Frostating lagmannsrett

Sakskostnader

Publisert 04.04.17

Særskilt anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse. Den ene parten hadde vunnet saken, men tingretten kom til at det forelå tungtveiende grunner som tilsa fritak for kostnadsansvaret. Det ble særlig lagt vekt på at parten hadde avslått et rimelig forlikstilbud, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd bokstav b. Tingrettens avgjørelse bygde ikke på uriktig lovanvendelse. Det konkrete skjønn fremsto ikke som vilkårlig, grovt urimelig eller klart uforsvarlig. Anken ble derfor forkastet.

Tvisteloven § 20-2 tredje ledd, jf. § 20-9.

 

Naturskadeerstatning

Publisert 28.03.17

Lagmannsretten opphevet tingrettens overskjønn med fastsettelsen av naturskadeerstatning på grunn av feilaktig forståelse av naturskadeloven. Lagt til grunn at det er aktuell bruk som er avgjørende.

Tvisteloven – Sakskostnader

Publisert 28.03.17

I rettsforlik inngått under hovedforhandlingen i tingretten ble det overlatt til retten å avgjøre spørsmålet om sakskostnader. Ved avgjørelsen bygde tingretten på tvistelovens alminnelige regler og ikke § 19-11. Lagmannsretten la etter anke til grunn at tingrettens avgjørelse var basert på uriktig lovanvendelse og traff ny avgjørelse om sakskostnadene.

Tvisteloven § 19-11 fjerde ledd.
Tvisteloven § 20-9

Tvangsfravikelse av fast eiendom

Publisert 14.03.17

Et kraftverkselskap fikk samtykke til ekspropriasjon av rettigheter for å utvide en dam. Det ble også gitt samtykke til forhåndstiltredelse med presisering: «Dersom grunneier ikke frivillig aksepterer tiltredelse av arealet, må begjæring om tiltredelse fremmes gjennom namsmyndighetene…». Selskapet startet anleggsarbeidene uten samtykke fra grunneieren. Lagmannsretten fant at selskapet ikke kunne fremme sak for namsmannen i ettertid.

Sivilprosess. Tvangsfullbyrdelse.
Oreigningslova § 25, skjønnsprosessloven § 55, tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

Tolking av testament

Publisert 13.03.17

Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at betingelsene for å åpne offentlig skifte av dødsbo ikke forelå. Avdøde etterlot seg en viljeserklæring som oppfylte formkravene for testament etter arveloven kapittel VIII. Lagmannsretten måtte prejudisielt tolke testamentet, og fant at vedkommende som var tilgodesett ikke var å anse som loddeier. Spørsmålet var da om han var å anse som legatar eller bare hadde fått en forkjøpsrett til en fast eiendom, som var den avgjort største aktivaposten i dødsboet. Lagmannsretten kom til at vedkommende kun hadde fått en forkjøpsrett, og han hadde da ikke rett til å kreve offentlig skifte, jf. skifteloven § 60. Anførsel om saksbehandlingsfeil fra tingrettens side førte ikke frem, og anken ble forkastet.

Offentlig skifte, jf skifteloven § 60, § 84 tredje ledd og § 124 – arving, legatar. Prejudisielt. Tvisteloven § 29-21 første ledd.

Vold i nære relasjoner

Publisert 10.03.17

Saken gjaldt straffutmåling for grov familievold og brudd på oppholds- og kontaktforbud. Tiltalte hadde krenket tidligere samboer og ektefelle fysisk og psykisk over en periode på ca. åtte år. Straffen ble satt til fengsel i tre år etter fradrag for skylderkjennelse. Dissens vedrørende straffutmålingen. Tiltalte ble idømt kontaktforbud.

Vold i nære relasjoner, familievold, oppholds- og kontaktforbud, besøksforbud

Undervisning

Publisert 08.03.17

Spørsmål om gyldigheten av et vedtak om utestenging fra profesjonsstudiet i psykologi, fordi studenten var uskikket til yrket som psykolog. Lagmannsretten anså vedtaket gyldig. Lagt til grunn at domstolen skal være tilbakeholden med å overprøve forvaltningens skjønn når det bygger på faginnsikt. Vedtaket bygde på riktig faktum og rettsanvendelse. Inngrepet var nødvendig, av hensyn til fremtidige pasienter. Det heftet ikke feil ved saksbehandlingen. Universitetsinstitusjonen ble pålagt å dekke studentens sakskostnader for lagmannsretten, etter lovtolking, supplert med prinsippet om rett til domstolsadgang.

Universiteter. Utestengning. Lov om universiteter og høyskoler § 4-11. EMK art. 6 nr. 1.

Avvisning

Publisert 06.03.17

Tingretten avviste klage over namsmannens beslutning om besittelsestakelse etter skjønnsprosessloven § 55 i forbindelse med utbygging av vindkraftverk på Fosen. Lagmannsretten forkastet anken. Klagen ble inngitt før namsmannen traff vedtaket, og saken var således gjenstandsløs. Det var uansett ikke var klageadgang i dette tilfellet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16. Klage.

Straffeloven (1902) § 162

Publisert 02.03.17

En 53 år gammel mann ble i tingretten dømt til fengsel i ett år og 6 måneder for befatning med ca. 100 gram amfetamin og ca. 300 gram metamfetamin. Han anket over skyldspørsmålet til lagmannsretten, men trakk anken dagen før ankeforhandling. Ved straffutmålingen la lagmannsretten til grunn at handlingene i utgangspunktet kvalifiserte til fengsel i 2 år. Saken var blitt nærmere 3 år gammel, og hadde hatt en liggetid på ca. 1 år. Ved straffutmålingen ga lagmannsretten blant annet fradrag på fire måneder for lang saksbehandlingstid, og 2-3 måneder for tilståelse. Under hensyntagen til andre individuelle forhold ble straffen satt til fengsel i 1 år og 2 måneder.

Straffeloven (1902) § 162
Lang saksbehandlingstid
Tilståelse

Vegrett

Publisert 02.03.17

Et sjøhus med tilhørende tomt ble fradelt hovedeiendommen i 2001. Ved salget ble det gitt veirett etter «eksisterende veg» over hovedeiendommen. I forbindelse med sak for jordskifteretten oppstod det tvist om vegretten også omfattet den delen av veien som gikk over en naboeiendom. Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at den fradelte eiendommen hadde veirett, også over naboeiendommen.

Veirett, privat vei, jordskifte, sjøhus, brygge

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim