Frostating lagmannsrett

Bustadoppføring

Publisert 10.07.15

Et tømrerfirma oppførte en fritidsbolig for en forbruker på en strandtomt. Forbrukeren krevde erstatning/prisavslag begrenset oppad til ca. kr.2,5 mill. for påståtte mangler ved restaurering av støttemur mot sjøen og grunnarbeider, for lekkasje fra bad mv, og manglende ferdigattest. Enkelte krav var basert på et tidligere rettsforlik. Kravene førte ikke frem. Hver av partene måtte dekke sine egne sakskostnader i tingretten. Forbrukerens ansvar for motpartens sakskostnader i lagmannsretten ble noe lempet.

Kontraktstrett. Mislighold.
Bustadoppføringslova § 25, 33, 35.

Avtalerett

Publisert 30.06.15

Gyldighet av kontrakt om bergverksdrift. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at partene var enige om å videreføre en tidsbestemt kontrakt. Uttalelser om tidsrammen for det videre kontraktsforhold. Lagmannsretten var også enig med tingretten i at det ikke var grunnlag for tilsidesettelse eller revisjon av kontrakten i medhold av avtaleloven § 36. Krav fra selskapet om erstatning for tap på grunn av uberettiget midlertidig forføyning ble avvist.

Tvisteloven § 29-4.

Oppsigelse

Publisert 23.06.15

Spørsmål om gyldighet av oppsigelse av brannmann. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var usaklig, selv om arbeidstakeren klart var å bebreide for de to handlingene som dannet grunnlag for oppsigelsen. I helhetsvurderingen la lagmannsretten bl.a. vekt på lang ansiennitet og på at arbeidsgiver kunne håndtert konfliktsituasjonene og forholdet til arbeidstakeren på en bedre måte.

Saklig grunn. Ordrenekt. Ansiennitet.

Narkotika

Publisert 18.06.15

48-årig mann, tidligere straffet flere ganger for overtredelser av narkotikalovgivningen, ble dømt til fengsel i 6 måneder for tre overtredelser av straffeloven § 162 første ledd. Han ble funnet skyldig i å ha bestilt og importert med postforsendelse 48,22 gram amfetamin med en styrkegrad på 9%. Videre hadde han oppbevart 87 gram hasjisj og 246 tabletter Rivotril, 2 mg, samt vært i besittelse av 5 gram hasjisj. Han ble frifunnet for oppbevaring av 90 gram amfetamin og 46 gram hasjisj. Dissens.

Strafferett. Narkotika. Straffeloven § 162 første ledd.

Opphevelse av skjønn

Publisert 04.06.15

Tingrettens skjønn etter naturskadeloven ble opphevet pga feil saksbehandling og ovanvendelse. Tingretten hadde ikke foretatt noen konkret verdsettelse av brukerverdien, eller økonomisk tap på skadelidtes hånd., som følge av skaden. Deette gjorde det umulig for lagmannsretten å foreta en vurdering av om gjenopprettingskostnadene stod i rimelig forhold til bruksverdien.

Naturskadeloven § 10 første, jf tredje ledd. Naturskadeloven § 11

Rettighetsforhold til molo

Publisert 27.05.15

Et småbåtlag fikk i 1982 tillatelse av grunneier til å etablere en molo mot vedrlagsfri rett til båtplass. Moloen ble senere utbedret og vedlikeholdt av Småbåtlaget. Det oppsto tvist om retten til moloen var en stedsevarig rett eller en oppsigelig avtale. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at retten til moloen var en varig servitutt.

Servitutt.

Disposisjonsrett bankkonto

Publisert 26.05.15

Lagmannsretten fant det ikke sannsynliggjort at en bankkunde hadde gitt banken pålegg om å frata hans fraseparerte ektefelle disposisjonsretten over en bankkonto. Lagmannsretten fant det heller ikke sannsynliggjort at kunden var påført noe økonomisk tap, i det kunden ikke kunne dokumentere at innestående på den aktuelle kontoen tilhørte ham og var lønn og styregodtgjørelse opptjent over år.

Ruspåvirket kjøring

Publisert 22.05.15

28-årig mann ble dømt for å ha ført en gravemaskin mens han var ruspåvirket samt å ha overlatt sin personbil til en ruspåvirket person til fengsel i 60 dager og en bot på kr. 10 000. Fengselsstraffen ble i sin helhet gjort betinget på det særskilte vilkår at domfelte gjennomfører promilleprogram.

Strafferett. Promilleprogram. Vegtrafikkloven § 22, § 22 og § 17.
Straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e.

Frifinnelse for legemsbeskadigelse

Publisert 21.05.15

En 54 år gammel mann, dømt i tingretten, ble i lagmannsretten frifunnet for legemsbeskadigelse, idet retten ikke fant bevisene for et forsettlig slag tilstrekkelige.
Tiltalte, og hans sønn, ble klandret for å ha skapt en farlig trafikal situasjon for en syklist (fornærmede), men dette var et annet forhold.

Strafferett. Straffeloven § 229. Frifinnelse.

Straffeutmåling for legemsfornærmelse

Publisert 20.05.15

44 år gammel mann ble funnet skyldig i legemsfornærmelse mot en kvinne, og underslag av en bil. Fengselsstraff 120 dager, som inkluderte oppbevaring av narkotika, og som fellesstraff med en betinget dom. Samfunnsstraff ansett utelukket, pga. alvorlige brudd på prøvetidsvilkår og tiltalte uegnet.

Legemsfornærmelse, underslag.
Strl. § 228, § 255.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim