Frostating lagmannsrett

Erstatning etter pasientskadeloven

Publisert 25.02.15

En nå 50 år gammel mann ble i 2009 operert for hørselstap – otosklerose. Operasjonen var utført teknisk adekvat og i tråd med alminnelige prinsipper og retningslinjer. Operasjonen førte likevel til varige skader, og staten ble i lagmannsretten – som i tingretten – kjent erstatningsansvarlig. Lagt til grunn at pasienten ikke hadde latt seg operere – men i alle fall prøvd høreapparat først, dersom han hadde blitt informert om denne muligheten.

Slått ned innehaveren av et utested

Publisert 25.02.15

40 åring mann domfelt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ. Domfelte hadde slått ned innehaveren av et utested slik at han falt i bakken og besvimte. Tidligere domfelt for legemskrenkelser. Straffen ble satt til fengsel i 120 dager. 60 dager av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år, pga sendrektig etterforskning hos politiet. Dommen omfattet også et skadeverk og en grov hastighetsoverskridelse. Frifunnet for voldsbruk i tingretten, anken fra påtalemyndigheten førte frem.

Legemsbeskadigelse. Bevisstløshet. Straffeloven § 229 første straffalternativ.

Samfunnsstraff

Publisert 24.02.15

Mann ble i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven § 219 første ledd til fengsel i 6 måneder, hvorav 4 måneder ble gjort betinget. Etter anke over straffutmålingen endret lagmannsretten dommen til samfunnsstraff i 150 timer. Det ble lagt vekt på at mannen hadde et omfattende omsorgsansvar for en sønn med en alvorlig muskelsykdom.

Straffeloven § 219 første ledd.
Straffeprosessloven § 322

Straffutmåling somamfunnsstraff

Publisert 17.02.15

En mann på 22 år ble i tingretten dømt til 1 års fengsel for gjentatt voldsutøvelse mot tidligere kjæreste over en periode på 1 år og 5 måneder. Etter anke fra domfelte endret lagmannsretten straffen til samfunnsstraff i 300 timer med tillegg av ubetinget fengsel i 60 dager. Domfelte hadde gjennom hele oppveksten vært utsatt for grov vold fra sin far, noe som hadde påført ham betydelige psykiske problemer. Anvendelsen av samfunnsstraff ga mulighet for å sette inn målrettede tiltak som sammen med relevant behandling kunne bedre hans funksjonsevne fremover. Han var også selv motivert for å ta i mot hjelp.

Straffeloven § 228, jf. § 232, § 229 og § 227.

Narkotika. 90 gram amfetamin Grovt tyveri. Uforbeholden tilståelse. Lang saksbehandlingstid.

Publisert 16.02.15

Domfelt for erverv av 90 gram amfetamin og ett grovt tyveri. Uforbeholden tilståelse som omfattet mer enn hva som ble beslaglagt. Tilståelse samme dag som pågripelse, saken var da i praksis ferdig etterforsket, tilståelsesdom i tingretten fjorten måneder senere. Lagmannsretten tok utgangspunkt i at den samlede straffen uten fradrag ville være fengsel i ca. ett år. Med en tredjedel straffreduksjon pga tilståelsen og korrigering for markert lavere renhetsgrad på stoffet enn normalen var passende straff fengsel i syv måneder. Saken hadde ett år ubegrunnet liggetid, et brudd på EMK art. 6 nr. 1, noe som måtte gi seg synlig utslag i straffutmålingen. Derfor ble 120 dager av straffen gjort betinget. Jf. Rt-2014-596.

 

Trusler og legemsfornærmelse

Publisert 13.02.15

38-årig mann ble i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ, og for trusler mot den samme fornærmede. Fornærmede hadde pådratt seg skulderskade, som krevde fysioterapeutisk behandling. Lagmannsretten fant at det ikke var tilstrekkelige bevis for årsakssammenheng mellom voldsutøvelsen og anført skade. Forholdet nedsubsummert, Aktor hadde i retten anført at almene hensyn krevde påtale. Tiltalte ble dømt for trusler og legemsfornærmelse. Straffen for dette og for besittelse av 193 tabletter Rivotril og bruk av slike ble satt til 90 dager fengsel.

straffeloven § 229, § 228, og § 227, § 80. Påtalebegjæring, nedsubsummering

Barnepornografi

Publisert 13.02.15

Straffutmåling for nedlastning av barnepornografi. Lagmannsretten satte straffen til fengsel i 120 dager, hvorav 60 dager betinget. Domfelte hadde i forbindelse med nedlastning av «lovlig» pornografisk materiale også lastet ned barnepornografi. Han var klar over at han kunne komme til å laste ned barnepornografi, men foretok like fullt nedlastningen og slettet materialet umiddelbart. Saken ble avgjort ved tilståelsesdom i tingretten. Lagmannsretten la vekt på at det forelå en kortvarig besittelse, og at så vel besittelse som forsett var i «nedre sjikt».

Barnepornografi, besittelse

Barneporno

Publisert 13.02.15

Straffutmåling for ett tilfelle av kortvarig besittelse av barnepornografi. Tingretten fastsatte straffen til fengsel i 120 dager. Anke fra domfelte. Lagmannsretten kom til at saken skilte seg fra tilfellet i Rt-2013-950. Domfeltes forsett lå i nedre sjikt og det var tale om en helt kortvarig besittelse. Det dreide seg heller ikke om planmessig søk etter barneporno. Lagmannsretten idømte deldom; fengsel i 90 dager, hvorav 45 dager ble gjort betinget.

 

Barneporno, besittelse

Fuktproblemer ga ikke grunnlag for prisavslag

Publisert 11.02.15

Kjøper av et småbruk krevde prisavslag etter at det ble avdekket omfattende fuktskader i våningshuset. Selger hadde ikke misligholdt sin opplysningsplikt etter avhendingsloven
§ 3-7. Han kjente ikke til fuktproblemene og hadde heller ikke opptrådt grovt uaktsomt. Lagmannsretten kom til at kjøper ikke hadde oppfylt sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven
§ 3-10 annet ledd, og at han derved ikke kunne påberope seg fuktproblemene som en mangel. Det var gitt tydelige signaler om fuktskader og gitt oppfordringer til undersøkelser. Kjøper ville ved fuktmålinger avdekket omfanget av problemet.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) (Avhendingslova – avhl)

Frifinnelse

Publisert 10.02.15

29-årig mann domfelt i tingretten for sovevoldtekt til samleie. I lagmannsretten svarte lagretten nei på spørsmål om både forsettlig og uaktsomt sovevoldtekt. Også spørsmål om seksuell handling mot den som ikke hadde samtykket, ble besvart med nei. Lagmannsretten idømte oppreisning grunnet på at det var klar sannsynlighetsovervekt for at hendelsen i uaktsomme form hadde funnet sted. 90 000 i oppreisning.

Strafferett. Utmålt oppreisning.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim