Frostating lagmannsrett

Overskjønn

Publisert 12.01.16

Anke over tingrettens overskjønn i sak om avskiping av bruksrett i sjøbod. Det ble anket over rettsanvendelsen og saksbehandlingen (uklare og mangelfulle skjønnsgrunner). Lagmannsretten fant det klart at anken ikke ville føre frem. Anken fremsto i realiteten som en anke over bevisbedømmelsen, noe som lå utenfor lagmannsrettens prøvingsrett. Anken ble derfor nektet fremmet.

Tvisteloven § 29-13 annet ledd.
Skjønnsprosessloven § 38, jf. § 28

Promillekjøring

Publisert 12.01.16

53-årig mann, tidligere straffedømt og bøtelagt en rekke ganger for overtredelser av vegtrafikkloven, ble i tingretten dømt til fengsel i 60 dager for ett innbrudd, to tilfeller av ruspåvirket kjøring, fem tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort m.m. Tingretten idømte også inndragning av en motorsykkel. Domfeltes anke over straffutmålingen og inndragningen ble forkastet.

Straffutmåling. Gjentakelse. Inndragning.

Tvist om eiendomsgrense

Publisert 12.01.16

Lagmannsretten kom til samme resultat som jordskifteretten. Grensebeskrivelsen i skylddelingsforretning av 1849 harmonerer med grensen slik den fremkommer av matrikkelen. Dagens eiere av de aktuelle eiendommene og deres rettsforgjengere har inntil sak ble anlagt i 2014 forholdt seg til denne grensen.

Tvisteloven

Publisert 11.01.16

Anke over tingrettens beslutning om tvangssalg av en boligeiendom ble avvist av lagmannsretten på grunn av manglende innbetaling av rettsgebyr. Kjennelsen ble påanket av skyldneren, og lagmannsretten behandlet anken som en begjæring om oppfriskning. Oppfriskning ble gitt under henvisning til skyldnerens interesse i å få realitetsbehandlet anken.

Tvisteloven § 16-12 tredje ledd

Oppfyllelsesplikt

Publisert 08.01.16

I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at ankende part, som er en landsomfattende byggevarekjede, har plikt til å gjennomføre en inngått kjøpsavtale om overtakelse av en lokal byggevarevirksomhet. Ankende part nådde ikke fram med at det var tatt signeringsforbehold med henyn til andre avtaler, leieavtale og fremleieavtale, som nødvendige for overdragelsen. Kjøpsavtalen kunne heller ikke tolkes slik at den hadde falt bort fordi det ikke var inngått leieavtale. Ankende part hadde plikt til å følge opp kjøpsavtalen ved å utforme framleieavtale på “ellers samme vilkår” som leieavtalen.

Kontraktsrett. Avtalerett. Oppfyllelsesplikt. Fullbyrdelsesdom. Fastsettelsesdom. Avtaleloven § 36. Bristende forutsetninger.

Forsikringsrett

Publisert 07.01.16

Et eierskifteforsikringsselskap som hadde dekket et prisavslag basert på uaktsomhet fra eiendomsmeglerens side, fikk medhold i et direktekrav mot meglerens ansvarsforsikrer. Spørsmålet ble løst på samme måte som i Rt-2015-556, som gjaldt et direktekrav mot en takstmanns ansvarsforsikrer

Erstatningsrett.

Konvertible obligasjoner

Publisert 06.01.16

Et rederi eide konvertible obligasjoner i strid med vilkårene for rederibeskatning. Feilen forelå fra første dag. Spørsmålet for lagmannsretten var om feilen kunne rettes etter skatteloven § 8-17 tredje ledd, eller om rederiet måtte anses for aldri å ha trådt inn i ordningen. Lagmannsretten kom til at rettingsbestemmelsen kom til anvendelse også i et slikt tilfelle, og viste bl.a. til lovens ordlyd og struktur, formålsbetraktninger og andre reelle hensyn. Endringsvedtaket ble opphevet.

Gyldigheten av ligning. Endringsvedtak. Rederibeskatning. Ulovlige finansaktiva. Opprinnelsesfeil. Rettingsadgang.

Forsikring

Publisert 04.01.16

Lagmannsretten forkastet anke fra forsikringstaker i sak om forsikringsselskapets avslag på utbetaling av erstatning etter bilskade. Som tingretten kom lagmannsretten til at det var klar sannsynlighetsovervekt for at forsikringstaker selv hadde fremkalt forsikringstilfellet. Forsikringsselskapet motanke med krav om erstatning for utgifter påløpt før saksanlegget førte frem.

Forsikring m.v.->Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) (Forsikringsavtaleloven – fal) § 8-1 fjerde ledd.

Fravikelse av forretningslokale

Publisert 23.12.15

Begjæring om fravikelse av forretningslokale etter misligholdt leiekontrakt. Begjæringen ble trukket etter at leietaker hadde oppfylt sin forpliktelse. Tingrettens sakskostnadsavgjørelse ved heving av saken ble anket av leietaker. Lagmannsretten forkastet anken.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 3-1
Tvisteloven § 20-9 tredje ledd.

Voldtekt til samleie

Publisert 22.12.15

Mann (34 år) traff kvinne på pub. Begge ble beruset. Under nachspiel voldtok han henne i en trappegang – gjennomførte samleie uten kondom og uten sædavgang. I lagmannsretten trakk han tilbake sin tidligere tilståelse og ble dømt til fengsel i fire år.

Straffeloven (1902) § 192.

Strafferett. Voldtekt til samleie. Skyldspørsmålet og straffutmålingen.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim