Frostating lagmannsrett

Vassdragsrett

Publisert 04.07.14

Tvisten mellom to eiendommer gjaldt fallrettighetene til en strekning av Fursetelva i Stranda kommune. Det var ubestridt at den av eiendommene som har eiendomsretten stil arealet som grenser mot elva, også innehar fallrettighetene. Lagmannsretten kom til at en skylddelingsforretning fra 1892 og omstendighetene rundt denne, tilsa at det utskillede bruket (hovedbruket) måtte anses å ha beholdt eiendomsretten til arealet. Det forelå ikke forhold eller disposisjoner som tilsa at hovedbruket hadde mistet eiendomsretten. Påstandsgrunnlaget om hevd førte heller ikke fram.

Fallrettigheter. Skylddeling. Hevd.

Inhabilitet mot samtlige tingrettsdommere i større tingrett.

Publisert 03.07.14

Spørsmål om samtlige dommere i en større tingrett var inhabile fordi en av dommerne i tidligere yrke som advokat hadde skrevet en rapport i saken og skulle være vitne. Lagmannsretten var blitt forelagt spørsmålet av tingretten, jf domstolloven § 117 siste ledd. Lagmannsretten fant at dommerne i tingretten oppfylte habilitetskravet i domstolloven § 108 og EMK artikkel 6 nr 1. Lagt vekt på at vedkommende tingrettsdommer ikke var part og ikke beskyldt for å ha opptrådt klanderverdig, slik at hans omdømme ville være i behold, uansett domsresultat. Rapporten var skrevet på profesjonelt grunnlag, og temaet var ikke “følsomt” for vedommende dommer. Det var relevant at det var reist inhabilitetsinnsigelse, men det kunne ikke slå gjennom når det ikke var grunn til å betvile tingrettsdommerens objektivitet. Henvisninger til Rt-2003-1588, EMDs dom 24.5.1989 i Hauschildt mot Danmark og EMDs dom 24.9.2009 i Procedo Capital Corporatiin mot Norge.

Domstolloven § 108, EMK artikkel 6 nr. 1.

Tomtefeste. Fritidseiendom.

Publisert 25.06.14

Det ble i 1965 inngått kontrakt om leie av ca 2 da areal til fritidsbolig på Sunnmøre. Grunneieren forbeholdt seg rett til beite og slått og høsting av frukttrær. Leierens råderett måtte fastlegges ut fra kontraktens ordlyd, den senere tomtefesteloven og skikk og bruk i fjordene på Sunnmøre. Spørsmål om utvidelse av hytte, oppføring av naust, flytebrygge, rydding av skog og kratt mv.

Tomtefesteloven § 16 første ledd

Folketrygdloven § 4-7

Publisert 25.06.14

Etter enighet mellom partene avsa lagmannsretten dom om at Trygderettens kjennelser var ugyldige, jf HR-2014-00656-A (sak nr 2013/2074). Det var feil rettsanvendelse når Trygderetten la til grunn at man generelt ikke har rett til dagpenger ved permittering som følge av arbeidsmangel forårsaket av normale markedsvirkninger.

Avhending av boligeiendom

Publisert 23.06.14

En bolig oppført i 1987 hadde mangel ved fundamenteringen. Det var benyttet masser/subbus som innholdt snø og is og ikke var komprimert. Massene sank sammen, slik at det dannet seg hulrom. Innsprøyting av skum ble ikke ansett som tilfredsstillende utbedring. Huseierne fikk prisavslag basert på riving av betonggulv, etterfylling og komprimering av masser, og legging av nye gulv i husets første etasje.

Avhendingslova § 4-12.
Mangler. Prisavslag.

Bokføringsloven

Publisert 18.06.14

Lagmannsretten fant tiltalte skyldig i uaktsom overtredelse av bokføringsloven § 15 første ledd første punktum, jf. § 7 første ledd. I egenskap av styreleder og daglig leder i aksjeselskapet var det tiltaltes formelle ansvar å sørge for at regnskapene ble ført. Det fritok ham ikke for ansvar at han hadde delegert oppgavene knyttet til bokføringen.

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 17.06.14

Tvist om hvorvidt to eiendommer hadde rett til gangvei over en tredje eiendom. Jordskifteretten besvarte spørsmålet benektende, fordi det var en personlig rettighet for tidligere eier, som bortfalt ved rettighetshaverens død. Lagmannsretten slo fast at veiretten skulle tjene eiendommenes behov, uavhengig av eierforholdet. Et tidligere forbehold mot veirett skyldtes at samme person en tid var eier både av herskende og tjenende eiendom, og var uten betydning for saken. Kjøperen av den tjenende eiendom hadde ikke vært i aktsom god tro mht. at det ikke gjaldt veirett, og ekstingverte derfor ikke rettigheten. Lagmannsretten avsa dom for rett til gangvei.

Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) (Jordskifteloven – jskl)

Naturskadeerstatning

Publisert 16.06.14

Som tingretten kom lagmannsretten til at et avslag fra ankenemnda for Statens naturskadefond om erstatning etter at en bru ble ødelagt av flom, var ugyldig på grunn av uriktig rettsanvendelse. Lagmannsretten kom til at det ikke var adgang for eierne av brua å forsikres seg mot skadene ved en alminnelig forsikring, jf. naturskadeloven § 1 første ledd. Bestemmelsens andre ledd kunne ikke forstås slik at eierne var avskåret fra enhver erstatning fordi de feilaktig hadde fått tegnet en brannforsikring på brua og fått utbetalt en forsikringssum gjennom denne. Tolkningsresultatet ble støttet av sterke rimelighetshensyn.

Alminnelig forsikring. Naturskadeloven § 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond.

Alvorlig voldssak

Publisert 11.06.14

Legemsbeskadigelse. Skadeverk. Særdeles skjerpende omstendigheter. Oppreisning.

To menn ble kjent skyldig i legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven § 229 første straffalternativ, jf. ! 232 og skadeverk, jf. straffeloven § 291 første ledd, jf. andre ledd. Sammen med en tredje person hadde de oppsøkt fornærmede for “å ta” ham og med slagredskaper påført ham blant annet kuttskader. Straffene ble satt til 7 og 8 måneder. Straffeutmålingsanken for tredjemann, som i tingretten ble dømt til fengsel i 6 måneder, ble forkastet. Gjerningsmennene ble som solidarisk ansvarlig dømt til å betale fornærmede 35.000 kroner i oppreisningserstatning.

Prisavslag pga dårlig fall på badegulv. Tingrettens dom endret.

Publisert 11.06.14

Kjøper hadde krav på prisavslag som følge av selgers mangelfulle opplysninger. Mangelen ikke vesentlig, idet kjøper ikke hadde krav på utbedring i form av riving og oppbygging av nytt bad.Kjøper måtte akseptere at gulvet ble rettet opp ved at det ble lagt nytt flisgulv oppå eksisterende.

Erstatning gitt for takstutgifter til avdekking av mangelen. Ikke erstatning for indirekte tap i form av tapt utleie av underetasjen.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) (Avhendingslova – avhl)§ 3-9, § 3-7, § 3-8, § 4-12, § 4-14

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim