Frostating lagmannsrett

Påvirkning av off. tjenestemann, ved bruk av vold

Publisert 19.01.17

Påvirkning av off. tjenestemann, ved bruk av vold. Bevisanke skyld.
Politiet var tilkalt pga. husbråk, men ble forsøkt nektet adgang. Funnet bevist at beboeren satte seg fysisk til motverge og anvendte vold mot politiet. Forsvarerens anførsel om at politiet ikke hadde rett til å kreve adgang til leiligheten førte ikke frem. Tiltalte hadde utvist grov vold og situasjonen ble farlig. Idømt straff på fengsel i 6 mnd. Mindretallet stemte for 5 mnd. fengsel, som i tingretten.

Avtaletolkning

Publisert 16.01.17

Saken gjaldt krav om andel av utbetalt eksproriasjonserstatning for jordbruksverdi til grunneier etter avståelse av grunn til veiformål. Eiendommen ble i 1947 overskjøtet til kommunen, men ble i 1949 løst på odel av grunneiers søster. Hun skjøtet eiendommen tilbake til broren i 1962 i henhold til en forliksavtale inngått etter tvist om vilkårene og vederlaget for tilbakeføringen. Avtalen innebar heftelser til fordel for søsteren 50 år frem i tid, blant annet lik deling av vederlag ut over 60 øre pr. m2 i tilfelle tvangsavståelse. Det ble eksproriasjon i 2011/2012. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at avtalen ikke kunne tolkes slik at delingsbestemmelsen var begrenset til tomteverdi. Også erstatning for jordbruksverdi var omfattet. Samlet konkret vurdering basert på forhistorien, avtalens utforming og etterhistorien. Fradraget på 60 øre tilgodeså eier. Ikke grunnlag for å innfortolke indeksregulering av dette. Det lå heller ingen urimelighet i avtalen som ga grunnlag for revisjon etter avtaleloven § 36, verken for jordbruksverdien eller for å regulere fradraget. Søsterens arvinger hadde krav på andel av den utbetalte erstatningen som fastsatt i avtalen fra 1962.

Avtalerevisjon. Avtaleloven § 36.

Avliving av dyr

Publisert 13.01.17

29-årig mann ble dømt til 30 dagers betinget fengsel for overtredelse av dyrevelferdsloven § 12 med tilhørende forskrift om avliving av hund og katt. Han hadde skadeskutt en katt under et avlivingsforsøk, og hadde ikke forsikret seg i tilstrekkelig grad om at katten døde som følge av skuddet. Han ble også domfelt for grov uaktsom vold mot katten ifbm avlivingsforsøket, jf dyrevelferdsloven § 14. Dissens vedrørende straffutmålingen.

Dyrevelferdsloven § 12 og § 14.

Tungtveiende grunner

Publisert 29.12.16

Særskilt anke over sakskostnadene. Det var tidligere inngått et uklart rettsforlik, hvilket var årsaken til at saken ble bragt inn for tingretten på nytt. Tingretten kom til at begge parter kunne bebreides for dette og idømte ikke sakskostnader. Lagmannsretten kom til at tingretten hadde foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20-2 tredje ledd og forkastet anken.

Tvisteloven § 20-2 tredje ledd

Bustadoppføringslova §34, §32

Publisert 23.12.16

Saksøkeren kjøpte toppleilighet – eierseksjon i 3. etasje i nyoppført bygg. Det forelå branntekniske feil og mangler på tidspunktet for overtakelse. Reklamasjon ved ettårsbefaringen ble ansett rettidig, i og med at flere feil og mangler var skjult. Kjøper fikk ikke medhold i krav om heving og erstatning begrunnet med vesentlig avtalebrudd. Entreprenøren hadde krav på å få rette feil og mangler. Ferdigattest forelå umiddelbart før ankeforhandlingen.

Bustadoppføringslova. Heving og erstatning.
Bustadoppføringslova § 34, § 32

Seksuell omgang med stedøtre

Publisert 23.12.16

41-årig mann dømt til fengsel i fire år og seks måneder for flere tilfeller av seksuell omgang, herunder ett samleie, med en stedatter. Han ble også domfelt for flere seksuelle handlinger mot en annen stedatter.

Straffeloven § 195

Prisavslag

Publisert 19.12.16

Krav om heving, prisavslag og erstatning etter kjøp av bolig. Boligen var fra 1968, men delvis pusset opp av selger. Boligen ble solgt “som den er”, dvs i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det ble ved salget ikke benyttet eiendomsmegler, kun oppgjørsmegler og det forelå verken tilstandsrapport, salgsoppgave eller verditakst for eiendommen. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten. Lagmannsretten kom likevel til at det var grunnlag for krav om om prisavslag på grunn av opplysningsmangler, etter avhendingsloven § 3-9 første ledd jf § 3-7 og § 3-8. Prisavslaget fastsatt til 100 000 kroner. Krav om erstatning var knyttet til krav om heving, og ikke aktuelt når hevingskravet ikke førte frem.

Avhendingsloven §§ 3-1, 3-7, 3-8, 3-9, 4-12 og 4-13.

Tomtefeste

Publisert 15.12.16

Saken gjaldt spørsmålet om tre likeartede festeforhold var omtattet av det særlige vern som senere ble innført for tomt til fritidshus med hensyn til blant annet regulering av festeavgift.

Hyttene ble bygget for ca femti år siden med sikte på oppsyn i øde områder i Indre Troms. Tomtefesteren var en jeger- og fiskerforening. Bortfesteren hadde i kontraktene fra 1986 forbeholdt seg rett til å ha egne nøkler og til å bruke hyttene under tjenestereiser. Lagmannsretten antok at bortfester kan og vil motsette seg overføring til en vanlig privat eier. Nyere lovforarbeider viser at vern for tomt til fritidshus i høy grad er gitt av hensyn til fysiske personers privatøkonomi og den følelsesmessige tilknytning for festeren og festerens familie,

Lagmannsretten kom til at de aktuelle festeforholldene ikke var omfattet av dette særlige vernet.

Regulering av festeavgift.

Legemsfornærmelse

Publisert 29.11.16

Ikke bevismessig grunnlag for å domfelle tiltalte for mishandling av ektefellen etter straffeloven (1902) § 219 første ledd. Omstendighetene knyttet usikkerhet til fornærmedes forklaring om omfattende og gjentatt mishandling, ikke underbygget av andre trygge bevis, lagmannsretten var utrygg på hennes forklaring og man kunne ikke se bort fra at tiltaltes versjon var riktig. Kun domfelt for legemsfornærmelse etter straffeloven (1902)§ 228 første ledd, to knyttneveslag i ansiktet, ett tilfelle, tilståelse. Straffenivå 90 dager. Straffen satt til fengsel i 60 dager. Vilkårene for å ilegge kontaktforbud jf. straffeloven (2005) § 57 ikke oppfylt. Lagmannsretten fant det ikke rimelig å tilkjenne fornærmede oppreisningserstatning for legemsfornærmelsen.

Mishandling. Straffeloven (1902) § 219 første ledd. Legemsfornærmelse. Straffeloven (1902)§ 228 første ledd. Straffutmåling. Kontaktforbud. Oppreisningserstatning.

Legemsbeskadigelse

Publisert 28.11.16

60 år gammel mann frifunnet for overtredelse av straffeloven (1902) § 229 annet straffalternativ jf § 232. Dissens.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim