Frostating lagmannsrett

Privatskole måtte betale tilbake deler av statstilskudd

Publisert 29.04.15

Gyldigheten av vedtak om krav om tilbakebetaling av statstilskudd gitt til privatskole. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at vedtaket om å tilbakebetale i underkant av 1,3 millioner kroner var gyldig. Privatskolen hadde overført midler fra ett regnskapsår til et annet uten å følge formreglene i økonomiforskriften til privatskolelova. Det dreide seg om et klart brudd på en sentral forskrift. Det var hjemmel for å kreve tilbakebetaling av det som var ulovlig overført. Vedtaket var ikke grovt urimelig og innebar ikke usaklig forskjellsbehandling.

Finansvesen. Offentlig støtte->Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) (Privatskolelova – prskol)

Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse

Publisert 29.04.15

En 31 år gammel mann var funnet skyldig i ett tilfelle av grov narkotikaforbrytelse og ett tilfelle av simpel narkotikaforbrytelse, og dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder. Saken gjaldt oppbevaring av 900 gram amfetamin ved ett tilfelle og 40 gram amfetamin ved et annet tilfelle, samt noen mindre forhold. Domfeltes anke over straffutmålingen ble forkastet. Straffen var i samsvar med rettspraksis, se Rt-2014-846, og domfeltes rolle som kurér kunne ikke føre til lavere straff. Domfeltes tilståelse ble tillagt noe vekt. Spørsmålet om soning på behandlingsinstitusjon for rusavhengige måtte vurderes av kriminalomsorgen, jf. Rt-2007-763.

Straffeloven § 162 første og andre ledd, straffegjennomføringsloven § 12.

Spørsmål om en ordfører var «arbeidstaker» etter folketrygdloven

Publisert 29.04.15

Trygderetten ga en kommune rett til refusjon etter vanlige regler for sykepenger utbetalt til ordføreren. Staten reiste søksmål om gyldigheten av kjennelsen. Staten mente at ordføreren ikke var arbeidstaker i folketrygdlovens forstand, men frilanser. Lagmannsretten var enig i Trygderettens resultat og frifant kommunen.

Trygderett. Sykepenger. Refusjon. Arbeidstakerbegrepet.

Vold mot offentlig tjenestemann

Publisert 28.04.15

26-årig mann, opprinnelig fra Nord-Irak, bosatt i Norge siden 2005, ble dømt for overtredelse av straffeloven § 127 (vold mot offentlig tjenestemann) og tre overtredelser av straffeloven § 128 (trusler mot offentlig tjenestemann), samt diverse andre mindre alvorlige forhold, til en straff av fengsel i 70 dager. Sentralt i dommen var om truslene var fremsatt for å få tjenestemannen til urettmessig å foreta en tjenestehandling – noe lagmannsretten kom til var tilfellet.

Straffeloven § 127. Straffeloven § 128.

Barnebortføring, utenlandsk rettsavgjørelse

Publisert 27.04.15

Lagmannsretten kom som tingretten til at canadiske rettsavgjørelser om tilkjente sakskostnader i en barnebortføringssak ikke er anse som alminnelig tvangsgrunnlag i Norge etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav f) og g).

Tvangsfullbyrdelse. Tvangsgrunnlag. Utenlandsk rettsavgjørelse. Barnebortføring. Sakskostnader. Verneting Tvangsfullbyrdelseloven § 4-1 andre ledd bokstav f) og g)

Fritidseiendom

Publisert 20.04.15

Eieren av en fritidseiendom krevde dom for at det forelå et enkeltvedtak med igangsettingstillatelse for en brygge i henhold til fremlagte tegninger. Byggesaken lå, etter klage fra flere parter og interessenter, til behandling i sin fulle bredde hos fylkesmannen. Lagmannsretten fant det tvilsomt om det forelå et rettskrav, men fant at eieren under enhver omstendighet ikke hadde reelt behov for å få dom for spørsmålet. Dissens.

Sivilprosess
Søksmålsinteresse
Tvisteloven § 1-3

Cruiseskip i Geirangerfjorden.

Publisert 13.04.15

Cruiseskip i Geirangerfjorden. På naboeiendommen til en eiendom med utleie av hytter til turister anla kommunen en pullert som ble brukt til akterfortøyning av cruiseskip. Eieren fikk i lagmannsretten medhold i at slik bruk av pullerten skal opphøre, jf. naboloven § 10 jf. § 2. Tiltaket innebar både krenkelse av strandretten og naboloven, alle sider behandlet som en nabotvist. Tålegrensen var overskredet. Skipene ble liggende helt opp til eiendommen og fortøyningen hadde medført flere hendelser med materielle skader bl.a. på flytebrygga. Ankringen førte også til forskjellige ulemper, støy og eksos, tapt utsikt, hindret bruk av strandsonen, usikkerhet og frykt, driftsmessige konsekvenser. Varig situasjon og påregnelig at det ville oppstå nye uhell. Eieren av campingplassen kunne ikke vente oppankring av store cruiseskip da han etablerte sin utleievirksomhet. En permanent vesentlig forverring. Kommunen hadde teknisk og økonomisk mulighet for alternative løsninger. Ved den samlede interesseavveining måtte kommunens interesser vike. Effekten av pullerten var for naboen klart urimelig og uforholdsmessig.

Nabotvist. Tålegrense. Naboloven § 2, jf § 10.

Sistnevnte forhold til grunn

Publisert 09.04.15

Spørsmål om det var inngått avtale om lån til bil eller om ankende part hadde kjøpt bilen og stilt den til rådighet for ankemotparten og hans familie. Lagmannsretten la som tingretten det sistnevnte forhold til grunn. Heller ikke grunnlag for erstatningskrav overfor ankemotparten for anført skade på eiendommen til ankende part, mv.

Kontraktsforhold. erstatning

Fjernkjøleanlegg

Publisert 09.04.15

Tvist om erstatning i kontraktsforhold knyttet til legging av plastrør til fjernkjøleanlegg. Sand og grus kom inn i røranlegget som senere ble knyttet til kjøleanlegget på Ålesund sykehus. Det ble utført utbedringsarbeider som følge av at sand og grus hadde medført skader. Det ble rettet erstatningskrav mot selskapet som la rørene. Det var enighet om at erstatningsansvar betinget grov uaktsomhet hos rørleggerselskapet. Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at det ikke var utvist grov uaktsomhet.

Erstatning, kontrakt, grov uaktsomhet.

Grov uaktsomhet ved påkjørsel

Publisert 09.04.15

Bilfører anket tingrettens fellende dom for overtredelse av straffeloven § 239 første straffalternativ, straffeloven § 238 og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 første ledd, som gjaldt påkjørsel av et eldre ektepar som var i ferd med å krysse vegbanen i et gangfelt. Påkjørselen førte til at mannen ble drept og at kvinnen ble påført betydelig legemsskade. Lagmannsretten – i likhet med tingretten – kom til at bilføreren handlet grovt uaktsom ved at han ikke hadde oppdaget ekteparet i tide og stanset. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i 120 dager, tap av førerrett for alltid og til oppreisning for fornærmede og etterlatte.

Straffeloven § 239 første straffalternativ, straffeloven § 238, vegtrafikkloven § 3, grovt uaktsom, uaktsomhet.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim