Frostating lagmannsrett

Aksje

Publisert 02.09.16

Overskjønn. Verdsettelse av aksjer ved innløsning etter aksjeloven § 4-26. Aksjeverdien ble fastsatt etter en samlet vurdering med utgangspunkt i avkastningsverdien supplert med selskapets bokførte verdi og aksjeverdien ved en forutgående emisjon. Det ble fremlagt sakkyndige uttalelser fra begge parter med betydelig sprik i verdivurderingen. Minoritetsaksjonærene tilkjent sakskostnader for tingretten.

Aksjeloven § 4-26 annet ledd.
Skjønnsprosessloven § 43

 

Trygdebedrageri

Publisert 02.09.16

Straffutmåling ved trygdebedrageri, anke fra påtalemyndigheten. Domfelte var i tingretten idømt 40 dagers betinget fengsel. Trygdebedrageriet oversteg grunnbeløpet og det forelå ikke slike særlige omsorgsbehov eller andre spesielle omstendigheter som tilsa at man skulle fravike utgangspunktet om utbetinget fengsel. Straff ble satt til 40 dagers fengsel.

Strafferett. Straffeloven § 271 første ledd, jf § 270 første ledd nr. 2 og § 166 første ledd.

 

Drapstrusler og drap

Publisert 01.09.16

Saken gjaldt skyldanke for trusler om drap og straffutmålingsanke etter tingrettens dom på fengsel i 13 år for drapstrusler og drap. Lagmannsretten fant det bevist at tiltalte hadde truet ektefellen på livet. Lagmannsrettens flertall fastsatte tilsvarende straff som tingretten.

Strl (1902) § 233 første ledd,
Strl (1902) § 227 første str.alt.

Frifunnet

Publisert 24.08.16

21 år gammel kvinne ble i tingretten dømt til fengsel i 75 dager for overtredelse av straffeloven(1902)§ 229 første straffalternativ. Tingretten dømte henne også til å betale 15 000 kroner i oppreisning til fornærmede. Tiltalte hadde slått fornærmede to ganger i ansiktet slik at det ble brudd i nesebeinet. Under dissens (5-2) frifant lagmannsretten tiltalte for både straff og kravet om oppreisning. Flertallet kom til at tiltalte ble utsatt for et rettsstridig angrep fra fornærmede, men la til grunn at forsvarshandlingen ikke fremsto som nødvendig og gikk for langt. Derimot kom flertallet til at bestemmelsen om overskridelse av nødverge i straffeloven (1902) § 48 fjerde ledd kom til anvendelse, og tiltalte ble derfor frifunnet. Mindretallet la til grunn at tiltalte ikke ble utsatt for et slikt angrep som kunne føre til frifinnelse på grunn av nødverge.

Straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ. Frifinnelse. Nødverge, jf. straffeloven (1902) § 48. Dissens.

 

Lov om forpakting

Publisert 02.08.16

Forpaktningsavtale mellom far og datter. Faren, som forpaktet datterens gårdseiendom, flyttet ikke ut etter utløpet av avtalen. Hans anførsel om muntlig avtale om borett førte ikke frem. Han kunne heller ikke kreve motregning i skyldig forpaktningsleie. Motkravet gjaldt blant annet et angivelig lån til datterens ektefelle. Det forelå ikke gjensidighet, jf. ekteskapsloven § 40. Han fikk delvis tilkjent vederlag for påkostninger i gårdseiendommen etter forpaktningsloven § 17.

Kontraktsrett, Jordleie. Husleie->[forpaktingslova] (Forpaktingslova – fpl)Motregning, Ekteskapsloven

Forsikringsrett

Publisert 26.07.16

Mann på 55 år fikk erstatning for løsemiddelskade i tingretten. Yrkesskadeforsikringsforeningen ble frifunnet i lagmannsretten. Etter en tommelfingerregel kreves en eksponering på 10 “løsemiddelår”, som tilsvarer eksponering 8 timer per dag i 10 år. Mannen hadde arbeidet med løsemidler i ca 4,5 år.

Yrkesskadeforsikringsloven § 11, § 12
Folketrygdloven § 13-4

Tvisteloven

Publisert 25.07.16

Skatteyter reiste sak mot staten om tre spørsmål. Staten frafalt sitt hovedkrav knyttet til privat bruk av båt mot slutten av tingrettens hovedforhandling. Ligning av salg av dykkerutstyr ble opphevet. Fordel ved bruk av firmabiler ble opprettholdt. Skatteyteren hadde vunnet saken i det vesentlige, beløpsmessig og ut fra hvor tyngdepunktet i saken hadde ligget. Resultatet ville blitt det samme dersom man bare anså skatteyteren for å ha “fått medhold av betydning uten å vinne saken”.

Sivilprosess. Sakskostnader. Skattesak.
Tvisteloven § 20-2, § 20-3.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister

Publisert 25.07.16

Anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse førte ikke fram. Tingretten idømte ankende parter sakskostnader i tråd med hovedregelen i tvl. § 20-2 første ledd. Avgjørelsen framsto ikke som vilkårlig, klart urimelig eller klart uforsvarlig. Heller ikke anke over størrelsen på idømte sakskostnader førte fram.

Sivilprosess-> (tvisteloven)

Promille

Publisert 25.07.16

Promillekjøring med ca 2,76 o/oo og materielle skader tilsa ubetinget fengsel i 21 dager og bot, ved tilståelsesdom. Inaktivitet hos politiet, først i 9 mnd og deretter i ytterligere 10 mnd, medførte at fengselsstraffen ble gjort betinget, jf storkammeravgjørelsen HR-2016-225 S avsnitt 46.

Strafferett. Promillekjøring. Straffutmåling.
Vegtrafikkloven § 31 jf § 22 første ledd

Tomtefeste

Publisert 25.07.16

Spørsmål om det var inngått bindende avtale om innløsning av festetomter. Partene hadde inngått forlik i tidligere sak om overskjønn, men i etterkant oppsto uenighet hvorvidt partene hadde inngått bindende avtale om innløsning. Festerne fikk medhold i at slik avtale var inngått og at grunneierne må utstede skjøte.

Sivilprosess. Avtaletolkning.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim