Frostating lagmannsrett

Domstolhierarkiet

Det norske domstolsvesenet er organisert med tre nivåer;
  • Høyesterett (1)
  • Lagmannsrettene (6)
  • Tingrettene (p.t.ca. 23)
Også overnasjonale domstoler, i første rekke den Den Europeiske Menneskerettighets­domstolen (EMD), har praktisk betydning for norske borgere. De seks lagmannsrettene utgjør – i tillegg til Høyesterett – de regulære ankedomstolene i Norge. Avgjørelser fra tingrettene – samt fra jordskifterettene – kan bringes inn for lagmannsrettene ved anke. Unntaksvis behandler lagmannsretten saker i første instans. Dette gjelder søksmål for overprøving av Trygderettens kjennelser. Det er visse begrensninger i adgangen til å få en avgjørelse prøvd ved lagmannsretten, sammenhengende med (i sivile saker) tvistegjenstandens verdi og (i straffesaker) forbrytelsens alvor og mulighetene for at anken kan føre fram. Til det norske domstolsvesenet er det naturlig å henregne  Domstoladministrasjonen, som er et frittstående fellesadministrativt serviceorgan  for domstolene, herunder jordskifterettene. Domstoladministrasjonen tilhører imidlertid ikke den dømmende makt, og kan ikke instruere dommerne, foreta prioriteringer eller andre inngrep i den dømmende virksomhet.
DOMSTOLHIERARKIET

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim