Frostating lagmannsrett

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 13.02.17

Utleier av et næringslokale beliggende i et kjøpesenter begjærte tvangsfravikelse med hjemmel i særlig tvangsgrunnlag, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav a og b. Leietaker påklaget til tingretten namsmannens beslutning om å ta begjæringen til følge. Tingretten tok ikke klagen til følge. Etter anke fra leietaker kom lagmannsretten til at det var tvil på vesentlige punkter av avtaleforholdet. Det forelå flere avtaler mellom partene. Begjæringen om tvangsfravikelse ble ikke tatt til følge.

Utkastelse, tvangsfullbyrdelsesloven, særlig tvangsgrunnlag

Promillekjøring

Publisert 08.02.17

En 40 år gammel kvinne ble i tingretten dømt til 18 dager betinget fengsel og en bot på kr 30 000 for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon på 0,47 mg pr liter luft. Hun var under gjeldsordning og hadde inngått avtale med NAV om forvaltning av sine inntekter. Hun hadde ca. kr 8 000 til livsopphold for seg og sin syv år gamle datter. Lagmannsretten fastsatte boten til kr 5 000.

Straffeloven (1902) § 27

Hundehold

Publisert 07.02.17

Lagmannsretten nektet fremmet anke over tingrettens frifinnende dom i søksmål mot staten vedrørende avlivingsvedtak etter hundelovens § 18 første og andre ledd. Avlivingsvedtaket ble truffet etter at den aktuelle hunden hadde gått til angrep på og bitt en annen hund og dens eier, etter å ha slitt seg løs fra en kjetting.

Tvisteloven § 29-13 andre ledd.
Hundeloven § 18.

virksomhetsbegrepet

Publisert 03.02.17

Vedtak fra Skatteklagenemnda om endring av ligning var gyldig. Spørsmål om anskaffelse og drift av seilbåt var virksomhet for aksjeselskap, om beskatning av selskapet for uttak og av eneaksjonær for utbytte. Kravet til virksomhet var ikke oppfylt fordi aktiviteten ikke kunne gi overskudd. Det var årsakssammenheng mellom selskapets inntektstap og interessefellesskapet mellom selskapet og eier.

Skatter->Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Skatteloven – sktl)

Tvangssalg. Eierseksjonsloven § 26.

Publisert 31.01.17

Saken gjaldt om vesentlighetskravet i eierseksjonsloven § 26 var oppfylt. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at det forelå et vesentlig mislighold og at seksjonseiers to seksjoner derfor skulle tvangsselges. Lagmannsretten uttalte at legalpanteretten ikke kan tillegges vekt

Tvangssalg. Eierseksjonsloven § 26.ved vesentlighetsvurderingen.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a.

Publisert 24.01.17

Jordskifteretten hadde avvist et krav om grensefastsetting, som gjaldt merking av grenser for et naturreservat, fordi den aktuelle grensen ikke var uklar. Staten anket avgjørelsen. Lagmannsretten kom til at det ikke kan innfortolkes en forutsetning om at slike grenser må være uklare. Jordskifteretten sin oppgave er å merke og koordinatfeste slike grenser etter særlig hjemmel i jordskiftelova § 4-2 bokstav f.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) (Jordskifteloven – jskl), grensefastsetting, rådighetsgrenser, reservatsgrense, naturreservat

Gjeldsordningsloven § 1-4 tredje ledd

Publisert 19.01.17

En mann på 55 år avsluttet en 7 år lang gjeldsordningsperiode i 1997. I 2016 søkte han på ny om gjeldsforhandling, men fikk avslag. Han hadde vært i arbeid som drosjesjåfør, men tjent mindre enn forventet og opptok nye lån. Dessuten overtok han det insolvente boet etter foreAldrene sine, uten å klarlegge gjelden på forhånd. Mannens samlede gjeld var over 5 mill kr. Han hadde opptrådt uaktsomt, og det var ikke “særegne forhold” som tilsa annen gangs gjeldsforhandling.

Gjeldsordningsloven § 1-4 tredje ledd.
Gjeldsordning.

Påvirkning av off. tjenestemann, ved bruk av vold

Publisert 19.01.17

Påvirkning av off. tjenestemann, ved bruk av vold. Bevisanke skyld.
Politiet var tilkalt pga. husbråk, men ble forsøkt nektet adgang. Funnet bevist at beboeren satte seg fysisk til motverge og anvendte vold mot politiet. Forsvarerens anførsel om at politiet ikke hadde rett til å kreve adgang til leiligheten førte ikke frem. Tiltalte hadde utvist grov vold og situasjonen ble farlig. Idømt straff på fengsel i 6 mnd. Mindretallet stemte for 5 mnd. fengsel, som i tingretten.

Avtaletolkning

Publisert 16.01.17

Saken gjaldt krav om andel av utbetalt eksproriasjonserstatning for jordbruksverdi til grunneier etter avståelse av grunn til veiformål. Eiendommen ble i 1947 overskjøtet til kommunen, men ble i 1949 løst på odel av grunneiers søster. Hun skjøtet eiendommen tilbake til broren i 1962 i henhold til en forliksavtale inngått etter tvist om vilkårene og vederlaget for tilbakeføringen. Avtalen innebar heftelser til fordel for søsteren 50 år frem i tid, blant annet lik deling av vederlag ut over 60 øre pr. m2 i tilfelle tvangsavståelse. Det ble eksproriasjon i 2011/2012. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at avtalen ikke kunne tolkes slik at delingsbestemmelsen var begrenset til tomteverdi. Også erstatning for jordbruksverdi var omfattet. Samlet konkret vurdering basert på forhistorien, avtalens utforming og etterhistorien. Fradraget på 60 øre tilgodeså eier. Ikke grunnlag for å innfortolke indeksregulering av dette. Det lå heller ingen urimelighet i avtalen som ga grunnlag for revisjon etter avtaleloven § 36, verken for jordbruksverdien eller for å regulere fradraget. Søsterens arvinger hadde krav på andel av den utbetalte erstatningen som fastsatt i avtalen fra 1962.

Avtalerevisjon. Avtaleloven § 36.

Avliving av dyr

Publisert 13.01.17

29-årig mann ble dømt til 30 dagers betinget fengsel for overtredelse av dyrevelferdsloven § 12 med tilhørende forskrift om avliving av hund og katt. Han hadde skadeskutt en katt under et avlivingsforsøk, og hadde ikke forsikret seg i tilstrekkelig grad om at katten døde som følge av skuddet. Han ble også domfelt for grov uaktsom vold mot katten ifbm avlivingsforsøket, jf dyrevelferdsloven § 14. Dissens vedrørende straffutmålingen.

Dyrevelferdsloven § 12 og § 14.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim