Frostating lagmannsrett

Sedelighetskriminalitet

Publisert 21.04.21

Bestefar, nå 81 år gammel, domfelt for gjentatt seksuelle omgang over en 6-årsperiode fra 2007 til 2013 med barnebarnet født i 2003, herunder samleie, før hun fylte 10 år. Også flere alvorlige seksuelle krenkelser, frem til 2016, jf. straffeloven § 305. Også besittelse av bilder av seksuelle overgrep mot barn. Samlet straff som utgangspunkt fengsel i 8 år og 8 måneder, fradrag ett år for lang saksbehandlingstid, og straffen ble 7 år og 8 måneder. Straffeloven § 78 bokstav g vurdert. Ikke grunnlag for fradrag i straffen grunnet høy alder og dårlig helse. Oppreisning 300 000 kroner.

Seksuell omgang, samleie, barn under 10 år. Straffeloven (1902) § 195 andre ledd bokstav c jf. første ledd. Incest. Seksuelle krenkelser. Besittelse av overgrepsbilder.

Sluttoppgjør entreprise

Publisert 21.04.21

Tvist om sluttoppgjør ved oppføring av verkstedhall med kontor- og butikkdel, kai og heisbås for skip. Tvisten gjaldt i ankeomgangen rett til vederlag for masseendringer og prosjekteringsarbeid samt entreprenørens rett til fristforlengelse.

Anken ble i det vesentlige ikke tatt til følge. Lagmannsretten kom til at partene hadde avtalt at kontraktssummen skulle endres i tråd med det som var avtalt om faktisk utførelse. Brannteknisk prosjektering var omfattet av kontraktens rundsum for prosjektering. Entreprenøren hadde krav på vederlag for to andre tilleggsfakturaer som skyldtes ekstra prosjekteringsarbeid for endringer valgt av byggherren.

Byggherrens endringer og mangler ved byggegrunnen ga entreprenøren rett til fristforlengelse. Vinterarbeid ga ikke rett til utvidet byggetid.

 

Voldskriminalitet

Publisert 21.04.21

Mann 56 år gammel domfelt for kroppsskade, jf. straffeloven § 273. Rusbelastet miljø. Under et drikkelag gikk tiltalte plutselig til angrep på en av gjestene med ei saks og stakk han flere ganger i armen slik at det oppsto to dype kutt som måtte sys. Tiltalte påberopte nødverge, men det var ingen holdepunkter for at han var i ferd med å bli angrepet. Etter voldsutøvelsen forlot tiltalte stedet i bil, med 1,8 i promille, og kjørte av veien. Han påberopte nødrett, grunnet frykt for å bli forfulgt etter voldsutøvelsen og derfor måtte kjøre for å redde seg. Dette ble han ikke hørt med. Tidligere domfelt for vold og promillekjøring. Straff isolert for kroppsskaden fengsel i 9 måneder, for promillekjøringen fengsel i 36 dager, fradrag for saksbehandlingstid én måned, samlet straff fengsel i 8 måneder. Bot 28 000 kroner. Kjøring “kort tid” etter det var gått 5 år siden forrige promilledom, tap av førerrett derfor fastsatt til 5 år.

Kroppsskade. Straffeloven § 273. Promillekjøring. Vegtrafikkloven § 22 første ledd. Tap av førerrett. Tapsforskriften § 3-10.

Tilleggsvederlag

Publisert 21.04.21

Kontrakt om utførelse av grunn- og utomhusarbeider i et større utbyggingsprosjekt. Entreprenørens pristilbud var basert på NS 8417 (totalunderentreprise). Etter ønske fra entreprenøren ble kontrakten basert på NS 8415. Før byggestart ble det avgitt en geoteknisk rapport som medførte at sprengstein måtte benyttes ved tilbakefyllingen, og at stedlig masse bare unntaksvis kunne benyttes. Entreprenøren forlangte tilleggsvederlag på grunn av merarbeid og ekstra kostnader. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det forelå en endring som ga grunnlag for vederlagsjustering etter NS 8415 punkt 25.2. Tilleggsvederlaget ble imidlertid betydelig redusert i forhold til opprinnelig krav. Hver av partene måtte dekke egne kostnader for begge instanser.

Entreprise. Tilleggsvederlag. NS 8415

Erstatningskrav etter prosjekterings- og rådgivingsfeil

Publisert 29.03.21

Saken gjelder krav om erstatning fra en kommune for prosjekterings- og rådgivningsfeil i forbindelse av rehabilitering av en idrettsstadion, jf. NS 8402 punkt 10.1 og 10.3. Lagmannsrettens flertall kom til at det ikke forelå erstatningsbetingende uaktsomhet fra det selskapet som hadde utformet konkurransegrunnlaget/ kontrakts grunnlaget, mens et mindretall i lagmannsretten var av den oppfatning at grensene for profesjonsansvaret var overskredet. En samlet lagmannsrett kom til at det ikke var påregnelig eller adekvat årsakssammenheng mellom kommunens økonomiske tap og rådgivningen, og at kommunen ikke hadde overholdt sin tapsbegrensningsplikt.

NS 8402 punkt 10.2 og 10.3.
Profesjonsansvar og tapsbegrensningsplikt.

Ekspropriasjon

Publisert 12.03.21

Overskjønnet gjaldt utmåling av erstatning ved avståelse av parkeringsareal og nærings- / leilighetsbygg til utbygging av videregående skole. For parkeringsarealet ble skjønnets fremme bestridt. Lagmannsretten kom til at ekspropriasjonsvedtaket var gyldig, da arealformålet ikke var endret og behovet for arealet var til stede. Skjønnet ble derfor fremmet. Erstatningen for nærings- / leilighetsbygget ble satt vesentlig lavere enn i underskjønnet, hovedsakelig fordi lagmannsretten ikke fant det sannsynlig at eiendommen ville gi inntekter ved næringsutleie. Erstatningen for parkeringsarealet ble fastsatt med utgangspunkt i tomtepriser for næringsareal i området, og ikke ut fra forventede inntekter ved parkeringsutleie.

Gyldighet. Reguleringsformål. Arealbehov. Markedspris.

Merking av bruksrettsgrense

Publisert 02.03.21

Saken gjaldt anke over at jordskifteretten “traff avgjørelse …om at merking av grenser som er fastsatt i jordskifte ikke skal gjennomføres». Det sentrale temaet var om anken var en rettslig avgjørelse som kunne påankes, jf. jordskiftelova § 8-1 annet ledd, jf. tvisteloven § 29-2 første ledd, alternativt om anken også kunne avvises som rettskraftig avgjort. Lagmannsretten kom til anken måtte avvises da det ikke var truffet noen rettslig avgjørelse det kunne ankes over.

Anke, ankegjenstand, jordskifteavgjørelse, jordskiftelova

Familievold

Publisert 24.02.21

Tiltalte ble i tingretten dømt til fengsel i to år for mishandling i nære relasjoner – familievold – mot tidligere ektefelle og stesønn etter gammel og ny straffelov. De fornærmede ble av tingretten tilkjent oppreisningserstatning med 100 000 kroner hver. Tiltaltes anke over skyldspørsmålet førte ikke fram i lagmannsretten. Lagmannsretten reduserte straffen til fengsel i ett år og seks måneder på grunn av lang saksbehandlingstid. Oppreisningserstatningene ble økt til 125 000 for hver av de fornærmede.

Mishandling i nære relasjoner. Fortsatt straffbart forhold. Sammenhengende forbrytelse. Oppreisning.

Voldtekt til samleie

Publisert 23.02.21

Mann, 26 år gammel, domfelt for voldtekt til samleie (analt og vaginalt)av sin samboer. Straffeloven § 292 bokstav a jf. § 291 bokstav a. Ett tilfelle. Straff isolert sett fengsel i 4 år og 6 måneder. Mishandling av samboeren, jf. straffeloven § 282, varighet ca. ett halvt år, men omfattende vold, skyld avgjort i tingretten, omfanget omfattet sex uten samtykke. Lagmannsretten anslo straffen isolert sett til fengsel i 1 år og 6 måneder. Straffen omfattet brudd på besøksforbud, jf. straffeloven § 168 isolert sett bot. Samlet straff satt til fengsel i 5 år og 6 måneder. Kontaktforbud etter straffeloven § 57. Oppreisningserstatning samlet 200 000 kroner.

Straffeloven § 292 bokstav a jf. § 291 bokstav a. Mishandling i nære relasjoner. Straffeloven § 282.

Voldskriminalitet

Publisert 19.02.21

Mann, 28 år, dømt til fengsel i 75 dager for kroppsskade. Fellesdom. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for nødverge, idet avvergelseshandlingen gikk lenger enn nødvendig. Forsettet omfattet skadefølgen fullt ut.

Kroppsskade. Nødverge. Sløret forsett.

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim