Frostating lagmannsrett

Seksuell handling med barn under 16 år

Publisert 23.03.15

 

45 år gammel mann ble domfelt for seksuell handling med barn under 16 år. Han hadde befølt ei jente på ni år på kjønnsorganet under et besøk i svømmehallen. Straffen ble satt til fengsel i 60 dager. På grunn av sakens alder ble halvparten av straffen gjort betinget.

Straffeloven § 200 annet ledd første punktum

Folketrygdloven § 1-10, folketrygdloven § 23-2, selvstendig næringsdrivende.

Publisert 23.03.15

Anke vedrørende gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak. Problemstillingen var om leger utleid som legevikarer på sykehus skulle anses som selvstendig næringsdrivende, jf. folketrygdloven § 1-10. Sentralt i saken var om legenes virksomhet oppfylte kravet til at aktiviteten var utført for deres regning og risiko. Lagmannsretten – i motsetning til tingretten – kom etter en konkret vurdering til at legene måtte bedømmes som selvstendig næringsdrivende.

Slag mot ansiktet

Publisert 18.03.15

En 19 år gammel mann dømt for overtredelse av straffeloven § 229 annet straffalternativ. Fornærmede ble slått i ansiktet med knyttet neve. Fornærmede ble påført kjevebensbrudd og var sykmeldt i 4 1/2 uke. Anførsel om nødverge førte ikke frem. Straffen fastsatt til fengsel i 5 måneder. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning for behandlingsutgifter og oppreisning med kr 40 000.

Straffeloven § 229 annet straffalternativ.

Kjøring i ruspåvirket tilstand

Publisert 09.03.15

45 år gammel kvinne ble, som i tingretten, funnet skyldig i kjøring med Rivotril og Metadon i blodet svarende til mer enn 1,2 promille alkohol og idømt straff av fengsel i 18 dager med en bot på 5.000 kroner.
Tap av førerett ble satt til 1 år og 9 måneder, idet hun etter kjøringen hadde hatt førerkortet i 8-9 måneder, jf tapsforskriften § 1-4 annet ledd.

Vegtrafikkloven § 22 første ledd.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven)

Publisert 05.03.15

Tvist om eiendomsretten til to parseller. Lagmannsretten kom til at det ved fradelingen av den ene eiendommen i 1898, ikke ble holdt igjen et restareal for hovedbruket. Eiendomsgrensen mellom de to eiendommene var i overenstemmelse med matrikkelkartet. Det var ikke holdepunkter for en annen eiendomsgrense. Bruk av omstridt område kunne heller ikke lede til et annet resultat. Anførsel om hevd førte ikke frem.

prisavslag og erstatning etter kjøp av boligeiendom på tvangssalg

Publisert 03.03.15

Kjøperen anførte at det forelå en rekke mangler ved eiendommen i form av rot og søppel, vannforsyning, hvitevarer m.m. Kjøpers krav om prisavslag mot banken som tvangssalgsrekvirent førte ikke fram. Heller ikke kjøpers krav mot medhjelper om erstatning førte fram.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39, tvangsfullbyrdelsesloven § 11-15

Innbruddstyveri

Publisert 25.02.15

40 år gammel rumener dømt til fengsel i ett år for innbruddstyveri fra forretning av mobiltelefoner, nettbrett mv, til en verdi av ca 500 000 kroner. Dommen var etterskuddsdom for lignende forhold, jf straffeloven § 64 første ledd.

I skjerpende retning ble det lagt vekt på at den straffbare virksomheten hadde flere sentrale likhetstrekk med mobil vinningskriminalitet.

Erstatning etter pasientskadeloven

Publisert 25.02.15

En nå 50 år gammel mann ble i 2009 operert for hørselstap – otosklerose. Operasjonen var utført teknisk adekvat og i tråd med alminnelige prinsipper og retningslinjer. Operasjonen førte likevel til varige skader, og staten ble i lagmannsretten – som i tingretten – kjent erstatningsansvarlig. Lagt til grunn at pasienten ikke hadde latt seg operere – men i alle fall prøvd høreapparat først, dersom han hadde blitt informert om denne muligheten.

Slått ned innehaveren av et utested

Publisert 25.02.15

40 åring mann domfelt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ. Domfelte hadde slått ned innehaveren av et utested slik at han falt i bakken og besvimte. Tidligere domfelt for legemskrenkelser. Straffen ble satt til fengsel i 120 dager. 60 dager av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år, pga sendrektig etterforskning hos politiet. Dommen omfattet også et skadeverk og en grov hastighetsoverskridelse. Frifunnet for voldsbruk i tingretten, anken fra påtalemyndigheten førte frem.

Legemsbeskadigelse. Bevisstløshet. Straffeloven § 229 første straffalternativ.

Samfunnsstraff

Publisert 24.02.15

Mann ble i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven § 219 første ledd til fengsel i 6 måneder, hvorav 4 måneder ble gjort betinget. Etter anke over straffutmålingen endret lagmannsretten dommen til samfunnsstraff i 150 timer. Det ble lagt vekt på at mannen hadde et omfattende omsorgsansvar for en sønn med en alvorlig muskelsykdom.

Straffeloven § 219 første ledd.
Straffeprosessloven § 322

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim