Frostating lagmannsrett

Skatt

Publisert 04.12.13

Lagmannsretten kom til, i motsetning til tingretten, at ligningsvedtaket var gyldig. Spørsmålet var om utbetalinger fra et selskap skulle anses som betaling for konsulentbistand eller om dette var arbeidsinntekt for den som gjorde arbeidet. Selv om partene mente å inngå en konsulentavtale, tilsa realiteten i avtaleforholdet at det dreide seg om en avtale om et arbeids- eller ansettelsesforhold. Avtalen hadde klare likhetstrekk med en ansettelsesavtale. Det ble vist til Rt-1994-1064. Det var også grunnlag for skjerpet tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-4.

Frifunnet for grov vold

Publisert 27.11.13

21-årig utlending dømt i tingretten bl.a. for legemsbeskadigelse ved bruk av særlig farlig redskap – balltre, pepperspray – og under særdeles skjerpende omstendigheter, da det foregikk sammen med flere andre. Det springende punkt var om en av de fornærmede gjenkjente han i tilstrekkelig grad blant de andre maskerte gjerningsmennene, noe lagmannsretten ved ny bevisføring fant reiste rimelig og fornuftig tvil om han deltok i tilslaget. Tiltalte ble frifunnet for voldsforholdene.

Strafferett, voldskriminalitet, straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232.

Mann under rehabilitering fikk idømt samfunnsstraff for drapstrussel

Publisert 25.11.13

Mann 46 år, tidligere domfelt 13 ganger, fikk idømt samfunnsstraff for drapstrussel. De konkrete omstendigheter gjorde det ikke utelukket å idømme samfunnsstraff. Domfelte var i en rehabiliteringsprosess. Etter lagmannsrettens vurdering var det fare for at soning av fengselsstraff ville ødelegge denne utviklingen.

straffeloven § 227 første straffalternativ, straffeloven § 28a

Legemsfornærmelse

Publisert 13.11.13

Mann 28 år, ble domfelt for overtredelse av straffeloven § 219 første ledd i tingretten. Lagmannsretten kom til at forholdet måtte anses som legemsfornærmelse og trussel. Det gjaldt én enkeltstående episode som var alvorlig, men det kunne ikke ses at handlingen hadde skaptfrykt hos fornærmede for nye liknende krenkelser. Straffen ble satt til fengsel i seks måneder hvor tre måneder ble gjort betinget. Oppreisningserstatning med 30 000 kroner ble tilkjent.

Straffeloven § 219 første ledd, straffeloven § 228 første ledd, straffeloven § 227 første straffealternativ, skadeserstatningsloven § 3-5 ledd bokstav b, jf. § 3-3

Dømt for ildspåsettelse

Publisert 11.11.13

En 29 år gammel mann ble kjent skyldig i «mordbrann» og medvirkning til forsikringsbedrageri, jf. straffeloven § 148 og § 272. Han hadde på oppdrag fra en bekjent antent brann på loftet i et hybelhus hvor seks personer sov. Beboerne kom seg ut i tide, men huset ble totalskadet. Huseieren fikk utbetalt vel syv millioner kroner i erstatning. Lagmannsrettens flertall (fem dommere) satte straffen til fengsel i tre år og tre måneder. Mindretallet stemte for fengsel i tre år, tilsvarende som for tingretten. Det var ikke grunnlag for lempning av erstatningskravet.

Mordbrann, forsikringsbedrageri, lempning, skadeserstatningsloven § 5-2.

Erstatningssøksmål

Publisert 05.11.13

Spørsmål om det forelå en varig kontraktmessig plikt for et oppdrettsselskap til slakting av fisk hos et fiskeslakteri. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå noen plikt. Det var inngått slakteavtaler som var bregrenset i tid, men det forelå ingen plikt til fornyelse. En eventuell varslingsplikt med bakgrunn i de ulovfestede regler om lojalitet i kontraktsforhold, var oppfylt. Det ble gitt rimelig varsel om at oppdrettsselskapet vurderte andre slakteløsninger.

Kontraktsforhold. ->Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer[avtaleloven] (Avtaleloven – avtl)

Seksuell handling mot to femårige jenter

Publisert 23.10.13

47-årig mann, opprinnelig fra Myanmar, ble dømt for overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd, jf tredje ledd, og straffeloven § 200 annet ledd første punktum. Han hadde gjentatte ganger under lek befølt sin datter og hennes venninne i skrittet, utenpå trusa. Jentene var 5 år. I forhold til datteren forelå særdeles skjerpende omstendigheter, jf straffeloven § 200 tredje ledd. Straffen ble fastsatt til fengsel i 90 dager. Han ble også dømt til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til datteren.

Seksuell handling. Straffeloven § 200.

Voldtektsforsøk. Seksuell omgang. Overfall. Oppreisning.

Publisert 10.10.13

En 20 år gammel mann ble kjent skyldig i forsøk på voldtekt til seksuell omgang av en 30 år gammel kvinne. Handlingen, som fant sted en lørdagskveld i Trondheim sentrum, hadde preg av overfall. Lagmannsretten skjerpet straffen til fengsel i 2 år og 3 måneder. Tiltalte ble dømt til å betale oppreisningserstatning til fornærmede med 90.000 kroner.

Gjenåpningssak – straffutmåling

Publisert 09.10.13

Dom i sedelighetssak ble gjenåpnet hva gjaldt straffutmålingen, da domfelte etter at rettskraftig dom forelå, og straffen sonet, ble diagnostisert som lett psykisk utviklingshemmet. Han ble undergitt full judisiell observasjon, som konkluderte med at tiltalte oppfylte kriteriene i straffeloven § 56 c. Domfellelsen gjaldt straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, seksuell omgang i form av samleie med barn under 14 år.Straffen ble redusert fra 2 års fengsel, hvorav 1 år og 6 måneder ble gjort betinget, til fengsel i 1 år og 6 måneder, hvorav 1 år og 2 måneder ble gjort betinget.

Gjenopptakelse. Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ.

Profesjonsansvar. Advokatansvar. Omsorgsplikt. Foreldelse.

Publisert 27.09.13

 Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at en advokat hadde utvist erstatningsbetingende passivitet i forbindelse med avslutning av et oppdrag slik at klientens erstatningskrav mot et forsikringsselskap ble foreldet. Han hadde ikke forvisset seg om at en annen advokat hadde påtatt seg oppdraget. Advokaten burde ha iverksatt fristavbrytende tiltak. Vist til det strenge aktsomhetskravet for profesjonsutøvere i Rt-1995-1350.

 

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.30 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim