Frostating lagmannsrett

Myndighetsmisbruk

Publisert 09.01.15

Saken gjelder spørsmål om Stranda kommune kan betinge seg et passasjervederlag for de passasjerer som er ombord på Hurtigruten når denne anløper Geiranger. Lagmannsretten uttalte at det ut fra alminnelige regler om eiendomsrett er adgang til å kreve vederlag for bruk av havnefasiliteter, men at kravet om vederlag i dette tilfellet var ugyldig som følge av myndighetsmisbruk. Det ble bl.a. vist til at Hurtigruten ble utsatt for usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med øvrige brukere av havnen, og at beregningen av vederlaget fremsto som utpreget tilfeldig.

Havnelov. Passasjervederlag. Myndighetsmisbruk. Usaklig forskjellsbehandling. Vilkårlighet.

Konkurs

Publisert 17.12.14

Kemneren begjærte konkurs hos debitor etter utleggsforretning som ikke resulterte i tilstrekkelig dekning av gjeld på kr 913 000. Debitor arbeidet et halvt år med finansiering, og rettsmøter for behandlingen ble stadig utsatt med denne begrunnelse. Debitors tilsagn om at hans far ville dekke kr 400 000 og at eks-ektefelle ville selge bolig og tomt, ble ikke fulgt opp av debitor, hvoretter retten anså han insolvent og konkurs ble åpnet.

Konkursloven § 60 jf § 61
Insolvens.

Lov om sikring mot og erstatning for naturskader

Publisert 17.12.14

Krav om naturskadeerstatning avslått fordi naturskadeloven § 4 første ledd ikke var oppfylt. Kravet til direkte årsakssammenheng ikke oppfylt når skadene var påført av trær som veltet under sterk vind, ikke av orkanen direkte.

Skadeserstatning-> (naturskadeloven)

Voldtekt – samfunnsstraff

Publisert 15.12.14

Voldtekt av mindreårig. Samfunnsstraff.
En mann på 22 år, som var 15 år på gjerningstidspunktet, ble funnet skyldig i to tilfeller av voldtekt mot sin halvsøster, som var 12 år gammel. Vesentlig på grunn av tiltaltes unge alder ble straffen fastsatt som samfunnsstraff, med 410 timer, jf straffeloven § 55. Oppreisning til fornærmede ble utmålt til 150 000 kroner, i samsvar med normen i Rt-2011-743.

Straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a, og straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, straffeloven § 55, skadeserstatningsloven § 3-5 jf § 3-3.

Overskred grensen for nødverge i voldssak

Publisert 10.12.14

En 47-årig mann ble i tingretten dømt til fengsel i 6 måneder, derav 2 måneder betinget, for grov vold mot sin samboer. Lagmannsretten fant i motsetning til tingretten at det forelå nødverge, men at grensen for nødvendig avverging av angrepet av overskredet. Mannen kunne heller ikke frifinnes for å ha overskredet grensen på grunn av sinnsbevegelse eller bestyrtelse fremkalt av angrepet.

Lagmannsretten fant likevel på denne bakgrunn at handlingen var foretatt i berettiget harme, og han ble dømt til fengsel i 90 dager, hvorav halvparten betinget. Strafferett, voldskriminalitet i familieforhold. Straffeloven § 219, § 48 og 56.

Skatteloven

Publisert 09.12.14

Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at et tilskudd på 50 millioner kroner gitt av Kverva AS til et kultur- og skolebygg på Frøya, måtte anses som en kostnad pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Tilskuddet var dermed fradragsberettiget ved ligningen etter skatteloven § 6-1.

Samfunnsstraff

Publisert 09.12.14

22 år gammel mann, tidligere ustraffet, siktet for oppbevaring av 80 gram hasj til eget bruk. I tingretten ved tilståelsesdom dømt til ubetinget fengsel i 30 dager. Han anket over straffutmålingen.

Han hadde selv oppsøkt behandlingsinstitusjon og ønsket å komme i arbeid og å ta videre utdanning. Ved såpass lite alvorlige narkotikalovbrudd som dette kan det ikke stilles større krav til rehabilitering, og lagmannseretten fastsatt en samfunnsstraff på 30 timer/120 dager/30 dager.

Voldtekt. Truende adferd.

Publisert 08.12.14

39-årig mann dømt for voldtekt til samleie av tidligere ektefelle ved truende adferd. Straffen ble satt til fengsel i 3 år og 9 måneder. Det var gått noe lang tid. Etterskuddsdom.

Familievold

Publisert 03.12.14

Far krenket sin datter ved å dusje henne med kaldt vann, klype henne i øret og knipse henne i pannen. Lagmannsretten mente forholdet lå helt i nedre sjikt av anvendelsesområdet for straffeloven § 219 første ledd. Jenta bodde hos far fra hun var ni til elleve år, han mestret ikke omsorgsoppgaven og grep i frustrasjon til uakseptable metoder i oppdragelsesøyemed. Faren hadde vært utsatt for det samme da han var i barneverninstitusjon. Far har gjennom mange år hatt kontakt med psykiatrien og har en diagnose. Det klare utgangspunkt ved krenkelser av barn er ubetinget fengselsstraff. Et passende utgangspunkt for dette tilfelle er seks måneder fengsel. Med tilståelsesrabatt fire måneder. Lagmannsretten fant saken såpass spesiell at fengselsstraffen kunne erstattes med samfunnsstraff. I tillegg til handlingenes art, omfang og omstendigheter, la lagmannsretten stor vekt på domfeltes personlige situasjon og forutsetninger. 120 timer samfunnsstraff. Oppreisningserstatning 50 000 kroner.

 

Straffeloven § 219 første ledd. Samfunnsstraff. Straffeloven § 28a.

Grovt bedrageri og tyveri

Publisert 03.12.14

En gjeldsrådgiver i NAV ble kjent skyldig i 12 tilfeller av grov korrupsjon. Han hadde drevet gjeldsrådgivning for skyldnere som oppsøkte ham, delvis på sitt kontor og i arbeidstiden, og han hadde krevd og mottatt penger. Til sammen mottok han 130.000 kroner. I tillegg ble han funnet skyldig i grovt tyveri av en plentraktor, tilhørende en NAV-bruker. For disse forholdene og for 7 grove bedragerier på til sammen 106.000 kroner, som var rettskraftig avgjort ved tingrettens dom, ble han dømt til fengsel i 2 år. Bedrageriene ble begått overfor personer som var under gjeldsordning da tiltalte arbeidet som namsfullmektig i politiet. Også dom på erstatning.

 

Grov korrupsjon. Grovt bedrageri. Grovt tyveri. Offentlig tjenestemann. Gjeldsrådgivning. Gjeldsordning

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim