Frostating lagmannsrett

Forvaltningsloven

Publisert 18.07.16

Spørsmål om gyldigheten av en kommunes tilbakekallelse av utslippstillatelser fra hytter, begrunnet i hensynet til sikkert drikkevann (Jonsvatnet i Trondheim). Kommunens vedtak ble opprettholdt av lagmannsretten, både materielt og prosessuelt. Faren for forurensning var stor for den ene eiendommen, og reell også for den andre, som lå 550 meter fra Jonsvatnet. Drøftelse av forvaltningens kompetanse etter forurensningsloven § 18 tredje ledd og av domstolens prøvingskompetanse.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Forvaltningsloven.

Arealmangler ved huskjøp

Publisert 06.07.16

Tvist angående regresskrav mellom forsikringsselskaper etter oppgjør pga. arealmangel ved salg av fast eiendom. Tingretten la til grunn i hovedsaken at reklamasjon hadde skjedd i rett tid. I regressaken kom lagmannsrettens flertall til at reklamasjonen, som var fremsatt 3 mnd. og 2 dager etter at mangelen var oppdaget, var fremsatt for sent, jf avhendingslova § 4-19 første ledd. Mindretallet mente at mangelen først var klarlagt på et senere tidspunkt, og anså reklamasjonen som rettidig. Henvisning til HR-praksis.

Kjøpsrett. Reklamasjon. Avhendingsloven.

Grensesak

Publisert 06.07.16

Tvist om eiendomsgrensen mellom et utmarkssameie og tilstøtende eiendom. Lagmannsretten kom til at det ikke kunne trekkes sikre slutninger om grenseforløpet basert på ordlyden i en delingsforretning fra 1935. Ved fastsettelsen av grensen ble det derfor lagt vekt på etterfølgende disposisjoner, bruk og rettsoppfatning. Anken over jordskifterettens dom ble forkastet.

Trafikkulykke

Publisert 05.07.16

Spørsmål om en kvinne på 28 år hadde rett til å få beregnet uførepensjon etter reglene om unge uføre i den tidliger bestemmelse i folketrydloven

§ 3-21. Hun ble alvorlig skadet i en bilulykke i 2006 og sliter fremdeles med kroniske smerter og ulike psykiske ettervirkninger. Trygderetten kom etter forenklet behandling til samme resultat som NAV klageinstans og avslo kravet. Lagmannsretten opphevet trygderettens avgjørelse og kom til at hun hadde en alvorlig og varig sykdom/skade som var klart dokumentert før fylte 26. år.

Ung ufør. Folketrygdloven § 3-21.

Bokføring

Publisert 04.07.16

Overprøving av skjønnsligning. En restaurant fikk skjønnsmessig fastsatt en høyere omsetning med bakgrunn i en sannsynlighetsvurdering av hvor stor andel av omsetningen som hadde vært betalt kontant. Spørsmålet gjaldt særlig om skattekontorets bruk av en undersøkelse om fordeling mellom kort- og kontantkjøp, var et forsvarlig grunnlag for skjønnet. Flertallet kom til skjønnsresultatet var vilkårlig fordi undersøkelsen gjaldt noen få kjederestauranter og dermed hadde en svakhet i datagrunnlaget. Mindretallet mente skattekontorets vurdering bygget på et forsvarlig skjønn.

Overprøving av skjønnsligning, ligningsloven § 8-2 nr. 1,§ 1-2, forskrift om bokføring §§ 5-3-2, 5-3-3, Domstolskontroll ved fritt forvaltningsskjønn

Tvangsfullbyrdelsesloven

Publisert 30.06.16

Tingrettens avgjørelse opphevet.
Tvangssalg av boligeiendommen baserte seg på at skyldneren var eneeier. Lagmannsretten la til grunn som mest sannsynlig at ektefellene eide leiligheten i fellesskap.

(Tvangsfullbyrdelsesloven – tvangsl)

ektefelle, ideell andel § 7-13

Grov narkotikaforbrytelse

Publisert 27.06.16

Fire menn domfelt for ulik befatning med innførsel av ca 7,4 kilo hasj fra Nederland til Norge. Tre anket over skyldspørsmålet til lagmannsretten og den fjerde anket straffutmålingen. Skyldankene førte ikke frem. Utgangspunktet for straffen var fengsel i omkring 2 år og 6 måneder. Straffen ble satt til fengsel i omkring 2 år. Noe lang saksbehandlingstid. Tilståelse for den ene. To av de domfelte var rene sjåfører og fikk deler av dommen gjort betinget. De to siste var henholdsvis “bestiller” og den som organiserte og gjennomførte turen. Samfunnsstraff var ikke aktuelt for noen.

straffeloven (1902) § 162 første ledd, jf. annet ledd jf. femte ledd. Straffeloven (1902) § 59 annet ledd.

Grov kroppskrenkelse

Publisert 16.06.16

25 år gammel mann ble under dissens (6-1) kjent skyldig i grov kroppskrenkelse straffeloven (2005) § 274 første ledd. Han hadde slått fornærmede i hodet med en baseballkølle slik at det oppsto  hjerneblødninger. Fornærmede var innlagt i sykehus i tre uker. Skadene førte til medisinsk invaliditet på 15%. Straffen ble satt til fengsel i ett år. Oppreisning ble tilkjent med 100.000.

 

Grov kroppskrenkelse. Straffeloven (2005) § 274

Narkotika

Publisert 13.06.16

En 32 år gammel nordmann og en 36 år gammel litauer, begge bosatt i Ålesund, ble dømt til fengsel i henholdsvis fire år og ni måneder, og fem år og ni måneder.

Litaueren hadde forsynt nordmannen med store mengder narkotika, blant annet 4,75 kilo amfetamin og 6,5 kilo hasjis, som nordmannen deretter hadde solgt videre.

Narkotikasaken mot begge de tiltalte bygget særlig på nordmannens tilståelse i flere politiforklaringer. Han fikk derfor betydelig fradrag i straffen. For hans del gjaldt saken også alvorlig legemsbeskadigelse, frihetsberøvelse og trusler i tilknytning til narkotikakriminaliteten.

Skade på byggherrens eiendom

Publisert 09.06.16

Under montering av avrimingshetter i et fryselager for matvarer ble det ved et uhell boret hull i et ammoniakkrør. Det oppsto en omfattende ammoniakklekkasje som førte til at matvarer for 30 millioner måtte destrueres. Arbeidet var en del av en større entreprise og ble utført av en blikkenslager engasjert av totalentreprenøren. Blikkenslagerfirmaet var uten erfaring med kuldeanlegg. Tingretten kom til at totalentreprenøren var ansvarlig for tapet basert på reglene om mangelsansvar i kontrakt. Lagmannsretten kom til samme resultat, men begrunnet i alminnelige erstatningsregler. Hensett til den risiko som forelå var arbeidsbeskrivelsen mangelfull. Det forelå brudd på oppdragsgivers informasjons- og veiledningsplikt. Forsømmelsen representerte et markert avvik fra kravet til forsvarlig opptreden. Forsømmelsen var den dominerende årsak til at skaden oppsto. Utførende blikkenslager ble frifunnet. Risikoen for skade var ikke synbar, og det omfattende tapet som ble utløst var ikke en adekvat følge av handlingen.

Skade på byggherrens eiendom
Oppdragsgiveransvaret.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim