Frostating lagmannsrett

Straffeprosess. Uteblivelse/ unnvikelse.

Publisert 05.12.17

Tiltalte,svensk statsborger, domfelt i tingretten for bl.a. grov narkotikaforbrytelse. Han anket over  skyldspørsmålet, men det lyktes ikke å få stevningen til ankeforhandling lovlig forkynt for ham, og han møtte ikke. Lagmannsretten anså tiltalte unnveket og avviste anken over bevisbedømmelsen under skyldspørmålet,jf straffeprosessloven § 336 først ledd annet punktum. Lagmannsretten behandlet gjenstående  ankegrunner -straffutmåling for  oppbevaring av 92 gram kokain,62 gram marihuana og 286 rivotril, samt forhold etter vegtrafikkloven. Fengslel ett år, noe fradrag for tilståele og for lang saksbehandlingstid før tiltale. Utvidet inndragning av pengebeløp, jf. straffeloven § 68.

 

Straffeprosess. Uteblivelse/ unnvikelse. Straffeprosessloven § 336 første ledd andre punktum. Straffutmåling. Straffeloven (2005) § 231 første jf. annet ledd. Kokain. Inndragning. Straffeloven (2005) § 68.

Voldtekt

Publisert 07.11.17

Straff for overtredelse av straffeloven (2005) § 291 bokstav a – voldtekt til seksuell omgang – ble fastsatt til fengsel i tre år og en måned. Under en russefest på et friluftsområde hadde tiltalte på ca 18 1/2 år etter å ha kommet i snakk med fornærmede på ca 16 1/2 år, startet å beføle henne, dratt henne ned til bakken og ført minst en finger inn i hennes skjede. Utgangspunktet for straffen i et slikt typetilfelle er tre år og tre måneder, jf. Rt-2013-848. Det ble gjort fradrag for ung alder.

straffeloven (2005) § 291 bokstav a, voldtekt til seksuell omgang

Vold

Publisert 06.11.17

Mann dømt for legemskrenkelse mot tidligere kjæreste. Voldsanvendelsen hadde et ikke ubetydelig omfang og omfattet blant annet halsgrep. Det var ikke grunnlag for straffrihet på grunn av provokasjon. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at tiltalte tidligere var dømt for vold. Lagmannsretten tok utgangspunkt i et straffenivå på fengsel i 60 dager. På grunn av lang saksbehandlingstid (liggetid) hos politiet ble straffen satt til 40 dager, hvorav 20 dager ble gjort betinget.

Straffeloven § 271

Kontraktsforhold

Publisert 02.11.17

Spørsmål om eiendomsrett til bergarten eklogitt – et biprodukt ved kalkutvinning. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at eklogitten tilhørte rettighetshaveren til kalk- og marmorforekomsten, og ikke grunneieren. Avtalen fra 1906 var mangelfull og regulerte ikke spørsmålet. Det ble sett hen til bergrettslige prinsipper. Eklogitten kunne ikke utnyttes selvstendig, men var et kostnadsreduserende produkt ved kalkutvinningen.

Kontraktsforhold.->Avtaleloven – avtl, 31.05.1918 nr. 4

 

Eiendoms- og bruksrett

Publisert 02.11.17

Anke over at et jordskifte var nektet fremmet for å dele setermarken, der skogen var teigdelt men grunn og beite lå i realsameie. Deler av setermarka var avsatt til utbyggingsområde i arealdelen til kommuneplanen. Dette kombinert med mangelen på konkrete planer over hva eiendommene kunne brukes til etter delingen medførte at lagmannsretten kom til samme resultat som jordskifteretten, at jordskiftet ikke skulle fremmes. I samme sak har lagmannsretten også avgjort noen mindre spørsmål om utforming av vedtekter for et sameielag. I samme sak nektet lagmannsretten å fremme  anke over en dom om eiendomsgrense for sameiet, med henvisning til tvisteloven § 29-13. Anke over et rettsfastsettende vedtak om hvem som er medeiere i sameiet ble behandlet og det ble avsagt ny dom.

 

Eiendoms- og bruksrett.
Fremme jordskifte
Sameie
Utbyggingsverdi

Plan- og bygningsloven

Publisert 31.10.17

Saken gjaldt overprøving av fylkesmannens vedtak etter plan- og bygningsloven om: 1. avvisning av melding/søknad om oppføring av portal, 2. dispensasjonsvedtak for bygging av naust, 3. pålegg om å fjerne portal og 4. pålegg om å fjerne gjerde. Eier av eiendommen hevdet at vedtakene måtte kjennes ugyldige. Han fikk ikke medhold i tingretten, og lagmannsretten forkastet anken.

Plan- og bygningsloven, gyldighet av enkeltvedtak.

 

Naturmangfoldloven

Publisert 10.10.17

Grunneier var i tingretten dømt for overtredelse av Naturmangfoldloven. I perioden 1. april 2012 til 31. mai 2015 sanket han ca 2000 fiskemåkeegg på egen tomt til tross for at dette etter 1. april 2012 ikke er lov. Lagmannsretten kom til at han måtte frifinnes på grunn av rettsvillfarelse. Det ble lagt avgjørende vekt på uklart regelverk og manglende informasjon fra offentlige myndigheter.

Strafferett. Rettsvillfarelse. Frifinnelse.

Kontraktsforhold

Publisert 04.10.17

Et firma på Oppdal utviklet og solgte hyttetomter. Selskapet hadde inngått avtale med et firma som skulle hjelpe til med salget. Etter en tid inngikk partene en ny avtale, som blant annet inneholdt bestemmelser om vederlag til utviklingsselskapets avtalepart. Lagmannsretten kom, etter en tolkning av avtalen, til at avtaleparten hadde krav på et vesentlig høyere beløp for å avslutte samarbeidsavtalen, enn det tingretten hadde kommet frem til. Anken førte derfor frem.

Lov om avslutning av avtaler, om fullmakt og om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven] (Avtaleloven – avtl)

Samvirkeforetak

Publisert 03.10.17

Saken gjelder gyldigheten av årsmøtevedtak om vinterbrøyting i et veilag organisert som samvirkeforetak. Dommen behandler forholdet mellom jordskifterettens avgjørelse og avgjørelse truffet av samvirkeforetaks årsmøte innenfor samme tema. I likhet med tingretten, kom lagmannsrettens flertall til at årsmøtevedtaket, som nektet vinterbrøyting, var gyldig.
Dissens. Jordskifte, årsmøtevedtak, rettskraft

Avtale under trussel om ekspropriasjon

Publisert 03.10.17

Avtaleskjønn utmålte bruksverdierstatning for spesialisert landbruksproduksjon, grønnsaker. Stripeerverv. Overskjønnet økte jevnt over erstatningene. Stort sprik mellom partsoppnevnte sakkyndige vitner.

 

Avtale under trussel om ekspropriasjon.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim