Frostating lagmannsrett

Forsikringsavtaleloven

Publisert 29.01.16

Anke fra forsikringsselskap vedr erstatning ved stormskade på skog, førte frem.Dissens
i motsetning til finansklagenemnda og tingretten kom flertallet til at forsikringen var begrenset til fysisk skade på skog, slik at følgeskader og tilsvarende ikke var dekket.

Forsikring m.v.->Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) (Forsikringsavtaleloven – fal)

Avtalerett

Publisert 26.01.16

Et aksjeselskap eid av far, mor og sønn leide lokaler av far. Selskapet oppførte et påbygg. Kostnadene skulle deretter motregnes i husleie. Før påbygget var ferdig ble selskapet sagt opp og flyttet uten å reise søksmål om oppsigelsen. Avtalen om påbygget og motregning ble ansett forretningsmessig. Brudd mellom ektefellene ble ikke ansett som en relevant bristende forutsetning. Selskapets pengekrav for byggekostnader førte ikke frem i sak mot far /utleier.

Pengekrav. Aksjelovgivningen
Aksjeloven § 3-8

Overskjønn

Publisert 12.01.16

Anke over tingrettens overskjønn i sak om avskiping av bruksrett i sjøbod. Det ble anket over rettsanvendelsen og saksbehandlingen (uklare og mangelfulle skjønnsgrunner). Lagmannsretten fant det klart at anken ikke ville føre frem. Anken fremsto i realiteten som en anke over bevisbedømmelsen, noe som lå utenfor lagmannsrettens prøvingsrett. Anken ble derfor nektet fremmet.

Tvisteloven § 29-13 annet ledd.
Skjønnsprosessloven § 38, jf. § 28

Promillekjøring

Publisert 12.01.16

53-årig mann, tidligere straffedømt og bøtelagt en rekke ganger for overtredelser av vegtrafikkloven, ble i tingretten dømt til fengsel i 60 dager for ett innbrudd, to tilfeller av ruspåvirket kjøring, fem tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort m.m. Tingretten idømte også inndragning av en motorsykkel. Domfeltes anke over straffutmålingen og inndragningen ble forkastet.

Straffutmåling. Gjentakelse. Inndragning.

Tvist om eiendomsgrense

Publisert 12.01.16

Lagmannsretten kom til samme resultat som jordskifteretten. Grensebeskrivelsen i skylddelingsforretning av 1849 harmonerer med grensen slik den fremkommer av matrikkelen. Dagens eiere av de aktuelle eiendommene og deres rettsforgjengere har inntil sak ble anlagt i 2014 forholdt seg til denne grensen.

Tvisteloven

Publisert 11.01.16

Anke over tingrettens beslutning om tvangssalg av en boligeiendom ble avvist av lagmannsretten på grunn av manglende innbetaling av rettsgebyr. Kjennelsen ble påanket av skyldneren, og lagmannsretten behandlet anken som en begjæring om oppfriskning. Oppfriskning ble gitt under henvisning til skyldnerens interesse i å få realitetsbehandlet anken.

Tvisteloven § 16-12 tredje ledd

Oppfyllelsesplikt

Publisert 08.01.16

I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at ankende part, som er en landsomfattende byggevarekjede, har plikt til å gjennomføre en inngått kjøpsavtale om overtakelse av en lokal byggevarevirksomhet. Ankende part nådde ikke fram med at det var tatt signeringsforbehold med henyn til andre avtaler, leieavtale og fremleieavtale, som nødvendige for overdragelsen. Kjøpsavtalen kunne heller ikke tolkes slik at den hadde falt bort fordi det ikke var inngått leieavtale. Ankende part hadde plikt til å følge opp kjøpsavtalen ved å utforme framleieavtale på «ellers samme vilkår» som leieavtalen.

Kontraktsrett. Avtalerett. Oppfyllelsesplikt. Fullbyrdelsesdom. Fastsettelsesdom. Avtaleloven § 36. Bristende forutsetninger.

Forsikringsrett

Publisert 07.01.16

Et eierskifteforsikringsselskap som hadde dekket et prisavslag basert på uaktsomhet fra eiendomsmeglerens side, fikk medhold i et direktekrav mot meglerens ansvarsforsikrer. Spørsmålet ble løst på samme måte som i Rt-2015-556, som gjaldt et direktekrav mot en takstmanns ansvarsforsikrer

Erstatningsrett.

Konvertible obligasjoner

Publisert 06.01.16

Et rederi eide konvertible obligasjoner i strid med vilkårene for rederibeskatning. Feilen forelå fra første dag. Spørsmålet for lagmannsretten var om feilen kunne rettes etter skatteloven § 8-17 tredje ledd, eller om rederiet måtte anses for aldri å ha trådt inn i ordningen. Lagmannsretten kom til at rettingsbestemmelsen kom til anvendelse også i et slikt tilfelle, og viste bl.a. til lovens ordlyd og struktur, formålsbetraktninger og andre reelle hensyn. Endringsvedtaket ble opphevet.

Gyldigheten av ligning. Endringsvedtak. Rederibeskatning. Ulovlige finansaktiva. Opprinnelsesfeil. Rettingsadgang.

Forsikring

Publisert 04.01.16

Lagmannsretten forkastet anke fra forsikringstaker i sak om forsikringsselskapets avslag på utbetaling av erstatning etter bilskade. Som tingretten kom lagmannsretten til at det var klar sannsynlighetsovervekt for at forsikringstaker selv hadde fremkalt forsikringstilfellet. Forsikringsselskapet motanke med krav om erstatning for utgifter påløpt før saksanlegget førte frem.

Forsikring m.v.->Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) (Forsikringsavtaleloven – fal) § 8-1 fjerde ledd.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim