Frostating lagmannsrett

Trygdebedrageri

Publisert 15.02.17

Kvinne (50 år) unnlot å føre på meldekort til NAV at hun arbeidet 50 % og fikk gjennom ett år utbetalt kr 136 000 for mye i arbeidsavklaringspenger. Hun hevdet forgjeves at hun var feilinformert av NAV om utfylling av meldekortene. Det var verken skjerpende eller formildende omstendigheter i saken, og hun ble dømt til fengsel i 30 dager. Dissens.

Strafferett. Skyldspørsmålet og straffutmåling.

Narkotika

Publisert 14.02.17

En 33 år gammel mann ble i tingretten dømt til fengsel i 2 år og 8 måneder blant annet for befatning med ca. 1 000 gram amfetamin. Han ble frifunnet for to tiltaleposter vedrørende salg av amfetamin. Påtalemyndigheten anket forgjeves over frifinnelsen. Etter anke over straffutmålingen fra domfelte gjorde lagmannsretten 1 år og 6 måneder av dommen betinget på vilkår om narkotika program.

Straffeloven (1902) § 162 første og annet ledd.
Straffeloven (2005) § 232 jf. § 231
Straffeloven (2005) § 37

Tvangsfullbyrdelse

Publisert 13.02.17

Utleier av et næringslokale beliggende i et kjøpesenter begjærte tvangsfravikelse med hjemmel i særlig tvangsgrunnlag, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav a og b. Leietaker påklaget til tingretten namsmannens beslutning om å ta begjæringen til følge. Tingretten tok ikke klagen til følge. Etter anke fra leietaker kom lagmannsretten til at det var tvil på vesentlige punkter av avtaleforholdet. Det forelå flere avtaler mellom partene. Begjæringen om tvangsfravikelse ble ikke tatt til følge.

Utkastelse, tvangsfullbyrdelsesloven, særlig tvangsgrunnlag

Promillekjøring

Publisert 08.02.17

En 40 år gammel kvinne ble i tingretten dømt til 18 dager betinget fengsel og en bot på kr 30 000 for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon på 0,47 mg pr liter luft. Hun var under gjeldsordning og hadde inngått avtale med NAV om forvaltning av sine inntekter. Hun hadde ca. kr 8 000 til livsopphold for seg og sin syv år gamle datter. Lagmannsretten fastsatte boten til kr 5 000.

Straffeloven (1902) § 27

Hundehold

Publisert 07.02.17

Lagmannsretten nektet fremmet anke over tingrettens frifinnende dom i søksmål mot staten vedrørende avlivingsvedtak etter hundelovens § 18 første og andre ledd. Avlivingsvedtaket ble truffet etter at den aktuelle hunden hadde gått til angrep på og bitt en annen hund og dens eier, etter å ha slitt seg løs fra en kjetting.

Tvisteloven § 29-13 andre ledd.
Hundeloven § 18.

virksomhetsbegrepet

Publisert 03.02.17

Vedtak fra Skatteklagenemnda om endring av ligning var gyldig. Spørsmål om anskaffelse og drift av seilbåt var virksomhet for aksjeselskap, om beskatning av selskapet for uttak og av eneaksjonær for utbytte. Kravet til virksomhet var ikke oppfylt fordi aktiviteten ikke kunne gi overskudd. Det var årsakssammenheng mellom selskapets inntektstap og interessefellesskapet mellom selskapet og eier.

Skatter->Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Skatteloven – sktl)

Tvangssalg. Eierseksjonsloven § 26.

Publisert 31.01.17

Saken gjaldt om vesentlighetskravet i eierseksjonsloven § 26 var oppfylt. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at det forelå et vesentlig mislighold og at seksjonseiers to seksjoner derfor skulle tvangsselges. Lagmannsretten uttalte at legalpanteretten ikke kan tillegges vekt

Tvangssalg. Eierseksjonsloven § 26.ved vesentlighetsvurderingen.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a.

Publisert 24.01.17

Jordskifteretten hadde avvist et krav om grensefastsetting, som gjaldt merking av grenser for et naturreservat, fordi den aktuelle grensen ikke var uklar. Staten anket avgjørelsen. Lagmannsretten kom til at det ikke kan innfortolkes en forutsetning om at slike grenser må være uklare. Jordskifteretten sin oppgave er å merke og koordinatfeste slike grenser etter særlig hjemmel i jordskiftelova § 4-2 bokstav f.

Eiendoms- og bruksrett->Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) (Jordskifteloven – jskl), grensefastsetting, rådighetsgrenser, reservatsgrense, naturreservat

Gjeldsordningsloven § 1-4 tredje ledd

Publisert 19.01.17

En mann på 55 år avsluttet en 7 år lang gjeldsordningsperiode i 1997. I 2016 søkte han på ny om gjeldsforhandling, men fikk avslag. Han hadde vært i arbeid som drosjesjåfør, men tjent mindre enn forventet og opptok nye lån. Dessuten overtok han det insolvente boet etter foreAldrene sine, uten å klarlegge gjelden på forhånd. Mannens samlede gjeld var over 5 mill kr. Han hadde opptrådt uaktsomt, og det var ikke “særegne forhold” som tilsa annen gangs gjeldsforhandling.

Gjeldsordningsloven § 1-4 tredje ledd.
Gjeldsordning.

Påvirkning av off. tjenestemann, ved bruk av vold

Publisert 19.01.17

Påvirkning av off. tjenestemann, ved bruk av vold. Bevisanke skyld.
Politiet var tilkalt pga. husbråk, men ble forsøkt nektet adgang. Funnet bevist at beboeren satte seg fysisk til motverge og anvendte vold mot politiet. Forsvarerens anførsel om at politiet ikke hadde rett til å kreve adgang til leiligheten førte ikke frem. Tiltalte hadde utvist grov vold og situasjonen ble farlig. Idømt straff på fengsel i 6 mnd. Mindretallet stemte for 5 mnd. fengsel, som i tingretten.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim