Frostating lagmannsrett

Tolking av rettsforlik

Publisert 28.09.16

Lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten hvilket innebar at rettsforliket på et punkt ble toket ut fra forlikets ordlyd og på et annet punkt i strid med ordlyden.

Sivilprosess->Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (Tvisteloven – tvl)

Familievold

Publisert 26.09.16

Saken gjaldt straffutmåling for familievold i form av jevnlige fysiske og psykiske krenkelser overfor ektefelle og fem barn. Overtredelsene fant sted over et tidsrom på 13 år. Lagmannsretten opprettholdt tingrettens straff på fengsel i 3 år, hvorav 4 måneder ble gjort betinget på særvilkår om møte til mekling i konfliktråd. Det forelå skylderkjennelse. Lagmannsretten endret prøvetidens lengde fra 2 til 5 år. Lagmannsretten tok til følge aktors påstand om begrensning i idømt kontaktforbud.

Straffutmåling, særvilkår, kontaktforbud

Rusmisbruker

Publisert 23.09.16

Straffen for ran ble satt til fengsel i 5 måneder. Begge de alternative vilkårene i straffeloven (1902) § 56 c var til stede. Domfelte, en mangeårig rusmisbruker på 39 år, ble vurdert å være i den gruppen lovbrytere hvor nye lovbrudd er særlig vanskelig å unngå. Straffnedsettelse i form av en helt eller delvis betinget reaksjon ville ikke ha noen realitet for henne.

Knivstikking

Publisert 05.09.16

Mann domfelt for legemsbeskadigelse med kniv (straffeloven § 229 første straffalternativ, jf § 232) ble dømt til fengsel i ni måneder. Under et drikkekalas hadde han påført en gjest knivstikk i brystbeinet, halsen og et lengre kutt i hodebunnen. Han ble også dømt til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatnng, samt 3 000 kroner i saksomkostninger.

Straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ, jf § 232.

Aksje

Publisert 02.09.16

Overskjønn. Verdsettelse av aksjer ved innløsning etter aksjeloven § 4-26. Aksjeverdien ble fastsatt etter en samlet vurdering med utgangspunkt i avkastningsverdien supplert med selskapets bokførte verdi og aksjeverdien ved en forutgående emisjon. Det ble fremlagt sakkyndige uttalelser fra begge parter med betydelig sprik i verdivurderingen. Minoritetsaksjonærene tilkjent sakskostnader for tingretten.

Aksjeloven § 4-26 annet ledd.
Skjønnsprosessloven § 43

 

Trygdebedrageri

Publisert 02.09.16

Straffutmåling ved trygdebedrageri, anke fra påtalemyndigheten. Domfelte var i tingretten idømt 40 dagers betinget fengsel. Trygdebedrageriet oversteg grunnbeløpet og det forelå ikke slike særlige omsorgsbehov eller andre spesielle omstendigheter som tilsa at man skulle fravike utgangspunktet om utbetinget fengsel. Straff ble satt til 40 dagers fengsel.

Strafferett. Straffeloven § 271 første ledd, jf § 270 første ledd nr. 2 og § 166 første ledd.

 

Drapstrusler og drap

Publisert 01.09.16

Saken gjaldt skyldanke for trusler om drap og straffutmålingsanke etter tingrettens dom på fengsel i 13 år for drapstrusler og drap. Lagmannsretten fant det bevist at tiltalte hadde truet ektefellen på livet. Lagmannsrettens flertall fastsatte tilsvarende straff som tingretten.

Strl (1902) § 233 første ledd,
Strl (1902) § 227 første str.alt.

Frifunnet

Publisert 24.08.16

21 år gammel kvinne ble i tingretten dømt til fengsel i 75 dager for overtredelse av straffeloven(1902)§ 229 første straffalternativ. Tingretten dømte henne også til å betale 15 000 kroner i oppreisning til fornærmede. Tiltalte hadde slått fornærmede to ganger i ansiktet slik at det ble brudd i nesebeinet. Under dissens (5-2) frifant lagmannsretten tiltalte for både straff og kravet om oppreisning. Flertallet kom til at tiltalte ble utsatt for et rettsstridig angrep fra fornærmede, men la til grunn at forsvarshandlingen ikke fremsto som nødvendig og gikk for langt. Derimot kom flertallet til at bestemmelsen om overskridelse av nødverge i straffeloven (1902) § 48 fjerde ledd kom til anvendelse, og tiltalte ble derfor frifunnet. Mindretallet la til grunn at tiltalte ikke ble utsatt for et slikt angrep som kunne føre til frifinnelse på grunn av nødverge.

Straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ. Frifinnelse. Nødverge, jf. straffeloven (1902) § 48. Dissens.

 

Lov om forpakting

Publisert 02.08.16

Forpaktningsavtale mellom far og datter. Faren, som forpaktet datterens gårdseiendom, flyttet ikke ut etter utløpet av avtalen. Hans anførsel om muntlig avtale om borett førte ikke frem. Han kunne heller ikke kreve motregning i skyldig forpaktningsleie. Motkravet gjaldt blant annet et angivelig lån til datterens ektefelle. Det forelå ikke gjensidighet, jf. ekteskapsloven § 40. Han fikk delvis tilkjent vederlag for påkostninger i gårdseiendommen etter forpaktningsloven § 17.

Kontraktsrett, Jordleie. Husleie->[forpaktingslova] (Forpaktingslova – fpl)Motregning, Ekteskapsloven

Forsikringsrett

Publisert 26.07.16

Mann på 55 år fikk erstatning for løsemiddelskade i tingretten. Yrkesskadeforsikringsforeningen ble frifunnet i lagmannsretten. Etter en tommelfingerregel kreves en eksponering på 10 “løsemiddelår”, som tilsvarer eksponering 8 timer per dag i 10 år. Mannen hadde arbeidet med løsemidler i ca 4,5 år.

Yrkesskadeforsikringsloven § 11, § 12
Folketrygdloven § 13-4

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim