Frostating lagmannsrett

Plan- og bygningsloven

Publisert 22.05.18

Spørsmål om gyldigheten av Namsos kommunes vedtak om reguleringsplan for Kattmarka. Etter leirras i området vedtok ny reguleringsplan for området. Området var på rastidspunktet regulert til boliger, hytter og friområdet. Den nye reguleringsplanen regulerte området til LNFR-område med hensynssoner. En hytteeier som festet tomt i området reiste sak for å få kjent reguleringsvedtaket ugyldig under henvisning til at kommunestyret hadde bygget vedtaket på feil faktum og at det var begått saksbehandlingsfeil fordi det ikke var tilstrekkelig utredet med tanke på fortsatt regulering til bebyggelsesformål. Lagmannsretten var enig med tingretten at vedtaket verken var basert på feil faktum eller var ugyldig på grunn av mangelfull utredning.

Sivilprosess.

Advokatsalær

Publisert 22.05.18

Tvist om betaling for advokattjenester. Lagmannsretten kom til at advokaten hadde krav på å få betalt 60 000 kroner av det opprinnelige restkravet på i overkant av 150 000 kroner. Lagmannsretten la til grunn at de fakturerte timer var utført og at kravet i utgangspunktet ikke var urimelig. Manglende underretning underveis og i tilknytning til fortløpende fakturering fikk betydning for berettigelsen av kravets størrelse. Avtaletolkning. Konkret vurdering.

Tolkning av avtale. Berettigede forventninger.

Drap

Publisert 27.02.18

Forsettlig drap. Straffeloven § 275. Mer enn 1oo knivstikk. Tiltalte handlet ikke i lovlig nødverge etter straffeloven § 18 (skyldspørsmålet), og det forelå heller ingen situasjon hvor han overskred grensene for nødverge (straffespørsmålet), straffeloven § 81, § 80 bokstav d nr. 2, § 78 bokstav a. Risikovurdering for tilbakefall til nye alvorlige voldsforbrytelser. Vilkårene for forvaringsstraff ikke oppfylt, jf. straffeloven § 40. Tidsbestemt fengselsstraff for drapet 14 år. Oppreisningserstatning til avdødes mor 200 000 kroner i samsvar med norm for etterlatte.

Nødverge. Straffeloven § 275. Straffeloven § 18, § 81, § 80 bokstav d nr. 2. Forvaring. Straffeloven § 40. Oppreisning. Etterlatte

Sakskostnader

Publisert 13.02.18

I forbindelse med et erstatningsoppgjør, ble en mann delvis tilkjent sakskostnader i medhold av tvisteloven § 20-3. Særskilt anke over sakskostnadsavgjørelsen ble forkastet. Det forelå ingen feil ved tingrettens rettsanvendelse, saksbehandling eller bevisvurdering i spørsmålet om den ankende part hadde fått medhold fullt ut eller i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 første og andre ledd. Tvisteloven § 20-2 tredje ledd gir ikke hjemmel for å tilkjenne sakskostnader.

Tvisteloven § 20-2 og § 20-3.

Promillekjøring

Publisert 13.02.18

32 år gammel polsk statsborger ble funnet skyldig i å ha kjørt personbil med en promille på minst 1,3. Straffen ble satt til fengsel i 21 dager og en bot på kr. 50 000. Tap av førerrett fastsatt til ett år og fem måneder. Han hadde hatt førerkortet i sin besittelse i ett år og tre måneder, og det ble gjort fradrag i tapsperioden på 7 måneder, jf. tapsforskriften § 1-4 annet ledd.

Vegtrafikkrett. Vegtrafikkloven § 31 første til fjerde ledd, jf. § 22. Tapsforskriften

Salær

Publisert 13.02.18

Offentlig oppnevnt forsvarer for etterforskningen ved seksuallovbrudd, straffeprosessloven § 100 annet ledd. Forsvarer med kontor i Oslo, siktede sonet dom i Trondheim Fengsel. Forsvarer foretok tre reiser for personlig møte med siktede. Tingretten godkjente reise- og fraværsutgifter for ett møte, for gjennomgang av tilrettelagte avhør. Tingretten mente de to andre reisene i den forbindelse var unødvendige, kontakten kunne vært gjennomført ved telefon eller video. Ingen uriktig generell lovforståelse. Tingrettens avgjørelse var heller ikke åpenbart uforsvarlig eller åpenbart uriktig.

Salær/utgiftsdekning. Forsvarer straffeprosessloven § 100 annet ledd. Straffeprosessloven § 107, salærforskriften § 13. Tvisteloven § 29-3 tredje ledd.

Voldgiftsdom

Publisert 22.01.18

Saken gjaldt anke over tingrettens opphevelse av utleggsforretning og nektelse av å ta tvangssalgsbegjæring av fast eiendom til følge. Lagmannsretten forkastet anken. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke forelå et tvangskraftig tvangsgrunnlag.

Tvangsfullbyrdelse, utleggsforretning, utlegg, tvangssalgsbegjæring, tvangsgrunnlag, tvangskraftig tvangsgrunnlag,

Konkurskarantene

Publisert 22.01.18

Lagmannsretten forkastet anke over tingrettens avgjørelse om konkurskarantene. Det ble lagt til grunn at styreleder i et aksjeselskap med skjellig grunn kunne mistenkes for straffbare forhold i forbindelse med konkursen, blant ved å unnlate å føre regnskap og begjære oppbud. Selv om han tidligere ikke hadde vært involvert i konkurs, fant lagmannsretten etter en samlet vurdering at det ikke var urimelig å sette ham i konkurskarantene.

Konkursloven § 142.

Deling grunneiendomsrett til utmark

Publisert 21.12.17

Anke over et jordskifte som ble gjennomført for å dele grunneiendomsretten til utmarka og legge ut nye utmarksteiger til det enkelte bruk. Lagmannsretten holdt saksforberedende møte, og skisserte en løsning som alle partene aksepterte. Lagmannsretten traff ny jordskifteavgjørelse som medførte visse endringer i de nye grensene mellom eiendommene, i en vedtatt gjerdeordning og i rettigheter stiftet ved jordskiftet.

jordskifte, utskiftning, gjerde, beite, grense, utmark

Ligningsloven (1980) § 8-2

Publisert 05.12.17

Saken gjaldt gyldigheten av skatteetatens vedtak hvor skattyter inntektsårene 2010 og 2011 hadde blitt skjønnslignet. Lagmannsretten fant at skattemyndighetene delvis hadde bygd på feil faktisk grunnlag. Skattekontorets vedtak ble opphevet. Lagmannsretten reduserte inntekt/utbytte med nesten 1 million kroner. Sammenholdt med de poster skatteetaten under ankeforhandlingen hadde frafalt ble inntekt/ubytte for inntektsårene 2010 – 2011 redusert med over 3 millioner kroner.

Skatt, skjønnsligning, ligningsloven (1980) § 8-2

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim