Frostating lagmannsrett

Skadeserstatning

Publisert 19.04.17

En mann født i 1953 var rammet av hjerneslag og var pleietrengende. Mannen hadde betydelige kognitive problemer etter slaget, og en av assistentens sentrale oppgaver var derfor å bistå med bruk av nettbank. Assistenten underslo i alt 2 460 532 fra mannen. Assistentens arbeidsgiver aksepterte ansvar i den tid assistenten var i tjeneste og umiddelbart etter, men nektet ansvar for underslag på ca 1 850 000 kroner som deretter skjedde over en periode på i alt ett år og ni måneder. Lagmannsretten fant at arbeidsgiveren var ansvarlig også for dette tapet i medhold av skadeserstatningsloven § 2-1. Lagt vekt på at assistenten fikk anledning til å foreta underslag under utøvelsen av ett av kjerneområdene for sitt arbeid, og at modus for underslaget ble etablert mens han var i arbeid som assistent. Det ble videre lagt betydelig vekt på forsikrings- og pulveriseringshensyn. Henvisning til Hjemmehjelpdommen i Rt-2008-755.

Arbeidsgiveransvar. Skadeserstatningsloven § 2-1. Hjemmehjelpdommen.

Skremmende opptreden

Publisert 19.04.17

Pasient på sykehus fremsatte grove trusler mot helsepersonell, blant annet med bruk av barberhøvler, opptrådte skremmende og gjorde skadeverk på sykehusets område m.v. Utgangspunkt samlet straff fengsel 1 år og 2 mndr, grov trussel m/bruk av barberblad isolert sett 10 mndr. Tilståelse. Straffen satt til fengsel i 11 mndr, sonet ved utholdt varetekt.

Straffutmåling. Grove trusler, skadeverk.
Straffeloven § 264 jf 263, § 266, § 351 første ledd.

Narkotika

Publisert 11.04.17

Mann (snart 37 år) var straffedømt over tyve ganger, i det vesentlige for kriminalitet begått under rus. Han fikk i samsvar med påstander fra forsvarer og aktor som straff for nye, tilsvarende forhold fengsel i åtte  måneder. Tre måneder ble gjort betinget med prøvetid på to år og vilkår om narkotikaprogram med domstolskontroll.

Strafferett. Straffutmåling. Straffeloven (2005) § 34, § 37 første ledd bokstav f)

Sakskostnader

Publisert 04.04.17

Særskilt anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse. Den ene parten hadde vunnet saken, men tingretten kom til at det forelå tungtveiende grunner som tilsa fritak for kostnadsansvaret. Det ble særlig lagt vekt på at parten hadde avslått et rimelig forlikstilbud, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd bokstav b. Tingrettens avgjørelse bygde ikke på uriktig lovanvendelse. Det konkrete skjønn fremsto ikke som vilkårlig, grovt urimelig eller klart uforsvarlig. Anken ble derfor forkastet.

Tvisteloven § 20-2 tredje ledd, jf. § 20-9.

 

Naturskadeerstatning

Publisert 28.03.17

Lagmannsretten opphevet tingrettens overskjønn med fastsettelsen av naturskadeerstatning på grunn av feilaktig forståelse av naturskadeloven. Lagt til grunn at det er aktuell bruk som er avgjørende.

Tvisteloven – Sakskostnader

Publisert 28.03.17

I rettsforlik inngått under hovedforhandlingen i tingretten ble det overlatt til retten å avgjøre spørsmålet om sakskostnader. Ved avgjørelsen bygde tingretten på tvistelovens alminnelige regler og ikke § 19-11. Lagmannsretten la etter anke til grunn at tingrettens avgjørelse var basert på uriktig lovanvendelse og traff ny avgjørelse om sakskostnadene.

Tvisteloven § 19-11 fjerde ledd.
Tvisteloven § 20-9

Tvangsfravikelse av fast eiendom

Publisert 14.03.17

Et kraftverkselskap fikk samtykke til ekspropriasjon av rettigheter for å utvide en dam. Det ble også gitt samtykke til forhåndstiltredelse med presisering: “Dersom grunneier ikke frivillig aksepterer tiltredelse av arealet, må begjæring om tiltredelse fremmes gjennom namsmyndighetene…”. Selskapet startet anleggsarbeidene uten samtykke fra grunneieren. Lagmannsretten fant at selskapet ikke kunne fremme sak for namsmannen i ettertid.

Sivilprosess. Tvangsfullbyrdelse.
Oreigningslova § 25, skjønnsprosessloven § 55, tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

Tolking av testament

Publisert 13.03.17

Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at betingelsene for å åpne offentlig skifte av dødsbo ikke forelå. Avdøde etterlot seg en viljeserklæring som oppfylte formkravene for testament etter arveloven kapittel VIII. Lagmannsretten måtte prejudisielt tolke testamentet, og fant at vedkommende som var tilgodesett ikke var å anse som loddeier. Spørsmålet var da om han var å anse som legatar eller bare hadde fått en forkjøpsrett til en fast eiendom, som var den avgjort største aktivaposten i dødsboet. Lagmannsretten kom til at vedkommende kun hadde fått en forkjøpsrett, og han hadde da ikke rett til å kreve offentlig skifte, jf. skifteloven § 60. Anførsel om saksbehandlingsfeil fra tingrettens side førte ikke frem, og anken ble forkastet.

Offentlig skifte, jf skifteloven § 60, § 84 tredje ledd og § 124 – arving, legatar. Prejudisielt. Tvisteloven § 29-21 første ledd.

Vold i nære relasjoner

Publisert 10.03.17

Saken gjaldt straffutmåling for grov familievold og brudd på oppholds- og kontaktforbud. Tiltalte hadde krenket tidligere samboer og ektefelle fysisk og psykisk over en periode på ca. åtte år. Straffen ble satt til fengsel i tre år etter fradrag for skylderkjennelse. Dissens vedrørende straffutmålingen. Tiltalte ble idømt kontaktforbud.

Vold i nære relasjoner, familievold, oppholds- og kontaktforbud, besøksforbud

Undervisning

Publisert 08.03.17

Spørsmål om gyldigheten av et vedtak om utestenging fra profesjonsstudiet i psykologi, fordi studenten var uskikket til yrket som psykolog. Lagmannsretten anså vedtaket gyldig. Lagt til grunn at domstolen skal være tilbakeholden med å overprøve forvaltningens skjønn når det bygger på faginnsikt. Vedtaket bygde på riktig faktum og rettsanvendelse. Inngrepet var nødvendig, av hensyn til fremtidige pasienter. Det heftet ikke feil ved saksbehandlingen. Universitetsinstitusjonen ble pålagt å dekke studentens sakskostnader for lagmannsretten, etter lovtolking, supplert med prinsippet om rett til domstolsadgang.

Universiteter. Utestengning. Lov om universiteter og høyskoler § 4-11. EMK art. 6 nr. 1.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim