Frostating lagmannsrett

Odelslova

Publisert 29.09.15

Spørsmål om odelsløsning måtte nektes, som klart urimelig. Lagt særlig vekt på nåværende eiers sterke tilknytning til gården, samt morens betydelige innsats på gården i en årrekke. Videre vektlagt at løsningsmannen var 77 år, uten landbrukstilknytning, og at hans planer for gårdsdriften var urealistiske, hensett til gårdens begrensninger. Henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis.

Odels- og åsetesrett->Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) (Odelslova – odl)

Konkurs- og akkordforhandling

Publisert 28.09.15

Anke over konkursåpning tatt til følge, da skyldneren dokumenterte at selskapet var solvent.

Lagmannsretten la til grunn at skyldneren hadde forsømt seg, slik at han kunne lastes for at konkurs ble åpnet. Han ble derfor ilagt sakskostnader til rekvirenten, jf RG-2010-45

Konkurs- og akkordforhandling->Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) (Konkursloven – kkl)§ 60, tvisteloven § 20-4.

Midlertidig sikring. Fravikelse.

Publisert 28.09.15

Midlertidig sikring i form av fravikelse av bolig. Lagmannsretten fant hovedkrav og sikringsgrunn sannsynliggjort. Midlertidig sikring i form av personlig fravikelse ble ansett nødvenig. Spørsmålet var om forføyningen i tillegg skulle omfatte beboerens personlige eiendeler. Etter en konkret vurdering kom lagmannsretten til at fjerning av eiendelene fra leiligheten på dette tidspunkt ikke var nødvendig for å tilfredsstille behovet for sikring.

Narkotikakriminalitet

Publisert 24.09.15

43-årig mann med mange forstraffer dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder for grov narkotikakriminalitet. Straffen ble redusert fra 3 år fengsel idømt i tingretten. Det forelå svak styrkegrad på amfetaminet, tilståelse og uforklart liggetid hos politiet.

Strafferett, straffeloven § 162 første og annet ledd.

Narkotika

Publisert 24.09.15

Mann på 58 år ble domfelt for grov narkotikaforbrytelse for å ha oppbevart ca 90 gram amfetamin/metamfetamin i boligen. For dette forholdet og øvrige forhold fra tingrettens dom, ble han idømt fengselsstraff på ett år og fire måneder hvorav seks måneder ble gjort betinget. Det ble gitt et betinget tillegg for gjentakelsesstraff, jf. straffeloven § 61. Tilståelse og lang saksbehandlingstid ble tatt hensyn til i formildende retning.

Straffeloven § 162 første og annet ledd, straffeloven § 61 og § 64.

Vegtrafikkloven

Publisert 23.09.15

Hastighetsoverskridelse var erkjent. I forbindelse med anke over reaksjonsfastsettelsen kom lagmannsretten til at lasermålingen kunne legges til grunn for hvilken fart tiltalte hadde hatt.

Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. skiltforskriftens § 8, skilt 362 fatsgrense. Lasermåling.

Narkotika

Publisert 22.09.15

45-årig kvinne og 45-årig mann begge dømt for grov narkotikaforbrytelse. Hun var kurer og han var tilrettelegger for transporten av 7,6 kg hasj og 7,3 kg marihuana mellom Oslo og Trondheim. Kvinnen ble dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder, hvorav 9 måneder ble gjort betinget under henvisning til omsorgen for to mindreårige barn. Mannen ble dømt til fengsel i 2 år.

strafferett, straffeloven § 162, 1. og 2. ledd. Dolus eventualis.

Dommerhabilitet. Domstolloven § 108.

Publisert 03.09.15

Dommeren hadde fra 1993 til 1999 ansatt som kommuneadvokat i kommunen som var saksøker i et forestående (ekspropriasjons)skjønn. Mangeårig arbeid med reguleringsplan, og en gruppe saksøkte bebudet tvist knyttet til forhold fra 1994-1998. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at dommeren ikke er inhabil som dommer i skjønnet, verken etter domstolloven § 106 nr. 6 eller § 108. Utgangspunktet er at en fast utnevnt dommer ikke er inhabil i en sak hvor tidligere arbeidsgiver er part, og han ikke har hatt noe med saken å gjøre. Det var ingen spor av at dommeren hadde vært involvert i/hadde handlet i saken eller hadde hadde annen tilknytning til saken.Ingen særgne omstendigheter egnet til å svekke den alminnelige tilliten til dommeren. Innsigelse er ikke utslagsgivende når habiliteten er utvilsom.

Straffeloven

Publisert 02.09.15

Lagmannsretten kom til at det skulle utmåles en særskilt straff etter straffeloven § 54 nr 3 for en narkotikaovertredelse og en overtredelse av legemiddelloven begått i prøvetiden for tidligere forhold. Straffen gjort betinget i sin helhet på grunn av lovende rehabilitering etter langvarig rusmisbruk.

Skatterett

Publisert 27.08.15

Det forelå en fordring for ett datterselskap mot et annet på 20 mill kroner. Morselskapet overtok fordringen, som i sammenheng med konvertering til aksjekapital ble verdsatt til noe under 7 mill kroner. Det ble ikke ansett å foreligge et fradragsberettiget tap fordi fordringens reelle inngangsverdi ble ansett å være lik utgangsverdien.

Skatterett. Spørsmål om fradrag for tap på fordring. Skatteloven § 6-2 første og annet ledd, § 13-1, ligningsloven § 8-1.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim