Frostating lagmannsrett

Vold mot politiet

Publisert 03.10.16

Lagmannsrettens flertall kom som tingretten til at det ikke var grunnlag for å idømme samfunnsstraff, hvor tiltalte var dømt for vold mot politiet, straffeloven (1902) § 127 og to kroppskrenkelser, hvorav én kroppsskade etter straffeloven (2005) § 273. Handlingene skjedde under sterk påvirkning av alkohol. Tiltalte hadde etter de siste forholdene fant sted for et snaut år siden helt sluttet å drikke og ukentlig deltatt i en etterverngruppe. Flertallet fant ikke dette tilstrekkelig for å fravike den klare hovedregelen om ubetinget fengselsstraff, jf. Rt-2005-728 og Rt-2010-1324. Mindretallet kom til at det forelå tilstrekkelige sterke rehabiliteringshensyn til å idømme samfunnsstraff, noe for øvrig også aktor gikk inn for.

Straffutmåling. Samfunnsstraff. Rehabilitering. Kroppsskade.

Vold mot offentlig tjenestemann

Publisert 29.09.16

Britisk mann på besøk i Norge ble tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann og legemsfornærmelse. I beruset tilstand fikk han panikkanfall. I denne situasjonen ble han holdt nede av blant annet en politibetjent. Tiltalte sparket for å komme seg fri. Foten traff politimannen i pannen. Flertallet kom til at han måtte frifinnes. Tre av fire dommere mente at politibetjenten ble truffet ved et hendelig uhell, mens den fjerde fant at tiltalte på grunn av panikkanfallet var i en faktisk villfarelse om situasjonen han var i.

straffeloven 1902 § 127, straffeloven 1902 § 228, vold mot offentlig tjenestemann

Vold mot politiet

Publisert 29.09.16

Lagmannsrettens flertall kom som tingretten til at det var forsvarlig å reagere med samfunnsstraff ved en overtredelse av straffeloven (1902) § 127 første ledd første straffalternativ, vold mot politiet, selv om det var tale om en relativt alvorig voldshandling. Vist til den klare hovedregelen om ubetinget fengsel, jf. Rt-2005-728 avsnitt. Det forelå en klar og entydig rehabilitering, som var forsterket etter tingrettens behandling, men fortsatt skjør. Mindretallet vektla de allmennpreventive hensynene noe sterkere og under henvisning til Rt-2014-1596, gikk inn for at noe av straffen burde vært utmålt som ubetinget fengsel.

Straffutmåling. Vold mot politiet. Straffeloven (1902) § 127. Samfunnsstraff. Rehabilitering.

Tolking av rettsforlik

Publisert 28.09.16

Lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten hvilket innebar at rettsforliket på et punkt ble toket ut fra forlikets ordlyd og på et annet punkt i strid med ordlyden.

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (Tvisteloven – tvl)

Familievold

Publisert 26.09.16

Saken gjaldt straffutmåling for familievold i form av jevnlige fysiske og psykiske krenkelser overfor ektefelle og fem barn. Overtredelsene fant sted over et tidsrom på 13 år. Lagmannsretten opprettholdt tingrettens straff på fengsel i 3 år, hvorav 4 måneder ble gjort betinget på særvilkår om møte til mekling i konfliktråd. Det forelå skylderkjennelse. Lagmannsretten endret prøvetidens lengde fra 2 til 5 år. Lagmannsretten tok til følge aktors påstand om begrensning i idømt kontaktforbud.

Straffutmåling, særvilkår, kontaktforbud

Rusmisbruker

Publisert 23.09.16

Straffen for ran ble satt til fengsel i 5 måneder. Begge de alternative vilkårene i straffeloven (1902) § 56 c var til stede. Domfelte, en mangeårig rusmisbruker på 39 år, ble vurdert å være i den gruppen lovbrytere hvor nye lovbrudd er særlig vanskelig å unngå. Straffnedsettelse i form av en helt eller delvis betinget reaksjon ville ikke ha noen realitet for henne.

Knivstikking

Publisert 05.09.16

Mann domfelt for legemsbeskadigelse med kniv (straffeloven § 229 første straffalternativ, jf § 232) ble dømt til fengsel i ni måneder. Under et drikkekalas hadde han påført en gjest knivstikk i brystbeinet, halsen og et lengre kutt i hodebunnen. Han ble også dømt til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatnng, samt 3 000 kroner i saksomkostninger.

Straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ, jf § 232.

Aksje

Publisert 02.09.16

Overskjønn. Verdsettelse av aksjer ved innløsning etter aksjeloven § 4-26. Aksjeverdien ble fastsatt etter en samlet vurdering med utgangspunkt i avkastningsverdien supplert med selskapets bokførte verdi og aksjeverdien ved en forutgående emisjon. Det ble fremlagt sakkyndige uttalelser fra begge parter med betydelig sprik i verdivurderingen. Minoritetsaksjonærene tilkjent sakskostnader for tingretten.

Aksjeloven § 4-26 annet ledd.
Skjønnsprosessloven § 43

 

Trygdebedrageri

Publisert 02.09.16

Straffutmåling ved trygdebedrageri, anke fra påtalemyndigheten. Domfelte var i tingretten idømt 40 dagers betinget fengsel. Trygdebedrageriet oversteg grunnbeløpet og det forelå ikke slike særlige omsorgsbehov eller andre spesielle omstendigheter som tilsa at man skulle fravike utgangspunktet om utbetinget fengsel. Straff ble satt til 40 dagers fengsel.

Strafferett. Straffeloven § 271 første ledd, jf § 270 første ledd nr. 2 og § 166 første ledd.

 

Drapstrusler og drap

Publisert 01.09.16

Saken gjaldt skyldanke for trusler om drap og straffutmålingsanke etter tingrettens dom på fengsel i 13 år for drapstrusler og drap. Lagmannsretten fant det bevist at tiltalte hadde truet ektefellen på livet. Lagmannsrettens flertall fastsatte tilsvarende straff som tingretten.

Strl (1902) § 233 første ledd,
Strl (1902) § 227 første str.alt.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim