Frostating lagmannsrett

Statistikk

  Justisdepartementet fastsatte i sin tid, med tilslutning fra Stortinget, mål for saksbehandlingstiden ved domstolene. Dette er uttrykt i form av normer for lengste gjennomsnittlige saksbehandlingstid for henholdsvis straffesaker og sivile saker.
  Tingrett For lagmannsrettene er kravet for straffesaker tre måneder fra saken kom inn til dom er avsagt. Var siktede under 18 år da handlingen ble begått eller er han/hun varetektsfengslet, skal ankeforhandlingen være påbegynt innen åtte uker etter at anken ble henvist til ankeforhandling. I straffesaker med slike lovbestemte frister har det i de fleste sakene ikke vært mulig å få berammet saken innenfor fristen. Verken Frostating lagmannsrett eller noen av de øvrige lagmannsretter oppfyller Stortingets krav til saksbehandlings­tid i straffesakene. For vår del skyldes dette flere faktorer. Dels den generelle ressurssituasjon hva gjelder bemanning og dommerkapasitet, men dels også at eksterne aktører, dvs aktorer, forsvarere og bistandsadvokater ikke har kunnet møte i retten når lagmannsretten har hatt ledig kapasitet. For sivile saker stilles krav om at ankeforhandling skal holdes senest seks måneder etter at anken kom inn. Dom skal være avsagt innen fire uker etter avslutning av ankeforhandlingen. For anke over kjennelser og beslutninger er ikke saksbehandlingstiden tilsvarende målsatt, men for fengslingssaker gjelder det selvsagte at anken skal behandles snarest mulig. Det samme gjelder f.eks førerkortbeslag. Det følger ellers av sakens karakter at enkelte typer midlertidige avgjørelser må treffes hurtig, mens andre avgjørelser uten større skade kan vente, f. eks. anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelser. Et forhold som påvirker saksbehandlingstiden i negativ retning, er utsettelse av berammede ankeforhandlinger. En utsettelse medfører gjerne en forlengelse av saksbehandlingstiden med 2–3 måneder. Sett fra lagmannsrettens ståsted er det svært uheldig at saker utsettes eller trekkes på et tidspunkt som ligger så nært den planlagte ankeforhandling at det ikke er mulig å erstatte saken med en ny sak. Lagmannsretten driver derfor med en viss overbooking, dvs at vi berammer noen flere saker enn det vi egentlig har kapasitet til, for å sikre en best mulig ressursutnyttelse. Helt unntaksvis kan dette føre til at vi må utsette saker pga dommermangel, selv om vi strekker oss så langt vi kan for å unngå dette.

  Saktyper – Hovedtall

  Straffesaker

  I 2020 mottok ankeutvalget 299 anker over dom i straffesaker. Ankeutvalget behandlet 268 saker, og henviste 90, noe som gir en henvisningsprosent på 33,6 %. Av de henviste sakene var 13 saker såkalte 6-årssaker. I 2020 realitetsbehandlet lagmannsretten 113 straffesaker. I 77 saker ble skyldspørsmålet behandlet på nytt, de øvrige ankesaker gjaldt i all hovedsak straffutmålingen. Ved utløpet av 2020 hadde vi kun 36 henviste straffesaker i restanse, en vesentlig reduksjon fra 2019 hvor restansen var på 60 saker. Det må i den sammenheng nevnes at vi hadde relativt mange ikke-behandlede ankeprøvingssaker (40 saker mot 8 saker i 2019) ved årsskiftet, noe som skyldes en stor økning i antallet anker over straffedommer frem mot årsskiftet.

  Sivile saker

  Saksinngangen 2020 har vært på 202 saker (anker over dom). Vi har avviklet 206 saker, hvorav 71 saker har endt med dom. Tallene viser at en stor andel av ankesakene i lagmannsretten avsluttes uten at det avsies dom. Disse sakene finner sin løsning på andre måter, som regel ved forlik under saksforberedelsen – enten utenrettslig eller ved rettsmekling. Vi har de siste årene hatt økende fokus på rettsmekling, og har i 2020 meklet et rekordhøyt antall – 24 saker. I 15 av sakene ble det oppnådd rettsforlik. Vår saksbehandlingstid har dessverre økt noe i 2020 og var ved årsskiftet oppe i 180 dager, altså på Stortingets krav (seks måneder). Restansene har gått noe ned fra 2019 til 2020.  

  Økonomi – Hovedtall

  Over domstolens regnskap ble det i 2020 utenfor budsjett utbetalt totalt ca. 16,3 mill. kroner i forbindelse med straffesaksavviklingen. Tilsvarende tall for 2019 var ca. 14,4 mill. kroner. Av beløpet for 2020 utgjør ca. 9,7 mill. kroner godtgjørelse og reiseutgifter til forsvarere og bistandsadvokater. Det resterende dekker godtgjørelse og reiseutgifter til sakkyndige, meddommere, tolker og vitner. I sivile saker hvor en eller begge parter har fått innvilget fri rettshjelp, ble det utbetalt totalt ca. 6,0 mill. kroner til dekning av salær mv til oppnevnte prosessfullmektiger, tolker, meddommere og sakkyndige m.m. Det er særlig i barne- og familiesaker det kan være aktuelt å innvilge fri rettshjelp. Flere opplysninger om saksavvikling og økonomi med mer finnes i lagmannsrettens årsmelding.

  Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim