Frostating lagmannsrett

Prisavslag

Publisert 11.01.21

Saken gjelder krav om prisavslag etter kjøp av en fritidsbåt “som den er”. Båten var en treskøyte bygd i 1950. Lagmannsretten vurderte at omfattende tæringsskader og mangler ved bunnsmøring medførte at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c. Lagmannsretten la til grunn at kjøpet hadde overholdt sin undersøkelsesplikt i kjøpsloven § 20, og at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt. Lagmannsretten fastsatte et prisavslag.

Kjøpsloven § 19, 20 og 38

Aksje

Publisert 08.01.21

Lagmannsretten frifant en styreleder for krav om erstatning fra selskapets medkontrahent, jf. aksjeloven § 17-1. Styrelederen hadde ikke brutt handleplikten ved tap av egenkapital (aksjeloven §§ 3-4 og 3-5) eller forsømt styrets forvaltnings- og tilsynsansvar (aksjeloven §§ 6-12 og 6-13). Det var heller ikke ansvarsbetingende for styrelederen at selskapet ikke hadde opplyst medkontrahenten om selskapets vanskelige økonomi.

Styreansvar. Aksjeloven §§ 3-4, 3-5, 6-12, 6-13 og 17-1

Foreldelsesloven

Publisert 08.01.21

Kvinne tok ut erstatningssøksmål mot kommunen for kommunens manglende oppfølging av henne som barn etter barnevernloven. Hun hadde fått PTSD som følge av traumer og omsorgssvikt i barndommen. Kommunen påsto blant annet at kravet var foreldet, noe det ble tatt særskilt stilling til. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at kravet var foreldet etter skadeserstatningsloven § 9 nr. 1

Foreldelsesloven – fl, 18.05.1979 nr. 18 § 9 nr. 1 foreldelse. Kommunens manglende oppfølging etter barnevernloven

Helsevernloven

Publisert 08.01.21

Lagmannsretten fant at grunnvilkåret i lov om psykisk helsevern § 3-3 var oppfylt. Lagmannsretten fant videre at pasienten var samtykkekompetent. Lagmannsretten fant derimot at farekriteriet ikke var innfridd. Kravet om utskriving ble tatt til følge.

Psykisk helsevernloven – phvl, 02.07.1999 nr. 62

Helsevernloven

Publisert 08.01.21

Begjæring om opphør av tvungent psykisk helsevern ble ikke tatt til følge. Lagmannsretten fant at grunnvilkåret var innfridd. I tillegg utgjorde ankende part en nærliggende og alvorlig fare for andres helse. Helhetsvurderingen tilsa at tvang opprettholdes.

Psykisk helsevernloven – phvl, 02.07.1999 nr. 62, § 3-3

Samfunnsstraff

Publisert 08.01.21

To menn, 23 år på gjerningstidspunktet, ble dømt for tre overtredelser av straffeloven § 330 (utpressing) og fem forsøk på utpressing, til en straff av 420 timer samfunnsstraff, med en gjennomføringstid og subsidiær fengselsstraff på ett år og tre måneder. De hadde ved bruk av sosiale medier kommet i kontakt med menn som søkte mindreårige for seksuell omgang. Da de møttes ble mennene presset – eller forsøkt presset, for penger, og tre av de fornærmede betalte til sammen 16 000 kroner. Sterke personlige grunner tilsa bruk av samfunnsstraff.

Straffeloven § 330.

Straffeloven

Publisert 08.01.21

Tidligere lærer ble, etter gjenopptakelse av straffesaken til ugunst for tiltalte, dømt for seksuelle handlinger mot en elev mens han gikk i 3. og 4. klasse. Straffen ble, etter fradrag for tidsforløpet etter Høyesteretts utpeking av lagmannsrett, fastsatt til fengsel i 4 måneder som tilleggs straff til tidligere dom om det samme mot to medelever, tidligere dom for seksuell omgang til samleie med barn under 14 år og en tidligere dom for overtredelse av vegtrafikkloven, jf. straffeloven (1902) § 64.r

Straffeloven (1902) § 200 tredje ledd jf. annet ledd
Straffeprosessloven § 393 første ledd nr. 2

Seksuell

Publisert 08.01.21

Spørsmål om grensen mellom seksuell handling og seksuell omgang. Tiltalte ble i tingretten domfelt for overtredelse av straffeloven 1902 § 200 første ledd. Etter anke fra påtalemyndigheten ble han av lagmannsretten domfelt for overtredelse av straffeloven 1902 § 192 første ledd bokstav b.

Seksuell omgang. Seksuell handling.

Gjenganger

Publisert 08.01.21

En 40 år gammel mann, tidligere straffet en rekke ganger for i hovedsak vinning- og narkotikaforbrytelser ble dømt for en rekke forhold; oppbevaring av ca. 29 gram amfetamin, åtte helerier, vold mot offentlig tjenestemann, kroppskrenkelse og fem kjøringer uten førerkort mv., til fengsel i 2 år hvorav 6 måneder, tilsvarende “gjengangertillegget” ble gjort betinget med prøvetid på 3 år.

Straffeloven § 79, § 77,

 

 

Alkoholpåvirket kjøring

Publisert 08.01.21

Lagmannsretten dømte en mann for å ha kjørt to ATVer og en traktor under påvirkning av alkohol med 1,53 promille. Straffen ble satt til ubetinget fengsel i 32 dager og bot på 60000 kroner. Tapet av førerretten ble satt til to år.

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 22 første ledd

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim