Frostating lagmannsrett

Depositumkonto

Publisert 24.11.15

Saken gjelder spørsmål om en bank på uaktsomt grunnlag var erstatningsansvarlig for mangelende sikring av et beløp innsatt på en depositumkonto. Lagmannsretten kom – i motsetning til tingretten – til at banken hadde handlet uaktsomt. Lagmannsretten kom også til at kravet til adekvat årsakssammenheng var oppfylt. Ankende part ble tilkjent sakskonstnader for begge instanser.

Pant, rettsvern, depositum, erstatning, culpa

Rettskraft

Publisert 24.11.15

Det ble begjært grensegang for en strekning der grensen i 1983 ble merket og beskrevet som yttergrensen for et jordskiftefelt. Det forelå den gang ingen uenighet om grenseforløpet mellom de tilstøtende grunneiere. I likhet med jordskifteretten kom lagmannsretten til at grensen ble rettskraftig avgjort gjennom det rettsfastsettende vedtaket i 1983. Kravet om grensegang måtte derfor avvises.

Tvisteloven § 19-15, jf. § 19-14.

Eiendoms-og bruksrett-avtalerett

Publisert 20.11.15

Tvist om bryggerettigheter knyttet til fast eiendom. Lagt til grunn at det må kreves klare bevis for å anse retten til å anlegge og disponere over flytebrygge for å være overført til en utskilt parsell. I mangel av klare holdepunkter måtte retten til å ha flytebrygge anses å tilligge hovedbruket, ikke en nausteiendom som var utskilt. Tolking basert på dokumenter, partenes opptreden mm.
Endring av kravet, fra eiendomsrett til flytebrygge til rett til å ha og disponere flytebrygge, ble godtatt, fordi anførslene var like og kravet kunne behandles forsvarlig direkte for ankeinstansen.

Eiendoms-og bruksrett-avtalerett.
Utvidelse av krav i ankeinstansen. Tvisteloven § 29-4 annet ledd bokstav d.

Tingsrett. Løsøre. Godtroervervloven.

Publisert 20.11.15

Et verksted hadde utført overflatebehandling av en kran for et rederi. Kranen ble deretter liggende ved verkstedet i nærmere 1 1/2 år. Lagmannsretten fant det bevist at verkstedet deretter ga bort kranen vederlagsfritt til en annen bedrift. Da rederiet krevde kranen tilbake fra verkstedet, reiste verkstedet søksmål mot bedriften som hadde fått kranen, med krav om tilbakelevering. Lagmannsretten kom til at verkstedet ikke hadde krav på å få kranen utlevert da verkstedet hadde gitt bort kranen til en mottaker som var i god tro. Dissens om det rettslige grunnlaget for avgjørelsen.

Tingsrett. Løsøre. Godtroervervloven.

Lov om vassdrag og grunnvann

Publisert 16.11.15

Spørsmål elve-og fallrettigheten var holdt unna ved salg av gårdsbruk på 1890-tallet. Dette var tidligere husmannsplasser som ble utskilt fra prestegård etter reduksjonsloven av 1882. Lagmannsretten kom til at verken reduksjonsloven eller dokumenter utferdiget i samsvar med denne utgjorde et særlig rettsgrunnlag. Rettighetene fulgte eiendommene ved salget i samsvar med daværende lov om vassdragenes benyttelse § 1, som tilsvarer vannsressursloven § 13. Avtalen var inngått i og med departementes godkjenning. Senere tilføyelse i skjøte ble ansett som en ensidig disposisjon fra departementets side. Det var ikke inngått bindende endringsavtale i og med tilføyelsen. Innsigelsene var ikke tapt ved passivitet.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) (Vannressursloven – vrl)§ 13, reduksjonsloven av 1882.

Arbeidsforhold

Publisert 10.11.15

Mangeårig avlaster etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 for familie med gutt med Downs syndrom, og hvor vedkommende også er støttekontakt for gutten, ble ansett å være arbeidstaker i Ålesund kommune, og ikke oppdragstaker. En samlet vurdering av de tradisjonelle kriteriene for grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker talte for et slikt resultat.

Arbeidsforhold m.v.->Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. – Opphevet (Arbeidsmiljøloven – aml. (opphevet))

Barnepornografi

Publisert 10.11.15

En 38 år gammel mann ble i tingretten dømt til 6 måneder ubetinget fengslel for overtredelse av straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a, nedlastning av barnepornografi. Han anket over straffutmålingen. Under henvisning til dommer i tilsvarende saker inntatt i Rt-2015-815 og Rt-2015-818 fastsatte lagmannsretten fengselsstraffen til 120 dager, hvorav 60 dager ble gjort betinget. Det ble lagt vekt på domfeltes tilståelse.

Strafferett. Straffutmåling. Tilståelse.
Straffeloven (1902) § 204 første ledd bokstav a, § 59 annet ledd.

Mishandling i nær relasjon

Publisert 09.11.15

Straffeloven § 219
Mann, 32 år ble dømt til fengsel i 10 md, hvorav fire md betinget, for mishandling av 23 år gammel samboer gjennom ett år. Varigheten av samboforholdet/husstandsfellesskapet var et tema. Oppreisning ble fastsatt til kroner 50 000. Dissens 6:1.

Strafferett. Skyldspørsmålet og straffeutmåling. Mishandling i nær relasjon.

Overlagt drap og likskjending. Tilståelse. Straffutmåling.

Publisert 06.11.15

Overlagt drap og likskjending. Straffutmåling. Delvis tilståelse. En 24 år gammel mann anket tingrettens straffutmåling på fengsel i 19 år, til lagmannsretten. Det hadde vært flere konfrontasjoner melleom domfelte og avdøde i tiden før drapet. Avdøde påført omlag 40 knivstikk. Ingen av disse var dødlige i seg selv. Etter drapet skar domfelte hodet og begge armene av avdøde.

Flertallet på fire dommere tok, som tingretten, utgangspunkt i fengsel i 20 år. Domfelte hadde hele tiden erkjent forsettlig, men ikke overlagt drap, og likskjending. I anken erkjente han også straffskyld for overlagt drap.

Mindretallet tok utgangspunkt i fengsel i 19 år.

Fradraget i straff på grunn av tilståelse enstemmig sattt til ett år, jf straffeloven § 59, andre ledd.

Anken over straffutmålingen ble derfor forkastet.

Forsøk på voldtekt

Publisert 27.10.15

Tiltalte og fornærmede var polakker som kom til Norge i 2012. De var samboere ett år. Det ble brudd og han ble dømt for voldtektsforsøk i hennes leilighet. Straffen for dette, for brudd på besøksforbud og besittelse av hasj ble satt til fengsel i 3 år og 1 måned og bot 10.000 kroner. Tiltalte og fornærmede var igjen blitt kjærester og samboere. Tiltalte tok omsorg for fornærmede og hennes nyfødte barn som han ikke var far til. Dette og kritikkverdig/langvarig etterforskning medførte at 8 måneder av fengselsstraffen ble gjort betinget.

Straffeloven (1902) § 192, § 49
Strafferett. Straffutmåling

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim