Frostating lagmannsrett

Tilleggsvederlag

Publisert 21.04.21

Kontrakt om utførelse av grunn- og utomhusarbeider i et større utbyggingsprosjekt. Entreprenørens pristilbud var basert på NS 8417 (totalunderentreprise). Etter ønske fra entreprenøren ble kontrakten basert på NS 8415. Før byggestart ble det avgitt en geoteknisk rapport som medførte at sprengstein måtte benyttes ved tilbakefyllingen, og at stedlig masse bare unntaksvis kunne benyttes. Entreprenøren forlangte tilleggsvederlag på grunn av merarbeid og ekstra kostnader. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det forelå en endring som ga grunnlag for vederlagsjustering etter NS 8415 punkt 25.2. Tilleggsvederlaget ble imidlertid betydelig redusert i forhold til opprinnelig krav. Hver av partene måtte dekke egne kostnader for begge instanser.

Entreprise. Tilleggsvederlag. NS 8415

Erstatningskrav etter prosjekterings- og rådgivingsfeil

Publisert 29.03.21

Saken gjelder krav om erstatning fra en kommune for prosjekterings- og rådgivningsfeil i forbindelse av rehabilitering av en idrettsstadion, jf. NS 8402 punkt 10.1 og 10.3. Lagmannsrettens flertall kom til at det ikke forelå erstatningsbetingende uaktsomhet fra det selskapet som hadde utformet konkurransegrunnlaget/ kontrakts grunnlaget, mens et mindretall i lagmannsretten var av den oppfatning at grensene for profesjonsansvaret var overskredet. En samlet lagmannsrett kom til at det ikke var påregnelig eller adekvat årsakssammenheng mellom kommunens økonomiske tap og rådgivningen, og at kommunen ikke hadde overholdt sin tapsbegrensningsplikt.

NS 8402 punkt 10.2 og 10.3.
Profesjonsansvar og tapsbegrensningsplikt.

Ekspropriasjon

Publisert 12.03.21

Overskjønnet gjaldt utmåling av erstatning ved avståelse av parkeringsareal og nærings- / leilighetsbygg til utbygging av videregående skole. For parkeringsarealet ble skjønnets fremme bestridt. Lagmannsretten kom til at ekspropriasjonsvedtaket var gyldig, da arealformålet ikke var endret og behovet for arealet var til stede. Skjønnet ble derfor fremmet. Erstatningen for nærings- / leilighetsbygget ble satt vesentlig lavere enn i underskjønnet, hovedsakelig fordi lagmannsretten ikke fant det sannsynlig at eiendommen ville gi inntekter ved næringsutleie. Erstatningen for parkeringsarealet ble fastsatt med utgangspunkt i tomtepriser for næringsareal i området, og ikke ut fra forventede inntekter ved parkeringsutleie.

Gyldighet. Reguleringsformål. Arealbehov. Markedspris.

Merking av bruksrettsgrense

Publisert 02.03.21

Saken gjaldt anke over at jordskifteretten «traff avgjørelse …om at merking av grenser som er fastsatt i jordskifte ikke skal gjennomføres». Det sentrale temaet var om anken var en rettslig avgjørelse som kunne påankes, jf. jordskiftelova § 8-1 annet ledd, jf. tvisteloven § 29-2 første ledd, alternativt om anken også kunne avvises som rettskraftig avgjort. Lagmannsretten kom til anken måtte avvises da det ikke var truffet noen rettslig avgjørelse det kunne ankes over.

Anke, ankegjenstand, jordskifteavgjørelse, jordskiftelova

Familievold

Publisert 24.02.21

Tiltalte ble i tingretten dømt til fengsel i to år for mishandling i nære relasjoner – familievold – mot tidligere ektefelle og stesønn etter gammel og ny straffelov. De fornærmede ble av tingretten tilkjent oppreisningserstatning med 100 000 kroner hver. Tiltaltes anke over skyldspørsmålet førte ikke fram i lagmannsretten. Lagmannsretten reduserte straffen til fengsel i ett år og seks måneder på grunn av lang saksbehandlingstid. Oppreisningserstatningene ble økt til 125 000 for hver av de fornærmede.

Mishandling i nære relasjoner. Fortsatt straffbart forhold. Sammenhengende forbrytelse. Oppreisning.

Voldtekt til samleie

Publisert 23.02.21

Mann, 26 år gammel, domfelt for voldtekt til samleie (analt og vaginalt)av sin samboer. Straffeloven § 292 bokstav a jf. § 291 bokstav a. Ett tilfelle. Straff isolert sett fengsel i 4 år og 6 måneder. Mishandling av samboeren, jf. straffeloven § 282, varighet ca. ett halvt år, men omfattende vold, skyld avgjort i tingretten, omfanget omfattet sex uten samtykke. Lagmannsretten anslo straffen isolert sett til fengsel i 1 år og 6 måneder. Straffen omfattet brudd på besøksforbud, jf. straffeloven § 168 isolert sett bot. Samlet straff satt til fengsel i 5 år og 6 måneder. Kontaktforbud etter straffeloven § 57. Oppreisningserstatning samlet 200 000 kroner.

Straffeloven § 292 bokstav a jf. § 291 bokstav a. Mishandling i nære relasjoner. Straffeloven § 282.

Voldskriminalitet

Publisert 19.02.21

Mann, 28 år, dømt til fengsel i 75 dager for kroppsskade. Fellesdom. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for nødverge, idet avvergelseshandlingen gikk lenger enn nødvendig. Forsettet omfattet skadefølgen fullt ut.

Kroppsskade. Nødverge. Sløret forsett.

 

Arbeidstakeroppfinnelsesloven

Publisert 19.02.21

Basert på konkret tolking av arbeidsavtale fikk prosjektleder for utvikling av et patentert produkt ikke medhold i krav om royalty av omsetningen av produktet. Han ble tilkjent 3 000 000 kroner som vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Produktet hadde generert høye inntekter for arbeidsgiver, og prosjektlederen ble ansett å være eneste oppfinner.

Patentloven, Avtaleloven

Økonomisk kriminalitet

Publisert 15.02.21

Domfelt for en rekke lovovertredelser knyttet til økonomisk kriminalitet under utøvelse av selvstendig næringsvirksomhet i aksjeselskap (salg av kontorrekvisita) – herunder grovt bedrageri (åtte tilfelle), dokumentfalsk (seks tilfelle), økonomisk utroskap og forsøk på og gjennomført bedrageri (fakturasvindel. De grove bedrageriene rettet seg mot leasingavtaler, hvor både kunder og leasingselskap ble feilinformert, og maskiner ikke eksisterte eller nye ble byttet om med gamle. I den forbindelse forfalsket han kundenes underskrifter. Tapspotensialet var 1,5 millioner kroner. Også skjerpende lagt vekt på planlagt, profesjonelt preg, ødeleggende for tilliten til leasingssystemet og belastninger for mange involverte. Utgangspunktet for straffen isolert for de grove bedrageriene fengsel i 1 år og 10 måneder. Samlet straff fengsel i overkant av 2 år. 2 måneder i fradrag for lang saksbehandlingstid og 2 måneder i fradrag for tilståelser. Straffen ble etter fradrag satt til fengsel i 1 år og 8 måneder, i samsvar med tingrettens dom. Lagmannsretten gjorde under tvil 6 måneder av straffen betinget, dels begrunnet i hensynet til mindreårige barn og dels i individualpreventive hensyn.

Straffutmåling. Grovt bedrageri, jf. straffeloven § 372 jf. § 371 bokstav a, dokumentfalsk jf. straffeloven § 361 første ledd bokstav a, utroskap, jf. straffeloven § 390 m.m.

Oppdiktet straffbar handling

Publisert 12.02.21

En kvinne ble dømt for anklage om oppdiktet straffbar handling, jf. straffeloven § 225 bokstav a. Anførselen om utilregnelighet på grunn av sterk bevissthetsforstyrrelse førte ikke fram, jf. straffeloven § 20 andre ledd bokstav b, slik bestemmelsen lyder nå. Formildende omstendigheter gjorde at straffen ble satt til samfunnsstraff i 36 timer med gjennomføringstid på 120 dager.

Anklage om oppdiktet straffbar handling. Tilregnelighet. Straffeloven §§ 225 og 20

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim