Frostating lagmannsrett

Eiendomsrett til sjøgrunn

Publisert 20.07.15

Namsos kommune overdro i 1974 et større areal i strandsonen til SIVA. Arealet skulle fylles opp og utnyttes til industriområde. Det ble utstedt målebrev. Det oppsto i 2006 tvist om utstrekningen av det solgte arealet mot fri sjø. Eiendomsretten til kaiområdet ble skilt ut som egen sak. Lagmannsretten kom til at arealet til kaianlegg som lå utenfor målebrevgrensen ikke fulgte med ved overdragelsen. Kommunen var derfor eier av dette arealet. Lagt vekt på formålsbetraktninger og partenes forutsetninger da finansiering og mudring ble drøftet i 1998. Presumsjonsregelen om eiendomsretten til tilstøtende sjøgrunn fikk derfor ikke anvendelse. Krav om vederlag for grunn til veg gjennom industriområdet førte heller ikke frem.

Avhendingsloven § 3-6a.

Konkurskarantene

Publisert 15.07.15

Tingrettens kjennelse stadfestet. Vilkårene i § 142 første ledd nr 1 og 2 var til stede.

Konkurs- og akkordforhandling->Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) (Konkursloven – kkl)§ 142 første ledd nr 1 og 2.

Tvisteloven

Publisert 14.07.15

Tingrettens sakskostnadsavgjørelse omgjort på grunnlag av feil lovanvendelse. Lagmannsretten fant grunnlag for selv å avgjøre omkostningskravet

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (Tvisteloven – tvl)§ 20-2, § 20-3 og § 20-9

Bustadoppføring

Publisert 10.07.15

Et tømrerfirma oppførte en fritidsbolig for en forbruker på en strandtomt. Forbrukeren krevde erstatning/prisavslag begrenset oppad til ca. kr.2,5 mill. for påståtte mangler ved restaurering av støttemur mot sjøen og grunnarbeider, for lekkasje fra bad mv, og manglende ferdigattest. Enkelte krav var basert på et tidligere rettsforlik. Kravene førte ikke frem. Hver av partene måtte dekke sine egne sakskostnader i tingretten. Forbrukerens ansvar for motpartens sakskostnader i lagmannsretten ble noe lempet.

Kontraktstrett. Mislighold.
Bustadoppføringslova § 25, 33, 35.

Avtalerett

Publisert 30.06.15

Gyldighet av kontrakt om bergverksdrift. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at partene var enige om å videreføre en tidsbestemt kontrakt. Uttalelser om tidsrammen for det videre kontraktsforhold. Lagmannsretten var også enig med tingretten i at det ikke var grunnlag for tilsidesettelse eller revisjon av kontrakten i medhold av avtaleloven § 36. Krav fra selskapet om erstatning for tap på grunn av uberettiget midlertidig forføyning ble avvist.

Tvisteloven § 29-4.

Oppsigelse

Publisert 23.06.15

Spørsmål om gyldighet av oppsigelse av brannmann. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var usaklig, selv om arbeidstakeren klart var å bebreide for de to handlingene som dannet grunnlag for oppsigelsen. I helhetsvurderingen la lagmannsretten bl.a. vekt på lang ansiennitet og på at arbeidsgiver kunne håndtert konfliktsituasjonene og forholdet til arbeidstakeren på en bedre måte.

Saklig grunn. Ordrenekt. Ansiennitet.

Narkotika

Publisert 18.06.15

48-årig mann, tidligere straffet flere ganger for overtredelser av narkotikalovgivningen, ble dømt til fengsel i 6 måneder for tre overtredelser av straffeloven § 162 første ledd. Han ble funnet skyldig i å ha bestilt og importert med postforsendelse 48,22 gram amfetamin med en styrkegrad på 9%. Videre hadde han oppbevart 87 gram hasjisj og 246 tabletter Rivotril, 2 mg, samt vært i besittelse av 5 gram hasjisj. Han ble frifunnet for oppbevaring av 90 gram amfetamin og 46 gram hasjisj. Dissens.

Strafferett. Narkotika. Straffeloven § 162 første ledd.

Opphevelse av skjønn

Publisert 04.06.15

Tingrettens skjønn etter naturskadeloven ble opphevet pga feil saksbehandling og ovanvendelse. Tingretten hadde ikke foretatt noen konkret verdsettelse av brukerverdien, eller økonomisk tap på skadelidtes hånd., som følge av skaden. Deette gjorde det umulig for lagmannsretten å foreta en vurdering av om gjenopprettingskostnadene stod i rimelig forhold til bruksverdien.

Naturskadeloven § 10 første, jf tredje ledd. Naturskadeloven § 11

Rettighetsforhold til molo

Publisert 27.05.15

Et småbåtlag fikk i 1982 tillatelse av grunneier til å etablere en molo mot vedrlagsfri rett til båtplass. Moloen ble senere utbedret og vedlikeholdt av Småbåtlaget. Det oppsto tvist om retten til moloen var en stedsevarig rett eller en oppsigelig avtale. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at retten til moloen var en varig servitutt.

Servitutt.

Disposisjonsrett bankkonto

Publisert 26.05.15

Lagmannsretten fant det ikke sannsynliggjort at en bankkunde hadde gitt banken pålegg om å frata hans fraseparerte ektefelle disposisjonsretten over en bankkonto. Lagmannsretten fant det heller ikke sannsynliggjort at kunden var påført noe økonomisk tap, i det kunden ikke kunne dokumentere at innestående på den aktuelle kontoen tilhørte ham og var lønn og styregodtgjørelse opptjent over år.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim