Frostating lagmannsrett

Underslag fra dødsbo

Publisert 02.03.17

En arving i et dødsbo fremmet krav om tilbakebetaling av penger mot en annen arving i boet. Grunnlaget for kravet var anførsel om underslag av penger fra avdøde. I likhet med tingretten kom lagmannsretten – etter en konkret vurdering – til at det ikke var bevismessig grunnlag for kravet. Anken ble forkastet. Sakskostnader ble ikke tilkjent.

arv, dødsbo, tilbakebetaling, underslag

Skjønnsprosessloven § 48.

Publisert 01.03.17

Tingretten avsa kjennelse om at et skjønn skulle fremmes, til tross for at det var fremsatt materielle innsigelser mot fremme. Dette ble påanket til lagmannsretten, som under henvisning til skjønnsprosessloven § 48, kom til at anken skulle avvises. Etter loven er det bare nektelse av å fremme anken, som kan ankes, ikke vedtak om fremming.

Gjeldsordning

Publisert 28.02.17

Tingretten opphevet en frivillig gjeldsordning på grunn av grov tilsidesettelse av skyldnerens plikter etter gjeldsordningen, jf. gjeldsordningsloven § 6-2 tredje ledd. Tingretten avgjorde saken uten rettsmøte. Etter anke fra skyldneren ble tingrettens avgjørelse opphevet. Det forelå saksbehandlingsfeil i form av mangelfulle domsgrunner. Saksbehandlingen var heller ikke forsvarlig siden hensynet til opplysning av saken tilsa at det ble holdt rettsmøte.

mangelfulle domsgrunner, saksbehandlingsfeil, rettsmøte

Forsøk på voldtekt

Publisert 28.02.17

28 år gammel mann var i tingretten dømt til fengsel i fire år for overtredelse av straffeloven 1902 § 192 jf 49 (forsøk på voldtekt) og § 219 første ledd. Hans skyldanke gjalt forsøket på voldtekt. Lagretten svarte ja på at det forelå voldtektsforsøk, men etter svaret på tilleggsspørsmålet var det klart at han skulle frifinnes fordi det forelå tilbaketreden fra forsøk etter straffeloven 1902 § 50.

Straffen satt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Habilitet

Publisert 22.02.17

Embete uten tingrettsdommere, bare sorenskriver og dommerfullmektig. Det var fremsatt krav om at sorenskriveren skulle vike sete, jf. domstolloven §§ 109 og 119, ved behandling av klage over en utleggsforretning. Grunnlaget for habilitetsinnsigelsen var en uttalelse sorenskriveren hadde gitt til namsmannen.  Sorenskriveren forela spørsmål om sin habilitet for lagmannsretten, jf. domstolloven § 117 annet ledd tredje punktum. Lagmannsretten kunne ikke se at det forhold som var anført ga grunnlag for å reise tvil om sorenskriverens uavhengigheten og upartiskhet, jf. domstolloven § 108.

Domstolloven § 108. Domstolloven § 117 annet ledd tredje punktum.

Trygdebedrageri

Publisert 15.02.17

Kvinne (50 år) unnlot å føre på meldekort til NAV at hun arbeidet 50 % og fikk gjennom ett år utbetalt kr 136 000 for mye i arbeidsavklaringspenger. Hun hevdet forgjeves at hun var feilinformert av NAV om utfylling av meldekortene. Det var verken skjerpende eller formildende omstendigheter i saken, og hun ble dømt til fengsel i 30 dager. Dissens.

Strafferett. Skyldspørsmålet og straffutmåling.

Narkotika

Publisert 14.02.17

En 33 år gammel mann ble i tingretten dømt til fengsel i 2 år og 8 måneder blant annet for befatning med ca. 1 000 gram amfetamin. Han ble frifunnet for to tiltaleposter vedrørende salg av amfetamin. Påtalemyndigheten anket forgjeves over frifinnelsen. Etter anke over straffutmålingen fra domfelte gjorde lagmannsretten 1 år og 6 måneder av dommen betinget på vilkår om narkotika program.

Straffeloven (1902) § 162 første og annet ledd.
Straffeloven (2005) § 232 jf. § 231
Straffeloven (2005) § 37

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 13.02.17

Utleier av et næringslokale beliggende i et kjøpesenter begjærte tvangsfravikelse med hjemmel i særlig tvangsgrunnlag, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav a og b. Leietaker påklaget til tingretten namsmannens beslutning om å ta begjæringen til følge. Tingretten tok ikke klagen til følge. Etter anke fra leietaker kom lagmannsretten til at det var tvil på vesentlige punkter av avtaleforholdet. Det forelå flere avtaler mellom partene. Begjæringen om tvangsfravikelse ble ikke tatt til følge.

Utkastelse, tvangsfullbyrdelsesloven, særlig tvangsgrunnlag

Promillekjøring

Publisert 08.02.17

En 40 år gammel kvinne ble i tingretten dømt til 18 dager betinget fengsel og en bot på kr 30 000 for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon på 0,47 mg pr liter luft. Hun var under gjeldsordning og hadde inngått avtale med NAV om forvaltning av sine inntekter. Hun hadde ca. kr 8 000 til livsopphold for seg og sin syv år gamle datter. Lagmannsretten fastsatte boten til kr 5 000.

Straffeloven (1902) § 27

Hundehold

Publisert 07.02.17

Lagmannsretten nektet fremmet anke over tingrettens frifinnende dom i søksmål mot staten vedrørende avlivingsvedtak etter hundelovens § 18 første og andre ledd. Avlivingsvedtaket ble truffet etter at den aktuelle hunden hadde gått til angrep på og bitt en annen hund og dens eier, etter å ha slitt seg løs fra en kjetting.

Tvisteloven § 29-13 andre ledd.
Hundeloven § 18.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim