Frostating lagmannsrett

Narkotikakriminalitet

Publisert 24.09.15

43-årig mann med mange forstraffer dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder for grov narkotikakriminalitet. Straffen ble redusert fra 3 år fengsel idømt i tingretten. Det forelå svak styrkegrad på amfetaminet, tilståelse og uforklart liggetid hos politiet.

Strafferett, straffeloven § 162 første og annet ledd.

Narkotika

Publisert 24.09.15

Mann på 58 år ble domfelt for grov narkotikaforbrytelse for å ha oppbevart ca 90 gram amfetamin/metamfetamin i boligen. For dette forholdet og øvrige forhold fra tingrettens dom, ble han idømt fengselsstraff på ett år og fire måneder hvorav seks måneder ble gjort betinget. Det ble gitt et betinget tillegg for gjentakelsesstraff, jf. straffeloven § 61. Tilståelse og lang saksbehandlingstid ble tatt hensyn til i formildende retning.

Straffeloven § 162 første og annet ledd, straffeloven § 61 og § 64.

Vegtrafikkloven

Publisert 23.09.15

Hastighetsoverskridelse var erkjent. I forbindelse med anke over reaksjonsfastsettelsen kom lagmannsretten til at lasermålingen kunne legges til grunn for hvilken fart tiltalte hadde hatt.

Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. skiltforskriftens § 8, skilt 362 fatsgrense. Lasermåling.

Narkotika

Publisert 22.09.15

45-årig kvinne og 45-årig mann begge dømt for grov narkotikaforbrytelse. Hun var kurer og han var tilrettelegger for transporten av 7,6 kg hasj og 7,3 kg marihuana mellom Oslo og Trondheim. Kvinnen ble dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder, hvorav 9 måneder ble gjort betinget under henvisning til omsorgen for to mindreårige barn. Mannen ble dømt til fengsel i 2 år.

strafferett, straffeloven § 162, 1. og 2. ledd. Dolus eventualis.

Dommerhabilitet. Domstolloven § 108.

Publisert 03.09.15

Dommeren hadde fra 1993 til 1999 ansatt som kommuneadvokat i kommunen som var saksøker i et forestående (ekspropriasjons)skjønn. Mangeårig arbeid med reguleringsplan, og en gruppe saksøkte bebudet tvist knyttet til forhold fra 1994-1998. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at dommeren ikke er inhabil som dommer i skjønnet, verken etter domstolloven § 106 nr. 6 eller § 108. Utgangspunktet er at en fast utnevnt dommer ikke er inhabil i en sak hvor tidligere arbeidsgiver er part, og han ikke har hatt noe med saken å gjøre. Det var ingen spor av at dommeren hadde vært involvert i/hadde handlet i saken eller hadde hadde annen tilknytning til saken.Ingen særgne omstendigheter egnet til å svekke den alminnelige tilliten til dommeren. Innsigelse er ikke utslagsgivende når habiliteten er utvilsom.

Straffeloven

Publisert 02.09.15

Lagmannsretten kom til at det skulle utmåles en særskilt straff etter straffeloven § 54 nr 3 for en narkotikaovertredelse og en overtredelse av legemiddelloven begått i prøvetiden for tidligere forhold. Straffen gjort betinget i sin helhet på grunn av lovende rehabilitering etter langvarig rusmisbruk.

Skatterett

Publisert 27.08.15

Det forelå en fordring for ett datterselskap mot et annet på 20 mill kroner. Morselskapet overtok fordringen, som i sammenheng med konvertering til aksjekapital ble verdsatt til noe under 7 mill kroner. Det ble ikke ansett å foreligge et fradragsberettiget tap fordi fordringens reelle inngangsverdi ble ansett å være lik utgangsverdien.

Skatterett. Spørsmål om fradrag for tap på fordring. Skatteloven § 6-2 første og annet ledd, § 13-1, ligningsloven § 8-1.

Oppreisningserstatning

Publisert 25.08.15

Mann domfelt for seksuell omgang, etterhvert jevnlige samleier, med datteren til samboeren fra hun var 12 til 18 år. Straffen ble fastsatt til 3 år og 9 måneder. Tidsperioden for den seksuelle omgangen var mer begrenset enn det tingretten kom til. Oppreisningserstatningen til fornærmede ble satt til 175 000 kroner. Det var ikke grunnlag for å idømme menerstatning på nåværende tidspunkt.

Straffeloven § 195, § 196 og § 199. Skadeserstatningsloven § 3-5

Erstatningssak. Ansvar for kommune. Årsakssammenheng.

Publisert 17.08.15

I Sjøholt sentrum ble oppføringen av et nytt næringsbygg påbegynt i januar 2011. Næringsbygget inneholdt blant annet lokaler for et nytt rådhus for Ørskog kommune. I april samme år ble arbeidet stanset og ble først gjenopptatt i oktober. Byggestanset var foranlediget av at fylkesmannen i mars fattet vedtak om å oppheve kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende gesimshøyde og flytting av parkeringsplasser. I det samme vedtaket påpekte fylkesmannen at bygget ble oppført innenfor det som var registrert som faresone for oppskylling ved ras fra Åknes i Storfjorden. Lagmannsretten fant at kommunen var ansvarlig for det tap byggherren led som følge av byggestansen. Kommunen unnlot å gi utbyggeren opplysning om at det var byggeforbud på tomten, og kommunen ga rammetillatelse og igangsettingstillatelse til tross for at kommunen var oppmerksom på at det var byggeforbud på tomten. Det forelå kumulative feil som kommunen hefter for. Dissens 2-1. Mindretallet la til grunn at utbyggeren selv var ansvarlig for å undersøke forhold på stedet, og at det uansett ikke var årsakssammenheng mellom de påberopte feil hos kommunen og utbyggerens økonomiske tap.

Skadeerstatningslov § 2-1.
Plan- og bygningslov §§ 3-1, 4-3, 21-1 og 28-1.
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) § 7-4

Legemsfornærmelse med skadefølge

Publisert 06.08.15

En 36 år gammel mann ble frifunnet for legemsfornærmelse med skadefølge. Han ble imidlertid dømt til å betale erstatning og oppreising til fornærmedes dødsbo. Dissens både vedrørende straff og erstatning/oppreising. For øvrige forhold som var rettskraftig avgjort i tingrettens dom ble han, under henvisning til tidsforløpet og sterke rehabiliteringshensyn, dømt til 34 timer samfunnsstraff.

Oppreising. Samfunnsstraff.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim