Frostating lagmannsrett

Vold

Publisert 15.01.21

En 20 år gammel kvinne ble i tingretten dømt for vold mot polititjenestemann i form av slag og spark ved pågripelse. Et bestemmende mindretall i lagmannsretten kom til at det ikke var tilstrekkelig bevist at tiltalte utførte det ene slaget og de to sparkene med viten og vilje.

Vold mot offentlig tjenestemann. Subjektiv skyld.

Gjentakelsesfare

Publisert 12.01.21

Forlengelse av tidsrammen for forvaring og begjæring om prøveløslatelse fra forvaring. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det fortsatt forelå nærliggende fare for ny alvorlig kriminalitet som han tidligere var dømt for. Tidsrammen ble forlenget med tre år. I forvaringsdommen fra 2009 var han blant annet domfelt for seks voldtekter av to fornærmede. Han var tidligere dømt for drap av samboer. Diagnosen, manglende innsikt/forståelse for sitt handlingsmønster og høy fare for gjentatt seksualisert vold gjorde at vilkåret for forlengelse var oppfylt. Dette til tross for at han hadde vært mange år i fengsel, siden 2007. Det var ikke grunnlag for prøveløslatelse på vilkår. Deltakelse i et nytt behandlingsopplegg for seksualforbrytere kunne ha betydning fremover.

Straffeloven § 40, § 43 og § 43. Forvaring. Nærliggende fare.

Bustadoppføringslova

Publisert 12.01.21

Saken gjaldt mangelskrav etter bustadoppføringslova knyttet til et eierseksjonsbygg bestående av fire blokker beliggende i Stjørdal kommune i Trøndelag. Etter innflytting i 2015 fremmet sameiet og flere seksjonseiere en rekke mangelskrav mot byggherren, mens byggherren søkte regress hos totalentreprenøren. Sameiet/seksjonseierne, byggherren og totalentreprenøren anket tingrettens dom til lagmannsretten. Totalt gjaldt sakskomplekset fem selvstendige anker som lagmannsretten forente til felles behandling og avgjørelse. Problemstillingene for lagmannsretten var blant annet knyttet til om det forelå mangler ved parkeringsanlegget og varmeanlegget, samt spørsmål om byggherrens ansvar overfor sameiet/seksjonseierne kunne videreføres til totalentreprenøren. Sameiets/seksjonseiernes anke knyttet til parkeringsanlegget og varmeanlegget førte ikke fram. Byggherren ble gitt medhold at totalentreprenøren kunne holdes ansvarlig fullt ut for byggherrens erstatningsansvar overfor sameiet/seksjonseierne.

Mangler, bustadoppføringslova, reklamasjon, regress, grov uaktsomhet

Prisavslag

Publisert 11.01.21

Saken gjelder krav om prisavslag etter kjøp av en fritidsbåt “som den er”. Båten var en treskøyte bygd i 1950. Lagmannsretten vurderte at omfattende tæringsskader og mangler ved bunnsmøring medførte at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c. Lagmannsretten la til grunn at kjøpet hadde overholdt sin undersøkelsesplikt i kjøpsloven § 20, og at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt. Lagmannsretten fastsatte et prisavslag.

Kjøpsloven § 19, 20 og 38

Aksje

Publisert 08.01.21

Lagmannsretten frifant en styreleder for krav om erstatning fra selskapets medkontrahent, jf. aksjeloven § 17-1. Styrelederen hadde ikke brutt handleplikten ved tap av egenkapital (aksjeloven §§ 3-4 og 3-5) eller forsømt styrets forvaltnings- og tilsynsansvar (aksjeloven §§ 6-12 og 6-13). Det var heller ikke ansvarsbetingende for styrelederen at selskapet ikke hadde opplyst medkontrahenten om selskapets vanskelige økonomi.

Styreansvar. Aksjeloven §§ 3-4, 3-5, 6-12, 6-13 og 17-1

Foreldelsesloven

Publisert 08.01.21

Kvinne tok ut erstatningssøksmål mot kommunen for kommunens manglende oppfølging av henne som barn etter barnevernloven. Hun hadde fått PTSD som følge av traumer og omsorgssvikt i barndommen. Kommunen påsto blant annet at kravet var foreldet, noe det ble tatt særskilt stilling til. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at kravet var foreldet etter skadeserstatningsloven § 9 nr. 1

Foreldelsesloven – fl, 18.05.1979 nr. 18 § 9 nr. 1 foreldelse. Kommunens manglende oppfølging etter barnevernloven

Helsevernloven

Publisert 08.01.21

Lagmannsretten fant at grunnvilkåret i lov om psykisk helsevern § 3-3 var oppfylt. Lagmannsretten fant videre at pasienten var samtykkekompetent. Lagmannsretten fant derimot at farekriteriet ikke var innfridd. Kravet om utskriving ble tatt til følge.

Psykisk helsevernloven – phvl, 02.07.1999 nr. 62

Helsevernloven

Publisert 08.01.21

Begjæring om opphør av tvungent psykisk helsevern ble ikke tatt til følge. Lagmannsretten fant at grunnvilkåret var innfridd. I tillegg utgjorde ankende part en nærliggende og alvorlig fare for andres helse. Helhetsvurderingen tilsa at tvang opprettholdes.

Psykisk helsevernloven – phvl, 02.07.1999 nr. 62, § 3-3

Samfunnsstraff

Publisert 08.01.21

To menn, 23 år på gjerningstidspunktet, ble dømt for tre overtredelser av straffeloven § 330 (utpressing) og fem forsøk på utpressing, til en straff av 420 timer samfunnsstraff, med en gjennomføringstid og subsidiær fengselsstraff på ett år og tre måneder. De hadde ved bruk av sosiale medier kommet i kontakt med menn som søkte mindreårige for seksuell omgang. Da de møttes ble mennene presset – eller forsøkt presset, for penger, og tre av de fornærmede betalte til sammen 16 000 kroner. Sterke personlige grunner tilsa bruk av samfunnsstraff.

Straffeloven § 330.

Straffeloven

Publisert 08.01.21

Tidligere lærer ble, etter gjenopptakelse av straffesaken til ugunst for tiltalte, dømt for seksuelle handlinger mot en elev mens han gikk i 3. og 4. klasse. Straffen ble, etter fradrag for tidsforløpet etter Høyesteretts utpeking av lagmannsrett, fastsatt til fengsel i 4 måneder som tilleggs straff til tidligere dom om det samme mot to medelever, tidligere dom for seksuell omgang til samleie med barn under 14 år og en tidligere dom for overtredelse av vegtrafikkloven, jf. straffeloven (1902) § 64.r

Straffeloven (1902) § 200 tredje ledd jf. annet ledd
Straffeprosessloven § 393 første ledd nr. 2

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim