Frostating lagmannsrett

Narkotika

Publisert 18.06.15

48-årig mann, tidligere straffet flere ganger for overtredelser av narkotikalovgivningen, ble dømt til fengsel i 6 måneder for tre overtredelser av straffeloven § 162 første ledd. Han ble funnet skyldig i å ha bestilt og importert med postforsendelse 48,22 gram amfetamin med en styrkegrad på 9%. Videre hadde han oppbevart 87 gram hasjisj og 246 tabletter Rivotril, 2 mg, samt vært i besittelse av 5 gram hasjisj. Han ble frifunnet for oppbevaring av 90 gram amfetamin og 46 gram hasjisj. Dissens.

Strafferett. Narkotika. Straffeloven § 162 første ledd.

Opphevelse av skjønn

Publisert 04.06.15

Tingrettens skjønn etter naturskadeloven ble opphevet pga feil saksbehandling og ovanvendelse. Tingretten hadde ikke foretatt noen konkret verdsettelse av brukerverdien, eller økonomisk tap på skadelidtes hånd., som følge av skaden. Deette gjorde det umulig for lagmannsretten å foreta en vurdering av om gjenopprettingskostnadene stod i rimelig forhold til bruksverdien.

Naturskadeloven § 10 første, jf tredje ledd. Naturskadeloven § 11

Rettighetsforhold til molo

Publisert 27.05.15

Et småbåtlag fikk i 1982 tillatelse av grunneier til å etablere en molo mot vedrlagsfri rett til båtplass. Moloen ble senere utbedret og vedlikeholdt av Småbåtlaget. Det oppsto tvist om retten til moloen var en stedsevarig rett eller en oppsigelig avtale. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at retten til moloen var en varig servitutt.

Servitutt.

Disposisjonsrett bankkonto

Publisert 26.05.15

Lagmannsretten fant det ikke sannsynliggjort at en bankkunde hadde gitt banken pålegg om å frata hans fraseparerte ektefelle disposisjonsretten over en bankkonto. Lagmannsretten fant det heller ikke sannsynliggjort at kunden var påført noe økonomisk tap, i det kunden ikke kunne dokumentere at innestående på den aktuelle kontoen tilhørte ham og var lønn og styregodtgjørelse opptjent over år.

Ruspåvirket kjøring

Publisert 22.05.15

28-årig mann ble dømt for å ha ført en gravemaskin mens han var ruspåvirket samt å ha overlatt sin personbil til en ruspåvirket person til fengsel i 60 dager og en bot på kr. 10 000. Fengselsstraffen ble i sin helhet gjort betinget på det særskilte vilkår at domfelte gjennomfører promilleprogram.

Strafferett. Promilleprogram. Vegtrafikkloven § 22, § 22 og § 17.
Straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e.

Frifinnelse for legemsbeskadigelse

Publisert 21.05.15

En 54 år gammel mann, dømt i tingretten, ble i lagmannsretten frifunnet for legemsbeskadigelse, idet retten ikke fant bevisene for et forsettlig slag tilstrekkelige.
Tiltalte, og hans sønn, ble klandret for å ha skapt en farlig trafikal situasjon for en syklist (fornærmede), men dette var et annet forhold.

Strafferett. Straffeloven § 229. Frifinnelse.

Straffeutmåling for legemsfornærmelse

Publisert 20.05.15

44 år gammel mann ble funnet skyldig i legemsfornærmelse mot en kvinne, og underslag av en bil. Fengselsstraff 120 dager, som inkluderte oppbevaring av narkotika, og som fellesstraff med en betinget dom. Samfunnsstraff ansett utelukket, pga. alvorlige brudd på prøvetidsvilkår og tiltalte uegnet.

Legemsfornærmelse, underslag.
Strl. § 228, § 255.

Mishandling i familieforhold

Publisert 15.05.15

40 år gammel kvinne dømt i tingretten til fengsel i to år og seks måneder for overtredelse av straffeloven § 219 annet jf. første ledd. Fornærmede var hennes mindreårige datter. Tiltalte hadde kommet som flyktning fra Afrika i 2004, datteren kom etter i 2007, elleve år gammel. De hadde ikke hatt kontakt siden datteren var ca. ett år gammel. Tiltalte ble i lagmannsretten dømt til fengsel i to år for samme forhold. Lang saksbehandlingstid utgjorde brudd på tiltaltes rett til avgjørelse av strafferettslig anklage innen rimelig tid, jf. EMK art. 6 nr.1. Dette ble kompensert ved utmålingen av straffen, jf. EMK art. 13. Ett år og seks måneder av fengselstraffen ble derfor gjort betinget. Fornærmede ble såvel i tingretten som i lagmannsretten tilkjent 120.000 kroner i oppreisning.

Straffeloven § 219 annet jf. første ledd, EMK art. 6 nr. 1 og art. 13.

Sovevoldtekt

Publisert 07.05.15

20-årig mann funnet skyldig i sovevoldtekt til samleie. Fornærmede var en jevnaldrende kvinne som på grunn av sterk beruselse var ute av stand til å motsette seg samleiet. Straffen ble satt til fengsel i 3 år og 3 måneder, hovedsakelig på grunn av lang saksbehandlingstid. Lagmannsretten la ved straffutmålingen også noe vekt på gjerningsmannens alder på gjerningstidspunktet, 18 1/2 år.

Strafferett. Straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a.

Skadeserstatning

Publisert 05.05.15

Krav om erstatning for tap av trålredskap. En trålwire ble reparert ved en langspleis. Senere under fiske ble wiren slitt av og deler av trålutstyret forsvant i havet. Eieren av fiskebåten krevde erstatning fra selskapet som hadde ansvaret for å reparere wiren. Lagmannsretten kunne ikke se at det var sannsynliggjort at wiren hadde blitt slitt av i det spleisede området. Det kunne heller ikke ses å foreligge uaktsomhet ved rådgivningen eller reparasjonen.

Lov om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] (Skadeserstatningsloven – skl)

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim