Frostating lagmannsrett

Trusler og legemsfornærmelse

Publisert 13.02.15

38-årig mann ble i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ, og for trusler mot den samme fornærmede. Fornærmede hadde pådratt seg skulderskade, som krevde fysioterapeutisk behandling. Lagmannsretten fant at det ikke var tilstrekkelige bevis for årsakssammenheng mellom voldsutøvelsen og anført skade. Forholdet nedsubsummert, Aktor hadde i retten anført at almene hensyn krevde påtale. Tiltalte ble dømt for trusler og legemsfornærmelse. Straffen for dette og for besittelse av 193 tabletter Rivotril og bruk av slike ble satt til 90 dager fengsel.

straffeloven § 229, § 228, og § 227, § 80. Påtalebegjæring, nedsubsummering

Barnepornografi

Publisert 13.02.15

Straffutmåling for nedlastning av barnepornografi. Lagmannsretten satte straffen til fengsel i 120 dager, hvorav 60 dager betinget. Domfelte hadde i forbindelse med nedlastning av “lovlig” pornografisk materiale også lastet ned barnepornografi. Han var klar over at han kunne komme til å laste ned barnepornografi, men foretok like fullt nedlastningen og slettet materialet umiddelbart. Saken ble avgjort ved tilståelsesdom i tingretten. Lagmannsretten la vekt på at det forelå en kortvarig besittelse, og at så vel besittelse som forsett var i “nedre sjikt”.

Barnepornografi, besittelse

Barneporno

Publisert 13.02.15

Straffutmåling for ett tilfelle av kortvarig besittelse av barnepornografi. Tingretten fastsatte straffen til fengsel i 120 dager. Anke fra domfelte. Lagmannsretten kom til at saken skilte seg fra tilfellet i Rt-2013-950. Domfeltes forsett lå i nedre sjikt og det var tale om en helt kortvarig besittelse. Det dreide seg heller ikke om planmessig søk etter barneporno. Lagmannsretten idømte deldom; fengsel i 90 dager, hvorav 45 dager ble gjort betinget.

 

Barneporno, besittelse

Fuktproblemer ga ikke grunnlag for prisavslag

Publisert 11.02.15

Kjøper av et småbruk krevde prisavslag etter at det ble avdekket omfattende fuktskader i våningshuset. Selger hadde ikke misligholdt sin opplysningsplikt etter avhendingsloven
§ 3-7. Han kjente ikke til fuktproblemene og hadde heller ikke opptrådt grovt uaktsomt. Lagmannsretten kom til at kjøper ikke hadde oppfylt sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven
§ 3-10 annet ledd, og at han derved ikke kunne påberope seg fuktproblemene som en mangel. Det var gitt tydelige signaler om fuktskader og gitt oppfordringer til undersøkelser. Kjøper ville ved fuktmålinger avdekket omfanget av problemet.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) (Avhendingslova – avhl)

Frifinnelse

Publisert 10.02.15

29-årig mann domfelt i tingretten for sovevoldtekt til samleie. I lagmannsretten svarte lagretten nei på spørsmål om både forsettlig og uaktsomt sovevoldtekt. Også spørsmål om seksuell handling mot den som ikke hadde samtykket, ble besvart med nei. Lagmannsretten idømte oppreisning grunnet på at det var klar sannsynlighetsovervekt for at hendelsen i uaktsomme form hadde funnet sted. 90 000 i oppreisning.

Strafferett. Utmålt oppreisning.

Grov tollovertredelse

Publisert 22.01.15

I en sak om grov tollovertredelse i form av smugling av i alt 2400 liter øl og 1 liter brennevin hadde tingretten inndratt bilen som ble benyttet til innførsel. Bilen var leid av et firma i Polen, og eieren av bilen befant seg der. Tingretten hadde ikke vurdert om vilkåret i straffeloven § 37c første ledd om at eieren “så vidt mulig” skal varsles, var oppfylt. Etter full bevisførsel om inndragningsspørsmålet i lagmannsretten avsa lagmannsretten dom i medhold av straffeprosessloven § 345 annet ledd. Etter en helhetsvurdering ble inndragning av bilen ikke ansett rimelig.

Straffeloven § 37 c, straffeprosessloven § 345 annet ledd

Narkotikakriminalitet

Publisert 22.01.15

Tre 50-årige menn dømt for alvorlig narkotikakriminalitet, henholdsvis nr. 1 til 4 år og 6 måneder fengsel for overlevering av 4,2 kg metamfetamin, nr. 2 til 1 år fengsel for overlevering av 5 kg hasj, og nr. 3 til 1 år og 3 måneder for oppbevaring og medvirkning til overdragelse av 217 gram metamfetamin. Det ble gitt strafferabatter for tilståelser og tiden som var gått. Nr. 1 måtte også tåle inndragning av 150 000 kroner. Nr. 2 ble frifunnet for overdragelse av metamfetamin. Han hadde ikke anket inndragning av 200 000 kroner pådømt i tingretten.

Strafferett, narkotikakriminalitet, straffeloven § 162 første ledd, annet ledd og tredje ledd.

Strafferett, seksualforbrytelse

Publisert 16.01.15

Mann, den gang 22 år, dømt for å ha hatt ett samleie med jente på 14 år og 10 måneder. Fengselsstraffen for slik seksuell omgang er i utgangspunktet 6 måneder, men ble utmålt til 8 måneder på bakgrunn av skjerpende omstendigheter. Da liggetiden hos politiet var på 2 år før oversendelse til statsadvokaten, ble 5 måneder av straffen gjort betinget.

Oppreisning pådømt med 40 000 kroner.

Straffeloven § 196 første ledd, EMK art. 6 nr. 1.

Opplæringsloven § 4-2. Lærling. Læretid.

Publisert 16.01.15

En lærling hadde inngått lærekontrakt og avtale om midlertidig tilsetting i lærlingestilling i to år med lærebedrift. Det var angitt datoer for tiltredelse og avslutning av ansettelsesforholdet/læretiden. På grunn av sykefravær gjensto sju måneder av den læretid som er fastsatt for faget, da tidsperioden etter kontraktene utløp. Lærebedriften nektet å forlenge tilsettingen, og lærlingen fikk ikke fullført læretiden og derfor heller ikke avlegge fagprøve. Lærlingen reiste søksmål mot lærebedriften med krav om å få fullføre læretiden og med krav om erstatning. Lærebedriften ble frifunnet i tingretten. Lærlingens anke ble forkastet av lagmannsretten. Det ble vist til at det var fastsatt en uttrykkelige tidsperiode for ansettelsesforholdet og læretid i kontraktene. Det forelå ikke tilstrekkelige tungtveiende grunner til å fravike ordlyden i kontaktene. Dissens.

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 14.01.15

Bruksrettigheter i Åsane Gråbergene i Røros.
Lagmannsretten fant at sameierne i de to sameiefeltene i Åsane Gråbergene i Røros hadde gjensidige bruksrettigheter til grunnen i hverandres sameiefelt. Likeledes at eiere av setre i “Småsetran” hadde bruksrettigheter til grunn innenfor Sameiefelt 1.

Servituttloven

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim