Frostating lagmannsrett

Kjøring i ruspåvirket tilstand

Publisert 09.03.15

45 år gammel kvinne ble, som i tingretten, funnet skyldig i kjøring med Rivotril og Metadon i blodet svarende til mer enn 1,2 promille alkohol og idømt straff av fengsel i 18 dager med en bot på 5.000 kroner.
Tap av førerett ble satt til 1 år og 9 måneder, idet hun etter kjøringen hadde hatt førerkortet i 8-9 måneder, jf tapsforskriften § 1-4 annet ledd.

Vegtrafikkloven § 22 første ledd.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven)

Publisert 05.03.15

Tvist om eiendomsretten til to parseller. Lagmannsretten kom til at det ved fradelingen av den ene eiendommen i 1898, ikke ble holdt igjen et restareal for hovedbruket. Eiendomsgrensen mellom de to eiendommene var i overenstemmelse med matrikkelkartet. Det var ikke holdepunkter for en annen eiendomsgrense. Bruk av omstridt område kunne heller ikke lede til et annet resultat. Anførsel om hevd førte ikke frem.

prisavslag og erstatning etter kjøp av boligeiendom på tvangssalg

Publisert 03.03.15

Kjøperen anførte at det forelå en rekke mangler ved eiendommen i form av rot og søppel, vannforsyning, hvitevarer m.m. Kjøpers krav om prisavslag mot banken som tvangssalgsrekvirent førte ikke fram. Heller ikke kjøpers krav mot medhjelper om erstatning førte fram.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39, tvangsfullbyrdelsesloven § 11-15

Innbruddstyveri

Publisert 25.02.15

40 år gammel rumener dømt til fengsel i ett år for innbruddstyveri fra forretning av mobiltelefoner, nettbrett mv, til en verdi av ca 500 000 kroner. Dommen var etterskuddsdom for lignende forhold, jf straffeloven § 64 første ledd.

I skjerpende retning ble det lagt vekt på at den straffbare virksomheten hadde flere sentrale likhetstrekk med mobil vinningskriminalitet.

Erstatning etter pasientskadeloven

Publisert 25.02.15

En nå 50 år gammel mann ble i 2009 operert for hørselstap – otosklerose. Operasjonen var utført teknisk adekvat og i tråd med alminnelige prinsipper og retningslinjer. Operasjonen førte likevel til varige skader, og staten ble i lagmannsretten – som i tingretten – kjent erstatningsansvarlig. Lagt til grunn at pasienten ikke hadde latt seg operere – men i alle fall prøvd høreapparat først, dersom han hadde blitt informert om denne muligheten.

Slått ned innehaveren av et utested

Publisert 25.02.15

40 åring mann domfelt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ. Domfelte hadde slått ned innehaveren av et utested slik at han falt i bakken og besvimte. Tidligere domfelt for legemskrenkelser. Straffen ble satt til fengsel i 120 dager. 60 dager av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år, pga sendrektig etterforskning hos politiet. Dommen omfattet også et skadeverk og en grov hastighetsoverskridelse. Frifunnet for voldsbruk i tingretten, anken fra påtalemyndigheten førte frem.

Legemsbeskadigelse. Bevisstløshet. Straffeloven § 229 første straffalternativ.

Samfunnsstraff

Publisert 24.02.15

Mann ble i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven § 219 første ledd til fengsel i 6 måneder, hvorav 4 måneder ble gjort betinget. Etter anke over straffutmålingen endret lagmannsretten dommen til samfunnsstraff i 150 timer. Det ble lagt vekt på at mannen hadde et omfattende omsorgsansvar for en sønn med en alvorlig muskelsykdom.

Straffeloven § 219 første ledd.
Straffeprosessloven § 322

Straffutmåling somamfunnsstraff

Publisert 17.02.15

En mann på 22 år ble i tingretten dømt til 1 års fengsel for gjentatt voldsutøvelse mot tidligere kjæreste over en periode på 1 år og 5 måneder. Etter anke fra domfelte endret lagmannsretten straffen til samfunnsstraff i 300 timer med tillegg av ubetinget fengsel i 60 dager. Domfelte hadde gjennom hele oppveksten vært utsatt for grov vold fra sin far, noe som hadde påført ham betydelige psykiske problemer. Anvendelsen av samfunnsstraff ga mulighet for å sette inn målrettede tiltak som sammen med relevant behandling kunne bedre hans funksjonsevne fremover. Han var også selv motivert for å ta i mot hjelp.

Straffeloven § 228, jf. § 232, § 229 og § 227.

Narkotika. 90 gram amfetamin Grovt tyveri. Uforbeholden tilståelse. Lang saksbehandlingstid.

Publisert 16.02.15

Domfelt for erverv av 90 gram amfetamin og ett grovt tyveri. Uforbeholden tilståelse som omfattet mer enn hva som ble beslaglagt. Tilståelse samme dag som pågripelse, saken var da i praksis ferdig etterforsket, tilståelsesdom i tingretten fjorten måneder senere. Lagmannsretten tok utgangspunkt i at den samlede straffen uten fradrag ville være fengsel i ca. ett år. Med en tredjedel straffreduksjon pga tilståelsen og korrigering for markert lavere renhetsgrad på stoffet enn normalen var passende straff fengsel i syv måneder. Saken hadde ett år ubegrunnet liggetid, et brudd på EMK art. 6 nr. 1, noe som måtte gi seg synlig utslag i straffutmålingen. Derfor ble 120 dager av straffen gjort betinget. Jf. Rt-2014-596.

 

Trusler og legemsfornærmelse

Publisert 13.02.15

38-årig mann ble i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ, og for trusler mot den samme fornærmede. Fornærmede hadde pådratt seg skulderskade, som krevde fysioterapeutisk behandling. Lagmannsretten fant at det ikke var tilstrekkelige bevis for årsakssammenheng mellom voldsutøvelsen og anført skade. Forholdet nedsubsummert, Aktor hadde i retten anført at almene hensyn krevde påtale. Tiltalte ble dømt for trusler og legemsfornærmelse. Straffen for dette og for besittelse av 193 tabletter Rivotril og bruk av slike ble satt til 90 dager fengsel.

straffeloven § 229, § 228, og § 227, § 80. Påtalebegjæring, nedsubsummering

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim