Frostating lagmannsrett

Avvisning

Publisert 06.03.17

Tingretten avviste klage over namsmannens beslutning om besittelsestakelse etter skjønnsprosessloven § 55 i forbindelse med utbygging av vindkraftverk på Fosen. Lagmannsretten forkastet anken. Klagen ble inngitt før namsmannen traff vedtaket, og saken var således gjenstandsløs. Det var uansett ikke var klageadgang i dette tilfellet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16. Klage.

Straffeloven (1902) § 162

Publisert 02.03.17

En 53 år gammel mann ble i tingretten dømt til fengsel i ett år og 6 måneder for befatning med ca. 100 gram amfetamin og ca. 300 gram metamfetamin. Han anket over skyldspørsmålet til lagmannsretten, men trakk anken dagen før ankeforhandling. Ved straffutmålingen la lagmannsretten til grunn at handlingene i utgangspunktet kvalifiserte til fengsel i 2 år. Saken var blitt nærmere 3 år gammel, og hadde hatt en liggetid på ca. 1 år. Ved straffutmålingen ga lagmannsretten blant annet fradrag på fire måneder for lang saksbehandlingstid, og 2-3 måneder for tilståelse. Under hensyntagen til andre individuelle forhold ble straffen satt til fengsel i 1 år og 2 måneder.

Straffeloven (1902) § 162
Lang saksbehandlingstid
Tilståelse

Vegrett

Publisert 02.03.17

Et sjøhus med tilhørende tomt ble fradelt hovedeiendommen i 2001. Ved salget ble det gitt veirett etter “eksisterende veg” over hovedeiendommen. I forbindelse med sak for jordskifteretten oppstod det tvist om vegretten også omfattet den delen av veien som gikk over en naboeiendom. Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at den fradelte eiendommen hadde veirett, også over naboeiendommen.

Veirett, privat vei, jordskifte, sjøhus, brygge

Underslag fra dødsbo

Publisert 02.03.17

En arving i et dødsbo fremmet krav om tilbakebetaling av penger mot en annen arving i boet. Grunnlaget for kravet var anførsel om underslag av penger fra avdøde. I likhet med tingretten kom lagmannsretten – etter en konkret vurdering – til at det ikke var bevismessig grunnlag for kravet. Anken ble forkastet. Sakskostnader ble ikke tilkjent.

arv, dødsbo, tilbakebetaling, underslag

Skjønnsprosessloven § 48.

Publisert 01.03.17

Tingretten avsa kjennelse om at et skjønn skulle fremmes, til tross for at det var fremsatt materielle innsigelser mot fremme. Dette ble påanket til lagmannsretten, som under henvisning til skjønnsprosessloven § 48, kom til at anken skulle avvises. Etter loven er det bare nektelse av å fremme anken, som kan ankes, ikke vedtak om fremming.

Gjeldsordning

Publisert 28.02.17

Tingretten opphevet en frivillig gjeldsordning på grunn av grov tilsidesettelse av skyldnerens plikter etter gjeldsordningen, jf. gjeldsordningsloven § 6-2 tredje ledd. Tingretten avgjorde saken uten rettsmøte. Etter anke fra skyldneren ble tingrettens avgjørelse opphevet. Det forelå saksbehandlingsfeil i form av mangelfulle domsgrunner. Saksbehandlingen var heller ikke forsvarlig siden hensynet til opplysning av saken tilsa at det ble holdt rettsmøte.

mangelfulle domsgrunner, saksbehandlingsfeil, rettsmøte

Forsøk på voldtekt

Publisert 28.02.17

28 år gammel mann var i tingretten dømt til fengsel i fire år for overtredelse av straffeloven 1902 § 192 jf 49 (forsøk på voldtekt) og § 219 første ledd. Hans skyldanke gjalt forsøket på voldtekt. Lagretten svarte ja på at det forelå voldtektsforsøk, men etter svaret på tilleggsspørsmålet var det klart at han skulle frifinnes fordi det forelå tilbaketreden fra forsøk etter straffeloven 1902 § 50.

Straffen satt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Habilitet

Publisert 22.02.17

Embete uten tingrettsdommere, bare sorenskriver og dommerfullmektig. Det var fremsatt krav om at sorenskriveren skulle vike sete, jf. domstolloven §§ 109 og 119, ved behandling av klage over en utleggsforretning. Grunnlaget for habilitetsinnsigelsen var en uttalelse sorenskriveren hadde gitt til namsmannen.  Sorenskriveren forela spørsmål om sin habilitet for lagmannsretten, jf. domstolloven § 117 annet ledd tredje punktum. Lagmannsretten kunne ikke se at det forhold som var anført ga grunnlag for å reise tvil om sorenskriverens uavhengigheten og upartiskhet, jf. domstolloven § 108.

Domstolloven § 108. Domstolloven § 117 annet ledd tredje punktum.

Trygdebedrageri

Publisert 15.02.17

Kvinne (50 år) unnlot å føre på meldekort til NAV at hun arbeidet 50 % og fikk gjennom ett år utbetalt kr 136 000 for mye i arbeidsavklaringspenger. Hun hevdet forgjeves at hun var feilinformert av NAV om utfylling av meldekortene. Det var verken skjerpende eller formildende omstendigheter i saken, og hun ble dømt til fengsel i 30 dager. Dissens.

Strafferett. Skyldspørsmålet og straffutmåling.

Narkotika

Publisert 14.02.17

En 33 år gammel mann ble i tingretten dømt til fengsel i 2 år og 8 måneder blant annet for befatning med ca. 1 000 gram amfetamin. Han ble frifunnet for to tiltaleposter vedrørende salg av amfetamin. Påtalemyndigheten anket forgjeves over frifinnelsen. Etter anke over straffutmålingen fra domfelte gjorde lagmannsretten 1 år og 6 måneder av dommen betinget på vilkår om narkotika program.

Straffeloven (1902) § 162 første og annet ledd.
Straffeloven (2005) § 232 jf. § 231
Straffeloven (2005) § 37

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim