Frostating lagmannsrett

Bruksordning for veg og parkering

Publisert 22.06.21

Det var anket på jordskifterettens bruksordning vedr. parkeringsløsning for tre boligeiendommer. Under ankeforhandlingen i 2020 inngikk partene en avtale om parkeringsløsningen, med vilkår om bl.a. kommunens godkjenning. I senere rettsmøte i 2021 ble partene enige om å heve saka som forlikt. Utgiftene med saka ble delt med en tredjepart på hver av partene.

Jordskiftelova, bruksordning, parkeringsløsning, avtale, rettsforlik

Odelsovertakst

Publisert 09.06.21

Tvist om ankesum og skjønnets fremme. Odelseiendom på 1216 daa, hvorav 24,6 daa var klassifisert som fulldyrka mark, og produktivt skogareal på 591 daa med samlet kubikkmasse på 6692 m3. Jakt og fiskerettigheter, 8 hyttetomter. Samtlige bygninger sto til nedfalls. Bra beliggenhet i forhold til arbeid utenfor eiendommen, så det kunne ikke ses helt bort fra boverdien. Skjønnet ble fremmet og taksten satt til 1 200 000 kroner.

Odelslova – odl, 28.06.1974 nr. 58; Skjønnsprosessloven – skjl, 01.06.1917 nr. 1; Tvisteloven – tvl, 17.06.2005 nr. 90

Fastsettelse av ulempeerstatning

Publisert 09.06.21

Eier av et industribygg hadde av tingretten blitt tilkjent erstatning for stripeavståelse i forbindelse med utbygging av en ny fylkesvei. I tillegg ble selskapet tilkjent ulempeerstatning. Fylkeskommunen begjærte overskjønn begrenset til ulempeerstatning. Lagmannsretten kom til at det ikke var grunnlag for å tilkjenne selskapet ulempeerstatning. Ulempene ble av lagmannsretten ansett som alminnelige ulemper i form av trafikkstøy og frykt for skade, særlig på vinteren. Nabolovens tålegrense var ikke overskredet, jf. vederlagsloven § 8.

Overskjønn, ulempeerstatning, alminnelig ulempe, vederlagsloven § 8.

Kroppsskade

Publisert 08.06.21

Lagmannsretten kom enstemmig og i likhet med tingretten til at tiltalte var skyldig i kroppsskade, jf. straffeloven § 273. Tiltalte hadde slått fornærmede i ansiktet med en glassflaske slik at det oppstod omfattende tannskader. Straffen ble satt til fengsel i fem måneder, og tiltalte ble dømt til å betale oppreisningserstatning til fornærmede med 20 000 kroner.

Strafferett. Kroppsskade. Straffeloven § 273.

Ungdomsstraff

Publisert 08.06.21

Tiltalte som var 15 år på gjerningstidspunktet var av tingretten idømt ungdomsstraff med en gjennomføringstid på ett år subsidiært fengsel i fem måneder, jf. straffeprosessloven § 52a og § 52 b, for overtredelse av straffeloven § 272 jf. § 271, straffeloven § 271 (to tilfeller) og straffeloven § 188.
Lagmannsretten forkastet anken. Lagmannsretten vurderte saken som et grensetilfelle mellom området for ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning i medhold av straffeloven § 34 jf. § 37 første ledd bokstav j.

Trafikkriminalitet

Publisert 03.06.21

Tiltalte ble domfelt i tingretten for overtredelse av vegtrafikkloven § 22 første ledd jf. § 31 første ledd. Tiltalte anket dommen til lagmannsretten under henvisning til at tingretten hadde lagt til grunn en for streng aktsomhetsnorm. Lagmannsretten besluttet å henvise lovanvendelsen under skyldspørsmålet til behandling.

Lagmannsretten mente det var enkelte svakheter ved tingrettens aktsomhetsvurdering. Anken ble likevel forkastet under henvisning til vegtrafikkloven d§ 22 fjerde ledd, som innebærer at villfarelse med hensyn til alkoholkonsentrasjonens størrelse, ikke fritar for straff. Uttalelser om hvorvidt det i denne bestemmelsen skal innfortolkes et skyldkrav, jf. EMK art. 7.

Vegtrafikkloven § 22 fjerde ledd, EMK art. 7, objektivt straffbarhetsvilkår.

Forbud mot utplassering og utleie av el-sparkesykler

Publisert 01.06.21

Saken gjelder forbud mot utplassering og utleie av el-sparkesykler på kommunens grunn.
Trondheim kommune hadde fattet vedtak om at kommersielle utleiere av el-sparkesykler på grunn som kommunen eier eller har disposisjonsrett over, krevde forutgående samtykke fra kommunen. Én av de kommersielle aktørene – Ryde Technology AS – fortsatte sin virksomhet, og kommunen anla søksmål med påstand om at slik næringsmessig utleie og utplassering av el-sparkesykler på kommunal grunn, var uberettiget. Hovedspørsmålene i saken var om Trondheim kommune i kraft av eierrådigheten kunne nekte Ryde Technology AS å bruke kommunal grunn til utleie av el-sparkesykler uten samtykke, eller om slikt forbud er å anse som offentlig myndighetsutøvelse som krever hjemmel i lov slik at forvaltningslovens regler må følges. Subsidiært var det anført at eierrådigheten på dette området var begrenset av vegloven og trafikkreglene på slik måte at det ikke kunne nedlegges forbud mot driften uten hjemmel i lov.

Lagmannsretten kom til kommunen ikke i kraft av eierrådigheten kunne nekte selskapets virksomhet. Lagmannsretten konkluderte også med at et slikt samtykkekrav som kommunen ønsket å oppstille, ville innebære offentlig myndighetsutøvelse.

Kommuners råderett og egen grunn, grensene for offentlig myndighetsutøvelse.

Tvist

Publisert 31.05.21

Motregning i sluttoppgjør etter levering av lekeland. Motregningskravet ansett berettiget. Mangler. Forsinkelse og konvensjonalbot. Konkret vurdering.

Tvisteloven – tvl, 17.06.2005 nr. 90

Bustadoppføringslova

Publisert 25.05.21

Tvist etter bustadoppføringslova. Forbruker fremmet krav om dagmulkt, retting, prisavslag og erstatning. Entreprenøren ble frifunnet av tingretten. Lagmannsretten kom til samme resultat. Siden entreprenøren hadde akseptert å utbedre taket mens saken stod for lagmannsretten, ble entreprenøren ikke tilkjent sakskostnader.

Buofl, 13.06.1997 nr. 43. Dagmulkt, erstatning

Ugyldig oppsigelse

Publisert 19.05.21

Tvist om gyldigheten av oppsigelse i ansettelsesforhold. Lagmannsretten slo først fast at det var adgang å ansette arbeidstakeren med en prøvetid på seks måneder. Gyldigheten av oppsigelsen ble derfor vurdert i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-6. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var ugyldig. Arbeidsgiver hadde ikke sannsynliggjort at det samlet sett forelå mangler ved arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet som gjorde at oppsigelsen var saklig. Arbeidsgivers begjæring om opphør av arbeidsforholdet ble ikke tatt til følge. Arbeidstaker ble tilkjent erstatning.

Ansettelse med prøvetid. Opphør av arbeidsforhold. Erstatning. Arbeidsmiljøloven.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim