Frostating lagmannsrett

Samvær

Publisert 08.01.21

Saken omhandler samvær mellom far og sønn på 4 år, tilsyn, telefonkontakt og utreiseforbud. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at det var nødvendig med beskyttet tilsyn under samvær og samvær ble fastsatt til 16 timer pr. år. Ingen telefonkontakt mellom far og sønn. Lagmannsretten kom videre til at vilkårene for å nedlegge utreiseforbud ikke var oppfylt.

 

Barnelova: Beskyttet tilsyn, regulering av telefonkontakt, utreiseforbud.

Overskjønnets fremme og utmåling av erstatning

Publisert 30.10.20

Kommunen hadde vedtatt en reguleringsplan, stadfestet av fylkesmannen, og fattet vedtak om ekspropriasjon av bruksrett til vei for å anlegge preparerte skiløyper på vei i Gjevilvassdalen. Lagmannsretten tok prejudisielt stilling til gyldigheten av reguleringsplanen, og kom til at vedtaket er ugyldig. Det forelå en saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. En alternativ nedre skiløypetrasé var ikke godt nok utredet. Det ble også reist spørsmål om en alternativ øvre trasé var godt nok utredet, uten at lagmannsretten fant det nødvendig å ta stilling til dette spørsmål. Skjønnet ble i sin helhet nektet fremmet.

Overskjønn, gyldigheten av vedtak, skjønnsprosessloven § 48, skjønn nektet fremmet.

Vegrett

Publisert 21.10.20

Tvist om privat adkomstveg som er felles for seks boliger. Tvisten gjaldt i hovedsak vegens bredde og lengde, men omfattet også et spørsmål om rett til å rygge og snu bilen på den felles adkomstvegen. Ankesaken omfattet også en særskilt anke over sakskostnaden.

Privat veg, grenser, sakskostnader.

Samleie med dement kvinne

Publisert 20.10.20

Svigersønn hadde vaginalt samleie med sin demente 88 år gamle svigermor. Hun var grunnet demensen ute av stand til å forstå situasjonen og motsette seg en slik handling, hun hadde ikke samtykkekompetanse og ikke skyldevne. Svigersønnen var kjent med hennes tilstand. Han ble frifunnet grunnet tvil om hans forsett. Han var svært beruset og sov tungt da svigermoren kom til hans seng. Usikkerhet om hvem som tok initiativ og om han var i stand til å få med seg hva som skjedde. Ikke gitt oppreisningerstatning. Dissens 4-3

Voldtekt. Straffeloven § 292 bokstav a jf. § 291 bokstav b

Kollisjon

Publisert 20.10.20

Overtredelse av vegtrafikkloven § 3. Lagmannsretten fant at fører hadde vært uaktsom da hun skulle svinge over vegen til venstre i et lyskryss. Hun kolliderte med moped i motgående kjørefelt. Selv om fører av mopeden hadde kjørt ureglementert var ikke dette, men førerens manglende aktpågivenhet, som var årsaken til at de kolliderte og at fører av mopeden ble påført skade.

vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 3.

Trusler og vold

Publisert 29.09.20

Mann tiltalt for mishandling i nære relasjon. Lagmannsretten fant det ikke tilstrekkelig bevist at de fornærmede, tidligere samboer og tre av døtrene, hadde levd under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold. Han ble imidlertid dømt for trusler overfor den ene datteren og for hensynsløs adferd overfor alle fire fornærmede til fengsel i 120 dager. Særskilt dom etter en konkret vurdering. Oppreisningserstatning.

Straffeloven §§ 282, 263 og 266. Familievold, trusler, hensynsløs adferd. Oppreisningserstatning.

konurskarantene

Publisert 28.09.20

Saken gjaldt anke fra et konkursbo over tingrettens avgjørelse om ikke å ilegge konkurskarantene. Den sentrale problemstillingen for lagmannsretten gjaldt spørsmålet om det etter en totalvurdering var rimelig å ilegge konkurskarantene, jf. konkursloven § 142 annet ledd. Lagmannsretten kom til at tingrettens helhetsvurdering ikke var tilstrekkelig bred. Konkurskarantene ble ilagt etter en konkret vurdering.

Tiltalte død

Publisert 24.09.20

Tiltalte døde før ankesaken ble behandlet. Tingrettens dom for de poster hvor bevisvurderingen under skyldspørsmålet var henvist til ankebehandling ble opphevet og straffeforfølgingen for domstolen ble hevet. Vist til Høyesteretts dom inntatt i Rt-2014-1045.

Uaktsom kjøring

Publisert 18.09.20

En bilfører anket tingrettens domfellelse for uaktsom kjøring med dødsfølge etter straffeloven § 281 og for uaktsom kjøring etter vegtrafikkloven § 3. Lagmannsretten kom til samme resultat. Oppreisning til avdødes etterlatte ektefelle ble tilkjent.

Uaktsomt bildrap, uaktsom, straffeloven § 281, vegtrafikkloven § 3

 

 

Fartsmåling

Publisert 15.09.20

Lagmannsretten la resultatet fra politiets gjennomsnittsfartsmåling til grunn og forkastet anken over straffutmålingen for en mann som var dømt i tingretten for å ha kjørt bil i 162 km/t i 90-sonen.

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 5, jf. skiltforskriften § 8.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim