Frostating lagmannsrett

Barnepornografi

Publisert 22.10.15

En 38 år gammel mann ble i tingretten dømt til 6 måneder ubetinget fengslel for overtredelse av straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a, nedlastning av barnepornografi. Han anket over straffutmålingen. Under henvisning til dommer i tilsvarende saker inntatt i Rt-2015-815 og Rt-2015-818 fastsatte lagmannsretten fengselsstraffen til 120 dager, hvorav 60 dager ble gjort betinget. Det ble lagt vekt på domfeltes tilståelse.

Strafferett. Straffutmåling. Tilståelse.
Straffeloven (1902) § 204 første ledd bokstav a, § 59 annet ledd.

Avhendingslova

Publisert 21.10.15

Selger av en tomt regulert til barnehageformål, opplyste ikke i forbindelse med salget at tomten hadde vært benyttet som massedeponi. Utbygger ble påført vesentlige utgifter til utskifting av masser. Kjøper fikk medhold i at det forelå mangel både etter avhendingslova
§ 3-7 (mangelfulle opplysninger) og § 3-9 (vesentlig dårligere stand). Selger fikk ikke medhold i at det ikke var reklamert i tide, eller i at kravet var foreldet. Selger fikk heller ikke medhold i at kravet var tapt på grunn av manglende utbedringsrett. Kjøper ble tilkjent et prisavslag på 1.300.000 kroner, av en kjøpesum på 3.550.000 kroner – slik også tingretten kom til.

Avhendingslova § 3-7. Avhendingslova § 3-9.

Håndverk

Publisert 19.10.15

Ektepar som rehabiliterte og bygde på et eldre gårdsbruk ble uenige med byggefirmaet om oppgjøret. Det var inngått en bindende prisgrense som ble overskredet. Ekteparet ble dømt til å betale i overkant av en halv million med tillegg av renter, som de var skyldig innenfor pristilbudet.

Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere [håndverkertjenesteloven] (Håndverkertjenesteloven – hvtjl)

Promillekjøring

Publisert 19.10.15

Saken gjelder straffutmåling ved uaktsom kjøring med motorcrossykkel og ett tilfelle av promillekjøring med bil m.m. Den uaktsomme kjøringen ble av lagmannsretten karakterisert som lek i trafikken. Det var straffskjerpende at kjøringen ble filmet og lagt ut på You Tube. Straffen ble samlet satt til 60 dager ubetinget fengsel, bot på kr. 18.000 og tap av førerrett i 3 1/2 år. I tillegg ble motorsykkelen og utstyr inndratt. Prinsipielle uttalelser om at den ellers restriktive praksis mht adgangen til å inndra kjøretøy for overtredelser av vegtrafikkloven ikke kunne gjelde i tilfeller som dette.

Uaktsom kjøring. Publisering sosiale medier. Inndragning kjøretøy.

Knivstikking

Publisert 19.10.15

23-årig mann ble domfelt for overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ, jf § 232. Under et slagsmål på et nachspiel knivstakk han en kamerat fem ganger. Under den forutgående krangelen tok tiltalte frem en kniv og truet med denne for å få fornærmede til å forlate leiligheten. Fornærmede reagerte med å slå til tiltalte og under det påfølgende basketaket skjedde knivstikkingen. Anførsel om nødverge førte ikke frem da knivstikkingen uansett måtte anses som ubetinget utilbørlig og en klar overreaksjon på fornærmedes slag. Et mindretall på to dommere mente tiltalte burde frifinnet etter straffeloven § 48 fjerde ledd, da knivstikkingen skjedde alene på grunn av den sinnsbevegelse og bestyrtelse tiltalte kom i etter å ha blitt slått. Straffen ble satt til fengsel i 6 måneder, hvorav 2 måneder ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Deldom grunnet sakens spesielle forhistorie og fornærmedes eget forhold.

Straffeloven § 229 første straffalt.
Straffeloven § 48.
Nødverge.

Familievold

Publisert 19.10.15

Mann hadde gjennom fem år trakassert sin samboer, herunder ved flere voldstilfeller. Tingretten avsa tilståelsesdom. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i 10 md, og ga tilståelsesrabatt ved at 7 md ble gjort betinget, jf Rt-2013-641.

Strafferett – straffutmåling -strl § 219 første ledd

Gjenåpning

Publisert 16.10.15

Lagmannsretten traff forenklet avgjørelse som nektet gjenåpning. Nye bevis skapte en viss usikkerhet, men fremsto – hver for seg og samlet – åpenbart utilstrekkelige til å underbygge at dom fra 2011 “høyst sannsynlig” var uriktig på grunn av dokumentfalsk. Spørsmålet var om man i 1994 foretok en grensejustering på 124,6 kvm eller bare 34 kvm.

Sivilprosess. Gjenåpning.
Tvisteloven § 31-4 første ledd, § 31-9 første ledd

Nødverge

Publisert 15.10.15

En 32 år gammel mann ble i tingretten dømt til 6 måneder ubetinget fengsel blant annet for legemsbeskadigelse som medførte arbeidsudyktighet i mer enn to uker, utført med særlig farlig redskap. Han anket forgjeves til lagmannsretten, som fastsatte straffen til 7 måneder ubetinget fengsel. Han hadde vært utsatt for et rettsstridig angrep fra fornærmede, men det kraftige slag mot fornærmedes hode med balltre var ikke nødvendig og var ubetinget utilbørlig. Handlingen ble ikke utført i nødverge.

Bevisbedømmelse. Legemsbeskadigelse.Særlig farlig redskap. Nødverge
Straffeloven (1902) § 229 annet straffalternativ, § 232, § 48

Kontraktsforhold

Publisert 09.10.15

Det var i bygning klassifisert i brannklasse 2 benyttet Sundolitt isolasjon i etasjeskillet. Dette ble ansett som en mangel basert på grov uaktsomhet, hvilket ga grunnlag for reklamasjon etter mer enn fem år. Stevning ble tatt ut innen utløp av tilleggsfrist etter
foreldelsesloven § 10 nr 1.
Det ble tilkjent erstatning for skifting av isolasjon og gulv i fire leiligheter med et beløp betydelig redusert i forhold til kravet.

Bustadoppføringslova § 30. Foreldelseloven §§ 3 nr 2 og 10 nr 1.

Fiskesalslagslova

Publisert 07.10.15

Lagmannsretten opphevet tingrettens frifinnende dom i sak etter fiskesalslagslova. Lagmannsrettens flertall kom til at tingrettens lovanvendelse var uriktig. Saken gjaldt spørsmål om rekkevidden av Norges Råfisklags myndighet til å regulere vilkår i forbindelse med førstehåndsomsetning av torsk.

Sløying. Førstehåndsomsetning av fisk.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim