Frostating lagmannsrett

Straffeloven

Publisert 02.09.15

Lagmannsretten kom til at det skulle utmåles en særskilt straff etter straffeloven § 54 nr 3 for en narkotikaovertredelse og en overtredelse av legemiddelloven begått i prøvetiden for tidligere forhold. Straffen gjort betinget i sin helhet på grunn av lovende rehabilitering etter langvarig rusmisbruk.

Skatterett

Publisert 27.08.15

Det forelå en fordring for ett datterselskap mot et annet på 20 mill kroner. Morselskapet overtok fordringen, som i sammenheng med konvertering til aksjekapital ble verdsatt til noe under 7 mill kroner. Det ble ikke ansett å foreligge et fradragsberettiget tap fordi fordringens reelle inngangsverdi ble ansett å være lik utgangsverdien.

Skatterett. Spørsmål om fradrag for tap på fordring. Skatteloven § 6-2 første og annet ledd, § 13-1, ligningsloven § 8-1.

Oppreisningserstatning

Publisert 25.08.15

Mann domfelt for seksuell omgang, etterhvert jevnlige samleier, med datteren til samboeren fra hun var 12 til 18 år. Straffen ble fastsatt til 3 år og 9 måneder. Tidsperioden for den seksuelle omgangen var mer begrenset enn det tingretten kom til. Oppreisningserstatningen til fornærmede ble satt til 175 000 kroner. Det var ikke grunnlag for å idømme menerstatning på nåværende tidspunkt.

Straffeloven § 195, § 196 og § 199. Skadeserstatningsloven § 3-5

Erstatningssak. Ansvar for kommune. Årsakssammenheng.

Publisert 17.08.15

I Sjøholt sentrum ble oppføringen av et nytt næringsbygg påbegynt i januar 2011. Næringsbygget inneholdt blant annet lokaler for et nytt rådhus for Ørskog kommune. I april samme år ble arbeidet stanset og ble først gjenopptatt i oktober. Byggestanset var foranlediget av at fylkesmannen i mars fattet vedtak om å oppheve kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende gesimshøyde og flytting av parkeringsplasser. I det samme vedtaket påpekte fylkesmannen at bygget ble oppført innenfor det som var registrert som faresone for oppskylling ved ras fra Åknes i Storfjorden. Lagmannsretten fant at kommunen var ansvarlig for det tap byggherren led som følge av byggestansen. Kommunen unnlot å gi utbyggeren opplysning om at det var byggeforbud på tomten, og kommunen ga rammetillatelse og igangsettingstillatelse til tross for at kommunen var oppmerksom på at det var byggeforbud på tomten. Det forelå kumulative feil som kommunen hefter for. Dissens 2-1. Mindretallet la til grunn at utbyggeren selv var ansvarlig for å undersøke forhold på stedet, og at det uansett ikke var årsakssammenheng mellom de påberopte feil hos kommunen og utbyggerens økonomiske tap.

Skadeerstatningslov § 2-1.
Plan- og bygningslov §§ 3-1, 4-3, 21-1 og 28-1.
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) § 7-4

Legemsfornærmelse med skadefølge

Publisert 06.08.15

En 36 år gammel mann ble frifunnet for legemsfornærmelse med skadefølge. Han ble imidlertid dømt til å betale erstatning og oppreising til fornærmedes dødsbo. Dissens både vedrørende straff og erstatning/oppreising. For øvrige forhold som var rettskraftig avgjort i tingrettens dom ble han, under henvisning til tidsforløpet og sterke rehabiliteringshensyn, dømt til 34 timer samfunnsstraff.

Oppreising. Samfunnsstraff.

Overskjønn

Publisert 03.08.15

Fosdalens Bergverk i Verran kommune var i drift 1906-1997. I reguleringsplan fra 2008 ble gruveplassen med bygninger regulert til kulturbergverk og næringsområde. I 2013 eksproprierte kommunen arealet på ca 8 mål med bygninger for gjennomføring av reguleringsplanen. Det forelå ikke spesielle forhold som tilsa en ny, selvstendig vurdering etter oreigningsloven § 2 annet ledd. Ved alternative takster ble erstatningen til grunneier 1,5/1,57 mill kr. Leietakeren som drev omsetning av utrangerte biler og maskiner/ skraphandel, hadde ikke sannsynliggjort noe økonomisk tap, hvoretter erstatningen ble 0 kr.

Ekspropriasjon. Bergverk.
Ekspropriasjonserstatningsloven § 5, oreigningsloven § 2 annet ledd

Tvisteloven

Publisert 03.08.15

Tingretten hadde overført en sak fra småkravsprosess til almennprosess mot saksøkers vilje. Saken gjaldt i realiteten gyldigheten av et vedtak om etablering av bomring. Tvisten gjorde seg konkret utslag i at en bilist nektet å betale bompenger. Kravet utgjorde vel 6300 kroner. Tingretten kom til at virksomheten var lovlig. Sakskostnadskrav for bomveiselskapet ble tatt til følge fullt ut, tilsammen vel 187 000 kroner.

Lagmannsretten fant tingrettens saksbehandling klart mangelfull, lempningsregelen i § 20-2 tredje ledd var overhodet ikke vurdert, resultatet var dessuten urimelig. Avgjørelsen ble satt til side slik at lagmannsretten fastsatte sakskostnader etter § 20-9 tredje ledd if, med tilsammen 32250. (maksimalansvaret i småkravsprosess)

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (Tvisteloven – tvl)§ 20-2 tredje ledd, § 20-9 tredje ledd.

Odelsovertakst

Publisert 03.08.15

Overskjønnet høynet prisen for eiendom fra 2,8 millioner kroner til 3,5 millioner kroner. Skogeiendom med laksefiske i Gaula.

Odelsloven § 49.

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 28.07.15

Krav om veirett til en vei som følge av alders tids bruk/hevd ble ikke tatt til følge. Veien hadde for lengst har tapt sin funksjon som primæradkomst, og etterfølgende sporadisk bruk ga ikke grunnlag for rettighetserverv.

Krav om fastsettelse av konkret bruksrettsbredde med utgangspunkt i gjeldende veinormaler, på veistrekning hvor det foreligger veirett ble heller ikke tatt til følge. Det var ikke godtgjort at veianlegget har blitt smalere gjennom årene.Utvidelse av bruksrettsområdet ut over dagens nivå må skje ved avtale, eksproprioasjon eller veiskjønn etter veiloven.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (Jordskifteloven – jskl); Eiendoms- og bruksrett->Lov um særlege råderettar over framand eigedom (Servituttlova – servl)

Eiendomsrett til sjøgrunn

Publisert 20.07.15

Namsos kommune overdro i 1974 et større areal i strandsonen til SIVA. Arealet skulle fylles opp og utnyttes til industriområde. Det ble utstedt målebrev. Det oppsto i 2006 tvist om utstrekningen av det solgte arealet mot fri sjø. Eiendomsretten til kaiområdet ble skilt ut som egen sak. Lagmannsretten kom til at arealet til kaianlegg som lå utenfor målebrevgrensen ikke fulgte med ved overdragelsen. Kommunen var derfor eier av dette arealet. Lagt vekt på formålsbetraktninger og partenes forutsetninger da finansiering og mudring ble drøftet i 1998. Presumsjonsregelen om eiendomsretten til tilstøtende sjøgrunn fikk derfor ikke anvendelse. Krav om vederlag for grunn til veg gjennom industriområdet førte heller ikke frem.

Avhendingsloven § 3-6a.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim