Frostating lagmannsrett

virksomhetsbegrepet

Publisert 03.02.17

Vedtak fra Skatteklagenemnda om endring av ligning var gyldig. Spørsmål om anskaffelse og drift av seilbåt var virksomhet for aksjeselskap, om beskatning av selskapet for uttak og av eneaksjonær for utbytte. Kravet til virksomhet var ikke oppfylt fordi aktiviteten ikke kunne gi overskudd. Det var årsakssammenheng mellom selskapets inntektstap og interessefellesskapet mellom selskapet og eier.

Skatter->Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Skatteloven – sktl)

Tvangssalg. Eierseksjonsloven § 26.

Publisert 31.01.17

Saken gjaldt om vesentlighetskravet i eierseksjonsloven § 26 var oppfylt. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at det forelå et vesentlig mislighold og at seksjonseiers to seksjoner derfor skulle tvangsselges. Lagmannsretten uttalte at legalpanteretten ikke kan tillegges vekt

Tvangssalg. Eierseksjonsloven § 26.ved vesentlighetsvurderingen.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a.

Publisert 24.01.17

Jordskifteretten hadde avvist et krav om grensefastsetting, som gjaldt merking av grenser for et naturreservat, fordi den aktuelle grensen ikke var uklar. Staten anket avgjørelsen. Lagmannsretten kom til at det ikke kan innfortolkes en forutsetning om at slike grenser må være uklare. Jordskifteretten sin oppgave er å merke og koordinatfeste slike grenser etter særlig hjemmel i jordskiftelova § 4-2 bokstav f.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) (Jordskifteloven – jskl), grensefastsetting, rådighetsgrenser, reservatsgrense, naturreservat

Gjeldsordningsloven § 1-4 tredje ledd

Publisert 19.01.17

En mann på 55 år avsluttet en 7 år lang gjeldsordningsperiode i 1997. I 2016 søkte han på ny om gjeldsforhandling, men fikk avslag. Han hadde vært i arbeid som drosjesjåfør, men tjent mindre enn forventet og opptok nye lån. Dessuten overtok han det insolvente boet etter foreAldrene sine, uten å klarlegge gjelden på forhånd. Mannens samlede gjeld var over 5 mill kr. Han hadde opptrådt uaktsomt, og det var ikke «særegne forhold» som tilsa annen gangs gjeldsforhandling.

Gjeldsordningsloven § 1-4 tredje ledd.
Gjeldsordning.

Påvirkning av off. tjenestemann, ved bruk av vold

Publisert 19.01.17

Påvirkning av off. tjenestemann, ved bruk av vold. Bevisanke skyld.
Politiet var tilkalt pga. husbråk, men ble forsøkt nektet adgang. Funnet bevist at beboeren satte seg fysisk til motverge og anvendte vold mot politiet. Forsvarerens anførsel om at politiet ikke hadde rett til å kreve adgang til leiligheten førte ikke frem. Tiltalte hadde utvist grov vold og situasjonen ble farlig. Idømt straff på fengsel i 6 mnd. Mindretallet stemte for 5 mnd. fengsel, som i tingretten.

Avtaletolkning

Publisert 16.01.17

Saken gjaldt krav om andel av utbetalt eksproriasjonserstatning for jordbruksverdi til grunneier etter avståelse av grunn til veiformål. Eiendommen ble i 1947 overskjøtet til kommunen, men ble i 1949 løst på odel av grunneiers søster. Hun skjøtet eiendommen tilbake til broren i 1962 i henhold til en forliksavtale inngått etter tvist om vilkårene og vederlaget for tilbakeføringen. Avtalen innebar heftelser til fordel for søsteren 50 år frem i tid, blant annet lik deling av vederlag ut over 60 øre pr. m2 i tilfelle tvangsavståelse. Det ble eksproriasjon i 2011/2012. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at avtalen ikke kunne tolkes slik at delingsbestemmelsen var begrenset til tomteverdi. Også erstatning for jordbruksverdi var omfattet. Samlet konkret vurdering basert på forhistorien, avtalens utforming og etterhistorien. Fradraget på 60 øre tilgodeså eier. Ikke grunnlag for å innfortolke indeksregulering av dette. Det lå heller ingen urimelighet i avtalen som ga grunnlag for revisjon etter avtaleloven § 36, verken for jordbruksverdien eller for å regulere fradraget. Søsterens arvinger hadde krav på andel av den utbetalte erstatningen som fastsatt i avtalen fra 1962.

Avtalerevisjon. Avtaleloven § 36.

Avliving av dyr

Publisert 13.01.17

29-årig mann ble dømt til 30 dagers betinget fengsel for overtredelse av dyrevelferdsloven § 12 med tilhørende forskrift om avliving av hund og katt. Han hadde skadeskutt en katt under et avlivingsforsøk, og hadde ikke forsikret seg i tilstrekkelig grad om at katten døde som følge av skuddet. Han ble også domfelt for grov uaktsom vold mot katten ifbm avlivingsforsøket, jf dyrevelferdsloven § 14. Dissens vedrørende straffutmålingen.

Dyrevelferdsloven § 12 og § 14.

Tungtveiende grunner

Publisert 29.12.16

Særskilt anke over sakskostnadene. Det var tidligere inngått et uklart rettsforlik, hvilket var årsaken til at saken ble bragt inn for tingretten på nytt. Tingretten kom til at begge parter kunne bebreides for dette og idømte ikke sakskostnader. Lagmannsretten kom til at tingretten hadde foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20-2 tredje ledd og forkastet anken.

Tvisteloven § 20-2 tredje ledd

Bustadoppføringslova §34, §32

Publisert 23.12.16

Saksøkeren kjøpte toppleilighet – eierseksjon i 3. etasje i nyoppført bygg. Det forelå branntekniske feil og mangler på tidspunktet for overtakelse. Reklamasjon ved ettårsbefaringen ble ansett rettidig, i og med at flere feil og mangler var skjult. Kjøper fikk ikke medhold i krav om heving og erstatning begrunnet med vesentlig avtalebrudd. Entreprenøren hadde krav på å få rette feil og mangler. Ferdigattest forelå umiddelbart før ankeforhandlingen.

Bustadoppføringslova. Heving og erstatning.
Bustadoppføringslova § 34, § 32

Seksuell omgang med stedøtre

Publisert 23.12.16

41-årig mann dømt til fengsel i fire år og seks måneder for flere tilfeller av seksuell omgang, herunder ett samleie, med en stedatter. Han ble også domfelt for flere seksuelle handlinger mot en annen stedatter.

Straffeloven § 195

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim