Frostating lagmannsrett

Fjernkjøleanlegg

Publisert 09.04.15

Tvist om erstatning i kontraktsforhold knyttet til legging av plastrør til fjernkjøleanlegg. Sand og grus kom inn i røranlegget som senere ble knyttet til kjøleanlegget på Ålesund sykehus. Det ble utført utbedringsarbeider som følge av at sand og grus hadde medført skader. Det ble rettet erstatningskrav mot selskapet som la rørene. Det var enighet om at erstatningsansvar betinget grov uaktsomhet hos rørleggerselskapet. Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at det ikke var utvist grov uaktsomhet.

Erstatning, kontrakt, grov uaktsomhet.

Grov uaktsomhet ved påkjørsel

Publisert 09.04.15

Bilfører anket tingrettens fellende dom for overtredelse av straffeloven § 239 første straffalternativ, straffeloven § 238 og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 første ledd, som gjaldt påkjørsel av et eldre ektepar som var i ferd med å krysse vegbanen i et gangfelt. Påkjørselen førte til at mannen ble drept og at kvinnen ble påført betydelig legemsskade. Lagmannsretten – i likhet med tingretten – kom til at bilføreren handlet grovt uaktsom ved at han ikke hadde oppdaget ekteparet i tide og stanset. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i 120 dager, tap av førerrett for alltid og til oppreisning for fornærmede og etterlatte.

Straffeloven § 239 første straffalternativ, straffeloven § 238, vegtrafikkloven § 3, grovt uaktsom, uaktsomhet.

Bostedsforbehold. Erstatning etter str.pr. l. § 438

Publisert 09.04.15

Krav om erstatning i medhold av str.pr.l. § 438 etter at siktede ble frifunnet for de strafferettslige forhold og dømt til å betale oppreisningserstatning. Bostedsforbeholdet var opprinnelig ikke søkt opphevet. Da søknad om oppheving kom samtidig med ankeforhandling, avslo lagmannsretten å oppheve bostedsforbeholdet. Erstatning tilkjent for siktedes reiseutgifter, men ikke for forsvarerens reiseutgifter og fraværsgodtgjøring.

Promilleprogram

Publisert 25.03.15

En 34 år gammel mann ble i tingretten dømt til 40 dager fengsel blant annet for kjøring i ruspåvirket tilstand. I lagmannsretten ble straffen på grunn av rehabilitering gjort betinget på vilkår av at han gjennomførte program mot ruspåvirket kjøring.

Straffutmåling. Straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e) Rehabilitering

Mekling og rettergang

Publisert 24.03.15

Saken gjelder selgers krav på oppgjør av kjøpesum for utstyr levert i henhold til en kjøpekontrakt. Kjøperen gjorde gjeldende at kravet var oppgjørt ved betaling av en kontantsum og ved motregning. Spørsmålet var om et selskap hadde overtatt garantiansvar for et søsterselskap, og vilkårene for å motregne med garantikravene var oppfylt. Lagmannsretten kom til at søsterselskapet i ord og handling, måtte anses å ha overtatt garantikravet slik at gjensidighetsvilkåret var oppfylt, og at også øvrige vilkår for motregning var oppfylt.

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (Tvisteloven – tvl)

Seksuell handling med barn under 16 år

Publisert 23.03.15

 

45 år gammel mann ble domfelt for seksuell handling med barn under 16 år. Han hadde befølt ei jente på ni år på kjønnsorganet under et besøk i svømmehallen. Straffen ble satt til fengsel i 60 dager. På grunn av sakens alder ble halvparten av straffen gjort betinget.

Straffeloven § 200 annet ledd første punktum

Folketrygdloven § 1-10, folketrygdloven § 23-2, selvstendig næringsdrivende.

Publisert 23.03.15

Anke vedrørende gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak. Problemstillingen var om leger utleid som legevikarer på sykehus skulle anses som selvstendig næringsdrivende, jf. folketrygdloven § 1-10. Sentralt i saken var om legenes virksomhet oppfylte kravet til at aktiviteten var utført for deres regning og risiko. Lagmannsretten – i motsetning til tingretten – kom etter en konkret vurdering til at legene måtte bedømmes som selvstendig næringsdrivende.

Slag mot ansiktet

Publisert 18.03.15

En 19 år gammel mann dømt for overtredelse av straffeloven § 229 annet straffalternativ. Fornærmede ble slått i ansiktet med knyttet neve. Fornærmede ble påført kjevebensbrudd og var sykmeldt i 4 1/2 uke. Anførsel om nødverge førte ikke frem. Straffen fastsatt til fengsel i 5 måneder. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning for behandlingsutgifter og oppreisning med kr 40 000.

Straffeloven § 229 annet straffalternativ.

Kjøring i ruspåvirket tilstand

Publisert 09.03.15

45 år gammel kvinne ble, som i tingretten, funnet skyldig i kjøring med Rivotril og Metadon i blodet svarende til mer enn 1,2 promille alkohol og idømt straff av fengsel i 18 dager med en bot på 5.000 kroner.
Tap av førerett ble satt til 1 år og 9 måneder, idet hun etter kjøringen hadde hatt førerkortet i 8-9 måneder, jf tapsforskriften § 1-4 annet ledd.

Vegtrafikkloven § 22 første ledd.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven)

Publisert 05.03.15

Tvist om eiendomsretten til to parseller. Lagmannsretten kom til at det ved fradelingen av den ene eiendommen i 1898, ikke ble holdt igjen et restareal for hovedbruket. Eiendomsgrensen mellom de to eiendommene var i overenstemmelse med matrikkelkartet. Det var ikke holdepunkter for en annen eiendomsgrense. Bruk av omstridt område kunne heller ikke lede til et annet resultat. Anførsel om hevd førte ikke frem.

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.30 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim