Frostating lagmannsrett

Promille

Publisert 30.05.16

Straffen for gjentatt promillekjøring med høy promille ble gjort betinget med særvilkår om promilleprogram, jf straffeloven (1902) § 53 nr.3 bokstav e jf nr. 6. Boten ble satt til 5 000 kroner subsidiært fengsel i 15 dager. Domfelte hadde i mange år misbrukt alkohol og andre rusmidler, men nå i en etablert rehabiliteringsfase. Kriminalomsorgen hadde funnet han egnet til promilleprogram.

Vegtrafikkloven, Promilleprogram

Grov overtredelse av dyrevelferdsloven

Publisert 26.05.16

Lagmannsretten skjerpet straffen for grov overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 andre ledd, jf første ledd, jf § 24, fra fengsel i 120 dager til fengsel i ett år og to måneder. Domfelte hadde unnlatt å gi en besetning på ca 90 storfe tilstrekkelig med fôr og vann, slik at samtlige dyr omkom. Domfelte ble også ilagt forbud mot å eie, stelle, holde eller på annen måte å ha ansvar for husdyr i en periode på ti år.

Jordskiftelova 2013

Publisert 13.05.16

Anke over dom i grensetvist, og vedtak som nektet å fremme jordskifte ble behandlet som en sak i lagmannsretten. Grensetvisten var avgjort med rettskraftig dom i 2001, men en senere kartforretning hadde merket grensen på en annen måte enn fastsatt i dommen. Påstand om at partene hadde avtalt seg bort fra den rettskraftige dommen førte ikke fram. Anken over at kravet om jordskifte var nektet fremmet ble forkastet.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fasteigedom m.m. (jordskiftelova) (Jordskiftelova 2013)

Skadeerstatningsloven

Publisert 21.04.16

Frifinnelse for tiltale etter straffeloven (1902) § 219 første ledd for familievold. Mann tiltalt for å ha utøvd vold mot to sønner i en periode på ca 5 år. Domfelt i tingretten. Lagmannsretten kom enstemmig til at det ikke var tilstrekkelig bevist at faren hadde forholdt seg slik som beskrevet i tiltalen. Det var et sprikende bevisbilde. Lite opplysninger i dommeravhørene. Ikke tilkjent oppreisningserstatning.

Straffeloven (1902) § 219 første ledd, skadeserstatningsloven § 3-5

Utleie

Publisert 21.04.16

Gyldigheten av vedtak i Klagenemnda for merverdiavgift. Saken gjaldt fradrag for inngående merverdiavgift ved utleie av fritidseiendommer. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at utleien ikke hadde karakter av næringsvirksomhet. Utleieaktiviteten hadde et begrenset omfang og var ikke egnet til å gi overskudd.

Merverdiavgiftsloven § 8-1 og § 5-5.

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 19.04.16

I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at ankende part hadde vanskeliggjort salgsarbeidet i forbindelse med tvangssalg i en slik utstrekning at det var grunnlag for fravikelse av eiendommen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14 første ledd.

Tvangssalg. Fravikelse. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14.

Havressrusloven

Publisert 19.04.16

Skipper og rederi ble ilagt hhv. forelegg på bot og forelegg på inndragning for feilrapportering av fiskefangst i henhold til fangstdagbok. Foreleggene ble ilagt etter kontroll i regi av Kystdirektoratet. Etter en konkret bevisvurdering ble skipperen frifunnet. Det var tvil om kontrollmyndighetens måleresultat kunne legges til grunn. Det var ikke grunnlag for å konstatere uaktsomhet hos skipperen. Rederiet ble frifunnet for kravet om inndragning.

Fangtdagbok, forelegg, uaktsomhet, inndragning.

Legemsbeskadigelse

Publisert 15.04.16

Vold med betydelig skade til følge. Mann født i 1993 rettet et kraftig knyttneveslag mot fornærmedes ansikt/øye med den følge at fornærmede fikk en alvorlig øyeskade – tilnærmet blind på høyre øye. Uttalelser om lovvalget. Handling i mars 2015, men lagmannsretten kom til at forholdet skulle pådømmes etter straffeloven 2005 § 274 første ledd jf. § 273 som grov kroppsskade. Uprovosert vold utenfor et skjenkested. Tiltalte tidligere domfelt for lignende forhold. Fengselsstraff 3 år.

Betydelig skade. Grov kroppsskade. Straffeloven 1902 § 229 tredje straffalternativ. Straffeloven 2005 § 274 første ledd jf. § 273.

Brannforsikring

Publisert 11.04.16

Etter brann i et eldre våningshus på en fritidseiendom ble huseieren mistenkt for selv å ha påsatt brannen. Straffesaken ble senere henlagt. Forsikringsselskapet la til grunn at brannen var forsettlig påtent og nektet å betale erstatning, jf. forsikringsavtaleloven § 4-9 første ledd første punktum. Lagmannsretten kom som tingretten til at det ikke var ført tilstrekkelige bevis for at brannen var påsatt, og huseieren hadde krav på forsikringsoppgjør. Konkret bevisvurdering.

Forsikringsrett.

Voldskriminalitet

Publisert 05.04.16

Påtalemyndigheten hadde begjært en kortvarig forlengelse av rammen for forvaring i forbindelse med prøveløslatelse. I motsetning til tingretten, kom lagmannsretten til at det ikke forelå særlig nærliggende fare for gjentagelse av forbrytelse som nevnt i straffeloven § 39c. Tiltalte ble frifunnet.

Straffeloven, forvaring, straffeloven § 39c og § 39e.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim