Frostating lagmannsrett

Overskjønn

Publisert 03.08.15

Fosdalens Bergverk i Verran kommune var i drift 1906-1997. I reguleringsplan fra 2008 ble gruveplassen med bygninger regulert til kulturbergverk og næringsområde. I 2013 eksproprierte kommunen arealet på ca 8 mål med bygninger for gjennomføring av reguleringsplanen. Det forelå ikke spesielle forhold som tilsa en ny, selvstendig vurdering etter oreigningsloven § 2 annet ledd. Ved alternative takster ble erstatningen til grunneier 1,5/1,57 mill kr. Leietakeren som drev omsetning av utrangerte biler og maskiner/ skraphandel, hadde ikke sannsynliggjort noe økonomisk tap, hvoretter erstatningen ble 0 kr.

Ekspropriasjon. Bergverk.
Ekspropriasjonserstatningsloven § 5, oreigningsloven § 2 annet ledd

Tvisteloven

Publisert 03.08.15

Tingretten hadde overført en sak fra småkravsprosess til almennprosess mot saksøkers vilje. Saken gjaldt i realiteten gyldigheten av et vedtak om etablering av bomring. Tvisten gjorde seg konkret utslag i at en bilist nektet å betale bompenger. Kravet utgjorde vel 6300 kroner. Tingretten kom til at virksomheten var lovlig. Sakskostnadskrav for bomveiselskapet ble tatt til følge fullt ut, tilsammen vel 187 000 kroner.

Lagmannsretten fant tingrettens saksbehandling klart mangelfull, lempningsregelen i § 20-2 tredje ledd var overhodet ikke vurdert, resultatet var dessuten urimelig. Avgjørelsen ble satt til side slik at lagmannsretten fastsatte sakskostnader etter § 20-9 tredje ledd if, med tilsammen 32250. (maksimalansvaret i småkravsprosess)

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (Tvisteloven – tvl)§ 20-2 tredje ledd, § 20-9 tredje ledd.

Odelsovertakst

Publisert 03.08.15

Overskjønnet høynet prisen for eiendom fra 2,8 millioner kroner til 3,5 millioner kroner. Skogeiendom med laksefiske i Gaula.

Odelsloven § 49.

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 28.07.15

Krav om veirett til en vei som følge av alders tids bruk/hevd ble ikke tatt til følge. Veien hadde for lengst har tapt sin funksjon som primæradkomst, og etterfølgende sporadisk bruk ga ikke grunnlag for rettighetserverv.

Krav om fastsettelse av konkret bruksrettsbredde med utgangspunkt i gjeldende veinormaler, på veistrekning hvor det foreligger veirett ble heller ikke tatt til følge. Det var ikke godtgjort at veianlegget har blitt smalere gjennom årene.Utvidelse av bruksrettsområdet ut over dagens nivå må skje ved avtale, eksproprioasjon eller veiskjønn etter veiloven.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (Jordskifteloven – jskl); Eiendoms- og bruksrett->Lov um særlege råderettar over framand eigedom (Servituttlova – servl)

Eiendomsrett til sjøgrunn

Publisert 20.07.15

Namsos kommune overdro i 1974 et større areal i strandsonen til SIVA. Arealet skulle fylles opp og utnyttes til industriområde. Det ble utstedt målebrev. Det oppsto i 2006 tvist om utstrekningen av det solgte arealet mot fri sjø. Eiendomsretten til kaiområdet ble skilt ut som egen sak. Lagmannsretten kom til at arealet til kaianlegg som lå utenfor målebrevgrensen ikke fulgte med ved overdragelsen. Kommunen var derfor eier av dette arealet. Lagt vekt på formålsbetraktninger og partenes forutsetninger da finansiering og mudring ble drøftet i 1998. Presumsjonsregelen om eiendomsretten til tilstøtende sjøgrunn fikk derfor ikke anvendelse. Krav om vederlag for grunn til veg gjennom industriområdet førte heller ikke frem.

Avhendingsloven § 3-6a.

Konkurskarantene

Publisert 15.07.15

Tingrettens kjennelse stadfestet. Vilkårene i § 142 første ledd nr 1 og 2 var til stede.

Konkurs- og akkordforhandling->Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) (Konkursloven – kkl)§ 142 første ledd nr 1 og 2.

Tvisteloven

Publisert 14.07.15

Tingrettens sakskostnadsavgjørelse omgjort på grunnlag av feil lovanvendelse. Lagmannsretten fant grunnlag for selv å avgjøre omkostningskravet

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (Tvisteloven – tvl)§ 20-2, § 20-3 og § 20-9

Bustadoppføring

Publisert 10.07.15

Et tømrerfirma oppførte en fritidsbolig for en forbruker på en strandtomt. Forbrukeren krevde erstatning/prisavslag begrenset oppad til ca. kr.2,5 mill. for påståtte mangler ved restaurering av støttemur mot sjøen og grunnarbeider, for lekkasje fra bad mv, og manglende ferdigattest. Enkelte krav var basert på et tidligere rettsforlik. Kravene førte ikke frem. Hver av partene måtte dekke sine egne sakskostnader i tingretten. Forbrukerens ansvar for motpartens sakskostnader i lagmannsretten ble noe lempet.

Kontraktstrett. Mislighold.
Bustadoppføringslova § 25, 33, 35.

Avtalerett

Publisert 30.06.15

Gyldighet av kontrakt om bergverksdrift. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at partene var enige om å videreføre en tidsbestemt kontrakt. Uttalelser om tidsrammen for det videre kontraktsforhold. Lagmannsretten var også enig med tingretten i at det ikke var grunnlag for tilsidesettelse eller revisjon av kontrakten i medhold av avtaleloven § 36. Krav fra selskapet om erstatning for tap på grunn av uberettiget midlertidig forføyning ble avvist.

Tvisteloven § 29-4.

Oppsigelse

Publisert 23.06.15

Spørsmål om gyldighet av oppsigelse av brannmann. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var usaklig, selv om arbeidstakeren klart var å bebreide for de to handlingene som dannet grunnlag for oppsigelsen. I helhetsvurderingen la lagmannsretten bl.a. vekt på lang ansiennitet og på at arbeidsgiver kunne håndtert konfliktsituasjonene og forholdet til arbeidstakeren på en bedre måte.

Saklig grunn. Ordrenekt. Ansiennitet.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim