Frostating lagmannsrett

Domstolhierarkiet ›

De seks lagmannsrettene utgjør – i tillegg til Høyesterett – de regulære ankedomstolene i Norge. Her for du en innføring i domstolhierarkiet og Frostating lagmannsretts  plass innenfor dette.

Rettsavgjørelser ›

Lagmannsrettens dommer og kjennelser publiseres, med enkelte unntak, over Internett/ Lovdata. De nyeste avgjørelsene er tilgjengelige for allmennheten i Lovdata uten eget abonnement.

Rettsmekling ›

Frostating lagmannsrett har fra 1.april 2005 tilbudt rettsmekling i tvistemål. Formålet med rettsmekling er å forhandle frem en løsning som begge parter kan leve med.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Alle våre rettssteder er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim