Frostating lagmannsrett

Gjeld eller egenkapital

Publisert 30.03.16

Saken gjelder fradragsrett for renter, jf. skatteloven § 6-40, som i inneværende sak beror på om kapitaltilførsel fra en kommune til et heleid kraftselskap skal anses som gjeld eller egenkapital. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at kapitalen må anses som gjeld. Kommunen kunne i henhold til avtalen med selskapet ikke kreve hovedstolen innbetalt. Det ble imidlertid lagt avgjørende vekt på at kommunen i kraft av sin eierstyring kunne bringe det fulle beløpet til forfall, på at kapitalen ikke har tapsabsorberende evne, og på at selskapet svarer rente på kapitalen.

Fradragsrett for rente. Skatteloven § 6-40.

Tap av førerett

Publisert 16.03.16

Yrkessjåfør fomfelt for promillekjøring. Tingretten fastsatte tapstiden for føreretten til 22 måneder. Domfelte anket tingrettens dom for så vidt gjelder tapet av føreretten. Det gikk lang tid før saken ble oversendt lagmannsretten. Førerkortet ble tilbakelevert etter et kort beslag. Da anken ble behandlet av lagmannsretten hadde domfelte hatt førerkortet i sin besittelse i nærmere 1 år og 8 måneder. Lagmannsretten fastsatte tapstiden til minstetiden på 1 år, jf vegtrafikkloven § 33 nr 1 annet ledd. Det forelå ikke grunnlag for å gå under minstetiden. Skriftlig behandling, jf straffeprosessloven § 322.

Vegtrafikkloven § 33 nr 1 annet ledd
Tapsforskriften § 1-4.

Konkludent atferd

Publisert 09.03.16

Anke med krav om vederlag basert på konkludent atferd for bruk av en lekter i dykkerarbeider førte ikke fram. Subsidiært krav om erstatning for forsinkelse basert på ulovfestet uaktsomhetsansvar førte heller ikke fram. Anke knyttet til tingrettens sakskostnadsavgjørelse ble ikke tatt til følge. Ankemotparten ble tilkjent sakskostnader, men lagmannsretten fant grunnlag for å redusere salærkravet.

Avtale, kontrakt, konkludent atferd, forsinkelse, culpa, uaktsomhet

Tvangsoppløsning av sameie

Publisert 09.03.16

Saken gjelder anke over tingrettens kjennelse om å ta til følge begjæring om oppløsning av sameie – tidligere felles bolig – etter sameieloven § 15.Lagmannsrettens flertall tok anken til følge, og kom til at ankende parts innsigelse om at han har rett til å overta boligen, ikke er klart grunnløs. Vurderingstemaet ble angitt til å være om det er en rimelig mulighet for at innsigelsen når frem i en rettslig prosess. Mindretallet kom til at tvangsoppløsning skal skje etter sameieloven § 15 andre ledd, og at tingretten må sette en frist for ankende part til å reise søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven § 6-6.

Sameieloven § 15. Klart grunnløs.

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 22.02.16

Lagmannsretten kom til at det ikke var adgang til å ta utlegg for en festeavgift på grunnlag av et rettsforlik. Under henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 andre ledd -senere oppståtte omstendigheter – kom lagmannsretten til at rettsforliket måtte vurderes i sin helhet. Bortfester hadde ikke oppfylt sine forpliktelser etter andre deler i forliket. Fastsettelsen av festeavgiften, som var en økning på 500 % fra tidligere, ble ansett betinget av at denne forpliktelsen som gjaldt fradeling av en tomt, var oppfylt.

Utlegg Rettsforlik. Festeavgift. Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 andre ledd.

Kontraktsforhold

Publisert 19.02.16

Tvist mellom to entreprenører om hva som var avtalt om levering av masser og utføring av grunnarbeid. Konkret avgjørelse etter tolking av muntlig avtale og etterfølgende opptreden.
Norsk Standard 8405 lagt til grunn, mht. alminnelige prinsipper.

Kontraktsforhold.->Andre rettskilder – annen bakgrunnsrett

Voldskriminalitet

Publisert 16.02.16

Snaut 20-årig mann dømt i tingretten til fengsel i 1 år, hvorav 8 måneder var betinget med særlig vilkår om oppfølging i konfliktrådet. Bakgrunnen var en gryende rehabilitering. For lagmannsretten fremsto rehabiliteringen nå som stabil og som en helt ekstraordinær, positiv utvikling. Samfunnsstraff på 360 timer ble idømt med gjennomføringstid på 2 år og subsidiær fengselsstraff på 1 år.

Straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ jf § 232

Påberopt udekket lønnskrav

Publisert 15.02.16

Konkursbegjæring fremsatt mot et selskap med grunnlag i et påberopt udekket lønnskrav. Fordringshaveren hadde selv vært medeier i selskapet. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke var sannsynliggjort at det forelå «en klar og forfalt gjeld» som kunne begrunne konkursåpning.

Konkursloven § 63

Aksjeloven § 4-15 annet ledd jf. § 4-16 annet ledd.

Publisert 15.02.16

AS Bøndernes Hus er et selskap med et ideelt næringspolitisk verdigrunnlag, basert på spredt og lokal eierskap, formål å ivareta landbruksnæringens interesser. Vedtektene bestemmer at akjseeiere skal være bønder eller ha tilknytning til landbruksnæringen, og aksjeerverv krever styrets samtykke. En aksjonær som fylte tilknytningskravet, hadde kjøpt seg opp til selskapets største aksjonær, samtidig som han engasjerte seg i selskapets drift og praktiseringen av tilknytningskravet. Styret nektet så samtykke til nye aksjeerverv. Både tingretten og lagmannsretten kom til at styret hadde saklig grunn til å nekte samtykke av hensyn til selskapets interesse. Selskapet etterlever formålet i praksis. Aksjonærens handlinger/utsagn ga grunn til å oppfatte at han hadde illojale intensjoner i strid med selskapets formål. Begrunnelsen for nektelsen var konkret forankret, og nektelsen var saklig ut fra selskapets formål, drift og egenart. Da hører det til styrets skjønn å avgjøre hvem som skal eie aksjer. Uttalelser om domstolenes prøvelsesrett. Saken sammenlignet med Østlendings-dommen Rt-1999-1682 og Stangeskovene-dommen Rt-2013-241.

Lov om folketrygd

Publisert 09.02.16

Krav om tilleggspensjon etter reglene om ung ufør førte ikke frem. Kvinne med ME og cøliaki fra ung alder ble delvis uføretrygdet (65 %) med virkning fra før fylte 26 år. Uførheten kunne likevel ikke anses å være en følge av «alvorlig» sykdom som falt inn under folketrygdloven § 3-21. Hennes funksjonsnivå var ikke tilstrekkelig redusert. Hun hadde opprettholdt et ikke ubetydelig aktivitetsnivå.

Folketrygden (Folketrygdloven – ftrl)§ 3-21

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim