Frostating lagmannsrett

Ikke saklig begrunnet oppsigelse

Publisert 08.06.16

En langtransportsjåfør ble oppsagt grunnet arbeidstakers forhold. Blant annet ble oppsigelsen begrunnet med brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser, dårlig utnyttelse av arbeidstiden m.m. Sjåføren fremmet krav om erstatning og oppreisning. Lagmannsretten – i motsetning til tingretten – kom etter en helhetlig vurdering av arbeidsforholdet til at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet. Sjåføren ble tilkjent erstatning. Saksbehandlingen hos arbeidsgiver var gjennomgående svak.

Oppsigelse, erstatning, oppreisning, saksbehandling, saklighet

Forhåndstiltredelse

Publisert 03.06.16

Etter at det var gitt samtykke til forhåndstiltredelse startet utbygger anleggsarbeidet uten å innhente tillatelse fra grunneier eller namsmann. Namsmannen ga i etterkant utbygger rett til å tiltre. Tingretten kom til at fullbyrdelsen var avsluttet, og at det ikke forelå klageadgang videre. Lagmannsretten opphevet avgjørelsen under henvisning til at det dreide seg om et skjønnsmessig skjæringspunkt. Det ble dessuten lagt vekt på at en avskjæring av klageadgangen i realiteten ville innebære en premiering av ulovlig tiltredelse.

Skjønnsprosessloven § 55
Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16

Midlertidig forføyning

Publisert 31.05.16

I tvist om rett til ledningsanlegg over privat eiendom avsa tingretten kjennelse om midlertidig forføyning. Avgjørelsen ble anket. Under ankeforberedelsen i lagmannsretten inngikk partene forlik. Saken om midlertidig forføyning ble etter dette hevet som gjenstandsløs.

Promille

Publisert 30.05.16

Straffen for gjentatt promillekjøring med høy promille ble gjort betinget med særvilkår om promilleprogram, jf straffeloven (1902) § 53 nr.3 bokstav e jf nr. 6. Boten ble satt til 5 000 kroner subsidiært fengsel i 15 dager. Domfelte hadde i mange år misbrukt alkohol og andre rusmidler, men nå i en etablert rehabiliteringsfase. Kriminalomsorgen hadde funnet han egnet til promilleprogram.

Vegtrafikkloven, Promilleprogram

Grov overtredelse av dyrevelferdsloven

Publisert 26.05.16

Lagmannsretten skjerpet straffen for grov overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 andre ledd, jf første ledd, jf § 24, fra fengsel i 120 dager til fengsel i ett år og to måneder. Domfelte hadde unnlatt å gi en besetning på ca 90 storfe tilstrekkelig med fôr og vann, slik at samtlige dyr omkom. Domfelte ble også ilagt forbud mot å eie, stelle, holde eller på annen måte å ha ansvar for husdyr i en periode på ti år.

Jordskiftelova 2013

Publisert 13.05.16

Anke over dom i grensetvist, og vedtak som nektet å fremme jordskifte ble behandlet som en sak i lagmannsretten. Grensetvisten var avgjort med rettskraftig dom i 2001, men en senere kartforretning hadde merket grensen på en annen måte enn fastsatt i dommen. Påstand om at partene hadde avtalt seg bort fra den rettskraftige dommen førte ikke fram. Anken over at kravet om jordskifte var nektet fremmet ble forkastet.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fasteigedom m.m. (jordskiftelova) (Jordskiftelova 2013)

Skadeerstatningsloven

Publisert 21.04.16

Frifinnelse for tiltale etter straffeloven (1902) § 219 første ledd for familievold. Mann tiltalt for å ha utøvd vold mot to sønner i en periode på ca 5 år. Domfelt i tingretten. Lagmannsretten kom enstemmig til at det ikke var tilstrekkelig bevist at faren hadde forholdt seg slik som beskrevet i tiltalen. Det var et sprikende bevisbilde. Lite opplysninger i dommeravhørene. Ikke tilkjent oppreisningserstatning.

Straffeloven (1902) § 219 første ledd, skadeserstatningsloven § 3-5

Utleie

Publisert 21.04.16

Gyldigheten av vedtak i Klagenemnda for merverdiavgift. Saken gjaldt fradrag for inngående merverdiavgift ved utleie av fritidseiendommer. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at utleien ikke hadde karakter av næringsvirksomhet. Utleieaktiviteten hadde et begrenset omfang og var ikke egnet til å gi overskudd.

Merverdiavgiftsloven § 8-1 og § 5-5.

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 19.04.16

I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at ankende part hadde vanskeliggjort salgsarbeidet i forbindelse med tvangssalg i en slik utstrekning at det var grunnlag for fravikelse av eiendommen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14 første ledd.

Tvangssalg. Fravikelse. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14.

Havressrusloven

Publisert 19.04.16

Skipper og rederi ble ilagt hhv. forelegg på bot og forelegg på inndragning for feilrapportering av fiskefangst i henhold til fangstdagbok. Foreleggene ble ilagt etter kontroll i regi av Kystdirektoratet. Etter en konkret bevisvurdering ble skipperen frifunnet. Det var tvil om kontrollmyndighetens måleresultat kunne legges til grunn. Det var ikke grunnlag for å konstatere uaktsomhet hos skipperen. Rederiet ble frifunnet for kravet om inndragning.

Fangtdagbok, forelegg, uaktsomhet, inndragning.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim