Frostating lagmannsrett

Ungdomsstraff

Publisert 08.06.21

Tiltalte som var 15 år på gjerningstidspunktet var av tingretten idømt ungdomsstraff med en gjennomføringstid på ett år subsidiært fengsel i fem måneder, jf. straffeprosessloven § 52a og § 52 b, for overtredelse av straffeloven § 272 jf. § 271, straffeloven § 271 (to tilfeller) og straffeloven § 188.
Lagmannsretten forkastet anken. Lagmannsretten vurderte saken som et grensetilfelle mellom området for ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning i medhold av straffeloven § 34 jf. § 37 første ledd bokstav j.

Trafikkriminalitet

Publisert 03.06.21

Tiltalte ble domfelt i tingretten for overtredelse av vegtrafikkloven § 22 første ledd jf. § 31 første ledd. Tiltalte anket dommen til lagmannsretten under henvisning til at tingretten hadde lagt til grunn en for streng aktsomhetsnorm. Lagmannsretten besluttet å henvise lovanvendelsen under skyldspørsmålet til behandling.

Lagmannsretten mente det var enkelte svakheter ved tingrettens aktsomhetsvurdering. Anken ble likevel forkastet under henvisning til vegtrafikkloven d§ 22 fjerde ledd, som innebærer at villfarelse med hensyn til alkoholkonsentrasjonens størrelse, ikke fritar for straff. Uttalelser om hvorvidt det i denne bestemmelsen skal innfortolkes et skyldkrav, jf. EMK art. 7.

Vegtrafikkloven § 22 fjerde ledd, EMK art. 7, objektivt straffbarhetsvilkår.

Forbud mot utplassering og utleie av el-sparkesykler

Publisert 01.06.21

Saken gjelder forbud mot utplassering og utleie av el-sparkesykler på kommunens grunn.
Trondheim kommune hadde fattet vedtak om at kommersielle utleiere av el-sparkesykler på grunn som kommunen eier eller har disposisjonsrett over, krevde forutgående samtykke fra kommunen. Én av de kommersielle aktørene – Ryde Technology AS – fortsatte sin virksomhet, og kommunen anla søksmål med påstand om at slik næringsmessig utleie og utplassering av el-sparkesykler på kommunal grunn, var uberettiget. Hovedspørsmålene i saken var om Trondheim kommune i kraft av eierrådigheten kunne nekte Ryde Technology AS å bruke kommunal grunn til utleie av el-sparkesykler uten samtykke, eller om slikt forbud er å anse som offentlig myndighetsutøvelse som krever hjemmel i lov slik at forvaltningslovens regler må følges. Subsidiært var det anført at eierrådigheten på dette området var begrenset av vegloven og trafikkreglene på slik måte at det ikke kunne nedlegges forbud mot driften uten hjemmel i lov.

Lagmannsretten kom til kommunen ikke i kraft av eierrådigheten kunne nekte selskapets virksomhet. Lagmannsretten konkluderte også med at et slikt samtykkekrav som kommunen ønsket å oppstille, ville innebære offentlig myndighetsutøvelse.

Kommuners råderett og egen grunn, grensene for offentlig myndighetsutøvelse.

Tvist

Publisert 31.05.21

Motregning i sluttoppgjør etter levering av lekeland. Motregningskravet ansett berettiget. Mangler. Forsinkelse og konvensjonalbot. Konkret vurdering.

Tvisteloven – tvl, 17.06.2005 nr. 90

Bustadoppføringslova

Publisert 25.05.21

Tvist etter bustadoppføringslova. Forbruker fremmet krav om dagmulkt, retting, prisavslag og erstatning. Entreprenøren ble frifunnet av tingretten. Lagmannsretten kom til samme resultat. Siden entreprenøren hadde akseptert å utbedre taket mens saken stod for lagmannsretten, ble entreprenøren ikke tilkjent sakskostnader.

Buofl, 13.06.1997 nr. 43. Dagmulkt, erstatning

Ugyldig oppsigelse

Publisert 19.05.21

Tvist om gyldigheten av oppsigelse i ansettelsesforhold. Lagmannsretten slo først fast at det var adgang å ansette arbeidstakeren med en prøvetid på seks måneder. Gyldigheten av oppsigelsen ble derfor vurdert i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-6. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var ugyldig. Arbeidsgiver hadde ikke sannsynliggjort at det samlet sett forelå mangler ved arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet som gjorde at oppsigelsen var saklig. Arbeidsgivers begjæring om opphør av arbeidsforholdet ble ikke tatt til følge. Arbeidstaker ble tilkjent erstatning.

Ansettelse med prøvetid. Opphør av arbeidsforhold. Erstatning. Arbeidsmiljøloven.

Personlig sameie

Publisert 10.05.21

Jordskifteretten hadde avvist et krav om jordskifte. Kravet gjaldt deling av en eiendom i personlig sameie. Kravet var avvist av formelle grunner ved kjennelse. Lagmannsretten opphevet kjennelsen. At kravet var rettet på flere sentrale punkt medførte ikke at saken kunne avvises. At rekvirenten ikke hadde fått delingstillatelse, var heller ikke avvisingsgrunn på dette stadiet i saken.

Deling, delingstillatelse, retting, jordskifte

 

 

Sedelighetskriminalitet

Publisert 21.04.21

Bestefar, nå 81 år gammel, domfelt for gjentatt seksuelle omgang over en 6-årsperiode fra 2007 til 2013 med barnebarnet født i 2003, herunder samleie, før hun fylte 10 år. Også flere alvorlige seksuelle krenkelser, frem til 2016, jf. straffeloven § 305. Også besittelse av bilder av seksuelle overgrep mot barn. Samlet straff som utgangspunkt fengsel i 8 år og 8 måneder, fradrag ett år for lang saksbehandlingstid, og straffen ble 7 år og 8 måneder. Straffeloven § 78 bokstav g vurdert. Ikke grunnlag for fradrag i straffen grunnet høy alder og dårlig helse. Oppreisning 300 000 kroner.

Seksuell omgang, samleie, barn under 10 år. Straffeloven (1902) § 195 andre ledd bokstav c jf. første ledd. Incest. Seksuelle krenkelser. Besittelse av overgrepsbilder.

Sluttoppgjør entreprise

Publisert 21.04.21

Tvist om sluttoppgjør ved oppføring av verkstedhall med kontor- og butikkdel, kai og heisbås for skip. Tvisten gjaldt i ankeomgangen rett til vederlag for masseendringer og prosjekteringsarbeid samt entreprenørens rett til fristforlengelse.

Anken ble i det vesentlige ikke tatt til følge. Lagmannsretten kom til at partene hadde avtalt at kontraktssummen skulle endres i tråd med det som var avtalt om faktisk utførelse. Brannteknisk prosjektering var omfattet av kontraktens rundsum for prosjektering. Entreprenøren hadde krav på vederlag for to andre tilleggsfakturaer som skyldtes ekstra prosjekteringsarbeid for endringer valgt av byggherren.

Byggherrens endringer og mangler ved byggegrunnen ga entreprenøren rett til fristforlengelse. Vinterarbeid ga ikke rett til utvidet byggetid.

 

Voldskriminalitet

Publisert 21.04.21

Mann 56 år gammel domfelt for kroppsskade, jf. straffeloven § 273. Rusbelastet miljø. Under et drikkelag gikk tiltalte plutselig til angrep på en av gjestene med ei saks og stakk han flere ganger i armen slik at det oppsto to dype kutt som måtte sys. Tiltalte påberopte nødverge, men det var ingen holdepunkter for at han var i ferd med å bli angrepet. Etter voldsutøvelsen forlot tiltalte stedet i bil, med 1,8 i promille, og kjørte av veien. Han påberopte nødrett, grunnet frykt for å bli forfulgt etter voldsutøvelsen og derfor måtte kjøre for å redde seg. Dette ble han ikke hørt med. Tidligere domfelt for vold og promillekjøring. Straff isolert for kroppsskaden fengsel i 9 måneder, for promillekjøringen fengsel i 36 dager, fradrag for saksbehandlingstid én måned, samlet straff fengsel i 8 måneder. Bot 28 000 kroner. Kjøring «kort tid» etter det var gått 5 år siden forrige promilledom, tap av førerrett derfor fastsatt til 5 år.

Kroppsskade. Straffeloven § 273. Promillekjøring. Vegtrafikkloven § 22 første ledd. Tap av førerrett. Tapsforskriften § 3-10.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim