Frostating lagmannsrett

Sovevoldtekt

Publisert 07.05.15

20-årig mann funnet skyldig i sovevoldtekt til samleie. Fornærmede var en jevnaldrende kvinne som på grunn av sterk beruselse var ute av stand til å motsette seg samleiet. Straffen ble satt til fengsel i 3 år og 3 måneder, hovedsakelig på grunn av lang saksbehandlingstid. Lagmannsretten la ved straffutmålingen også noe vekt på gjerningsmannens alder på gjerningstidspunktet, 18 1/2 år.

Strafferett. Straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a.

Skadeserstatning

Publisert 05.05.15

Krav om erstatning for tap av trålredskap. En trålwire ble reparert ved en langspleis. Senere under fiske ble wiren slitt av og deler av trålutstyret forsvant i havet. Eieren av fiskebåten krevde erstatning fra selskapet som hadde ansvaret for å reparere wiren. Lagmannsretten kunne ikke se at det var sannsynliggjort at wiren hadde blitt slitt av i det spleisede området. Det kunne heller ikke ses å foreligge uaktsomhet ved rådgivningen eller reparasjonen.

Lov om skadeserstatning [skadeserstatningsloven] (Skadeserstatningsloven – skl)

Privatskole måtte betale tilbake deler av statstilskudd

Publisert 29.04.15

Gyldigheten av vedtak om krav om tilbakebetaling av statstilskudd gitt til privatskole. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at vedtaket om å tilbakebetale i underkant av 1,3 millioner kroner var gyldig. Privatskolen hadde overført midler fra ett regnskapsår til et annet uten å følge formreglene i økonomiforskriften til privatskolelova. Det dreide seg om et klart brudd på en sentral forskrift. Det var hjemmel for å kreve tilbakebetaling av det som var ulovlig overført. Vedtaket var ikke grovt urimelig og innebar ikke usaklig forskjellsbehandling.

Finansvesen. Offentlig støtte->Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) (Privatskolelova – prskol)

Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse

Publisert 29.04.15

En 31 år gammel mann var funnet skyldig i ett tilfelle av grov narkotikaforbrytelse og ett tilfelle av simpel narkotikaforbrytelse, og dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder. Saken gjaldt oppbevaring av 900 gram amfetamin ved ett tilfelle og 40 gram amfetamin ved et annet tilfelle, samt noen mindre forhold. Domfeltes anke over straffutmålingen ble forkastet. Straffen var i samsvar med rettspraksis, se Rt-2014-846, og domfeltes rolle som kurér kunne ikke føre til lavere straff. Domfeltes tilståelse ble tillagt noe vekt. Spørsmålet om soning på behandlingsinstitusjon for rusavhengige måtte vurderes av kriminalomsorgen, jf. Rt-2007-763.

Straffeloven § 162 første og andre ledd, straffegjennomføringsloven § 12.

Spørsmål om en ordfører var «arbeidstaker» etter folketrygdloven

Publisert 29.04.15

Trygderetten ga en kommune rett til refusjon etter vanlige regler for sykepenger utbetalt til ordføreren. Staten reiste søksmål om gyldigheten av kjennelsen. Staten mente at ordføreren ikke var arbeidstaker i folketrygdlovens forstand, men frilanser. Lagmannsretten var enig i Trygderettens resultat og frifant kommunen.

Trygderett. Sykepenger. Refusjon. Arbeidstakerbegrepet.

Vold mot offentlig tjenestemann

Publisert 28.04.15

26-årig mann, opprinnelig fra Nord-Irak, bosatt i Norge siden 2005, ble dømt for overtredelse av straffeloven § 127 (vold mot offentlig tjenestemann) og tre overtredelser av straffeloven § 128 (trusler mot offentlig tjenestemann), samt diverse andre mindre alvorlige forhold, til en straff av fengsel i 70 dager. Sentralt i dommen var om truslene var fremsatt for å få tjenestemannen til urettmessig å foreta en tjenestehandling – noe lagmannsretten kom til var tilfellet.

Straffeloven § 127. Straffeloven § 128.

Barnebortføring, utenlandsk rettsavgjørelse

Publisert 27.04.15

Lagmannsretten kom som tingretten til at canadiske rettsavgjørelser om tilkjente sakskostnader i en barnebortføringssak ikke er anse som alminnelig tvangsgrunnlag i Norge etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav f) og g).

Tvangsfullbyrdelse. Tvangsgrunnlag. Utenlandsk rettsavgjørelse. Barnebortføring. Sakskostnader. Verneting Tvangsfullbyrdelseloven § 4-1 andre ledd bokstav f) og g)

Fritidseiendom

Publisert 20.04.15

Eieren av en fritidseiendom krevde dom for at det forelå et enkeltvedtak med igangsettingstillatelse for en brygge i henhold til fremlagte tegninger. Byggesaken lå, etter klage fra flere parter og interessenter, til behandling i sin fulle bredde hos fylkesmannen. Lagmannsretten fant det tvilsomt om det forelå et rettskrav, men fant at eieren under enhver omstendighet ikke hadde reelt behov for å få dom for spørsmålet. Dissens.

Sivilprosess
Søksmålsinteresse
Tvisteloven § 1-3

Cruiseskip i Geirangerfjorden.

Publisert 13.04.15

Cruiseskip i Geirangerfjorden. På naboeiendommen til en eiendom med utleie av hytter til turister anla kommunen en pullert som ble brukt til akterfortøyning av cruiseskip. Eieren fikk i lagmannsretten medhold i at slik bruk av pullerten skal opphøre, jf. naboloven § 10 jf. § 2. Tiltaket innebar både krenkelse av strandretten og naboloven, alle sider behandlet som en nabotvist. Tålegrensen var overskredet. Skipene ble liggende helt opp til eiendommen og fortøyningen hadde medført flere hendelser med materielle skader bl.a. på flytebrygga. Ankringen førte også til forskjellige ulemper, støy og eksos, tapt utsikt, hindret bruk av strandsonen, usikkerhet og frykt, driftsmessige konsekvenser. Varig situasjon og påregnelig at det ville oppstå nye uhell. Eieren av campingplassen kunne ikke vente oppankring av store cruiseskip da han etablerte sin utleievirksomhet. En permanent vesentlig forverring. Kommunen hadde teknisk og økonomisk mulighet for alternative løsninger. Ved den samlede interesseavveining måtte kommunens interesser vike. Effekten av pullerten var for naboen klart urimelig og uforholdsmessig.

Nabotvist. Tålegrense. Naboloven § 2, jf § 10.

Sistnevnte forhold til grunn

Publisert 09.04.15

Spørsmål om det var inngått avtale om lån til bil eller om ankende part hadde kjøpt bilen og stilt den til rådighet for ankemotparten og hans familie. Lagmannsretten la som tingretten det sistnevnte forhold til grunn. Heller ikke grunnlag for erstatningskrav overfor ankemotparten for anført skade på eiendommen til ankende part, mv.

Kontraktsforhold. erstatning

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.30 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim