Frostating lagmannsrett

Lov om forpakting

Publisert 02.08.16

Forpaktningsavtale mellom far og datter. Faren, som forpaktet datterens gårdseiendom, flyttet ikke ut etter utløpet av avtalen. Hans anførsel om muntlig avtale om borett førte ikke frem. Han kunne heller ikke kreve motregning i skyldig forpaktningsleie. Motkravet gjaldt blant annet et angivelig lån til datterens ektefelle. Det forelå ikke gjensidighet, jf. ekteskapsloven § 40. Han fikk delvis tilkjent vederlag for påkostninger i gårdseiendommen etter forpaktningsloven § 17.

Kontraktsrett, Jordleie. Husleie->[forpaktingslova] (Forpaktingslova – fpl)Motregning, Ekteskapsloven

Forsikringsrett

Publisert 26.07.16

Mann på 55 år fikk erstatning for løsemiddelskade i tingretten. Yrkesskadeforsikringsforeningen ble frifunnet i lagmannsretten. Etter en tommelfingerregel kreves en eksponering på 10 «løsemiddelår», som tilsvarer eksponering 8 timer per dag i 10 år. Mannen hadde arbeidet med løsemidler i ca 4,5 år.

Yrkesskadeforsikringsloven § 11, § 12
Folketrygdloven § 13-4

Tvisteloven

Publisert 25.07.16

Skatteyter reiste sak mot staten om tre spørsmål. Staten frafalt sitt hovedkrav knyttet til privat bruk av båt mot slutten av tingrettens hovedforhandling. Ligning av salg av dykkerutstyr ble opphevet. Fordel ved bruk av firmabiler ble opprettholdt. Skatteyteren hadde vunnet saken i det vesentlige, beløpsmessig og ut fra hvor tyngdepunktet i saken hadde ligget. Resultatet ville blitt det samme dersom man bare anså skatteyteren for å ha «fått medhold av betydning uten å vinne saken».

Sivilprosess. Sakskostnader. Skattesak.
Tvisteloven § 20-2, § 20-3.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister

Publisert 25.07.16

Anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse førte ikke fram. Tingretten idømte ankende parter sakskostnader i tråd med hovedregelen i tvl. § 20-2 første ledd. Avgjørelsen framsto ikke som vilkårlig, klart urimelig eller klart uforsvarlig. Heller ikke anke over størrelsen på idømte sakskostnader førte fram.

Sivilprosess-> (tvisteloven)

Promille

Publisert 25.07.16

Promillekjøring med ca 2,76 o/oo og materielle skader tilsa ubetinget fengsel i 21 dager og bot, ved tilståelsesdom. Inaktivitet hos politiet, først i 9 mnd og deretter i ytterligere 10 mnd, medførte at fengselsstraffen ble gjort betinget, jf storkammeravgjørelsen HR-2016-225 S avsnitt 46.

Strafferett. Promillekjøring. Straffutmåling.
Vegtrafikkloven § 31 jf § 22 første ledd

Tomtefeste

Publisert 25.07.16

Spørsmål om det var inngått bindende avtale om innløsning av festetomter. Partene hadde inngått forlik i tidligere sak om overskjønn, men i etterkant oppsto uenighet hvorvidt partene hadde inngått bindende avtale om innløsning. Festerne fikk medhold i at slik avtale var inngått og at grunneierne må utstede skjøte.

Sivilprosess. Avtaletolkning.

Forvaltningsloven

Publisert 18.07.16

Spørsmål om gyldigheten av en kommunes tilbakekallelse av utslippstillatelser fra hytter, begrunnet i hensynet til sikkert drikkevann (Jonsvatnet i Trondheim). Kommunens vedtak ble opprettholdt av lagmannsretten, både materielt og prosessuelt. Faren for forurensning var stor for den ene eiendommen, og reell også for den andre, som lå 550 meter fra Jonsvatnet. Drøftelse av forvaltningens kompetanse etter forurensningsloven § 18 tredje ledd og av domstolens prøvingskompetanse.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Forvaltningsloven.

Arealmangler ved huskjøp

Publisert 06.07.16

Tvist angående regresskrav mellom forsikringsselskaper etter oppgjør pga. arealmangel ved salg av fast eiendom. Tingretten la til grunn i hovedsaken at reklamasjon hadde skjedd i rett tid. I regressaken kom lagmannsrettens flertall til at reklamasjonen, som var fremsatt 3 mnd. og 2 dager etter at mangelen var oppdaget, var fremsatt for sent, jf avhendingslova § 4-19 første ledd. Mindretallet mente at mangelen først var klarlagt på et senere tidspunkt, og anså reklamasjonen som rettidig. Henvisning til HR-praksis.

Kjøpsrett. Reklamasjon. Avhendingsloven.

Grensesak

Publisert 06.07.16

Tvist om eiendomsgrensen mellom et utmarkssameie og tilstøtende eiendom. Lagmannsretten kom til at det ikke kunne trekkes sikre slutninger om grenseforløpet basert på ordlyden i en delingsforretning fra 1935. Ved fastsettelsen av grensen ble det derfor lagt vekt på etterfølgende disposisjoner, bruk og rettsoppfatning. Anken over jordskifterettens dom ble forkastet.

Trafikkulykke

Publisert 05.07.16

Spørsmål om en kvinne på 28 år hadde rett til å få beregnet uførepensjon etter reglene om unge uføre i den tidliger bestemmelse i folketrydloven

§ 3-21. Hun ble alvorlig skadet i en bilulykke i 2006 og sliter fremdeles med kroniske smerter og ulike psykiske ettervirkninger. Trygderetten kom etter forenklet behandling til samme resultat som NAV klageinstans og avslo kravet. Lagmannsretten opphevet trygderettens avgjørelse og kom til at hun hadde en alvorlig og varig sykdom/skade som var klart dokumentert før fylte 26. år.

Ung ufør. Folketrygdloven § 3-21.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim