Frostating lagmannsrett

Historie ›

Det geografiske området som i vår tid noe upresist kalles Midt-Norge utgjorde under Frostatingslova et av de eldste rettsfellesskap av en høyere orden i Norge. Navnet Frostating knytter an til Tinghaugen på Loktu (Logtun) på Frosta nord i Trøndelag, hvor det i nyere tid er reist bautasteiner til minne om tingstedet og det som der foregikk.

Geografisk område ›

Frostating lagmannsrett er ankedomstol for fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Disse fylkene – som ofte betegnes som Midt-Norge – utgjør lagdømmet. Det innebærer at alle rettsavgjørelser som ankes fra tingrettene i disse to fylkene går til Frostating lagmannsrett. Det samme gjelder for avgjørelser.

Statistikk & behandlingstid ›

Stortinget har fastsatt mål for saksbehandlingstiden ved domstolene. For straffesakene er målsettingen en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på tre måneder fra saken kom inn til dom er avsagt. For de sivile sakene er målet seks måneder. Ingen av lagmannsrettene oppfyller begge målene, og slik har situasjonen vært i mange år.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim