Frostating lagmannsrett

Forurensning

Publisert 02.11.16

Returordningen for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Etter konkurs hos behandler av EE-avfall ble det liggende igjen ca 320 000 kg miljøfarlig avfall som ikke var behandlet. Grunneier og returselskap var uenige om hvem som hadde ansvaret for dette avfallet. Tingretten mente ansvaret lå hos grunneier. Lagmannsretten kom til at returselskapet i følge avfallsforskriften har ansvaret for levert avfall inntil sluttbehandling har funnet sted. Returselskapet ble derfor holdt ansvarlig for sin forholdsmessige andel av det som lå igjen. Grunneier tilkjent erstatning fra returselskapet for utgifter med fjerning/behandling av avfallet.

Forurensningsloven, avfallsforskriften

Støy- og luktproblemer

Publisert 24.10.16

Eierne av en boligseksjon hadde reist sak på grunn av støy og lukt fra en tapasrestaurant i etasjen under. De hadde påberopt seg eierseksjonsloven § 19 andre ledd, herunder vedtekter fastsatt i medhold av fjerde ledd. Som i tingretten fikk de ikke medhold i sine krav om begrensinger i restaurantens åpningstider og flytting av avkastet fra kjøkkenets ventilasjonsanlegg. Vist til Rt-2006-486 mht hva som menes med ventelig ulempe.

Eierseksjonsloven § 19 andre ledd, jf. fjerde ledd. Ventelig ulempe.

Samfunnsstraff

Publisert 20.10.16

23 år gammel kvinne dømt for overtredelse av straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ, jf. § 232 til samfunnsstraff i 90 timer. Ekstraordinære omstendigheter, særlig at hun har eneansvaret for et barn på 9 måneder, begrunnet unntaket fra hovedregelen om ubetinget fengselsstraff.

Straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ, jf. § 232. samfunnsstraff.

Eiendomsgrense

Publisert 19.10.16

Eiendomsgrenser i området ble fastsatt i tidligere sak av jordskifteretten i 1999, bl.a. etter inngått rettsforlik. Tvist om rettsforliket var bindende og om fastsettelsen den gang omfattet den grensen det nå var krevd grensegang for. Jordskifteretten la til grunn at grensene var klare, og avviste kravet om grensefastsetting. Lagmannsretten forkastet anken.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) (Jordskifteloven – jskl)

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 18.10.16

Saken gjaldt økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom samboere. Partene var enige om sameie i eiendelene, men uenige om eierbrøk. Lagmannsretten kom til at partene hadde 50 prosent eierandel hver i bolig, rettigheter i et leilighetsprosjekt, to biler og båt.

Lov om sameige [sameigelova] (Sameigelova – saml)

Påvirket

Publisert 18.10.16

Lagmannsretten kom som tingretten til at det ikke var grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen om ubetinget fengselsstraff i vegtrafikkloven § 31 andre ledd bokstav c. (kjøring i påvirket tilstand). Tiltalte hadde påberopt seg psykiske problemer. Kjøringen hadd endt med at tiltalte kjørte av veien etter å ha krysset motgående kjørefelt. Tiltalte var påvirket av virkestoffet Zolpidem, «minst svarende til en promille høyere enn 1,2.». På grunn av tiltaltes svake økonomi ble halvert til 7.500 kroner.

Vegrafikkloven. Psykiske problemer.

Tvangsgrunnlag

Publisert 13.10.16

Lagmannsretten kom til at et forlik inngått i forliksrådet ikke kunne nyttes som tvangsgrunnlag ved en utleggsforretning. Forliket var ikke underskrevet av partene. Det fremgikk ikke at partene var gjort kjent med virkningene av å inngå det. Forliket var heller ikke betegnet som rettsforlik. Dissens ved sakskostnadsavgjørelsen.

Tvangsfullbyrdelse. Rettsforlik. Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 første ledd bokstav e

Landmåling

Publisert 11.10.16

Krav om erstatning for feil innmålte høyder under bygging av ny E6 i Grane kommune. Entreprenøren som bygde vegen hadde engasjert et landmålingsfirma som skulle sette ut høyder langs vegen til bruk under anleggsarbeidet. Etter at vegen var bygd ble det avdekket at vegen lå for lavt. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det forelå erstatningsbetingende uaktsomhet ved høydeutsettingen, og at landmålingsfirmaet og firmaets forsikringsselskap måtte dekke entreprenørens utgifter med å legge et ekstra lag med asfalt for å oppnå riktig høyde.

Skadeserstatningsloven § 2-1

Aksjeselskapene

Publisert 10.10.16

Saken gjaldt tvist mellom to aksjeselskap om et pengekrav, og om kravet var foreldet. Aksjeselskapene hadde i flere år hatt samme styreleder, og kravet/gjelden var ført i regnskapet til begge foretak. Lagmannsretten kom som tingretten til at det var oppstått et gjeldsforhold ved at det ene selskapet hadde benyttet arbeidskraft m.v. som tilhørte det andre. Kravet, som var på ca. 1,4 mill. kroner, var forfalt mer enn tre år før søksmålet ble reist, og spørsmålet var om foreldelsesfristen var avbrutt ved erkjennelse, jf. foreldelsesloven § 14. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå en erkjennelse, og kravet var således foreldet.

Pengekrav. Foreldelse. Foreldelsesloven § 14.

Grovt tyveri

Publisert 04.10.16

Domfellelse i tingretten for grovt tyveri, jf straffeloven (1902) § 257,jf § 258. Lagmannsretten fant ikke bevist ut over rimelig tvil at tyveriet var grovt. Verdien på de bortatte pengene tilsa ikke at det var grovt, og tyveriet ble ikke ansett forøvd ved innbrudd. Heller ikke andre forhold tilsa at det var grovt, og lagmannsretten domfelte for simpelt tyveri.

Strafferett, Straffeloven (1902)

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim