Frostating lagmannsrett

Grooming

Publisert 28.11.16

63-årig mann dømt for forsøk på overtredelse av staffeloven § 306. Via internett og mobiltelefon hadde han avtalt møte med det han trodde var ei jente på 14 år, for å ha seksuell omgang, såkalt “grooming”. Det viste seg at jentas “profil” på nettet var falsk og opprettet av en mann som hadde som siktemål å avsløre potensielle overgripere. Denne mannen møtte tiltalte på det avtalte møtested og konfronterte ham med forholdet. Møtet med tiltalte ble filmet og lagt ut på YouTube og Facebook. Det ble også lagt ut bilde av tiltalte hvor han ble navngitt. Lagmannsretten kom til at denne formen for privat provokasjon ikke kunne føre til frifinnelse, og domfellelse var heller ikke i strid med EMK artikkel 6, jf også Rt-2011-1455. Lagmannsretten uttrykte sterk misbilligelse ovenfor denne formen for privat rettshåndhevelse.

Straffeloven § 306, jf § 16.

Anke over dom fra tingretten i 2012

Publisert 17.11.16

En 46 år gammel polakk var dømt i tingretten i februar 2012 til fengsel i tre år og ni måneder for samleie med en ung kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Kort tid etter domfeltes skyldanke ble han utvist fra Norge med varig innreiseforbud. Han ble uttransportert til Polen, hvor han umiddelbart ble pågrepet og innsatt til soning av flere polske straffedommer, fra mars 2012 til mars 2016. Han fikk ikke permisjon fra polsk fengsel for å kunne møte til berammede ankeforhandlinger i Norge; en gang i 2012 og to ganger i 2013.

Til ankeforhandling i juni 2016 leverte han legeerklæring som dokumenterte lovlig fravær. Saken ble utsatt til oktober 2016. Han møtte ikke, og var heller ikke lovlig innkalt. Skyldanken ble avvist fordi lagmannsretten fant at han var unnveket, jf straffeprosessloven § 336 første ledd annet punktum.

Anken over saksbehandlingen, mangelfulle domsgrunner, ble under dissens 2-1 forkastet.

Tingrettens straffutmåling ble stående. Det forelå ingen handlinger eller unnlatelser fra norske myndigheter som hindret tiltalte i å kunne komme til Norge.

Staffeloven 1902 § 192 første ledd bokstav b jf annet ledd bokstav a. Lang behandlingstid. Ikke krenkelse av SP artikkel 14 nummer 5 eller EMK artikkel 6 nummer 1.

Grov narkotikaforbrytelse

Publisert 15.11.16

For salg av 80 gram amfetamin av normal styrke ble domfelte dømt av tingretten til 6 måneders fengsel etter et fradrag for lang saksbehandlingstid. Skyldanken ble avvist da domfelte ikke møtte frem til tross for lovlig stevning og uten oplysninger om at han hadde gyldig forfall. Straffutmålingsanken ble behandlet. Lagmannsretten skjerpet straffen til fengsel i 8 måneder.

Straffeloven (1902) § 162 annet ledd jf. første ledd

Forkjøpsrett

Publisert 15.11.16

Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at en forkjøpsrett ved salg av part i fast eiendom, ikke ble utløst ved fusjon. Verken stiftelsesgrunnlaget, eller løysningsrettslova § 11 femte ledd, kunne tolkes slik at fusjonstilfellet utløste et krav på forkjøpsrett “…ved salg” av eiendomsparten.

Fusjon. Løysningsrettslova § 11 femte ledd.

Samfunnsstraff

Publisert 10.11.16

50 år gammel mann hadde begått gjentatte og alvorlige brudd på vilkårene for samfunnsstraff, manglende oppmøte. Lagmannsretten fant, som tingretten, at det ikke var rimelig eller hensiktsmessig at den subsidiære fengselsstraffen ble fullbyrdet helt eller delvis, men gjennomføringstiden ble forlenget. Bruddene var i det alt vesentligste rusrelaterte, og domfelte var nå kommet langt i sin rehabilitering.

Straffeloven (2005) § 52

Oppbevaring av 39 gram amfetamin

Publisert 07.11.16

20 år gammel mann frifunnet for overtredelse av straffeloven (2005) § 272, jf. §271, jf. § 15, medvirkning til grov kroppskrenkelse, etter at aktor frafalt tiltalen under ankeforhandling. Straff utmålt for overtredelse av straffeloven (2005) § 231 første ledd, oppbevaring av 39 gram amfetamin. Lagmannsretten tok utgangspunkt i fengselsstraff på om lag 5 måneder. Utmålt fellesstraff med betinget del av tidligere dom og resttid etter prøveløslatelse, jf. straffeloven § 39 tredje ledd og straffegjennomføringsloven § 45, på fengsel i 1 år.

Straffutmåling. Straffeloven (2005) § 231 første ledd. Oppbevaring av 39 gram amfetamin.

Forurensning

Publisert 02.11.16

Returordningen for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Etter konkurs hos behandler av EE-avfall ble det liggende igjen ca 320 000 kg miljøfarlig avfall som ikke var behandlet. Grunneier og returselskap var uenige om hvem som hadde ansvaret for dette avfallet. Tingretten mente ansvaret lå hos grunneier. Lagmannsretten kom til at returselskapet i følge avfallsforskriften har ansvaret for levert avfall inntil sluttbehandling har funnet sted. Returselskapet ble derfor holdt ansvarlig for sin forholdsmessige andel av det som lå igjen. Grunneier tilkjent erstatning fra returselskapet for utgifter med fjerning/behandling av avfallet.

Forurensningsloven, avfallsforskriften

Støy- og luktproblemer

Publisert 24.10.16

Eierne av en boligseksjon hadde reist sak på grunn av støy og lukt fra en tapasrestaurant i etasjen under. De hadde påberopt seg eierseksjonsloven § 19 andre ledd, herunder vedtekter fastsatt i medhold av fjerde ledd. Som i tingretten fikk de ikke medhold i sine krav om begrensinger i restaurantens åpningstider og flytting av avkastet fra kjøkkenets ventilasjonsanlegg. Vist til Rt-2006-486 mht hva som menes med ventelig ulempe.

Eierseksjonsloven § 19 andre ledd, jf. fjerde ledd. Ventelig ulempe.

Samfunnsstraff

Publisert 20.10.16

23 år gammel kvinne dømt for overtredelse av straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ, jf. § 232 til samfunnsstraff i 90 timer. Ekstraordinære omstendigheter, særlig at hun har eneansvaret for et barn på 9 måneder, begrunnet unntaket fra hovedregelen om ubetinget fengselsstraff.

Straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ, jf. § 232. samfunnsstraff.

Eiendomsgrense

Publisert 19.10.16

Eiendomsgrenser i området ble fastsatt i tidligere sak av jordskifteretten i 1999, bl.a. etter inngått rettsforlik. Tvist om rettsforliket var bindende og om fastsettelsen den gang omfattet den grensen det nå var krevd grensegang for. Jordskifteretten la til grunn at grensene var klare, og avviste kravet om grensefastsetting. Lagmannsretten forkastet anken.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) (Jordskifteloven – jskl)

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim