for ved bruk av sin bil uaktsomt å ha forvoldt betydelig skade på en scooterfører, for å ha kjørt uaktsomt, og for krav om oppreisning. Saken gjaldt venstresving over kollektivfelt hvor bilen og scooteren støtte sammen.

Strafferett, vegtrafikkrett, straffeloven § 238, vegtrafikkloven § 3.

Myndighetsmisbruk

Publisert 09.01.15

Saken gjelder spørsmål om Stranda kommune kan betinge seg et passasjervederlag for de passasjerer som er ombord på Hurtigruten når denne anløper Geiranger. Lagmannsretten uttalte at det ut fra alminnelige regler om eiendomsrett er adgang til å kreve vederlag for bruk av havnefasiliteter, men at kravet om vederlag i dette tilfellet var ugyldig som følge av myndighetsmisbruk. Det ble bl.a. vist til at Hurtigruten ble utsatt for usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med øvrige brukere av havnen, og at beregningen av vederlaget fremsto som utpreget tilfeldig.

Havnelov. Passasjervederlag. Myndighetsmisbruk. Usaklig forskjellsbehandling. Vilkårlighet.

Konkurs

Publisert 17.12.14

Kemneren begjærte konkurs hos debitor etter utleggsforretning som ikke resulterte i tilstrekkelig dekning av gjeld på kr 913 000. Debitor arbeidet et halvt år med finansiering, og rettsmøter for behandlingen ble stadig utsatt med denne begrunnelse. Debitors tilsagn om at hans far ville dekke kr 400 000 og at eks-ektefelle ville selge bolig og tomt, ble ikke fulgt opp av debitor, hvoretter retten anså han insolvent og konkurs ble åpnet.

Konkursloven § 60 jf § 61
Insolvens.

Lov om sikring mot og erstatning for naturskader

Publisert 17.12.14

Krav om naturskadeerstatning avslått fordi naturskadeloven § 4 første ledd ikke var oppfylt. Kravet til direkte årsakssammenheng ikke oppfylt når skadene var påført av trær som veltet under sterk vind, ikke av orkanen direkte.

Skadeserstatning-> (naturskadeloven)

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim