Frostating lagmannsrett

Barnepornografi

Publisert 10.11.15

En 38 år gammel mann ble i tingretten dømt til 6 måneder ubetinget fengslel for overtredelse av straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a, nedlastning av barnepornografi. Han anket over straffutmålingen. Under henvisning til dommer i tilsvarende saker inntatt i Rt-2015-815 og Rt-2015-818 fastsatte lagmannsretten fengselsstraffen til 120 dager, hvorav 60 dager ble gjort betinget. Det ble lagt vekt på domfeltes tilståelse.

Strafferett. Straffutmåling. Tilståelse.
Straffeloven (1902) § 204 første ledd bokstav a, § 59 annet ledd.

Mishandling i nær relasjon

Publisert 09.11.15

Straffeloven § 219
Mann, 32 år ble dømt til fengsel i 10 md, hvorav fire md betinget, for mishandling av 23 år gammel samboer gjennom ett år. Varigheten av samboforholdet/husstandsfellesskapet var et tema. Oppreisning ble fastsatt til kroner 50 000. Dissens 6:1.

Strafferett. Skyldspørsmålet og straffeutmåling. Mishandling i nær relasjon.

Overlagt drap og likskjending. Tilståelse. Straffutmåling.

Publisert 06.11.15

Overlagt drap og likskjending. Straffutmåling. Delvis tilståelse. En 24 år gammel mann anket tingrettens straffutmåling på fengsel i 19 år, til lagmannsretten. Det hadde vært flere konfrontasjoner melleom domfelte og avdøde i tiden før drapet. Avdøde påført omlag 40 knivstikk. Ingen av disse var dødlige i seg selv. Etter drapet skar domfelte hodet og begge armene av avdøde.

Flertallet på fire dommere tok, som tingretten, utgangspunkt i fengsel i 20 år. Domfelte hadde hele tiden erkjent forsettlig, men ikke overlagt drap, og likskjending. I anken erkjente han også straffskyld for overlagt drap.

Mindretallet tok utgangspunkt i fengsel i 19 år.

Fradraget i straff på grunn av tilståelse enstemmig sattt til ett år, jf straffeloven § 59, andre ledd.

Anken over straffutmålingen ble derfor forkastet.

Forsøk på voldtekt

Publisert 27.10.15

Tiltalte og fornærmede var polakker som kom til Norge i 2012. De var samboere ett år. Det ble brudd og han ble dømt for voldtektsforsøk i hennes leilighet. Straffen for dette, for brudd på besøksforbud og besittelse av hasj ble satt til fengsel i 3 år og 1 måned og bot 10.000 kroner. Tiltalte og fornærmede var igjen blitt kjærester og samboere. Tiltalte tok omsorg for fornærmede og hennes nyfødte barn som han ikke var far til. Dette og kritikkverdig/langvarig etterforskning medførte at 8 måneder av fengselsstraffen ble gjort betinget.

Straffeloven (1902) § 192, § 49
Strafferett. Straffutmåling

Barnepornografi

Publisert 22.10.15

En 38 år gammel mann ble i tingretten dømt til 6 måneder ubetinget fengslel for overtredelse av straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a, nedlastning av barnepornografi. Han anket over straffutmålingen. Under henvisning til dommer i tilsvarende saker inntatt i Rt-2015-815 og Rt-2015-818 fastsatte lagmannsretten fengselsstraffen til 120 dager, hvorav 60 dager ble gjort betinget. Det ble lagt vekt på domfeltes tilståelse.

Strafferett. Straffutmåling. Tilståelse.
Straffeloven (1902) § 204 første ledd bokstav a, § 59 annet ledd.

Avhendingslova

Publisert 21.10.15

Selger av en tomt regulert til barnehageformål, opplyste ikke i forbindelse med salget at tomten hadde vært benyttet som massedeponi. Utbygger ble påført vesentlige utgifter til utskifting av masser. Kjøper fikk medhold i at det forelå mangel både etter avhendingslova
§ 3-7 (mangelfulle opplysninger) og § 3-9 (vesentlig dårligere stand). Selger fikk ikke medhold i at det ikke var reklamert i tide, eller i at kravet var foreldet. Selger fikk heller ikke medhold i at kravet var tapt på grunn av manglende utbedringsrett. Kjøper ble tilkjent et prisavslag på 1.300.000 kroner, av en kjøpesum på 3.550.000 kroner – slik også tingretten kom til.

Avhendingslova § 3-7. Avhendingslova § 3-9.

Håndverk

Publisert 19.10.15

Ektepar som rehabiliterte og bygde på et eldre gårdsbruk ble uenige med byggefirmaet om oppgjøret. Det var inngått en bindende prisgrense som ble overskredet. Ekteparet ble dømt til å betale i overkant av en halv million med tillegg av renter, som de var skyldig innenfor pristilbudet.

Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere [håndverkertjenesteloven] (Håndverkertjenesteloven – hvtjl)

Promillekjøring

Publisert 19.10.15

Saken gjelder straffutmåling ved uaktsom kjøring med motorcrossykkel og ett tilfelle av promillekjøring med bil m.m. Den uaktsomme kjøringen ble av lagmannsretten karakterisert som lek i trafikken. Det var straffskjerpende at kjøringen ble filmet og lagt ut på You Tube. Straffen ble samlet satt til 60 dager ubetinget fengsel, bot på kr. 18.000 og tap av førerrett i 3 1/2 år. I tillegg ble motorsykkelen og utstyr inndratt. Prinsipielle uttalelser om at den ellers restriktive praksis mht adgangen til å inndra kjøretøy for overtredelser av vegtrafikkloven ikke kunne gjelde i tilfeller som dette.

Uaktsom kjøring. Publisering sosiale medier. Inndragning kjøretøy.

Knivstikking

Publisert 19.10.15

23-årig mann ble domfelt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ, jf § 232. Under et slagsmål på et nachspiel knivstakk han en kamerat fem ganger. Under den forutgående krangelen tok tiltalte frem en kniv og truet med denne for å få fornærmede til å forlate leiligheten. Fornærmede reagerte med å slå til tiltalte og under det påfølgende basketaket skjedde knivstikkingen. Anførsel om nødverge førte ikke frem da knivstikkingen uansett måtte anses som ubetinget utilbørlig og en klar overreaksjon på fornærmedes slag. Et mindretall på to dommere mente tiltalte burde frifinnet etter straffeloven § 48 fjerde ledd, da knivstikkingen skjedde alene på grunn av den sinnsbevegelse og bestyrtelse tiltalte kom i etter å ha blitt slått. Straffen ble satt til fengsel i 6 måneder, hvorav 2 måneder ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Deldom grunnet sakens spesielle forhistorie og fornærmedes eget forhold.

Straffeloven § 229 første straffalt.
Straffeloven § 48.
Nødverge.

Familievold

Publisert 19.10.15

Mann hadde gjennom fem år trakassert sin samboer, herunder ved flere voldstilfeller. Tingretten avsa tilståelsesdom. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i 10 md, og ga tilståelsesrabatt ved at 7 md ble gjort betinget, jf Rt-2013-641.

Strafferett – straffutmåling -strl § 219 første ledd

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim