Frostating lagmannsrett

Seksuell

Publisert 08.01.21

Spørsmål om grensen mellom seksuell handling og seksuell omgang. Tiltalte ble i tingretten domfelt for overtredelse av straffeloven 1902 § 200 første ledd. Etter anke fra påtalemyndigheten ble han av lagmannsretten domfelt for overtredelse av straffeloven 1902 § 192 første ledd bokstav b.

Seksuell omgang. Seksuell handling.

Gjenganger

Publisert 08.01.21

En 40 år gammel mann, tidligere straffet en rekke ganger for i hovedsak vinning- og narkotikaforbrytelser ble dømt for en rekke forhold; oppbevaring av ca. 29 gram amfetamin, åtte helerier, vold mot offentlig tjenestemann, kroppskrenkelse og fem kjøringer uten førerkort mv., til fengsel i 2 år hvorav 6 måneder, tilsvarende “gjengangertillegget” ble gjort betinget med prøvetid på 3 år.

Straffeloven § 79, § 77,

 

 

Alkoholpåvirket kjøring

Publisert 08.01.21

Lagmannsretten dømte en mann for å ha kjørt to ATVer og en traktor under påvirkning av alkohol med 1,53 promille. Straffen ble satt til ubetinget fengsel i 32 dager og bot på 60000 kroner. Tapet av førerretten ble satt til to år.

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 22 første ledd

 

Sakkyndig oppnevning

Publisert 08.01.21

Anken gjaldt tingrettens avgjørelse i sak etter barneloven om ikke å oppnevne sakkyndig og om å avskjære journal fra psykolog framlagt som bevis. Lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten og forkastet anken på begge punkt.

Bevisavskjæring, taushetsplikt

Prisavslag

Publisert 08.01.21

Saken gjaldt salærtvist mellom advokat og klient. Tingretten reduserte salæret til en tredel. Advokatens anke førte ikke fram og ble forkastet.

Salær, salærreduksjon.

Skjevdeling

Publisert 08.01.21

Saken gjaldt skifteoppgjør mellom ektefeller herunder flere krav om skjevdeling. Ankende part ble gitt medhold i sitt krav om skjevdeling av hele nettoverdien i en boligeiendom han hadde brakt med seg inn i ekteskapet. Han fikk også medhold i krav om skjevdeling av nettoverdien av en leilighet i Miami, USA, som partene hadde kjøpt under ekteskapet. Ankemotparten fikk medhold i sitt krav om skjevdeling av verdien av en bobil.

Ekteskapsloven § 59

Sovevoldtekt

Publisert 08.01.21

Mann domfelt for overtredelse av straffeloven § 291 bokstav b, jfr. § 292 bokstav a – for å ha hatt seksuell omgang med en kvinne som på grunn av rus og tretthet var ute av stand til å motsette seg handlingen. Den seksuelle omgang bestod av oralsex, samt vaginalt og analt samleie, og skjedde etter at kvinnen hadde lagt seg på hans soverom under en ettefest. Straffen ble satt til fengsel i 4 år. Han ble også dømt til å betale 150 000 kroner i oppreisningserstatning og ca 11 000 kroner i erstatning for behandlingsutgifter. Dissensdom 5-2.

Overtredelsesgebyr

Publisert 08.01.21

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om å ilegge overtredelsesgebyr etter plan og bygningsloven for ulovlig rivning. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at vedtaket var ugyldig, da rivningen etter en konkret vurdering ikke medførte “alvorlig uopprettelig skade” slik fylkesmannen hadde lagt til grunn. Lagmannsretten kom imidlertid til at det var riktig, slik fylkesmannen hadde lagt vekt på, at rivningen skjedde i “vinnings hensikt”. Det var ikke grunnlag for å sette ned gebyret ut fra saksbehandlingstiden.

Beviskrav. Utmåling. Saksbehandlingstid.

Konkurs

Publisert 08.01.21

Ankende part, et aksjeselskap, gikk konkurs, og konkursboet ønsket ikke å tre inn i saken. Styreleder i det konkursrammede selskapet ble sammen med motpartens prosessfullmektige innkalt til forberedende rettsmøte, holdt som telefonmøte, for drøfting av videre behandling av ankesaken. Partene ble pålagt møteplikt. Begge møtte, men styrelederen forlot etter kort tid rettsmøtet ved bevisst å bryte telefonforbindelsen. Lagmannsretten fant at dette innebar fravær i saken, jf. tvisteloven § 16-8 annet ledd jf. fjerde ledd bokstav a og b. Ankesaken ble avvist i medhold av tvisteloven § 16-9 første ledd. Styrelederen var i innkallingen til rettsmøtet gjort kjent med virkningen av uteblivelse og muligheten for å begjære oppfriskning.

Tvisteloven § 16-8
Tvisteloven § 16-9

Samvær

Publisert 08.01.21

Saken omhandler samvær mellom far og sønn på 4 år, tilsyn, telefonkontakt og utreiseforbud. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at det var nødvendig med beskyttet tilsyn under samvær og samvær ble fastsatt til 16 timer pr. år. Ingen telefonkontakt mellom far og sønn. Lagmannsretten kom videre til at vilkårene for å nedlegge utreiseforbud ikke var oppfylt.

 

Barnelova: Beskyttet tilsyn, regulering av telefonkontakt, utreiseforbud.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim