Frostating lagmannsrett

Statistikk

  Justisdepartementet fastsatte i sin tid, med tilslutning fra Stortinget, mål for saksbehandlingstiden ved domstolene. Dette er uttrykt i form av normer for lengste gjennomsnittlige saksbehandlingstid for henholdsvis straffesaker og sivile saker.
  Tingrett For lagmannsrettene er kravet for straffesaker tre måneder fra saken kom inn til dom er avsagt. Var siktede under 18 år da handlingen ble begått eller er han/hun varetektsfengslet, skal ankeforhandlingen være påbegynt innen åtte uker etter at anken ble henvist til ankeforhandling. I straffesaker med slike lovbestemte frister har det i de fleste sakene ikke vært mulig å få berammet saken innenfor fristen. Verken Frostating lagmannsrett eller noen av de øvrige lagmannsretter oppfyller Stortingets krav til saksbehandlings­tid i straffesakene. For vår del skyldes dette flere faktorer. Dels den generelle ressurssituasjon hva gjelder bemanning og dommerkapasitet, men dels også at eksterne aktører, dvs aktorer, forsvarere og bistandsadvokater ikke har kunnet møte i retten når lagmannsretten har hatt ledig kapasitet. For sivile saker stilles krav om at ankeforhandling skal holdes senest seks måneder etter at anken kom inn. Dom skal være avsagt innen fire uker etter avslutning av ankeforhandlingen. For anke over kjennelser og beslutninger er ikke saksbehandlingstiden tilsvarende målsatt, men for fengslingssaker gjelder det selvsagte at anken skal behandles snarest mulig. Det samme gjelder f.eks førerkortbeslag. Det følger ellers av sakens karakter at enkelte typer midlertidige avgjørelser må treffes hurtig, mens andre avgjørelser uten større skade kan vente, f. eks. anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelser. Også i disse sakene har vi i inneværende år greid å redusere gjennomsnittlig saksbehandlingstid i forhold til tidligere år. Et forhold som påvirker saksbehandlingstiden i negativ retning, er utsettelse av berammede ankeforhandlinger. En utsettelse medfører gjerne en forlengelse av saksbehandlingstiden med 2–3 måneder. Sett fra lagmannsrettens ståsted er det svært uheldig at saker utsettes eller trekkes på et tidspunkt som ligger så nært den planlagte ankeforhandling at det ikke er mulig å erstatte saken med en ny sak. Lagmannsretten driver derfor med en viss overbooking, dvs at vi berammer noen flere saker enn det vi egentlig har kapasitet til, for å sikre en best mulig ressursutnyttelse. Helt unntaksvis kan dette føre til at vi må utsette saker pga dommermangel, selv om vi strekker oss så langt vi kan for å unngå dette.

  Saktyper – Hovedtall

  Straffesaker I 2018 mottok ankeutvalget 306 anker over dom i straffesaker. Ankeutvalget behandlet 326 saker, og henviste 132, noe som gir en henvisningsprosent på 40,5 %. Av de 132 sakene var 60 saker såkalt 6-årssaker hvor domfelte har en ubetinget rett til ankebehandling. I 2018 realitetsbehandlet lagmannsretten 114 straffesaker. I 71 av sakene ble skyldspørsmålet behandlet på nytt, og 12 av disse sakene ble behandlet med lagrette (avviklet fra 2019), de øvrige med meddomsrett. Ved utløpet av 2018 hadde vi 51 straffesaker i restanse. Det er en restansesituasjon vi er godt fornøyde med. Sivile saker Anker over dom Saksinngangen 2018 har vært på 225 saker.Vi har avviklet 215 saker, hvorav 85 saker har endt med dom. Vi har gjennomført 17 rettsmeklinger og oppnådde (retts)forlik i 10 av sakene. 12 saker ble trukket som forlikt før ankeforhandlingen. 9 anker over dom har blitt nektet fremmet etter skriftlig behandling. Vår saksbehandlingstid i de sivile ankesakene er nå nede på “historisk lave” 129 dager. Det er fremdeles godt innenfor Stortingets krav på 180 dager (seks måneder). Våre restanser har økt noe, fra 98 saker ved forrige årsskifte til 105 ved årsskiftet til 2019. Anke over kjennelser og beslutninger i sivile saker Det kom inn bare 115 slike saker i 2018, og vi behandlet 140 saker, med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 74 dager.

  Økonomi – Hovedtall

  Over domstolens regnskap ble det i 2018 utenfor budsjett utbetalt totalt ca. 15,3 mill. kroner i forbindelse med straffesaksavviklingen. Tilsvarende tall for 2017 var ca. 13,2 mill. kroner. Av beløpet utgjør ca. 8,2 mill. kroner godtgjørelse og reiseutgifter til forsvarere og bistandsadvokater. Det resterende dekker godtgjørelse og reiseutgifter til sakkyndige, meddommere, tolker og vitner. I sivile saker hvor en eller begge parter har fått innvilget fri rettshjelp, ble det utbetalt totalt ca 4,2 mill. kroner til dekning av salær mv til oppnevnte prosessfullmektiger, tolker, meddommere og sakkyndige m.m. Det er særlig i barne- og familiesaker det kan være aktuelt å innvilge fri rettshjelp. Flere opplysninger om saksavvikling og økonomi med mer finnes i lagmannsrettens årsmelding.

  Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Inntil videre tar vi ikke imot vanlig besøk, grunnet korona-utbruddet i samfunnet. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim