Frostating lagmannsrett

Vold mot offentlig tjenestemann

Publisert 28.04.15

26-årig mann, opprinnelig fra Nord-Irak, bosatt i Norge siden 2005, ble dømt for overtredelse av straffeloven § 127 (vold mot offentlig tjenestemann) og tre overtredelser av straffeloven § 128 (trusler mot offentlig tjenestemann), samt diverse andre mindre alvorlige forhold, til en straff av fengsel i 70 dager. Sentralt i dommen var om truslene var fremsatt for å få tjenestemannen til urettmessig å foreta en tjenestehandling – noe lagmannsretten kom til var tilfellet.

Straffeloven § 127. Straffeloven § 128.

Barnebortføring, utenlandsk rettsavgjørelse

Publisert 27.04.15

Lagmannsretten kom som tingretten til at canadiske rettsavgjørelser om tilkjente sakskostnader i en barnebortføringssak ikke er anse som alminnelig tvangsgrunnlag i Norge etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav f) og g).

Tvangsfullbyrdelse. Tvangsgrunnlag. Utenlandsk rettsavgjørelse. Barnebortføring. Sakskostnader. Verneting Tvangsfullbyrdelseloven § 4-1 andre ledd bokstav f) og g)

Fritidseiendom

Publisert 20.04.15

Eieren av en fritidseiendom krevde dom for at det forelå et enkeltvedtak med igangsettingstillatelse for en brygge i henhold til fremlagte tegninger. Byggesaken lå, etter klage fra flere parter og interessenter, til behandling i sin fulle bredde hos fylkesmannen. Lagmannsretten fant det tvilsomt om det forelå et rettskrav, men fant at eieren under enhver omstendighet ikke hadde reelt behov for å få dom for spørsmålet. Dissens.

Sivilprosess
Søksmålsinteresse
Tvisteloven § 1-3

Cruiseskip i Geirangerfjorden.

Publisert 13.04.15

Cruiseskip i Geirangerfjorden. På naboeiendommen til en eiendom med utleie av hytter til turister anla kommunen en pullert som ble brukt til akterfortøyning av cruiseskip. Eieren fikk i lagmannsretten medhold i at slik bruk av pullerten skal opphøre, jf. naboloven § 10 jf. § 2. Tiltaket innebar både krenkelse av strandretten og naboloven, alle sider behandlet som en nabotvist. Tålegrensen var overskredet. Skipene ble liggende helt opp til eiendommen og fortøyningen hadde medført flere hendelser med materielle skader bl.a. på flytebrygga. Ankringen førte også til forskjellige ulemper, støy og eksos, tapt utsikt, hindret bruk av strandsonen, usikkerhet og frykt, driftsmessige konsekvenser. Varig situasjon og påregnelig at det ville oppstå nye uhell. Eieren av campingplassen kunne ikke vente oppankring av store cruiseskip da han etablerte sin utleievirksomhet. En permanent vesentlig forverring. Kommunen hadde teknisk og økonomisk mulighet for alternative løsninger. Ved den samlede interesseavveining måtte kommunens interesser vike. Effekten av pullerten var for naboen klart urimelig og uforholdsmessig.

Nabotvist. Tålegrense. Naboloven § 2, jf § 10.

Sistnevnte forhold til grunn

Publisert 09.04.15

Spørsmål om det var inngått avtale om lån til bil eller om ankende part hadde kjøpt bilen og stilt den til rådighet for ankemotparten og hans familie. Lagmannsretten la som tingretten det sistnevnte forhold til grunn. Heller ikke grunnlag for erstatningskrav overfor ankemotparten for anført skade på eiendommen til ankende part, mv.

Kontraktsforhold. erstatning

Fjernkjøleanlegg

Publisert 09.04.15

Tvist om erstatning i kontraktsforhold knyttet til legging av plastrør til fjernkjøleanlegg. Sand og grus kom inn i røranlegget som senere ble knyttet til kjøleanlegget på Ålesund sykehus. Det ble utført utbedringsarbeider som følge av at sand og grus hadde medført skader. Det ble rettet erstatningskrav mot selskapet som la rørene. Det var enighet om at erstatningsansvar betinget grov uaktsomhet hos rørleggerselskapet. Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at det ikke var utvist grov uaktsomhet.

Erstatning, kontrakt, grov uaktsomhet.

Grov uaktsomhet ved påkjørsel

Publisert 09.04.15

Bilfører anket tingrettens fellende dom for overtredelse av straffeloven § 239 første straffalternativ, straffeloven § 238 og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 første ledd, som gjaldt påkjørsel av et eldre ektepar som var i ferd med å krysse vegbanen i et gangfelt. Påkjørselen førte til at mannen ble drept og at kvinnen ble påført betydelig legemsskade. Lagmannsretten – i likhet med tingretten – kom til at bilføreren handlet grovt uaktsom ved at han ikke hadde oppdaget ekteparet i tide og stanset. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i 120 dager, tap av førerrett for alltid og til oppreisning for fornærmede og etterlatte.

Straffeloven § 239 første straffalternativ, straffeloven § 238, vegtrafikkloven § 3, grovt uaktsom, uaktsomhet.

Bostedsforbehold. Erstatning etter str.pr. l. § 438

Publisert 09.04.15

Krav om erstatning i medhold av str.pr.l. § 438 etter at siktede ble frifunnet for de strafferettslige forhold og dømt til å betale oppreisningserstatning. Bostedsforbeholdet var opprinnelig ikke søkt opphevet. Da søknad om oppheving kom samtidig med ankeforhandling, avslo lagmannsretten å oppheve bostedsforbeholdet. Erstatning tilkjent for siktedes reiseutgifter, men ikke for forsvarerens reiseutgifter og fraværsgodtgjøring.

Promilleprogram

Publisert 25.03.15

En 34 år gammel mann ble i tingretten dømt til 40 dager fengsel blant annet for kjøring i ruspåvirket tilstand. I lagmannsretten ble straffen på grunn av rehabilitering gjort betinget på vilkår av at han gjennomførte program mot ruspåvirket kjøring.

Straffutmåling. Straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e) Rehabilitering

Mekling og rettergang

Publisert 24.03.15

Saken gjelder selgers krav på oppgjør av kjøpesum for utstyr levert i henhold til en kjøpekontrakt. Kjøperen gjorde gjeldende at kravet var oppgjørt ved betaling av en kontantsum og ved motregning. Spørsmålet var om et selskap hadde overtatt garantiansvar for et søsterselskap, og vilkårene for å motregne med garantikravene var oppfylt. Lagmannsretten kom til at søsterselskapet i ord og handling, måtte anses å ha overtatt garantikravet slik at gjensidighetsvilkåret var oppfylt, og at også øvrige vilkår for motregning var oppfylt.

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (Tvisteloven – tvl)

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim