Frostating lagmannsrett

Oppfyllelsesplikt

Publisert 08.01.16

I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at ankende part, som er en landsomfattende byggevarekjede, har plikt til å gjennomføre en inngått kjøpsavtale om overtakelse av en lokal byggevarevirksomhet. Ankende part nådde ikke fram med at det var tatt signeringsforbehold med henyn til andre avtaler, leieavtale og fremleieavtale, som nødvendige for overdragelsen. Kjøpsavtalen kunne heller ikke tolkes slik at den hadde falt bort fordi det ikke var inngått leieavtale. Ankende part hadde plikt til å følge opp kjøpsavtalen ved å utforme framleieavtale på “ellers samme vilkår” som leieavtalen.

Kontraktsrett. Avtalerett. Oppfyllelsesplikt. Fullbyrdelsesdom. Fastsettelsesdom. Avtaleloven § 36. Bristende forutsetninger.

Forsikringsrett

Publisert 07.01.16

Et eierskifteforsikringsselskap som hadde dekket et prisavslag basert på uaktsomhet fra eiendomsmeglerens side, fikk medhold i et direktekrav mot meglerens ansvarsforsikrer. Spørsmålet ble løst på samme måte som i Rt-2015-556, som gjaldt et direktekrav mot en takstmanns ansvarsforsikrer

Erstatningsrett.

Konvertible obligasjoner

Publisert 06.01.16

Et rederi eide konvertible obligasjoner i strid med vilkårene for rederibeskatning. Feilen forelå fra første dag. Spørsmålet for lagmannsretten var om feilen kunne rettes etter skatteloven § 8-17 tredje ledd, eller om rederiet måtte anses for aldri å ha trådt inn i ordningen. Lagmannsretten kom til at rettingsbestemmelsen kom til anvendelse også i et slikt tilfelle, og viste bl.a. til lovens ordlyd og struktur, formålsbetraktninger og andre reelle hensyn. Endringsvedtaket ble opphevet.

Gyldigheten av ligning. Endringsvedtak. Rederibeskatning. Ulovlige finansaktiva. Opprinnelsesfeil. Rettingsadgang.

Forsikring

Publisert 04.01.16

Lagmannsretten forkastet anke fra forsikringstaker i sak om forsikringsselskapets avslag på utbetaling av erstatning etter bilskade. Som tingretten kom lagmannsretten til at det var klar sannsynlighetsovervekt for at forsikringstaker selv hadde fremkalt forsikringstilfellet. Forsikringsselskapet motanke med krav om erstatning for utgifter påløpt før saksanlegget førte frem.

Forsikring m.v.->Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) (Forsikringsavtaleloven – fal) § 8-1 fjerde ledd.

Fravikelse av forretningslokale

Publisert 23.12.15

Begjæring om fravikelse av forretningslokale etter misligholdt leiekontrakt. Begjæringen ble trukket etter at leietaker hadde oppfylt sin forpliktelse. Tingrettens sakskostnadsavgjørelse ved heving av saken ble anket av leietaker. Lagmannsretten forkastet anken.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 3-1
Tvisteloven § 20-9 tredje ledd.

Voldtekt til samleie

Publisert 22.12.15

Mann (34 år) traff kvinne på pub. Begge ble beruset. Under nachspiel voldtok han henne i en trappegang – gjennomførte samleie uten kondom og uten sædavgang. I lagmannsretten trakk han tilbake sin tidligere tilståelse og ble dømt til fengsel i fire år.

Straffeloven (1902) § 192.

Strafferett. Voldtekt til samleie. Skyldspørsmålet og straffutmålingen.

Jordskifteloven

Publisert 21.12.15

Lagmannsretten kom i likhet med jordskifteretten til at AS Meraker Brug var eier av grunnen på gnr 49 bnr 1 i Meråker kommune. De ankende parter fikk ikke medhold i at A/S Meraker Brug bare hadde en matrikulert rett til skogen. Eiendommshistorien og den faktiske bruk av eiendommen gjennom svært lang tid ble funnet avgjørende.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) (Jordskifteloven – jskl)

Pasientskadeerstatning

Publisert 21.12.15

Saken gjelder utmåling av erstatning etter pasientskade. Det sentrale spørsmålet er hva som ville vært sannsynlig inntekt uten skaden – smitte av hepatitt C. Lagmannsretten kom til at det ikke var sannsynliggjort tap ut over det som staten allerede hadde tilkjent. Blant annet uttalt at det må skilles mellom inntektspotensial og sannsynlig inntekt, og at skadelidte må bedømmes ut fra egne meritter.

Pasientskadeerstatning. Årsakssammenheng. Inntektstap.

Voldskriminalitet og drap

Publisert 17.12.15

23-årig mann dømt i tingretten til fengsel i 18 år for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter, likskjending, grovt skadeverk og motarbeidelse av etterforskningen av drapet ved å ha satt fyr på leiligheten hvor avdøde befant seg. Han ble av lagmannsretten frifunnet for å ha motarbeidet etterforskningen, og lagmannsretten fant heller ikke at drapet fant sted under særdeles skjerpende omstendigheter. Straffen ble satt til fengsel i 16 år.
20-årig mann ble i tingretten dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for likskjending, grovt skadeverk og motarbeidelse av etterforskningen av drapet ved å ha satt fyr på leiligheten hvor avdøde befant seg. Lagmannsretten fant at han hadde hatt en tydelig mindre rolle i dette enn en tredje implisert som fikk samme straff, og satte straffen ned til fengsel i 3 år.

Straffeloven (1902)§ 233,§ 143, § 132, og § 292 jf. § 291.

Trygdebedrageri

Publisert 11.12.15

Straffutmåling ved trygdebedrageri. Spørsmål om det i stedet for fengselsstraff skulle idømmes samfunnsstraff. Trygdebedrageriet oversteg grunnbeløpet og utgangspunktet var ubetinget fengsel. Selv om domfelte var eneforsørger for tre barn, ville ikke fraværet av moren påvirke barna i større grad enn andre barn i samme situasjon. Det forelå ikke særlige omsorgsbehov som tilsa det. Det forelå ikke spesielle omstendigheter i saken som tilsa at utgangspunktet om ubetinget fengsel skulle fravikes, jf. Rt-2008-1386.

Samfunnsstraff, straffeloven § 271 første ledd jf. §§ 270 første ledd nr. 2 og 166 første ledd.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim