Frostating lagmannsrett

Til våre meddommere og andre eksterne aktører

  Til våre meddommere, vitner, tolker og sakkyndige

  På denne siden er det samlet informasjon og lenker som antas å være av interesse for våre eksterne aktører i Frostating lagmannsrett, med hovedvekt på meddommere.


  Kjære meddommer

  Du spiller en viktig rolle i vårt rettssystem og har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i de enkelte saker som du innkalles til. Du er valgt ut av din kommune til å stå i utvalget som Frostating lagmannsrett trekker meddommere fra. Utvalget fornyes hvert fjerde år.


  Generelt om meddommerordningen

  EKSTERN LENKE

  Meddommere kalles også gjerne lekdommere. Informasjon om den norske meddommerordningen kan du finne ved å klikke på bildelenken.


  Veiledninger, artikler og filmer for meddommere

  EKSTERN LENKE

  Vi ønsker å gi deg et innblikk i betydningen av meddommerordningen, om ulike roller i en rettssak og opptreden i retten. Ved å klikke på bildelenken skal du finne en samling av veiledninger, artikler, introduksjonsfilmer etc. om hva det vil si å være lekdommer i en norsk domstol.


  Krav om godtgjørelse og reiseutgifter for meddommere, vitner, tolker og sakkyndige

  Klikk her for å lese mer om de økonomiske vilkårene som følger med det å gjøre tjeneste som meddommer, vitne, tolk eller sakkyndig i Frostating lagmannsrett.


  Innkalling av meddommere til rettsmøte

  Når du trekkes ut til å tjenestegjøre som meddommer, skal du få et innkallingsbrev. Vær nøye når du svarer på dette så fort som mulig. Dette er viktig for at vi skal ha riktige opplysninger om deg.


  Tjenesteplikt/fritak

  Norske lover

  EKSTERN LENKE

  Å yte tjeneste som innkalt meddommer er en plikt. Du kan i en del tilfeller få fritak, men dette må være avtalt på forhånd. Loven stiller svært strenge krav til både fritaksgrunn og dokumentasjon av denne. Les mer om disse reglene ved å klikke på bildelenken.

  Her følger en kortversjon:

  Lovlig forfall

  Dersom du har lovlig forfall, kan du fritas fra å møte.

  Søknad om fritak i den enkelte sak

  Hvis du vil bli fritatt fra å møte i en sak, må du sende en skriftlig søknad til domstolen så snart som mulig etter at innkallingen er kommet i posten. Du må legge ved nødvendig dokumentasjon og begrunnelse med søknaden.

  Generelt fritak og sletting fra meddommerutvalget
  Helsemessige forhold

  Hvis den som innkalles er varig mentalt eller fysisk svekket (for eksempel svært dårlig hørsel eller syn), og derfor ute av stand til å utføre oppgaven på en god måte, må det meldes fra til domstolen om dette. Legeerklæring er normalt nødvendig for å få fritak.

  Språkkunnskaper

  Den som skal være meddommer må ha gode kunnskaper i norsk for å kunne følge med på det som skjer i retten. I motsatt fall må det meldes fra til domstolen om dette.

  Flytting

  Flytter du ut fra domssognet, må du melde fra til kommunen og legge ved bekreftelse fra folkeregisteret. Du vil da bli slettet fra utvalget.

  Flytting mellom kommuner innen domssognet innebærer ikke sletting fra utvalget. Meld ifra til domstolen ved flytting innen domssognet.

  Straffereaksjoner

  Enkelt forklart – dersom du har mottatt et forenklet forelegg, for eksempel en fartsbot, medfører ikke dette til utelukkelse fra vervet. Dersom du i de siste årene har  mottatt en strengere straffereaksjon enn et forenklet forelegg, kan det være grunn for utelukkelse. Ta kontakt med domstolen for avklaring.

  Rettergangsbot

  Meddommere som ikke er innvilget fritak fra å møte i retten og som likevel unnlater å møte, kan ilegges rettergangsbot i henhold til domstolloven § 200.


  Habilitet for meddommere

  EKSTERN LENKE

  Det er viktig at du så tidlig som mulig varsler domstolen dersom du vet at eller lurer på om du er inhabil i en sak du er innkalt som meddommer i. Les mer om lekdommeres habilitet ved å klikke på bildelenken.


  Dokumenter og hjelpemidler for meddommere

  Som meddommer hos oss skal du få det du behøver av dokumenter, skrivesaker og eventuelt digitale hjelpemidler for din tjeneste i lagmannsretten.

  Etter innkalling til ankeforhandling skal du også få tilsendt relevante saksdokumenter. Fortrinnsvis benytter Frostating lagmannsrett en sikker fildelingsløsning som heter Liquid Files, og her finner du brukerveiledning for å opprette din personlige bruker og laste ned dokumenter du har mottatt på denne måten.

   


  Elektronisk signering for meddommere

  Frostating lagmannsrett kan nå velge at fagdommere og eventuelle meddommere skal signere avgjørelser elektronisk. Les mer her om hvordan dette gjøres.


  Bruk av videomøteromsteknologi i rettsmøter

  Frostating lagmannsrett kan tilrettelegge for at parter, vitner og andre aktører kan følge – og forklare seg i – våre rettsmøter via fjernmøteteknologi. Les mer her om hvordan dette gjøres.


  Andre nyttige lenker

   

  Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim