Frostating lagmannsrett

Oppbevaring av narkotika

Publisert 05.10.15

To menn dømt til fengsel i henholdsvis to og et halvt år og fire år. Den ene hadde oppbevart 1035 gram amfetamin / metamfetamin samt 196 ml GHB, og den andre 932 gram av samme stoff.

Straffen for den andre var fellesstraff med tre års resttid fra en dom fra 2006. Vedkommende var inne i en positiv utvikling med hensyn til rusmisbruk, men det forelå ikke slik rehabilitering som kunne medføre samfunnsstraff.

Handling med klar overreaksjon

Publisert 05.10.15

En 42 år gammel tsjekkisk borger hadde slått sin tidligere ektefelles nye kjæreste i ansiktet slik at nesa brakk. Han påsto forgjeves frifinnelse etter straffeloven § 48, nødverge. Retten fant det lite sannsynlig at fornærmede hadde gjort forsøk på et angrep. Under enhver omstendighet var handlingen en klar overreaksjon, og det ble lagt til grunn at tiltalte forsto at handlingen ikke var nødvendig i situasjonen.

Strafferett. Straffeloven § 229 første ledd og § 48.

Familievold

Publisert 01.10.15

Somalisk statsborger ble domfelt i tingretten for brudd på straffeloven § 219 første ledd overfor to av sine til sammen ti barn. Tingretten tilkjente også oppreisningserstatning. Etter anke til lagmannsretten ble han etter en konkret bevisvurdering frifunnet. Lagmannsretten fant heller ikke grunnlag for å idømme oppreisningserstatning.

Straffeloven § 219, oppreisningserstatning

Odelslova

Publisert 29.09.15

Spørsmål om odelsløsning måtte nektes, som klart urimelig. Lagt særlig vekt på nåværende eiers sterke tilknytning til gården, samt morens betydelige innsats på gården i en årrekke. Videre vektlagt at løsningsmannen var 77 år, uten landbrukstilknytning, og at hans planer for gårdsdriften var urealistiske, hensett til gårdens begrensninger. Henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis.

Odels- og åsetesrett->Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) (Odelslova – odl)

Konkurs- og akkordforhandling

Publisert 28.09.15

Anke over konkursåpning tatt til følge, da skyldneren dokumenterte at selskapet var solvent.

Lagmannsretten la til grunn at skyldneren hadde forsømt seg, slik at han kunne lastes for at konkurs ble åpnet. Han ble derfor ilagt sakskostnader til rekvirenten, jf RG-2010-45

Konkurs- og akkordforhandling->Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) (Konkursloven – kkl)§ 60, tvisteloven § 20-4.

Midlertidig sikring. Fravikelse.

Publisert 28.09.15

Midlertidig sikring i form av fravikelse av bolig. Lagmannsretten fant hovedkrav og sikringsgrunn sannsynliggjort. Midlertidig sikring i form av personlig fravikelse ble ansett nødvenig. Spørsmålet var om forføyningen i tillegg skulle omfatte beboerens personlige eiendeler. Etter en konkret vurdering kom lagmannsretten til at fjerning av eiendelene fra leiligheten på dette tidspunkt ikke var nødvendig for å tilfredsstille behovet for sikring.

Narkotikakriminalitet

Publisert 24.09.15

43-årig mann med mange forstraffer dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder for grov narkotikakriminalitet. Straffen ble redusert fra 3 år fengsel idømt i tingretten. Det forelå svak styrkegrad på amfetaminet, tilståelse og uforklart liggetid hos politiet.

Strafferett, straffeloven § 162 første og annet ledd.

Narkotika

Publisert 24.09.15

Mann på 58 år ble domfelt for grov narkotikaforbrytelse for å ha oppbevart ca 90 gram amfetamin/metamfetamin i boligen. For dette forholdet og øvrige forhold fra tingrettens dom, ble han idømt fengselsstraff på ett år og fire måneder hvorav seks måneder ble gjort betinget. Det ble gitt et betinget tillegg for gjentakelsesstraff, jf. straffeloven § 61. Tilståelse og lang saksbehandlingstid ble tatt hensyn til i formildende retning.

Straffeloven § 162 første og annet ledd, straffeloven § 61 og § 64.

Vegtrafikkloven

Publisert 23.09.15

Hastighetsoverskridelse var erkjent. I forbindelse med anke over reaksjonsfastsettelsen kom lagmannsretten til at lasermålingen kunne legges til grunn for hvilken fart tiltalte hadde hatt.

Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. skiltforskriftens § 8, skilt 362 fatsgrense. Lasermåling.

Narkotika

Publisert 22.09.15

45-årig kvinne og 45-årig mann begge dømt for grov narkotikaforbrytelse. Hun var kurer og han var tilrettelegger for transporten av 7,6 kg hasj og 7,3 kg marihuana mellom Oslo og Trondheim. Kvinnen ble dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder, hvorav 9 måneder ble gjort betinget under henvisning til omsorgen for to mindreårige barn. Mannen ble dømt til fengsel i 2 år.

strafferett, straffeloven § 162, 1. og 2. ledd. Dolus eventualis.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim