Frostating lagmannsrett

Straffeutmåling for legemsfornærmelse

Publisert 20.05.15

44 år gammel mann ble funnet skyldig i legemsfornærmelse mot en kvinne, og underslag av en bil. Fengselsstraff 120 dager, som inkluderte oppbevaring av narkotika, og som fellesstraff med en betinget dom. Samfunnsstraff ansett utelukket, pga. alvorlige brudd på prøvetidsvilkår og tiltalte uegnet.

Legemsfornærmelse, underslag.
Strl. § 228, § 255.

Mishandling i familieforhold

Publisert 15.05.15

40 år gammel kvinne dømt i tingretten til fengsel i to år og seks måneder for overtredelse av straffeloven § 219 annet jf. første ledd. Fornærmede var hennes mindreårige datter. Tiltalte hadde kommet som flyktning fra Afrika i 2004, datteren kom etter i 2007, elleve år gammel. De hadde ikke hatt kontakt siden datteren var ca. ett år gammel. Tiltalte ble i lagmannsretten dømt til fengsel i to år for samme forhold. Lang saksbehandlingstid utgjorde brudd på tiltaltes rett til avgjørelse av strafferettslig anklage innen rimelig tid, jf. EMK art. 6 nr.1. Dette ble kompensert ved utmålingen av straffen, jf. EMK art. 13. Ett år og seks måneder av fengselstraffen ble derfor gjort betinget. Fornærmede ble såvel i tingretten som i lagmannsretten tilkjent 120.000 kroner i oppreisning.

Straffeloven § 219 annet jf. første ledd, EMK art. 6 nr. 1 og art. 13.

Sovevoldtekt

Publisert 07.05.15

20-årig mann funnet skyldig i sovevoldtekt til samleie. Fornærmede var en jevnaldrende kvinne som på grunn av sterk beruselse var ute av stand til å motsette seg samleiet. Straffen ble satt til fengsel i 3 år og 3 måneder, hovedsakelig på grunn av lang saksbehandlingstid. Lagmannsretten la ved straffutmålingen også noe vekt på gjerningsmannens alder på gjerningstidspunktet, 18 1/2 år.

Strafferett. Straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a.

Skadeserstatning

Publisert 05.05.15

Krav om erstatning for tap av trålredskap. En trålwire ble reparert ved en langspleis. Senere under fiske ble wiren slitt av og deler av trålutstyret forsvant i havet. Eieren av fiskebåten krevde erstatning fra selskapet som hadde ansvaret for å reparere wiren. Lagmannsretten kunne ikke se at det var sannsynliggjort at wiren hadde blitt slitt av i det spleisede området. Det kunne heller ikke ses å foreligge uaktsomhet ved rådgivningen eller reparasjonen.

Lov om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] (Skadeserstatningsloven – skl)

Privatskole måtte betale tilbake deler av statstilskudd

Publisert 29.04.15

Gyldigheten av vedtak om krav om tilbakebetaling av statstilskudd gitt til privatskole. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at vedtaket om å tilbakebetale i underkant av 1,3 millioner kroner var gyldig. Privatskolen hadde overført midler fra ett regnskapsår til et annet uten å følge formreglene i økonomiforskriften til privatskolelova. Det dreide seg om et klart brudd på en sentral forskrift. Det var hjemmel for å kreve tilbakebetaling av det som var ulovlig overført. Vedtaket var ikke grovt urimelig og innebar ikke usaklig forskjellsbehandling.

Finansvesen. Offentlig støtte->Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) (Privatskolelova – prskol)

Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse

Publisert 29.04.15

En 31 år gammel mann var funnet skyldig i ett tilfelle av grov narkotikaforbrytelse og ett tilfelle av simpel narkotikaforbrytelse, og dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder. Saken gjaldt oppbevaring av 900 gram amfetamin ved ett tilfelle og 40 gram amfetamin ved et annet tilfelle, samt noen mindre forhold. Domfeltes anke over straffutmålingen ble forkastet. Straffen var i samsvar med rettspraksis, se Rt-2014-846, og domfeltes rolle som kurér kunne ikke føre til lavere straff. Domfeltes tilståelse ble tillagt noe vekt. Spørsmålet om soning på behandlingsinstitusjon for rusavhengige måtte vurderes av kriminalomsorgen, jf. Rt-2007-763.

Straffeloven § 162 første og andre ledd, straffegjennomføringsloven § 12.

Spørsmål om en ordfører var “arbeidstaker” etter folketrygdloven

Publisert 29.04.15

Trygderetten ga en kommune rett til refusjon etter vanlige regler for sykepenger utbetalt til ordføreren. Staten reiste søksmål om gyldigheten av kjennelsen. Staten mente at ordføreren ikke var arbeidstaker i folketrygdlovens forstand, men frilanser. Lagmannsretten var enig i Trygderettens resultat og frifant kommunen.

Trygderett. Sykepenger. Refusjon. Arbeidstakerbegrepet.

Vold mot offentlig tjenestemann

Publisert 28.04.15

26-årig mann, opprinnelig fra Nord-Irak, bosatt i Norge siden 2005, ble dømt for overtredelse av straffeloven § 127 (vold mot offentlig tjenestemann) og tre overtredelser av straffeloven § 128 (trusler mot offentlig tjenestemann), samt diverse andre mindre alvorlige forhold, til en straff av fengsel i 70 dager. Sentralt i dommen var om truslene var fremsatt for å få tjenestemannen til urettmessig å foreta en tjenestehandling – noe lagmannsretten kom til var tilfellet.

Straffeloven § 127. Straffeloven § 128.

Barnebortføring, utenlandsk rettsavgjørelse

Publisert 27.04.15

Lagmannsretten kom som tingretten til at canadiske rettsavgjørelser om tilkjente sakskostnader i en barnebortføringssak ikke er anse som alminnelig tvangsgrunnlag i Norge etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav f) og g).

Tvangsfullbyrdelse. Tvangsgrunnlag. Utenlandsk rettsavgjørelse. Barnebortføring. Sakskostnader. Verneting Tvangsfullbyrdelseloven § 4-1 andre ledd bokstav f) og g)

Fritidseiendom

Publisert 20.04.15

Eieren av en fritidseiendom krevde dom for at det forelå et enkeltvedtak med igangsettingstillatelse for en brygge i henhold til fremlagte tegninger. Byggesaken lå, etter klage fra flere parter og interessenter, til behandling i sin fulle bredde hos fylkesmannen. Lagmannsretten fant det tvilsomt om det forelå et rettskrav, men fant at eieren under enhver omstendighet ikke hadde reelt behov for å få dom for spørsmålet. Dissens.

Sivilprosess
Søksmålsinteresse
Tvisteloven § 1-3

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim