Frostating lagmannsrett

Bostedsforbehold. Erstatning etter str.pr. l. § 438

Publisert 09.04.15

Krav om erstatning i medhold av str.pr.l. § 438 etter at siktede ble frifunnet for de strafferettslige forhold og dømt til å betale oppreisningserstatning. Bostedsforbeholdet var opprinnelig ikke søkt opphevet. Da søknad om oppheving kom samtidig med ankeforhandling, avslo lagmannsretten å oppheve bostedsforbeholdet. Erstatning tilkjent for siktedes reiseutgifter, men ikke for forsvarerens reiseutgifter og fraværsgodtgjøring.

Promilleprogram

Publisert 25.03.15

En 34 år gammel mann ble i tingretten dømt til 40 dager fengsel blant annet for kjøring i ruspåvirket tilstand. I lagmannsretten ble straffen på grunn av rehabilitering gjort betinget på vilkår av at han gjennomførte program mot ruspåvirket kjøring.

Straffutmåling. Straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e) Rehabilitering

Mekling og rettergang

Publisert 24.03.15

Saken gjelder selgers krav på oppgjør av kjøpesum for utstyr levert i henhold til en kjøpekontrakt. Kjøperen gjorde gjeldende at kravet var oppgjørt ved betaling av en kontantsum og ved motregning. Spørsmålet var om et selskap hadde overtatt garantiansvar for et søsterselskap, og vilkårene for å motregne med garantikravene var oppfylt. Lagmannsretten kom til at søsterselskapet i ord og handling, måtte anses å ha overtatt garantikravet slik at gjensidighetsvilkåret var oppfylt, og at også øvrige vilkår for motregning var oppfylt.

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (Tvisteloven – tvl)

Seksuell handling med barn under 16 år

Publisert 23.03.15

 

45 år gammel mann ble domfelt for seksuell handling med barn under 16 år. Han hadde befølt ei jente på ni år på kjønnsorganet under et besøk i svømmehallen. Straffen ble satt til fengsel i 60 dager. På grunn av sakens alder ble halvparten av straffen gjort betinget.

Straffeloven § 200 annet ledd første punktum

Folketrygdloven § 1-10, folketrygdloven § 23-2, selvstendig næringsdrivende.

Publisert 23.03.15

Anke vedrørende gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak. Problemstillingen var om leger utleid som legevikarer på sykehus skulle anses som selvstendig næringsdrivende, jf. folketrygdloven § 1-10. Sentralt i saken var om legenes virksomhet oppfylte kravet til at aktiviteten var utført for deres regning og risiko. Lagmannsretten – i motsetning til tingretten – kom etter en konkret vurdering til at legene måtte bedømmes som selvstendig næringsdrivende.

Slag mot ansiktet

Publisert 18.03.15

En 19 år gammel mann dømt for overtredelse av straffeloven § 229 annet straffalternativ. Fornærmede ble slått i ansiktet med knyttet neve. Fornærmede ble påført kjevebensbrudd og var sykmeldt i 4 1/2 uke. Anførsel om nødverge førte ikke frem. Straffen fastsatt til fengsel i 5 måneder. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning for behandlingsutgifter og oppreisning med kr 40 000.

Straffeloven § 229 annet straffalternativ.

Kjøring i ruspåvirket tilstand

Publisert 09.03.15

45 år gammel kvinne ble, som i tingretten, funnet skyldig i kjøring med Rivotril og Metadon i blodet svarende til mer enn 1,2 promille alkohol og idømt straff av fengsel i 18 dager med en bot på 5.000 kroner.
Tap av førerett ble satt til 1 år og 9 måneder, idet hun etter kjøringen hadde hatt førerkortet i 8-9 måneder, jf tapsforskriften § 1-4 annet ledd.

Vegtrafikkloven § 22 første ledd.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven)

Publisert 05.03.15

Tvist om eiendomsretten til to parseller. Lagmannsretten kom til at det ved fradelingen av den ene eiendommen i 1898, ikke ble holdt igjen et restareal for hovedbruket. Eiendomsgrensen mellom de to eiendommene var i overenstemmelse med matrikkelkartet. Det var ikke holdepunkter for en annen eiendomsgrense. Bruk av omstridt område kunne heller ikke lede til et annet resultat. Anførsel om hevd førte ikke frem.

prisavslag og erstatning etter kjøp av boligeiendom på tvangssalg

Publisert 03.03.15

Kjøperen anførte at det forelå en rekke mangler ved eiendommen i form av rot og søppel, vannforsyning, hvitevarer m.m. Kjøpers krav om prisavslag mot banken som tvangssalgsrekvirent førte ikke fram. Heller ikke kjøpers krav mot medhjelper om erstatning førte fram.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39, tvangsfullbyrdelsesloven § 11-15

Innbruddstyveri

Publisert 25.02.15

40 år gammel rumener dømt til fengsel i ett år for innbruddstyveri fra forretning av mobiltelefoner, nettbrett mv, til en verdi av ca 500 000 kroner. Dommen var etterskuddsdom for lignende forhold, jf straffeloven § 64 første ledd.

I skjerpende retning ble det lagt vekt på at den straffbare virksomheten hadde flere sentrale likhetstrekk med mobil vinningskriminalitet.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim