Frostating lagmannsrett

Skadeerstatning

Publisert 03.12.15

Saken gjelder krav om erstatning for påstått skade på kai i forbindelse med anløp. Lagmannsretten kom til at det forelå ansvarsgrunnlag på grunn av feilmanøvrering. Erstatningen ble imidlertid redusert fordi kaien var skadet i utgangspunktet, og ytterligere redusert på grunn av skadelidtes medvirkning, jf. skadeerstatningsloven § 5-1.

Skadeerstatning. Årsakssammenheng. Uaktsomhet. Profesjonsansvar. Medvirkning.

Avhendingslova

Publisert 01.12.15

Mangler ved tettesjiktet av en bolig solgt som «den er». Ansett å foreligge en vesentlig mangel. Prisavslag satt til 450.000 kroner.

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) (Avhendingslova – avhl)§ 3-9, § 4-12.

Skyldspørsmål, straffeutmåling, skadeerstatningsloven

Publisert 30.11.15

Etter nachspiel hos tiltalte sovnet han (30 år), kjæresten (17 år) og en mannlig gjest (62 år) i hvert sitt rom. Om morgenen ropte jenta på tiltalte. Han kom til soverommet der 62-åringen lå splitter naken oppå henne i sengen. Tiltalte ble bestyrtet, rev mannen ut av sengen, halte han gjennom en mellomgang og en yttergang, og videre ut av huset. Underveis ble 62-åringen slått og sparket på kroppen og i hoderegionen. Volden innomhus skjedde i nødverge og ved lovlig overskridelse av nødverge. Den volden som fortsatte utenfor huset, herunder slag med kost/kosteskaft mot hoderegionen, bidro til betydelig legemsskade. Lagmannsretten fant at tiltalte hele tiden hadde vært i berettiget harme på grunn av voldtekt/voldtektsforsøk. 62-åringen ble hjerneskadet og sterkt redusert, fysisk og mentalt – varig pleietrengende. Med et utgangspunkt fengsel i 6 år, ble straffen redusert til fengsel i 3 år etter fradrag for erkjent faktisk forhold og berettiget harme. (Dissens 5:2). Oppreisning ble etter avkortning fastsatt til kr 175.000.

Straffeloven (1902) §231, §48, §56 bokstav b. Skadeserstatningsloven §3-5, §5-1.
Grov legemsbeskadigelse. Skyldspørsmålet. Straffutmåling.

Narkotikaforbrytelse

Publisert 25.11.15

51-årig mann dømt i tingretten til samfunnsstraff for grov narkotikaforbrytelse. Han har en lang rekke dommer fra tidligere, også for grov narkotikaforbrytelse. Lagmannsretten viste til at han hadde pådratt seg nye forhold etter tingrettens dom, at han ikke hadde påbegynt den planlagte rehabiliteringsprosessen, og at han fremdeles brukte rusmidler og ikke hadde latt seg rusteste som forutsatt. Straffen ble endret til fengsel i 2 år og 6 måneder.

Strafferett, straffeloven (1902) § 162 annet ledd jf. første ledd.

Depositumkonto

Publisert 24.11.15

Saken gjelder spørsmål om en bank på uaktsomt grunnlag var erstatningsansvarlig for mangelende sikring av et beløp innsatt på en depositumkonto. Lagmannsretten kom – i motsetning til tingretten – til at banken hadde handlet uaktsomt. Lagmannsretten kom også til at kravet til adekvat årsakssammenheng var oppfylt. Ankende part ble tilkjent sakskonstnader for begge instanser.

Pant, rettsvern, depositum, erstatning, culpa

Rettskraft

Publisert 24.11.15

Det ble begjært grensegang for en strekning der grensen i 1983 ble merket og beskrevet som yttergrensen for et jordskiftefelt. Det forelå den gang ingen uenighet om grenseforløpet mellom de tilstøtende grunneiere. I likhet med jordskifteretten kom lagmannsretten til at grensen ble rettskraftig avgjort gjennom det rettsfastsettende vedtaket i 1983. Kravet om grensegang måtte derfor avvises.

Tvisteloven § 19-15, jf. § 19-14.

Eiendoms-og bruksrett-avtalerett

Publisert 20.11.15

Tvist om bryggerettigheter knyttet til fast eiendom. Lagt til grunn at det må kreves klare bevis for å anse retten til å anlegge og disponere over flytebrygge for å være overført til en utskilt parsell. I mangel av klare holdepunkter måtte retten til å ha flytebrygge anses å tilligge hovedbruket, ikke en nausteiendom som var utskilt. Tolking basert på dokumenter, partenes opptreden mm.
Endring av kravet, fra eiendomsrett til flytebrygge til rett til å ha og disponere flytebrygge, ble godtatt, fordi anførslene var like og kravet kunne behandles forsvarlig direkte for ankeinstansen.

Eiendoms-og bruksrett-avtalerett.
Utvidelse av krav i ankeinstansen. Tvisteloven § 29-4 annet ledd bokstav d.

Tingsrett. Løsøre. Godtroervervloven.

Publisert 20.11.15

Et verksted hadde utført overflatebehandling av en kran for et rederi. Kranen ble deretter liggende ved verkstedet i nærmere 1 1/2 år. Lagmannsretten fant det bevist at verkstedet deretter ga bort kranen vederlagsfritt til en annen bedrift. Da rederiet krevde kranen tilbake fra verkstedet, reiste verkstedet søksmål mot bedriften som hadde fått kranen, med krav om tilbakelevering. Lagmannsretten kom til at verkstedet ikke hadde krav på å få kranen utlevert da verkstedet hadde gitt bort kranen til en mottaker som var i god tro. Dissens om det rettslige grunnlaget for avgjørelsen.

Tingsrett. Løsøre. Godtroervervloven.

Lov om vassdrag og grunnvann

Publisert 16.11.15

Spørsmål elve-og fallrettigheten var holdt unna ved salg av gårdsbruk på 1890-tallet. Dette var tidligere husmannsplasser som ble utskilt fra prestegård etter reduksjonsloven av 1882. Lagmannsretten kom til at verken reduksjonsloven eller dokumenter utferdiget i samsvar med denne utgjorde et særlig rettsgrunnlag. Rettighetene fulgte eiendommene ved salget i samsvar med daværende lov om vassdragenes benyttelse § 1, som tilsvarer vannsressursloven § 13. Avtalen var inngått i og med departementes godkjenning. Senere tilføyelse i skjøte ble ansett som en ensidig disposisjon fra departementets side. Det var ikke inngått bindende endringsavtale i og med tilføyelsen. Innsigelsene var ikke tapt ved passivitet.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) (Vannressursloven – vrl)§ 13, reduksjonsloven av 1882.

Arbeidsforhold

Publisert 10.11.15

Mangeårig avlaster etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 for familie med gutt med Downs syndrom, og hvor vedkommende også er støttekontakt for gutten, ble ansett å være arbeidstaker i Ålesund kommune, og ikke oppdragstaker. En samlet vurdering av de tradisjonelle kriteriene for grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker talte for et slikt resultat.

Arbeidsforhold m.v.->Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. – Opphevet (Arbeidsmiljøloven – aml. (opphevet))

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim