Frostating lagmannsrett

Voldtekt. Truende adferd.

Publisert 08.12.14

39-årig mann dømt for voldtekt til samleie av tidligere ektefelle ved truende adferd. Straffen ble satt til fengsel i 3 år og 9 måneder. Det var gått noe lang tid. Etterskuddsdom.

Familievold

Publisert 03.12.14

Far krenket sin datter ved å dusje henne med kaldt vann, klype henne i øret og knipse henne i pannen. Lagmannsretten mente forholdet lå helt i nedre sjikt av anvendelsesområdet for straffeloven § 219 første ledd. Jenta bodde hos far fra hun var ni til elleve år, han mestret ikke omsorgsoppgaven og grep i frustrasjon til uakseptable metoder i oppdragelsesøyemed. Faren hadde vært utsatt for det samme da han var i barneverninstitusjon. Far har gjennom mange år hatt kontakt med psykiatrien og har en diagnose. Det klare utgangspunkt ved krenkelser av barn er ubetinget fengselsstraff. Et passende utgangspunkt for dette tilfelle er seks måneder fengsel. Med tilståelsesrabatt fire måneder. Lagmannsretten fant saken såpass spesiell at fengselsstraffen kunne erstattes med samfunnsstraff. I tillegg til handlingenes art, omfang og omstendigheter, la lagmannsretten stor vekt på domfeltes personlige situasjon og forutsetninger. 120 timer samfunnsstraff. Oppreisningserstatning 50 000 kroner.

 

Straffeloven § 219 første ledd. Samfunnsstraff. Straffeloven § 28a.

Grovt bedrageri og tyveri

Publisert 03.12.14

En gjeldsrådgiver i NAV ble kjent skyldig i 12 tilfeller av grov korrupsjon. Han hadde drevet gjeldsrådgivning for skyldnere som oppsøkte ham, delvis på sitt kontor og i arbeidstiden, og han hadde krevd og mottatt penger. Til sammen mottok han 130.000 kroner. I tillegg ble han funnet skyldig i grovt tyveri av en plentraktor, tilhørende en NAV-bruker. For disse forholdene og for 7 grove bedragerier på til sammen 106.000 kroner, som var rettskraftig avgjort ved tingrettens dom, ble han dømt til fengsel i 2 år. Bedrageriene ble begått overfor personer som var under gjeldsordning da tiltalte arbeidet som namsfullmektig i politiet. Også dom på erstatning.

 

Grov korrupsjon. Grovt bedrageri. Grovt tyveri. Offentlig tjenestemann. Gjeldsrådgivning. Gjeldsordning

Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker

Publisert 03.12.14

Etter omlegging av E6 forbi Gråmyra i Levanger og tilhørende omlegging av av- og påkjørsler og internveier på Gråmyra Industriområde krevde en grunneier erstatning etter bruksverdien av en en eiendom – for tapte inntekter som følge av inngrepet medførte at det ikke lenger var mulig å oppføre et planlagt næringsbygg på eiendommen. Overskjønnet kom, som underskjønnet, blant annet til at en vegomlegging ikke var upåregnelig da eiendommen ble ervervet og at grunneieren ikke hadde overholdt sin tilpasningsplikt. Det ble gitt erstatning for salgsverdien, fastsatt til 530 kroner pr. m2 for alt avstått areal.

Ekspropriasjon og skjønn->Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven]

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 02.12.14

I forbindelse med tvangsfullbyrdelse oppsto det tvist mellom en huseier og en entreprenør om gyldigheten av et gjeldbrev og det underliggende gjeldskravet som foranledighet gjeldsbrevet. Lagmannsretten kom til at vitnepåtegningene på gjeldbrevet tilfredsstilte formkravene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav (a), og at gjeldsbrevet ikke kunne anses ugyldig etter avtaleloven § 29 og § 33. Lagmannsretten avsa videre dom for det underliggende kravet i samsvar med ankemotpartens syn.

 

Gjeldsbrev. Gyldighet. Avtaleloven § 29 og § 33.

Metamfetamin

Publisert 20.11.14

A: Lagmannsretten tok utgangspunkt i ern straff på fengsel i noe over 3 år for befatning med ca 1,4 kg metamfetamin. Etter fradrag for tilståelse, som både omfattet forhold som ellers ikke ville komme til pådømmelse, og for erverv av ca 1,2 kg metamfetamin som utgjorde et vesentlig bevis i forhold til medsiktet, ble nivået senket til fengsel i 2 år. På grunn av personlige forhold hos domfelte og lang behandlingstid ble ett år gjort betinget med prøvetid på 3 år.

B: Straffen for erverv av ca 1,2 kg metamfetamin tok utgangspunkt i fengsel i noe under fengsel i 3 år. På grunn av lang behandlingstid ble straffen satt til fengsel i 2 år, som fellesstraff med tidligere betinget dom på 30 dager. Delvis tilståelse, men denne ble gitt begrenset betydning.

1,4 kg og 1,2 kg metamfetamin

Sovevoldtekt

Publisert 07.11.14

Mann, tidligere ustraffet, 27 år på gjerningstiden, ble dømt for sovevoldtekt av lesbisk venninne på 23 år. De hadde kjent hverandre i ti år. Han brukte ikke vold eller trulser. Likesom tingretten fastsatte lagmannsretten “normalstraffen” ubetinget fengsel i fire år og “normal” oppreisning kr 150.000.

Straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a,
skadeserstatningsloven § 3-5, § 3-3.

Forvaltningsloven

Publisert 07.11.14

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet dømt til å betale 300 000 kroner i erstatning på grunn av uforsvarlig og erstatningsbetingende saksbehandling i forbindelse med søknad om yrkesmessig attføring etter folketrygdloven § 11-6.

Voldtekt og seksuell omgang med et barn under 14år

Publisert 04.11.14

47-årig mann dømt for voldtekt til samleie, samt to tilfeller av seksuell omgang, med jente under 14 år. Jenta var stedatter av hans bror, og overgrepene skjedde i hjemmet hennes mens tiltalte var på besøk, da hun var 11-12 år gammel. Overgrepene ansett som et massivt tillitsbrudd. Dømt til fengsel i 4 år og til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning.

Oppreisningserstatning.

Narkotikagjeld

Publisert 31.10.14

Saken gjelder ran i forbindelse med innkreving av narkotikagjeld. Hovedspørsmålet i saken var om den volden som fant sted var et middel for å oppnå vinning, eller om volden skulle vurderes isolert. Lagmannsretten kom til at volden hadde en slik nær og direkte sammenheng med inndrivingen av gjelden at gjerningen samlet sett måtte bedømmes som et ran. Saken reiste også spørsmål om rekkevidden av medvirkningsansvaret.

Ran. Medvirkning.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim