Frostating lagmannsrett

Legemsbeskadigelse

Publisert 15.04.16

Vold med betydelig skade til følge. Mann født i 1993 rettet et kraftig knyttneveslag mot fornærmedes ansikt/øye med den følge at fornærmede fikk en alvorlig øyeskade – tilnærmet blind på høyre øye. Uttalelser om lovvalget. Handling i mars 2015, men lagmannsretten kom til at forholdet skulle pådømmes etter straffeloven 2005 § 274 første ledd jf. § 273 som grov kroppsskade. Uprovosert vold utenfor et skjenkested. Tiltalte tidligere domfelt for lignende forhold. Fengselsstraff 3 år.

Betydelig skade. Grov kroppsskade. Straffeloven 1902 § 229 tredje straffalternativ. Straffeloven 2005 § 274 første ledd jf. § 273.

Brannforsikring

Publisert 11.04.16

Etter brann i et eldre våningshus på en fritidseiendom ble huseieren mistenkt for selv å ha påsatt brannen. Straffesaken ble senere henlagt. Forsikringsselskapet la til grunn at brannen var forsettlig påtent og nektet å betale erstatning, jf. forsikringsavtaleloven § 4-9 første ledd første punktum. Lagmannsretten kom som tingretten til at det ikke var ført tilstrekkelige bevis for at brannen var påsatt, og huseieren hadde krav på forsikringsoppgjør. Konkret bevisvurdering.

Forsikringsrett.

Voldskriminalitet

Publisert 05.04.16

Påtalemyndigheten hadde begjært en kortvarig forlengelse av rammen for forvaring i forbindelse med prøveløslatelse. I motsetning til tingretten, kom lagmannsretten til at det ikke forelå særlig nærliggende fare for gjentagelse av forbrytelse som nevnt i straffeloven § 39c. Tiltalte ble frifunnet.

Straffeloven, forvaring, straffeloven § 39c og § 39e.

Gjeld eller egenkapital

Publisert 30.03.16

Saken gjelder fradragsrett for renter, jf. skatteloven § 6-40, som i inneværende sak beror på om kapitaltilførsel fra en kommune til et heleid kraftselskap skal anses som gjeld eller egenkapital. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at kapitalen må anses som gjeld. Kommunen kunne i henhold til avtalen med selskapet ikke kreve hovedstolen innbetalt. Det ble imidlertid lagt avgjørende vekt på at kommunen i kraft av sin eierstyring kunne bringe det fulle beløpet til forfall, på at kapitalen ikke har tapsabsorberende evne, og på at selskapet svarer rente på kapitalen.

Fradragsrett for rente. Skatteloven § 6-40.

Tap av førerett

Publisert 16.03.16

Yrkessjåfør fomfelt for promillekjøring. Tingretten fastsatte tapstiden for føreretten til 22 måneder. Domfelte anket tingrettens dom for så vidt gjelder tapet av føreretten. Det gikk lang tid før saken ble oversendt lagmannsretten. Førerkortet ble tilbakelevert etter et kort beslag. Da anken ble behandlet av lagmannsretten hadde domfelte hatt førerkortet i sin besittelse i nærmere 1 år og 8 måneder. Lagmannsretten fastsatte tapstiden til minstetiden på 1 år, jf vegtrafikkloven § 33 nr 1 annet ledd. Det forelå ikke grunnlag for å gå under minstetiden. Skriftlig behandling, jf straffeprosessloven § 322.

Vegtrafikkloven § 33 nr 1 annet ledd
Tapsforskriften § 1-4.

Konkludent atferd

Publisert 09.03.16

Anke med krav om vederlag basert på konkludent atferd for bruk av en lekter i dykkerarbeider førte ikke fram. Subsidiært krav om erstatning for forsinkelse basert på ulovfestet uaktsomhetsansvar førte heller ikke fram. Anke knyttet til tingrettens sakskostnadsavgjørelse ble ikke tatt til følge. Ankemotparten ble tilkjent sakskostnader, men lagmannsretten fant grunnlag for å redusere salærkravet.

Avtale, kontrakt, konkludent atferd, forsinkelse, culpa, uaktsomhet

Tvangsoppløsning av sameie

Publisert 09.03.16

Saken gjelder anke over tingrettens kjennelse om å ta til følge begjæring om oppløsning av sameie – tidligere felles bolig – etter sameieloven § 15.Lagmannsrettens flertall tok anken til følge, og kom til at ankende parts innsigelse om at han har rett til å overta boligen, ikke er klart grunnløs. Vurderingstemaet ble angitt til å være om det er en rimelig mulighet for at innsigelsen når frem i en rettslig prosess. Mindretallet kom til at tvangsoppløsning skal skje etter sameieloven § 15 andre ledd, og at tingretten må sette en frist for ankende part til å reise søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven § 6-6.

Sameieloven § 15. Klart grunnløs.

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 22.02.16

Lagmannsretten kom til at det ikke var adgang til å ta utlegg for en festeavgift på grunnlag av et rettsforlik. Under henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 andre ledd -senere oppståtte omstendigheter – kom lagmannsretten til at rettsforliket måtte vurderes i sin helhet. Bortfester hadde ikke oppfylt sine forpliktelser etter andre deler i forliket. Fastsettelsen av festeavgiften, som var en økning på 500 % fra tidligere, ble ansett betinget av at denne forpliktelsen som gjaldt fradeling av en tomt, var oppfylt.

Utlegg Rettsforlik. Festeavgift. Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 andre ledd.

Kontraktsforhold

Publisert 19.02.16

Tvist mellom to entreprenører om hva som var avtalt om levering av masser og utføring av grunnarbeid. Konkret avgjørelse etter tolking av muntlig avtale og etterfølgende opptreden.
Norsk Standard 8405 lagt til grunn, mht. alminnelige prinsipper.

Kontraktsforhold.->Andre rettskilder – annen bakgrunnsrett

Voldskriminalitet

Publisert 16.02.16

Snaut 20-årig mann dømt i tingretten til fengsel i 1 år, hvorav 8 måneder var betinget med særlig vilkår om oppfølging i konfliktrådet. Bakgrunnen var en gryende rehabilitering. For lagmannsretten fremsto rehabiliteringen nå som stabil og som en helt ekstraordinær, positiv utvikling. Samfunnsstraff på 360 timer ble idømt med gjennomføringstid på 2 år og subsidiær fengselsstraff på 1 år.

Straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ jf § 232

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim