Frostating lagmannsrett

Forvaring

Publisert 19.09.14

Lagmannsretten forkastet anken fra 24 årig mann som i tingretten ble dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for drap begått under særdeles skjerpende omstendigheter, voldtekt, ransforsøk og trusler mot offentlig tjenestemann. Tidsbestemt fengselsstraff ble ikke ansett tilstrekkelig for å verne samfunnet mot nye alvolige volds- eller sedelighetsforbrytelser fra tiltalte.

Straffeloven § 39c

Dommen i fulltekst skal du kunne lese her.

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 08.09.14

Spørsmål om nausttomts eiendomsrett til tilstøtende sjøgrunn. Lagmannsretten endret jordskifterettens avgjørelse om at nausttomten kun hadde begrenset bruksrett til utenforliggende sjøgrunn. Naustttomten ble ansett å være eier av sjøgrunnen utenfor sitt areal.

Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) (Jordskifteloven – jskl)

Legemsbeskadigelse på pub

Publisert 03.09.14

45 år gammel mann dømt til fengsel i fem måneder for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ og § 350 annet ledd. Forholdet fant sted på en pub. Tiltalte og fornærmede kjente hverandre ikke fra før.

Voldsutøvelsen lå i kjerneområdet for straffskjerpelse vedtatt i 2010.

Ubetinget fengsel.

Strafferett, vold

Publisert 02.09.14

Bevisanke. Legemsbeskadigelse. Straffelov § 229 første straffalternativ og straffeloven § 232. Et større antall blåmerker, hevelser og sår i hode, ansiktet og på kroppet ble samlet sett vurdert som skade i § 229 første straffalternativs forstand. Fornærmede sykemeldt i en uke med diagnosen hjernerystelse og hadde behov for smertestillende i 2 uker etter hendelsen.

Straffeloven § 162 første ledd, jf. femte ledd

Publisert 27.08.14

Tingretten idømte ubetinget fengsel i 28 dager for tidligere botlagt 25 årig jente for overtredelse av straffeloven § 162 første ledd jf. femte ledd, samt overtredelser legemiddelloven, oppbevaring av boa constrictor. Tiltalte var i starten på en lovende rehabilitering og lagmannsretten gjorde straffen betinget noe på grunn av tidsforløpet og noe på grunn av den lave alvorlighetsgraden.

Krav om utskriving fra tvungent psykisk helsevern.

Publisert 26.08.14

Kravet om utskriving ble ikke tatt til følge. Flertallet fant, ved helhetsvurderingen, at det var klart best for pasienten å bli værende under tvang, men ga uttrykk for en viss tvil. Meddommeren fra det alminnelige utvalg dissenterte, idet han la avgjørende vekt på pasientens ønske om å slippe medisinering.

 

Psykisk helsevernloven § 3-3

Opphevelse av gjeldsordning

Publisert 26.08.14

Skyldneren hadde ikke gitt opplysninger til kreditorfellesskapet om økte inntekter. I tillegg var mottatt arv ikke fordelt som forutsatt. Samlet beløp var betydelig. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at skyldneren grovt hadde tilsidesatt sine plikter etter gjeldsordningen. Gjeldsordningen ble derfor opphevet.

Gjeldsordningsloven § 6 tredje ledd

Grensefastsettelse

Publisert 25.08.14

Saken gjelder fastsettelse av eiendomsgrense mellom to eiendommer. Lagmannsretten kom til samme resultat som jordskifteretten, og avgjorde saken ut fra en konkret tolkning av skylddelingsforretningen.

Ulovlig oppbevaring/overdragelse av narkotika

Publisert 19.08.14

29-årig mann ble domfelt for flere tilfeller av grov narkotikaforbrytelse for oppbevaring av drøyt 1 kilo amfetamin. Han ble i tingretten idømt fengselsstraff på to år og fem måneder. Lagmannsretten forkastet anken. Straffen var riktig utmålt. Det var ikke grunnlag for samfunnsstraff eller delvis betinget dom.,

Straffeloven § 162 første ledd og annet ledd, straffeloven § 28 a

Eierseksjonsloven §43; om styrets partsevne

Publisert 21.07.14

Lagmannsretten la til grunn at et styre i et seksjonssameie ikke hadde partsevne i sak hvor det overfor utbygger (selger) påberopes mangler.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim